Chat with us, powered by IDBank
Բիզնես Ապահով

Բիզնես Ապահով

Ավանդ շահավետ պայմաններով

Ներդրե՛ք Ձեր գումարը Բիզնես Ապահով ավանդատեսակով և ստացե՛ք մինչև 9.25% անվանական տոկոսադրույքով տարեկան եկամուտ։
Ավանդը կարող եք ներդնել և՛ ավելացման իրավունքով, և՛ առանց ավելացման իրավունքի։

*Առանց խզման իրավունքի կնքվող Բանկային ավանդի պայմանագրի դեպքում սույն աղյուսակում նշված տոկոսներին գումարվում է 0.5 տոկոսային կետ ՀՀ դրամով ներգրավվող ավանդների դեպքում և 0.25 տոկոսային կետ` ԱՄՆ դոլարով ներգրավվող ավանդների դեպքում (չի կիրառվում Անհատ ձեռնարկատերերից ներգրավվող ավանդների դեպքում):

 • Տոկոսադրույք
  մինչև 8.25 %*
 • Ժամկետ
  մինչև 730 օր
 • Նվազագույն գումար
  10 000 ՀՀ Դրամ, 20 ԱՄՆ դոլար/Եվրո, 1 000 ՌԴ ռուբլի 
 • Առավելագույն գումար
  100 000 000 ՀՀ Դրամ, 200 000 ԱՄՆ դոլար/Եվրո, 12 000 000 ՌԴ ռուբլի


էջը թարմացվել է 09.07.2021 11:25

Բիզնես Ապահով

ավանդի տեղեկատվական ամփոփագիր

Հաստատված է
«ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ վարչության
2021 թվականի հունիսի 3-ի N228-Լ որոշմամբ 
Գործում է սկսած 2021 թվականի հունիսի 30-ից

Ամփոփագրում նշված պայմանները կարող են փոփոխված լինել։
Եթե Դուք ամփոփագրին ծանոթանում եք Բանկի կայքում, խնդրում ենք ուշադրություն դարձնել տեղեկատվական ամփոփագրի գործողության ամսաթվին։
Եթե Դուք ամփոփագրին ծանոթանում եք Բանկի տարածքում կամ թղթային տարբերակով, մանրամասն տեղեկությունների համար խնդրում ենք այցելել Բանկի ինտերնետային կայք` www.idbank.am հասցեով (ուշադրություն դարձնելով տեղեկատվական ամփոփագրի գործողության ամսաթվին), դիմել Բանկի ցանկացած մասնաճյուղ կամ զանգահարել Բանկի հեռախոսազանգերի կենտրոն` 010 59 33 33 , 060 27 33 33 համարով։

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
«ԲԻԶՆԵՍ ԱՊԱՀՈՎ» ԱՎԱՆԴԱՏԵՍԱԿԻ

1. Իրավաբանական անձանցից և անհատ ձեռնարկատերերից ներգրավված “ԲԻԶՆԵՍ ԱՊԱՀՈՎ» ժամկետային ավանդի տարեկան տոկոսադրույքները առանց ավելացման իրավունքի ներդրման դեպքում.

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք
(առանց ավելացման իրավունքի)

Տոկոսների վճարման հաճախականություն

Արժույթ

ՀՀ դրամ*

ԱՄՆ դոլար*

Եվրո

Ռուբլի

Ավանդի
ժամկետ

Ամսական

Ժամկետի վերջում

Ամսական

Ժամկետի վերջում

Ամսական

Ժամկետի վերջում

Ամսական

Ժամկետի վերջում

31-90 օր

-

4.00%

-

0.50%

-

-

4․00

3.00%

91-180 օր

4.50%

5.00%

1%

1.25%

-

-

4.50%

4.50%

181-270 օր

6.00%

6.50%

2.00%

2.25%

0.50%

0.75%

5․00%

5.00%

271-365 օր

6․50%

7.00%

2․25%

2.50%

0.75%

1․00%

-

5.50%

366-730 օր

7.25%

7․75%

3.25%

3․50%

1.00%

1.25%

-

-

* Առանց խզման իրավունքի կնքվող Բանկային ավանդի պայմանագրի դեպքում, եթե ավանդի ժամկետը գերազանցում է 180 օրը, ապա սույն աղյուսակում նշված տոկոսադրույքներին գումարվում է 0.5 տոկոսային կետ ՀՀ դրամով ներգրավվող ավանդների դեպքում և 0.25 տոկոսային կետ` ԱՄՆ դոլարով ներգրավվող ավանդների դեպքում (չի կիրառվում Անհատ ձեռնարկատերերից ներգրավվող ավանդների դեպքում)

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք ավելացման իրավունքով ավանդների դեպքում*

Տոկոսների վճարման հաճախականություն

Արժույթ

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

Եվրո

Ռուբլի

Ավանդի
ժամկետ

Ամսական

Ժամկետի վերջում

Ամսական

Ժամկետի վերջում

Ամսական

Ժամկետի վերջում

Ամսական

Ժամկետի վերջում

91-180 օր

4.00%

4.50%

0.25%

0.75%

-

-

3.00%

3.50%

181-270 օր

5.50%

6.00%

1.25%

1.75%

0․50%

0.75%

3.75%

4.25%

271-365 օր

6.00%

6.50%

2.00%

2.50 %

0.75%

1.00%

4.50%

5.00%

366-450 օր

7.25%

7.75%

3.00%

3.50%

1.00%

1.25%

-

-

* Առանց խզման իրավունքի կնքվող Բանկային ավանդի պայմանագրի դեպքում, եթե ավանդի ժամկետը գերազանցում է 180 օրը սույն աղյուսակում նշված տոկոսադրույքներին գումարվում է 0.5 տոկոսային կետ` ՀՀ դրամով ներգրավվող ավանդների դեպքում և 0.25 տոկոսային կետ` ԱՄՆ դոլարով ներգրավվող ավանդների դեպքում (չի կիրառվում Անհատ ձեռնարկատերերից ներգրավվող ավանդների դեպքում):

1. Ավանդատու կարող է հանդիսանալ Բանկում ընթացիկ, քարտային, խնայողական կամ հատուկ բանկային  հաշիվ ունեցող (բացառությամբ Բանկի ներքին իրավական ակտերով  նախատեսված դեպքերի), իրավաբանական անձը (այդ թվում` անհատ ձեռնարկատերը), իրավաբանական անձի կարգավիճակ չունեցող անձը, ով Բանկի հետ կնքել է կամ ցանկություն է հայտնել կնքելու Բանկային ավանդի պայմանագիր (այսուհետ նաև` Պայմանագիր): 2. Առանց ավելացման իրավունքի 731 օր և ավել ժամկետով ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով, Եվրոյով, 366 օր և ավել ժամկետով ՌԴ ռուբլով ներգրավվող, ավելացման իրավունքով 451 օր և ավել ժամկետով ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով, Եվրոյով, 366 օր և ավել ժամկետով ՌԴ ռուբլով ներգրավվող ավանդների և/կամ 100 000 000 (հարյուր միլիոն) ՀՀ դրամը, 200 000 (երկու հարյուր հազար) ԱՄՆ դոլարը, 200 000 (երկու հարյուր հազար) եվրոն, 12 000 000 (տասներկու միլիոն) ՌԴ ռուբլին գերազանցող ավանդների տարեկան տոկոսադրույքը և սպասարկման պայմանները սահմանվում են լրացուցիչ պայմանավորվածությամբ:
3. Ավանդի նվազագույն չափը սահմանվում է 1,000,000 ՀՀ դրամ կամ 2,000  ԱՄՆ դոլար կամ 2,000 Եվրո, 120,000 ՌԴ ռուբլի, որը պետք է պահպանվի սույն ամփոփագրի 1-ին կամ 2-րդ կետերում նշված տոկոսները ստանալու համար:
4.Ավելացման իրավունքով ավանդի գումարը կարող է ավելացվել առանց քանակային սահմանափակումների և ավելացումների արդյունքում այն չի կարող գերազանցել 100,000,000 (հարյուր միլիոն) ՀՀ դրամը, 200,000 (երկու հարյուր հազար) ԱՄՆ դոլարը, 200,000 (երկու հարյուր հազար) եվրոն, 12,000,000 (տասներկու միլիոն) ՌԴ ռուբլին: Պայմանագրի գործողության ընթացքում ավելացված գումարի նկատմամբ տոկոսների հաշվարկը կատարվում է Պայմանագրով սահմանված տոկոսադրույքով, բացառությամբ ավանդի գործողության ժամկետի վերջին 90 օրը,  որի համար տոկոսների հաշվարկը կատարվում է տվյալ պահին Բանկում գործող տվյալ արժույթի ցպահանջ տոկոսադրույքով։
5. Առանց խզման իրավունքի կնքված Պայմանագրերի դեպքում ավանդատուն իրավունք չունի խզելու Պայմանագիրը և հետ պահանջելու ավանդի գումարը` Պայմանագրով սահմանված ժամկետից շուտ, բացառությամբ Անհատ ձեռնարկատերերից ներգրավված ավանդների, որոնց դեպքում առանց խզման իրավունքի Պայմանագիր չի կնքվում:
6. Ավանդի նկատմամբ հաշվարկված տոկոսները վճարվում են ամսական հաճախականությամբ կամ ժամկետի վերջում:
7. Արտարժույթով ներդրված ավանդի տոկոսագումարներն ավանդատուի ցանկությամբ կարող են վճարվել այն արտարժույթով, որով ներգրավվել է ավանդը, բացառությամբ` ՀՀ ԿԲ կողմից սահմանված դեպքերի: Արտարժույթով ներդրված ավանդի դեպքում, եթե ավանդատուն ցանկություն չի հայտնել ավանդի տոկոսների վճարումը ստանալ տվյալ արտարժույթով, ապա տոկոսագումարները վճարվում են ՀՀ դրամով վճարման պահին Բանկում տվյալ արտարժույթի համար սահմանված առքի փոխարժեքով (տվյալ դեպքում Ավանդատուն պետք է Բանկում ունենա ցանկացած տիպի բանկային հաշիվ` ՀՀ դրամով):
8. Խզման իրավունքով կնքված Պայմանագրերի դեպքում ավանդը կամ դրա մի մասը Պայմանագրով սահմանված ժամկետից շուտ պահանջելիս կատարվում է տոկոսագումարի վերահաշվարկ տվյալ պահին Բանկում գործող տվյալ արժույթի ցպահանջ ավանդի տոկոսադրույքով:,  Պայմանագրով նախատեսված դեպքում Խոշոր ավանդատուներից ներգրավված  Ավանդը կամ դրա մի մասը ժամկետից շուտ վերադարձնելու վերաբերյալ Ավանդատուի կողմից պահանջ ներկայացվելու դեպքում ավանդը կամ դրա մի մասը Բանկը վերադարձնում է պահանջը ներկայացնելուց 30 օր հետո` մեկ բանկային օրվա ընթացքում:
9. Խոշոր ավանդատու է համարվում այն իրավաբանական անձը, որը Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության պետական աջակցության մասին ՀՀ օրենքի համաձայն չի դասակարգվում որպես փոքր և միջին ձեռնարկատիրության սուբյեկտ:
10. Մինչ այդ ավանդատուին վճարված (բանկային հաշվին կամ այլ պարտավորությունների հաշվին փոխանցված) տոկոսագումարները գանձվում են վերադարձվող ավանդի գումարից:
11.Պայմանագրով սահմանված տոկոսադրույքը հաշվարկվում է ավանդի օրական մնացորդի նկատմամբ, եթե այլ բան նախատեսված չէ պայմանագրով:
12. Ավանդի գումարի նկատմամբ տոկոսները հաշվեգրվում են ավանդը ներդնելու օրվանից մինչև այն ավանդատուին վերադարձնելու կամ ավանդատուի հաշվից այլ հիմքերով դուրս գրելու օրվան նախորդող օրն ընկած ժամանակահատվածի օրացուցային օրերի համար։
13. Պայմանագրով նախատեսված դեպքում կամ ավանդատուի գրավոր դիմումի հիման վրա Պայմանագրի գործողության ընթացքում հաշվարկված տոկոսագումարը կարող է ավելացվել (կապիտալացվել) ավանդի գումարին Պայմանագրով նշված տոկոսների վճարման հաճախականությամբ: Տոկոսների կապիտալացման դեպքում ավանդի մնացորդի գումարը կարող է գերազանցել սույն տեղեկատվական ամփոփագրով սահմանված համապատասխան արժույթների համար նախատեսված առավելագույն գումարի սահմանաչափերը:
14. Ավանդատուի ցանկությամբ` Պայմանագրի գործողության ժամկետի ավարտից հետո այն կարող է երկարաձգվել տվյալ պահին Բանկում գործող այդ ավանդատեսակի համար տեղեկատվական ամփոփագրով սահմանված պայմաններով (մասնավորապես՝ Պայմանագրի երկարաձգվող ժամկետին համապատասխանող տվյալ արժույթի առավելագույն տոկոսադրույքով, իսկ տոկոսագումարների վճարման պարբերականության/հաճախականության փոփոխության դեպքում, երբ նախորդ տեղեկատվական ամփոփագրում նշված տոկոսագումարների վճարման հաճախականությունը նշված չէ նոր (գործող) տեղեկատվական ամփոփագրում, ապա Պայմանագրի գործողության ժամկետը երկարաձգվում է տոկոսագումարների վճարման ամենամոտիկ, հաճախականությամբ):Պայմանագրի ժամկետի ավարտից հետո ժամկետային ավանդի գումարը չպահանջելու դեպքում գումարը փոխանցվում է ավանդատուի ցպահանջ հաշվին` տվյալ պահին Բանկում գործող ցպահանջ ավանդի պայմաններով, եթե այլ բան նախատեսված չէ Պայմանագրով:
15. Բանկը չի կարող Պայմանագրով որոշված տոկոսագումարների չափը միակողմանի նվազեցնել, եթե այլ բան նախատեսված չէ օրենքով:
16. Բանկն իրավունք ունի միակողմանի փոխել ցպահանջ ավանդների և բանկային հաշվում եղած դրամական միջոցների համար վճարվող տոկոսների չափը` վերջինիս վերաբերյալ տեղեկատվությունը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 15 օր առաջ Բանկի պաշտոնական կայքէջում հրապարակելու միջոցով:
17. Պայմանագրի շուրջ ծագած վեճերը կարգավորվում են կողմերի միջև բանակցությունների միջոցով, իսկ նման համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
18. Հաճախորդն իրավունք ունի Բանկի հետ հաղորդակցվել իր նախընտրած տարբերակով՝ էլ. փոստ կամ փոստային կապ։ Էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է։ Այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից և ապահովում է գաղտնիություն։
19. Ավանդային հաշվից քաղվածքները տրամադրվում են Պայմանագրում նշված պարբերականությամբ, որը չպետք է գերազանցի մեկ ամիսը:
20. Ավանդատուի բանկային հաշվին անկանխիկ ձևով մուտքագրված դրամական միջոցները, որոնք ուղղվել են ավանդային հաշվին, հետագայում բանկային հաշվից կանխիկ ետ ստանալու դեպքում գանձվում են «Բանկային հաշիվների, փոխանցումների և «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ կողմից մատուցվող այլ ծառայությունների սակագներ»-ով սահմանված միջնորդավճարներ:
21. Ավանդային հաշվից քաղվածքների և վճարային փաստաթղթերի կրկնօրինակների ու այլ տեղեկությունների տրամադրման սակագները սահմանվում են՝ ըստ իրականացված գործարքի ժամկետի վաղեմության, ընթացիկ հաշիվների քաղվածքների տրամադրման սակագների չափով (համաձայն «Բանկային հաշիվների, փոխանցումների և «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ կողմից մատուցվող այլ ծառայությունների սակագների»):
22. Անհատ ձեռնարկատերերից ներգրավված ավանդների դեպքում, ի լրումն վերը նշվածի, կիրառվում են նաև հետևյալ կետերը`
1) Ավանդների վերադարձելիությունը երաշխավորվում է «Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն:
2) Ավանդի հատուցումը երաշխավորված է «Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի» կողմից` հատուցման ենթակա ավանդների չափերով, մասնավորապես`

«ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորված է «Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի» կողմից` հատուցման ենթակա ավանդների չափերով, մասնավորապես`

logo.png

Ավանդի արժութային կառուցվածքը

Եթե նույն բանկում ունեք միայն դրամային ավանդ

Եթե նույն բանկում ունեք միայն արտարժու-
թային ավանդ

Եթե նույն բանկում ունեք և ՀՀ դրամով,
և արտարժույթով ավանդ

Եթե դրամային ավանդը 7 միլիոն դրամից ավել է

Եթե դրամային ավանդը 7 միլիոն դրամից պակաս է

Ավանդի երաշխավորման առավելագույն չափը

16 միլիոն ՀՀ դրամ

7 միլիոն ՀՀ դրամ

16 միլիոն ՀՀ դրամ (երաշխավորվում է միայն դրամային ավանդը)

7 միլիոն ՀՀ դրամ (երաշխավորվում է դրամային ավանդն ամբողջությամբ և արտարժութային ավանդը` 7 միլիոն դրամի և հատուցման ենթակա դրամային ավանդի տարբերության չափով)

3) Բանկին վերապահված է ավանդի դիմաց ստացված տոկոսներից օրենքով սահմանված կարգով եկամտահարկը (10%) հաշվարկելու և վճարելու հարկային գործակալի իրավունքը:
4) Ավանդատուն իրավունք ունի ավանդային գործարքից բխող պահանջները ներկայացնել ֆինանսական համակարգի հաշտարարին (Հասցե` 0010 ք. Երևան, Մ. Խորենացու փող. 15, «Էլիտ Պլազա» բիզնես կենտրոն 7-րդ հարկ Էլ. փոստ՝ info@fsm.am Հեռախոս` (+37460) 70 11 11, Ֆաքս` (+37410) 58 24 21)՝ «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն, կամ դիմել դատարան (իսկ Բանկի և հաճախորդի միջև արբիտրաժային համաձայնության առկայության դեպքում`  համապատասխան արբիտրաժային տրիբունալ)  կամ ՀՀ կենտրոնական բանկ:
5) Բանկը պարտավոր է ավանդատուի կողմից ներկայացված բողոք-պահանջը ստանալու պահից սկսած՝ 10 (տասը) աշխատանքային օրվա ընթացքում վերջինիս տրամադրել վերջնական պատասխան։ Բանկի վերջնական, գրավոր պատասխանի հետ համաձայն չլինելու դեպքում այն ստանալու պահից կամ 10 (տաս) աշխատանքային օրվա ընթացքում իր բողոք-պահանջի պատասխանը չստանալու դեպքում ավանդատուն իրավունք է ձեռք բերում վեց ամսվա ընթացքում պահանջը ներկայացնել ֆինանսական համակարգի հաշտարարին։ Ընդ որում, եթե գույքային պահանջի չափը չի գերազանցում 500,000 (հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը, ապա ֆինանսական համակարգի որոշումները չեն կարող վիճարկվել Բանկի կողմից:
24. ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ․ ՁԵՐ ՀԱՇՎՈՒՄ ԱՌԿԱ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱՅԻՆ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏ ԿՍՏԱՆԱՅԻՔ ԴՈՒՔ, ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ԱՎԱՆԴԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ՍԱՀՄԱՎԱԾ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՄԲ ՎԱՍՏԱԿԱԾ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ։ ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱՅԻՆ ԵԿԱՄԱԲԵՐՈՒԹՅԱՄ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԱՍՑԵՈՒՄ ՝ Տարեկան տոկոսային եկամտաբերության հաշվարկ։
25. ՁԵՐ ՀԱՇՎՈՒՄ ԱՌԿԱ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱՅԻՆ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏ ԿՍՏԱՆԱՅԻՔ ԴՈՒՔ, ԵԹԵ ՁԵՐ ԱՎԱՆԴԻ ԴԻՄԱՑ ՍՏԱՑՎԱԾ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՎԵՐԱՆԵՐԴՆԵԻՔ ԱՎԱՆԴԻ ՏԵՍՔՈՎ:
A=∑_(n=1)^N K_n/〖(1+APY)〗^(D_n/3
որտեղ`
APY-ն տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունն է,
A-ն` ավանդի սկզբնական գումարը,
ո-ը` ավանդի դիմաց դրամական հոսքերի հերթական համարը,
N-ը` ավանդի դիմաց դրամական հոսքերի վերջին համարը (ներառյալ նաև ավանդի ներդրման պահին դրամական հոսքը), որից հետո Պայմանագրի ժամկետը համարվում է ավարտված,
Kո-ը` ավանդի ներդրման պահին և/կամ ավանդի գործողության ընթացքում ներդրված ավանդի և/կամ կապիտալացված տոկոսագումարների, առկայության դեպքում պարտադիր վճարների հոսքերը,
Dո-ը այն թիվն է, որը ցույց է տալիս, թե քանի օր է անցել ավանդի ներդրման օրից մինչև ավանդի դիմաց կատարվող հերթական՝ ո-րդ դրամական հոսքերը ներառյալ:
26. Ավանդը ձևակերպելու համար Բանկ է ներկայացվում հետևյալ փաստաթղթերը`
- Իրավաբանական անձի անունից հանդես եկող անձի՝ անձը հաստատող փաստաթուղթ,
- Ա/Ձ ավանդատուների դեպքում` անձը հաստատող փաստաթուղթ:
27. Բանկը համաձայն «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի  քաղաքականության  հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով կարող է «Ճանաչիր քո հաճախորդին» սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ տեղեկություններ։
28. Օտարերկրյա հաշիվների հարկային համապատասխանության ակտի (FATCA) հիման վրա ԱՄՆ-ի հետ կնքած համաձայնագրի համաձայն Բանկը հաճախորդի ԱՄՆ հարկատու հանդիսանալու հանգամանքը պարզելու համար կարող է լրացուցիչ տեղեկություններ հավաքագրել։
29. Հաշիվը և դրանում եղած դրամական միջոցները տնօրինելու հաշվետիրոջ իրավունքները կարող են սահմանափակվել դատարանի վճռով դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող մարմինների կամ հարկային մարմինների կողմից ներկայացրած հայտի հիման վրա:
30. Առանց Հաշվետիրոջ կարգադրության հաշվից դրամական միջոցների բռնագանձումը կարող է իրականացվել դատարանի վճռով դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող մարմինների և հարկային մարմինների կողմից ներկայացված հայտի հիման վրա:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ․ ԲԱՆԿԸ ՎԵՐԱՀՍԿՎՈՒՄ Է ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԿՈՂՄԻՑ

էջը թարմացվել է 16.07.2021 12:06
Ավանդը ձևակերպելու համար բանկ է ներկայացվում հետևյալ փաստաթղթերը

 • Հաշվի բացման (վերաբացման) համար իրավաբանական անձ հանդիսացող Հաշվետիրոջ լիազորված անձը պետք է սպասարկողին ներկայացնի հետևյալ փաստաթղթերը

 • Հաշվետիրոջ պետական գրանցումը հավաստող փաստաթղթի պատճենը

 • Հարկ վճարողի հաշվառման համարը կամ այլ համարժեք համարը (ոչ ռեզիդենտ Հաշվետերերի դեպքում) հավաստող փաստաթուղթ (առկայության դեպքում)

 • Առանց լիազորագրի իրավաբանական անձի անունից գործելու իրավունք ունեցող անձանց համապատասխան պաշտոնի նշանակման փաստը հաստատող փաստաթղթի պատճենը (կարող է չներկայացվել Կենտրոնական դեպոզիտարիայի համաձայնության դեպքում),

 • Իրավաբանական անձի անունից հանդես եկող անձի՝ անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը (անձնագիր կամ անձի իսկությունը հաստատող նույնականացման քարտ (ID CARD)

 • Լիազորագրի հիման վրա գործող անձի դեպքում՝ նաև լիազորությունները հավաստող փաստաթղթի բնօրինակը կամ պատճենը

էջը թարմացվել է 04.12.2018 13:58
Ուշադրություն. Բանկը պատասխանատվություն չի կրում իր կայքում հղումներով նշված այլ կայքերի բովանդակության ստույգության եւ արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների համար, ինչպես նաև պատասխանատվություն չի կրում այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար: Տեղեկատվության հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: