Chat with us, powered by IDBank
Բիզնես Ապահով

Բիզնես Ապահով

Ավանդ շահավետ պայմաններով

Ներդրե՛ք Ձեր գումարը Բիզնես Ապահով ավանդատեսակով և ստացե՛ք մինչև 8.25% անվանական տոկոսադրույքով տարեկան եկամուտ։
Ավանդը կարող եք ներդնել և՛ ավելացման իրավունքով, և՛ առանց ավելացման իրավունքի։   


 • Տոկոսադրույք
  մինչև 8.25 %
 • Ժամկետ
  մինչև 730 օր
 • Նվազագույն գումար
  1 000 000 ՀՀ Դրամ, 3 000 ԱՄՆ դոլար/Եվրո, 120 000 ՌԴ ռուբլի 
 • Առավելագույն գումար
  100 000 000 ՀՀ Դրամ, 200 000 ԱՄՆ դոլար/Եվրո, 12 000 000 ՌԴ ռուբլի


էջը թարմացվել է 08.05.2019 11:01

Բիզնես Ապահով

ավանդի տեղեկատվական ամփոփագիր

Հաստատված է
«ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ վարչության
2020 թվականի նոյեմբերի 27-ի N487 -Լ որոշմամբ 
Գործում է սկսած 2020 թվականի դեկտեմբերի 1-ից

Ամփոփագրում նշված պայմանները կարող են փոփոխված լինել։
Եթե Դուք ամփոփագրին ծանոթանում եք Բանկի կայքում, խնդրում ենք ուշադրություն դարձնել տեղեկատվական ամփոփագրի գործողության ամսաթվին։
Եթե Դուք ամփոփագրին ծանոթանում եք Բանկի տարածքում կամ թղթային տարբերակով, մանրամասն տեղեկությունների համար խնդրում ենք այցելել Բանկի ինտերնետային կայք` www.idbank.am հասցեով (ուշադրություն դարձնելով տեղեկատվական ամփոփագրի գործողության ամսաթվին), դիմել Բանկի ցանկացած մասնաճյուղ կամ զանգահարել Բանկի հեռախոսազանգերի կենտրոն` 010 59 33 33 , 060 27 33 33 համարով։

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
«ԲԻԶՆԵՍ ԱՊԱՀՈՎ» ԱՎԱՆԴԱՏԵՍԱԿԻ

1. Իրավաբանական անձանցից և անհատ ձեռնարկատերերից ներգրավված “ԲԻԶՆԵՍ ԱՊԱՀՈՎ» ժամկետային ավանդի տարեկան տոկոսադրույքները առանց ավելացման իրավունքի ներդրման դեպքում.

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք
(առանց ավելացման իրավունքի)

Տոկոսների վճարման հաճախականություն

Արժույթ

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

Եվրո

Ռուբլի

Ավանդի
ժամկետ

Ամսական

Ժամկետի վերջում

Ամսական

Ժամկետի վերջում

Ամսական

Ժամկետի վերջում

Ամսական

Ժամկետի վերջում

31-60 օր

-

4.00%

-

0.50%

-

0.25%

-

4.00%

61-90 օր

-

4.50%

-

1.00%

-

0.25%

-

4.25%

91-120 օր

4.50%

5.00%

0.75%

1.25%

0.25%

0.50%

4.00%

4.50%

121-150 օր

5.00%

5.50%

1.00%

1.50%

0.25%

0.50%

4.25%

4.75%

151-180 օր

5.25%

5.75%

1.00%

1.50%

0.50%

0.75%

4.50%

5.00%

181-210 օր

6.00%

6.50%

2.00%

2.50%

1.00%

1.25%

4.75%

5.25%

211-240 օր

6.00%

6.50%

2.00%

2.50%

1.00%

1.25%

5.00%

5.50%

241-270 օր

6.50%

7.00%

2.00%

2.50%

1.00%

1.25%

5.25%

5.75%

271-300 օր

6.50%

7.00%

2.50%

3.00%

1.25%

1.50%

5.50%

6.00%

301-330 օր

6.75%

7.25%

2.50%

3.00%

1.25%

1.50%

5.75%

6.25%

331-365 օր

6.75%

7.25%

2.50%

3.00%

1.25%

1.50%

5.75%

6.25%

366-730 օր

7.75%

8.25%

3.50%

4.00%

1.50%

1.75%

-

-


 

2.    Իրավաբանական անձանցից և անհատ ձեռնարկատերերից ներգրավված «ԲԻԶՆԵՍ ԱՊԱՀՈՎ» ժամկետային ավանդի տարեկան տոկոսադրույքները ավելացման իրավունքով

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք
(ավելացման իրավունքով)

Տոկոսների վճարման հաճախականություն

Արժույթ

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

Եվրո

Ռուբլի

Ավանդի
ժամկետ

Ամսական

Ժամկետի վերջում

Ամսական

Ժամկետի վերջում

Ամսական

Ժամկետի վերջում

Ամսական

Ժամկետի վերջում

91-120 օր

4.00%

4.50%

0.25%

0.75%

-

-

3.00%

3.50%

121-150 օր

4.50%

5.00%

0.50%

1.00%

-

-

3.25%

3.75%

151-180 օր

4.75%

5.25%

0.50%

1.00 %

-

0.25%

3.50%

4.00%

181-210 օր

5.50%

6.00%

1.50%

2.00%

0.50%

0.75%

3.75%

4.25%

211-240 օր

5.50%

6.00%

1.50%

2.00%

0.50%

0.75%

4.00%

4.50%

241-270 օր

6.00%

6.50%

1.50%

2.00%

0.50%

0.75%

4.25%

4.75%

271-300 օր

6.00%

6.50%

2.00%

2.50%

0.75%

1.00%

4.50%

5.00%

301-330 օր

6.25%

6.75%

2.00%

2.50%

0.75%

1.00%

4.75%

5.25%

331-365 օր

6.25%

6.75%

2.00%

2.50%

0.75%

1.00%

4.75%

5.25%

366-450 օր

7.25%

7.75%

3.00%

3.50%

1.00%

1.25%

-

-


3. Առանց ավելացման իրավունքի 731 օր և ավել ժամկետով ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով, Եվրոյով, 366 օր և ավել ժամկետով ՌԴ ռուբլով ներգրավվող, ավելացման իրավունքով 451 օր և ավել ժամկետով ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով, Եվրոյով, 366 օր և ավել ժամկետով ՌԴ ռուբլով ներգրավվող ավանդների և/կամ 100 000 000 (հարյուր միլիոն) ՀՀ դրամը, 200 000 (երկու հարյուր հազար) ԱՄՆ դոլարը, 200 000 (երկու հարյուր հազար) եվրոն, 12 000 000 (տասներկու միլիոն) ՌԴ ռուբլին գերազանցող ավանդների տարեկան տոկոսադրույքը և սպասարկման պայմանները սահմանվում են լրացուցիչ պայմանավորվածությամբ:
4. Ավանդի նվազագույն չափը սահմանվում է 1,000,000 ՀՀ դրամ կամ 2,000 ԱՄՆ դոլար կամ 2,000 Եվրո, 120,000 ՌԴ ռուբլի, որը պետք է պահպանվի սույն ամփոփագրի 1-ին կամ 2-րդ կետերում նշված տոկոսները ստանալու համար:
5. Ավելացման իրավունքով ավանդի գումարը կարող է ավելացվել առանց քանակային սահմանափակումների և ավելացումների արդյունքում այն չի կարող գերազանցել 100,000,000 (հարյուր միլիոն) ՀՀ դրամը, 200,000 (երկու հարյուր հազար) ԱՄՆ դոլարը, 200,000 (երկու հարյուր հազար) եվրոն, 12,000,000 (տասներկու միլիոն) ՌԴ ռուբլին: Ավանդային պայմանագրի գործողության ընթացքում ավելացված գումարի նկատմամբ տոկոսների հաշվարկը կատարվում է ավանդային պայմանագրով սահմանված տոկոսադրույքով, բացառությամբ ավանդի գործողության ժամկետի վերջին 90 օրը,  որի համար տոկոսների հաշվարկը կատարվում է տվյալ պահին Բանկում գործող տվյալ արժույթի ցպահանջ տոկոսադրույքով։
6. Ավանդի նկատմամբ հաշվարկված տոկոսները վճարվում են ամսական հաճախականությամբ կամ ժամկետի վերջում:
7. Ցանկացած արժույթով ավանդ ներդնելիս բացվում է ՀՀ դրամով բանկային հաշիվ։
8. Արտարժույթով ներդրված ավանդի տոկոսագումարներն ավանդատուի ցանկությամբ կարող են վճարվել այն արտարժույթով, որով ներգրավվել է ավանդը, բացառությամբ` ՀՀ ԿԲ կողմից սահմանված դեպքերի: Արտարժույթով ներդրված ավանդի դեպքում, եթե ավանդատուն ցանկություն չի հայտնել ավանդի տոկոսների վճարումը ստանալ տվյալ արտարժույթով, ապա տոկոսագումարները վճարվում են ՀՀ դրամով վճարման պահին Բանկում տվյալ արտարժույթի համար սահմանված առքի փոխարժեքով:
9. Ավանդը ժամկետից շուտ պահանջելիս կատարվում է տոկոսագումարի վերահաշվարկ տվյալ պահին Բանկում գործող տվյալ արժույթի ցպահանջ ավանդի տոկոսադրույքով:
10. Մինչ այդ ավանդատուին վճարված (բանկային հաշվին կամ այլ պարտավորություններ հաշվին փոխանցված) տոկոսագումարները գերազանցելու դեպքում տարբերության չափով գումար է գանձվում հետ վերադարձվող ավանդի գումարից, պակաս լինելու դեպքում տոկոսագումարների տարբերությունը վճարվում է ավանդատուին:
11. Պայմանագրով սահմանված տոկոսադրույքը հաշվարկվում է ավանդի օրական մնացորդի նկատմամբ, եթե այլ բան նախատեսված չէ պայմանագրով:
12. Բանկային ավանդի գումարի նկատմամբ տոկոսները հաշվեգրվում են ավանդը ներդնելու օրվանից մինչև այն ավանդատուին վերադարձնելու կամ ավանդատուի հաշվից այլ հիմքերով դուրս գրելու օրվան նախորդող օրն ընկած ժամանակահատվածի օրացուցային օրերի համար։
13. Ավանդային պայմանագրի կնքման ժամանակ ավանդատուի գրավոր դիմումի հիման վրա ավանդային պայմանագրի գործողության ընթացքում հաշվարկված տոկոսագումարը կարող է ավելացվել ավանդի գումարին պայմանագրով նշված տոկոսների վճարման հաճախականությամբ:
14. Ավանդատուի ցանկությամբ` ավանդի պայմանագրի գործողության ժամկետի ավարտից հետո այն կարող է երկարաձգվել տվյալ պահին Բանկում գործող այդ ավանդատեսակի համար տեղեկատվական ամփոփագրով սահմանված պայմաններով (մասնավորապես՝ ավանդային պայմանագրի երկարաձգվող ժամկետին համապատասխանող տվյալ արժույթի առավելագույն տոկոսադրույքով, իսկ տոկոսագումարների վճարման պարբերականության/հաճախականության փոփոխության դեպքում, երբ նախորդ տեղեկատվական ամփոփագրում նշված տոկոսագումարների վճարման հաճախականությունը նշված չէ նոր (գործող) տեղեկատվական ամփոփագրում, ապա ավանդային պայմանագրի գործողության ժամկետը երկարաձգվում է տոկոսագումարների վճարման ամենամոտիկ, հաճախականությամբ): Ավանդային պայմանագրի ժամկետի ավարտից հետո ժամկետային ավանդի գումարը չպահանջելու դեպքում գումարը փոխանցվում է ավանդատուի ցպահանջ հաշվին` տվյալ պահին Բանկում գործող ցպահանջ ավանդի պայմաններով, եթե այլ բան նախատեսված չէ պայմանագրով:
15. Բանկը չի կարող ավանդային պայմանագրով որոշված տոկոսագումարների չափը միակողմանի նվազեցնել, եթե այլ բան նախատեսված չէ օրենքով:
16. Բանկն իրավունք ունի միակողմանի փոխել ցպահանջ ավանդների և բանկային հաշվում եղած դրամական միջոցների համար վճարվող տոկոսների չափը` վերջինիս վերաբերյալ տեղեկատվությունը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 15 օր առաջ Բանկի պաշտոնական կայքէջում հրապարակելու միջոցով:
17. Ավանդային պայմանագրի շուրջ ծագած վեճերը կարգավորվում են կողմերի միջև բանակցությունների միջոցով, իսկ նման համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
18. Բանկի կողմից հեռավար սպասարկումն իրականացվում է IDBanking առցանց համակարգի միջոցով: Բանկի հեռավար սպասարկման ծառայությունների մատուցման կարգն  ու պայմանները ներկայացված են «Հեռավար բանկային ծառայությունների մատուցման հրապարակային պայմաններում»։
19. Հաճախորդն իրավունք ունի Բանկի հետ հաղորդակցվել իր նախընտրած տարբերակով՝ էլ. փոստ կամ փոստային կապ։ Էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է։ Այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից և ապահովում է գաղտնիություն։
20. Ավանդային հաշվից քաղվածքները տրամադրվում են հաճախորդի կողմից կամ ավանդային պայմանագրում նշված պարբերականությամբ, որը չպետք է գերազանցի մեկ ամիսը:
21. Ավանդատուի բանկային հաշվին անկանխիկ ձևով մուտքագրված դրամական միջոցները, որոնք ուղղվել են ավանդային հաշվին, հետագայում բանկային հաշվից կանխիկ ետ ստանալու դեպքում ավանդատուից գանձվում է կանխիկացման միջնորդավճար՝ Բանկի կողմից հաստատված «Բանկային հաշիվների, փոխանցումների և «ԱյԴի Բանկ»ՓԲԸ կողմից մատուցվող այլ ծառայությունների սակագներ»-ի։ համաձայն:
22. Ավանդային հաշվից քաղվածքների և վճարային փաստաթղթերի կրկնօրինակների ու այլ տեղեկությունների տրամադրման սակագները սահմանվում են՝ ըստ իրականացված գործարքի ժամկետի վաղեմության, ընթացիկ հաշիվների քաղվածքների տրամադրման սակագների չափով (համաձայն «Բանկային հաշիվների, փոխանցումների և «ԱյԴի Բանկ»ՓԲԸ կողմից մատուցվող այլ ծառայությունների սակագներ»-ի):
23. Անհատ ձեռնարկատերերից ներգրավված ավանդների դեպքում ի լրումն վերը նշվածի կիրառվում են նաև հետևյալ կետերը`
23.1. Բանկին վերապահված է ավանդի դիմաց ստացված տոկոսներից օրենքով սահմանված կարգով եկամտահարկը (10%) հաշվարկելու և վճարելու հարկային գործակալի իրավունքը։
23.2. Ավանդատուն իրավունք ունի ավանդային գործարքից բխող պահանջները ներկայացնել ֆինանսական համակարգի հաշտարարին (Հասցե` 0010 ք. Երևան, Մ. Խորենացու փող. 15, «Էլիտ Պլազա» բիզնես կենտրոն 7-րդ հարկ Էլ. փոստ՝ info@fsm.am Հեռախոս` (+37460) 70 11 11, Ֆաքս` (+37410) 58 24 21)՝ «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն, կամ դիմել դատարան (իսկ Բանկի և հաճախորդի միջև արբիտրաժային համաձայնության առկայության դեպքում`  համապատասխան արբիտրաժային տրիբունալ) կամ ՀՀ կենտրոնական բանկ:
23.3. Բանկը պարտավոր է ավանդատուի կողմից ներկայացված բողոք-պահանջը ստանալու պահից սկսած՝ 10 (տաս) աշխատանքային օրվա ընթացքում վերջինիս տրամադրել վերջնական պատասխան։ Բանկի վերջնական, գրավոր պատասխանի հետ համաձայն չլինելու դեպքում այն ստանալու պահից կամ 10 (տաս) աշխատանքային օրվա ընթացքում իր բողոք-պահանջի պատասխանը չստանալու դեպքում ավանդատուն իրավունք է ձեռք բերում վեց ամսվա ընթացքում պահանջը ներկայացնել ֆինանսական համակարգի հաշտարարին։ Ընդ որում, եթե գույքային պահանջի չափը չի գերազանցում 500,000 (հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը, ապա ֆինանսական համակարգի որոշումները չեն կարող վիճարկվել Բանկի կողմից
23.4. Ավանդների վերադարձելիությունը երաշխավորվում է «Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն:

«ԱյԴի Բանկ»կ ՓԲԸ ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորված է «Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի» կողմից` հատուցման ենթակա ավանդների չափերով, մասնավորապես`

logo.png

Ավանդի արժութային կառուցվածքը

Եթե նույն բանկում ունեք միայն դրամային ավանդ

Եթե նույն բանկում ունեք միայն արտարժու-
թային ավանդ

Եթե նույն բանկում ունեք և ՀՀ դրամով,
և արտարժույթով ավանդ

Եթե դրամային ավանդը 7 միլիոն դրամից ավել է

Եթե դրամային ավանդը 7 միլիոն դրամից պակաս է

Ավանդի երաշխավորման առավելագույն չափը

16 միլիոն ՀՀ դրամ

7 միլիոն ՀՀ դրամ

16 միլիոն ՀՀ դրամ (երաշխավորվում է միայն դրամային ավանդը)

7 միլիոն ՀՀ դրամ (երաշխավորվում է դրամային ավանդն ամբողջությամբ և արտարժութային ավանդը` 7 միլիոն դրամի և հատուցման ենթակա դրամային ավանդի տարբերության չափով)

24. ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ․ ՁԵՐ ՀԱՇՎՈՒՄ ԱՌԿԱ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱՅԻՆ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏ ԿՍՏԱՆԱՅԻՔ ԴՈՒՔ, ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ԱՎԱՆԴԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ՍԱՀՄԱՎԱԾ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՄԲ ՎԱՍՏԱԿԱԾ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ։ ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱՅԻՆ ԵԿԱՄԱԲԵՐՈՒԹՅԱՄ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԱՍՑԵՈՒՄ ՝ Տարեկան տոկոսային եկամտաբերության հաշվարկ։
25. ՁԵՐ ՀԱՇՎՈՒՄ ԱՌԿԱ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱՅԻՆ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏ ԿՍՏԱՆԱՅԻՔ ԴՈՒՔ, ԵԹԵ ՁԵՐ ԱՎԱՆԴԻ ԴԻՄԱՑ ՍՏԱՑՎԱԾ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՎԵՐԱՆԵՐԴՆԵԻՔ ԱՎԱՆԴԻ ՏԵՍՔՈՎ:

 

բանաձև.png

որտեղ`
APY-ն տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունն է,
A-ն` ավանդի սկզբնական գումարը,
ո-ը` ավանդի դիմաց դրամական հոսքերի հերթական համարը,
N-ը` ավանդի դիմաց դրամական հոսքերի վերջին համարը (ներառյալ նաև ավանդի ներդրման պահին դրամական հոսքը), որից հետո ավանդային պայմանագրի ժամկետը համարվում է ավարտված,
Kո-ը` ավանդի ներդրման պահին և/կամ ավանդի գործողության ընթացքում ներդրված ավանդի և/կամ կապիտալացված տոկոսագումարների, առկայության դեպքում պարտադիր վճարների հոսքերը,
Dո-ը այն թիվն է, որը ցույց է տալիս, թե քանի օր է անցել ավանդի ներդրման օրից մինչև ավանդի դիմաց կատարվող հերթական՝ ո-րդ դրամական հոսքերը ներառյալ:

26. Ավանդը ձևակերպելու համար բանկ է ներկայացվում հետևյալ փաստաթղթերը Հաշվի բացման (վերաբացման) համար իրավաբանական անձ հանդիսացող Հաշվետիրոջ լիազորված անձը պետք է սպասարկողին ներկայացնի հետևյալ փաստաթղթերը

 • Հաշվետիրոջ պետական գրանցումը հավաստող փաստաթղթի պատճենը
 • Հարկ վճարողի հաշվառման համարը կամ այլ համարժեք համարը (ոչ ռեզիդենտ Հաշվետերերի դեպքում) հավաստող փաստաթուղթ (առկայության դեպքում)
 • Առանց լիազորագրի իրավաբանական անձի անունից գործելու իրավունք ունեցող անձանց համապատասխան պաշտոնի նշանակման փաստը հաստատող փաստաթղթի պատճենը (կարող է չներկայացվել Կենտրոնական դեպոզիտարիայի համաձայնության դեպքում),
 • Իրավաբանական անձի անունից հանդես եկող անձի՝ անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը (անձնագիր կամ անձի իսկությունը հաստատող նույնականացման քարտ (ID CARD)
 • Լիազորագրի հիման վրա գործող անձի դեպքում՝ նաև լիազորությունները հավաստող փաստաթղթի բնօրինակը կամ պատճենը:

27․ Բանկը «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով կարող է «Ճանաչիր քո հաճախորդին» սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ տեղեկություններ։
28․ Օտարերկրյա հաշիվների հարկային համապատասխանության ակտի (FATCA) հիման վրա ԱՄՆ-ի հետ կնքած համաձայնագրի համաձայն Բանկը հաճախորդի ԱՄՆ հարկատու հանդիսանալու հանգամանքը պարզելու համար կարող է լրացուցիչ տեղեկություններ հավաքագրել
29․ Հաշիվը և դրանում եղած դրամական միջոցները տնօրինելու հաշվետիրոջ իրավունքները կարող են սահմանափակվել դատարանի վճռով դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող մարմինների կամ հարկային մարմինների կողմից ներկայացրած հայտի հիման վրա:
30․Առանց Հաշվետիրոջ կարգադրության հաշվից դրամական միջոցների բռնագանձումը կարող է իրականացվել դատարանի վճռով դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող մարմինների և հարկային մարմինների կողմից ներկայացված հայտի հիման վրա:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ․ ԲԱՆԿԸ ՎԵՐԱՀՍԿՎՈՒՄ Է ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԿՈՂՄԻՑ

էջը թարմացվել է 09.04.2021 16:48
Ավանդը ձևակերպելու համար բանկ է ներկայացվում հետևյալ փաստաթղթերը

 • Հաշվի բացման (վերաբացման) համար իրավաբանական անձ հանդիսացող Հաշվետիրոջ լիազորված անձը պետք է սպասարկողին ներկայացնի հետևյալ փաստաթղթերը

 • Հաշվետիրոջ պետական գրանցումը հավաստող փաստաթղթի պատճենը

 • Հարկ վճարողի հաշվառման համարը կամ այլ համարժեք համարը (ոչ ռեզիդենտ Հաշվետերերի դեպքում) հավաստող փաստաթուղթ (առկայության դեպքում)

 • Առանց լիազորագրի իրավաբանական անձի անունից գործելու իրավունք ունեցող անձանց համապատասխան պաշտոնի նշանակման փաստը հաստատող փաստաթղթի պատճենը (կարող է չներկայացվել Կենտրոնական դեպոզիտարիայի համաձայնության դեպքում),

 • Իրավաբանական անձի անունից հանդես եկող անձի՝ անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը (անձնագիր կամ անձի իսկությունը հաստատող նույնականացման քարտ (ID CARD)

 • Լիազորագրի հիման վրա գործող անձի դեպքում՝ նաև լիազորությունները հավաստող փաստաթղթի բնօրինակը կամ պատճենը

էջը թարմացվել է 04.12.2018 13:58
Ուշադրություն. Բանկը պատասխանատվություն չի կրում իր կայքում հղումներով նշված այլ կայքերի բովանդակության ստույգության եւ արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների համար, ինչպես նաև պատասխանատվություն չի կրում այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար: Տեղեկատվության հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: