Chat with us, powered by IDBank
«Ջերմ օջախ» միկրովարկ Էներգաարդյունավետ վերանորոգման վարկ

«ՋԵՐՄ ՕՋԱԽ» ՄԻԿՐՈՎԱՐԿ 

Վարկեր` բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգման կամ բնակարանային պայմանների բարելավման նպատակով      • Տոկոսադրույք
  12.8%

 • Ժամկետ
  մինչև 84 ամիս
 • Նվազագույն գումար
  275 000 ՀՀ դրամ
 • Առավելագույն գումար
  3 000 000 ՀՀ դրամ


էջը թարմացվել է 08.11.2019 17:25

«ՋԵՐՄ ՕՋԱԽ» ՄԻԿՐՈՎԱՐԿ

Վարկեր` բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգման կամ բնակարանային պայմանների բարելավման նպատակով

Հաստատված է
«ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ վարչության
2019 թվականի հոկտեմբերի 3-ի N 434-Լ որոշմամբ
Գործում է սկսած 2019 թվականի հոկտեմբերի 4–ից

Ամփոփագրում նշված պայմանները կարող են փոփոխված լինել։
Եթե Դուք ամփոփագրին ծանոթանում եք Բանկի կայքում, խնդրում ենք ուշադրություն դարձնել տեղեկատվական ամփոփագրի գործողության ամսաթվին։
Եթե Դուք ամփոփագրին ծանոթանում եք թղթային տարբերակով, մանրամասն տեղեկությունների համար խնդրում ենք այցելել Բանկի ինտերնետային կայք` www.idbank.am հասցեով (ուշադրություն դարձնելով տեղեկատվական ամփոփագրի գործողության ամսաթվին), դիմել Բանկի ցանկացած մասնաճյուղ կամ զանգահարել Բանկի Հեռախոսազանգերի կենտրոն` 010 59 33 33 , 060 27 33 33 հեռախոսահամարներով։

Տեղեկատվական ամփոփագիր

«ՋԵՐՄ ՕՋԱԽ» ՄԻԿՐՈՎԱՐԿ1

1.

Վարկի նպատակ

բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգում/բնակարանային պայմանների բարելավում

2․

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

3․

Տարեկան տոկոսադրույք2

ԱՀԸ-ի վերաֆինանսավորման տոկոսադրույք + 5.8%

4.

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք3

14.25% - 16.47%

5․

Նվազագույն ժամկետ

5 տարի

6.

Առավելագույն ժամկետ

7 տարի

7.

Վարկի նվազագույն գումար

275.000 ՀՀ դրամ

8.

Վարկի առավելագույն գումար

3.000.000 ՀՀ դրամ

9.

Էներգաարդյունավետ վերանորոգման ներդրումների մասնաբաժին

Վարկի ընդհանուր գումարի 40%-ից ավելին

10.

Կենցաղային ապրանքներում ներդրումների մասնաբաժին

Վարկի ընդհանուր գումարի առավելագույնը 20%-ը

11.

Գրավ/ապահովվածություն4

2 ֆիզիկական անձի երաշխավորություն

12.

Վերանորոգվող անշարժ գույքի նկատմամբ պահանջ

վերանորոգվող անշարժ գույքը վարկ ստանալու դիմումի ներկայացման օրվա դրությամբ չպետք է գտնվի գրավի/արգելանքի տակ, բացառությամբ այն դեպքերի, երբայդ անշարժ գույքը գրավադրված է Բանկում

13․

Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար

7.000 ՀՀ դրամ

14.

Վարկի տրամադրման միանվագ միջնորդավճար

վարկի գումարի 1%, ոչ պակաս, քան 5.000 ՀՀ դրամ և ոչ ավել, քան 30.000 ՀՀ դրամ

15.

Վարկի կանխիկացման վճար

չի սահմանվում

16.

Վարկի սպասարկման ամսական վճար

չի սահմանվում

17.

Վարկի մայր գումարի մարման արտոնյալ ժամանակահատված

6-12 ամիս

18.

Դրամաշնորհ

ընդհանուր ներդրումների մեջ էներգաարդյունավետ միջոցառումների 40%-ից ավել մասնաբաժնի դեպքում հասանելի դրամաշնորհը կազմում է վարկի գումարի 5%-ը։

ընդհանուր ներդրումների մեջ էներգաարդյունավետ միջոցառումների 70%-ից ավել մասնաբաժնի դեպքում դրամաշնորհը կազմում է վարկի գումարի 15%-ը։

ուղղվում է մայր գումարի մարմանը

19.

Վարկի և տոկոսագումարների մարումներ

տոկոսագումարների մարումներ վարկի մայր գումարի մարման արտոնյալ ժամանակահատվածի ընթացքում` ամսական,
վարկի և տոկոսագումարների մարումներ արտոնյալ ժամանակահատվածի ավարտից հետո` ամենամսյա հավասարաչափ վճարումներ (անուիտետ)

20.

Վարկի տրամադրման եղանակ5

անկանխիկ` հաճախորդի Բանկում բացված բանկային հաշվին մուտքագրման միջոցով

վարկի ամբողջ գումարը տրամադրվում է միանվագ

21․

Բանկային հաշվի բացում/փակում

համաձայն Բանկի սակագների

22․

Վարկառուին/համավարկառուին և երաշխավորին ներկայացվող պահանջներ

համաձայն հավելված 1.1-ի

23․

Հայտի և փաստաթղթերի ընդունման վայր

Բանկի բոլոր մասնաճյուղեր

24․

Վերանորոգվող գույքի վայր

ՀՀ տարածքում բազմակացարանային շենքում բնակարանը, ինչպես նաև գյուղական կամ համայնքային տարածքում գտնվող առանձնատունը, բացառությամբ՝ Երևան քաղաքի «Կենտրոն» համայնքի

25.

Տույժեր, տուգանքներ

ժամկետանց տոկոսագումարների նկատմամբ օրական

0,1%

ժամկետանց վարկի գումարի նկատմամբ օրական

0,1%

Ձեռք բերված և գրավադրված գույքի` այլ բանկերում կամ ֆինանսական կազմակերպությունում հաջորդող գրավ ձևակերպելու դեպքում

համաձայն իրավասու մարմնի որոշման

վարկի գումարն ամբողջությամբ կամ մասնակի ժամկետից շուտ մարելու դեպքում

չի կիրառվում

վարկի ոչ նպատակային օգտագործման դեպքում` Բանկն իրավասու է պահանջել

1) վարկի ամբողջ գումարի վաղաժամկետ մարում, և/կամ

2) տուգանք, ոչ նպատակային օգտագործված վարկի գումարի 25%-ի չափով, և/կամ

3) վարկի վերաձևակերպում` Բանկի սեփական ռեսուրսներով տրամադրվող վարկի պայմաններին համապատասխան, իսկ բնակարանային միկորվարկերի դեպքում նաև պարտավորությունների վերադարձելիության ապահովում անշարժ գույքի գրավով:

26.

Վարկառուի/համավարկառուի ապահովագրությունը

Ապահովագրությունը իրականացվում է բացառապես Բանկի հետ համագործակցող ընկերություններից մեկի միջոցով` համաձայն այդ ընկերության կողմից կիրառվող սակագների

Ապահովագրությունն իրականացվում է վարկի մնացորդից`

1. տարեկան կտրվածքով, յուրաքանչյուր տարի,

2. Վարկի գործողության վերջին տարվա համար` վարկի մարմանը մնացած ժամկետի համար

3. դժբախտ պատահարի հետևանքով կյանքից զրկվելու դեպքից և մշտական աշխատունակության կորստից,

4. վարկառուի/համավարկառուի վարկի մարմանը մասնակցող եկամուտներին համամասնորեն

1«Ազգային հիփոթեքային ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ միջոցների հաշվին «Ջերմ օջախ» ծրագրի շրջանակներում տրամադրվող բնակարանային և միկրովարկերի էներգաարդյունավետ վերանորոգման վարկերի տեղեկատվական ամփոփագիր։
2Վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը կազմում է 7%: Բանկը կարող է վերանայել վարկի տոկոսադրույքը կապելով այն «Ազգային հիփոթեքային ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի հետ: Ընդ որում, հիփոթեքային վարկի տոկոսադրույքը փոփոխելիս նոր տոկոսադրույքը պետք է փոփոխվի հին և նոր վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքների տարբերության չափով:
Բանկը վերանայում է վարկի տոկոսադրույքը` «Ազգային հիփոթեքային ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ-իսահմանած պահանջներին չբավարարելու, վերջինիս կողմից վարկի չվերաֆինանսավորման կամ վերաֆինանսավորման դադարեցման դեպքում, ինչպես նաև նշված դեպքերում Բանկն իրավասու է վերանայել տրամադրված վարկի մնացած պայմանները (ժամկետ, արժույթ, վարկի սպասարկման վճար և այլն):
3ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ Է ՎԱՐԿԻ ՓԱՍՏԱՑԻ ՄՆԱՑՈՐԴԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ, ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ:
4Բնակարանային միկրովարկերի դեպքում Բանկի իրավասու մարմնի որոշմամբ կարող է նաև պահանջվել լրացուցիչ ապահովվածություն/գրավ, որը չի կարող լինել վերանորոգվող բնակարանը։
5Վերանորոգման աշխատանքները պետք է ավարտվեն վարկային պայմանագրի կնքումից (վարկի միանվագ տրամադրման դեպքում) կամ վերջին փուլի տրամադրումից (փուլերով տրամադրման դեպքում) հետո առավելագույնը 2 ամսվա ընթացքում։

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1. Բանկը, նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը, հաճախորդին տրամադրում է վարկի էական պայմանների անհատական թերթիկ, որում ներկայացված են հաճախորդին տրամադրվելիք վարկի անհատական պայմանները։
2. Հաճախորդն իրավունք ունի առանց որևէ պատճառաբանության միակողմանիորեն լուծելու վարկային պայմանագիրը` դրա կնքմանը հաջորդող 7 (յոթ) աշխատանքային օրվա ընթացքում (մտածելու ժամանակ)` վերադարձնելով իր ստացած վարկի գումարն ամբողջությամբ և վճարելով տոկոսներ, որոնք հաշվարկվում են պայմանագրով նախատեսված տարեկան փաստացի տոկոսադրույքին համապատասխան։
3. Վաղաժամկետ մարման դեպքում համամասնորեն նվազեցվում է վարկառուի վարկավորման ընդհանուր ծախսի մեջ մտնող Բանկի եկամուտը ձևավորող վճարները։
4. Հաճախորդն իրավունք ունի վարկային պայմանագրով ունեցած պարտավորությունները ժամկետից շուտ կատարելու (մարելու)՝ անկախ այն հանգամանքից, թե նման իրավունք վարկային պայմանագրով նախատեսված է, թե ոչ:
5. Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա: Վարկի տոկոսագումարը հաշվարկվում է վարկի փաստացի մնացորդի նկատմամբ։
6. Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը հաճախորդի համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափով կատարելու դեպքում:
7. Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգը ներկայացված է հետևյալ հղմամբ՝ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման ուղեցույց:
8. Արտարժույթով վարկերի դեպքում փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկի համար հիմք է ընդունվում վարկի տրամադրման պահին ՀՀ ԿԲ պաշտոնական կայքէջում հրապարակված փոխարժեքը: Փաստացի տոկոսադրույքը կարող է փոփոխվել կախված ՀՀ ԿԲ պաշտոնական կայքէջում հրապարակված փոխարժեքի մեծության փոփոխությունից։
9. Վարկի մայր գումարի նկատմամբ հաշվարկվող տոկոսագումարները վարկառուի ցանկությամբ կարող են վճարվել նաև վարկի արժույթով:
10. Արտարժույթով տրամադրվող վարկերի դեպքում արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունները կարող են ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա։
11. Տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները ժամանակին չկատարելու դեպքում գրավադրված գույքը և/կամ դրամական միջոցները կարող են օրենքով սահմանված կարգով բռնագանձվել, իսկ հաճախորդի մասին տեղեկատվությունը Բանկը առավելագույնը երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում ուղարկում է վարկային բյուրո, որտեղ ձևավորվում է հաճախորդի վարկային պատմությունը։ Հաճախորդը իրավունք ունի վարկային բյուրոյից տարեկան մեկ անգամ անվճար ձեռք բերել իր վարկային պատմությունը։
12. Վատ վարկային պատմությունը կարող է խոչընդոտել հաճախորդին՝ ապագայում վարկ ստանալու համար։
13. Հաճախորդի կողմից պարտավորությունների չկատարման դեպքում գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելիս գրավը բավարար չլինելու դեպքում հնարավոր է պարտավորությունների մարում հաճախորդի այլ գույքի հաշվին:
14. Ժամկետանց պարտավորությունները կատարելու դեպքում մարումներն իրականացվում են հետևյալ հերթականությամբ՝ գումարի բռնագանձման ուղղված ծախսեր, այդ թվում դատական ծախսեր (առկայության դեպքում), տոկոսների տուժանք, վարկի մայր գումարի տուժանք, տոկոսներ, սպասարկման վճար և միջնորդավճարներ /առկայության դեպքում/ և վարկի գումար: Վարկատուն իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ միակողմանիորեն փոփոխելու սույն կետում նշված մարումների հերթականությունը։
15. Կողմերի միջև ծագած վեճերը կարող են լուծվել դատական կարգով կամ ֆինանսական համակարգի հաշտարարի միջոցով («ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով), հասցե` 0010 ք. Երևան, Մ. խորենացու փող. 15, «Էլիտ Պլազա» բիզնես կենտրոն 7-րդ հարկ, էլ. փոստ՝ info@fsm.am, հեռախոս` (+37460) 70-11-11, ֆաքս` (+37410) 58-24-21: Ընդ որում, եթե գույքային պահանջի չափը չի գերազանցում 500 000 (հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը, ապա ֆինանսական համակարգի հաշտարարի որոշումները չեն կարող վիճարկվել Բանկի կողմից:
16. Բանկը «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով կարող է «ճանաչիր քո հաճախորդին» սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ տեղեկություններ։
17. Օտարերկրյա հաշիվների հարկային համապատասխանության ակտի (FATCA) հիման վրա ԱՄՆ-ի հետ կնքած համաձայնագրի համաձայն Բանկը հաճախորդի ԱՄՆ հարկատու հանդիսանալու հանգամանքը պարզելու համար կարող է լրացուցիչ տեղեկություններ հավաքագրել։
18. Հաճախորդը իրավունք ունի Բանկի հետ հաղորդակցվել իր նախընտրած տարբերակով՝ էլ. փոստ կամ փոստային կապ։ Էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է։ Այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից և ապահովում է գաղտնիություն։
19. Վարկային պայմանագրի գործողության ընթացքում քաղվածքների, դրանց կրկնօրինակների, տեղեկանքների տրամադրման պայմաններին կարող եք տեղեկանալ հետևյալ հղմամբ՝ Սակագներ։
20. Բանկի մասնաճյուղերի և բանկոմատների ցանկին, վերջիններիս գործունեության հասցեներին և աշխատանքային ժամերին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղմամբ՝ Մասնաճյուղեր և բանկոմատներ։
21. Բանկի կողմից հեռահար սպասարկումն իրականացվում է IDBanking.am առցանց համակարգի միջոցով: Բանկի հեռահար սպասարկման ծառայությունների մատուցման կարգն ու պայմանները ներկայացված են «Հեռահար բանկային ծառայությունների մատուցման հրապարակային պայմաններում»:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԲԱՆԿԸ ՎԵՐԱՀՍԿՎՈՒՄ Է ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԿՈՂՄԻՑ


«Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն»` www.fininfօ.am
Fininfo.am-ը Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն է, որտեղ Դուք կարող եք որոնել և համեմատել ՀՀ ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից առաջարկվող ամենատարածված ծառայությունները:


էջը թարմացվել է 26.12.2019 13:57
«Ջերմ Օջախ» հիփոթեքային վարկը ստանալու համար բանկ է ներկայացվում հետևյալ փաստաթղթերը

 • Վարկ ստանալու դիմում-հայտ

 • Անձը հաստատող փաստաթուղթ, ՀծՀ/ՀծՀ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք

 • Ամուսնու (կնոջ) տվյալների վերաբերյալ փաստաթղթեր (ամուսնության վկայական, անձը հաստատող փաստաթուղթ, երեխաների անձը հաստատող փաստաթուղթ և այլն)

 • Տեղեկանք վարկառուի/համավարկառուի եկամուտների մասին

 • Անկախ գնահատող կազմակերպության կողմից տրամադրված անշարժ գույքի նախնական գնահատման տեղեկանք

 • Այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր

էջը թարմացվել է 30.10.2019 16:50
Ուշադրություն. Բանկը պատասխանատվություն չի կրում իր կայքում հղումներով նշված այլ կայքերի բովանդակության ստույգության եւ արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների համար, ինչպես նաև պատասխանատվություն չի կրում այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար: Տեղեկատվության հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: