Chat with us, powered by IDBank

Ուսման վարկեր

Վարկեր` ուսանողների համար

Օգտվեք ուսանողների համար նախատեսված վարկատեսակից։ Ուսումնառության ընթացքում վարկառուները մարում են միայն տոկոսները (առավելագույնը 4 տարի), իսկ ուսումնառության ավարտից հետո կատարվում են վարկի մայր գումարի և տոկոսագումարների հավասարաչափ մարումներ։ • Տոկոսադրույք
  9%
 • Ժամկետ
  մինչև 10 տարի
 • Նվազագույն գումար
  սահմանված չէ
 • Առավելագույն գումար
  2 800 000 ՀՀ դրամ


էջը թարմացվել է 30.04.2019 10:24

Ուսման վարկեր

Վարկեր` ուսանողների համար

Ընդհանուր պայմաններ

Ուսանողական վարկերի տրամադրման պայմաններ և սակագներ
(«Բնակարան երիտասարդներին» ՎՎԿ ՓԲԸ կողմից վերաֆինանսավորվող)
Ընդհանուր պայմաններ
1 Վարկի նպատակ ՀՀ պետական կամ ՀՀ պետական հավատարմագրություն ունեցող ԲՈւՀ-երի բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ինչպես նաև կլինիկական օրդինատուրայի ուսանողների ուսման վարձի վճարում
(Պետական ԲՈՒՀ-եր, Պետական հավատարմագրություն ստացած ոչ պետական ԲՈՒՀ-եր) http://edu.am/index.php/am/documents/view/552
2 Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ
3 Վարկի նվազագույն ժամկետ 12 ամիս
4 Վարկի առավելագույն ժամկետ ուսումնառության ժամկետ¹ + 6 տարի, սակայն ոչ ավել քան 10 տարի (վարկը կարող է ավելի կարճ ժամկետով տրամադրվել միայն հաճախորդի համաձայությամբ)
¹ուսումնառության ժամկետ է համարվում ուսանողի՝ բակալավրիատում, մագիստրատուրայում կամ կլինիկական օրդինատուրայում սովորելու տարիները, ընդ որում ուսումնառության ժամկետի ընդհատում չի համարվում ՀՀ ՊՆ ԶՈՒ պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչվելու ժամանակահատվածը
5 Վարկի նվազագույն գումար չի սահմանվում
6 Վարկի առավելագույն գումար 700 000 ՀՀ դրամ², բայց ոչ ավել քան 1 տարվա ուսման վարձը
²ընդ որում, յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա համար կարող է տրամադրվել 1 վարկ
7 Ուսումնառության ամբողջ ընթացքում տրամադրված վարկերի հանրագումար 4 ուսումնական տարվա համար , առավելագույնը 2 800 000 ՀՀ դրամ
8 Վարկի մարման եղանակ Ամսական անուիտետային վճարներ, ընդ որում՝ ուսումնառության ընթացքում մարվում են միայն տոկոսագումարները (առավելագույնը 4 տարի), իսկ ուսումնառության ավարտից հետո կատարվում են վարկի մայր գումարի և տոկոսագումարների հավասարաչափ մարումներ
9 Տոկոսադրույք³ 9%,
որից պետությունը սուբսիդավորում է 2%-ը՝ բոլոր ուսանողների համար, իսկ 3%-ը՝ նախորդ ուսումնական տարվա ընթացքում գերազանց առաջադիմություն ցուցաբերած ուսանողների համար
10 Վարկի տրամադրման/սպասարկման վճար չի սահմանվում
11 Ընթացիկ հաշվի բացում, սպասարկում անվճար
12 Ժամկետանց վարկի/տոկոսագումարի գծով տույժ/տուգանք 0.1% օրական
13 Վաղաժամկետ մարման տույժ չի սահմանվում
14 Վարկի տրամադրման եղանակ անկանխիկ՝ ԲՈՒՀ-ի հաշվին փոխանցելու միջոցով
15 Ապահովվածություն նվազագույնը 1 երաշխավոր
Վարկառուի/երաշխավորի նկատմամբ պահանջներ
16 Վարկառուի կարգավիճակ⁴ 1) ՀՀ քաղաքացի ֆիզիկական անձ, և
2) ՀՀ պետական կամ ՀՀ պետական հավատարմագրություն ունեցող ԲՈւՀ-երի՝ վճարովի համակարգի բակալավրիատի, մագիստրատուրայի կամ կլինիկական օրդինատուրայի ուսանող (հավակնորդ)
17 Երաշխավորի նկատմամբ սահմանվող պահանջներ 1) երաշխավորը/երաշխավորներից առնվազն մեկը (եթե առկա են 1-ից ավելի երաշխավորներ) պետք է հանդիսանա վարկառուի ծնողը/խնամակալը (երկկողմանի ծնողազուրկ և չափահաս ուսանողների համար երաշխավոր կարող է հանդիսանալ 3-րդ անձը), և
2) երաշխավորը պետք է ունենա եկամուտ (մեկից ավել երաշխավորների առկայության դեպքում երաշխավորներից առնվազն մեկը պետք է ունենա եկամուտ)
3) վարկի դիմումի ընդունման օրվա դրությամբ երաշխավորը պետք է լինի 21-68 տարեկան։
18 Վարկառուի/երաշխավորի վարկային պատմության նկատմամբ պահանջ (վարկի առաջին և յուրաքանչյուր հաջորդ փուլի տրամադրման դեպքում) 1) դիմումի ընդունման օրվա դրությամբ վարկառուն/երաշխավորը չպետք է ունենա ժամկետանց պարտավորություններ (վարկ, վարկային գիծ, օվերդրաֆտ, տրված երաշխավորություն և այլն),
2) դիմումի ընդունման օրվան նախորդող 1 տարվա ընթացքում (365 օր) վարկառուի/երաշխավորի ժամկետանց պարտավորությունների գծով օրերի հանրագումարը չպետք է գերազանցի 30 օրը,
3) դիմումի ընդունման օրվան նախորդող երկու տարվա ընթացքում երաշխավորը չի ունեցել անհուսալի դասակարգված վարկային պարտավորություններ,
4) վարկային պատմության բացակայությունն ընդունելի է։
Այլ պայմաններ
19 Վարկի տրամադրման դրական գործոններ դրական վարկային պատմություն
20 Վարկի մերժման գործոններ 1) բացասական վարկային պատմություն,
2) կեղծ կամ անարժանահավատ տեղեկատվության տրամադրում,
3) այնպիսի տեղեկատվություն, որը կասկածի տակ է դնում վարկի վերադարձելիությունը,
4) սույն ծրագրի շրջանակում ուսանողին նախկինում տրամադրված վարկը վերաֆինանսավորող ընկերության կողմից ճանաչվել է ոչ որակավորված,
5) այլ գործոններ
21 Որոշման կայացման առավելագույն ժամկետ պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը Բանկ ներկայացնելուց հետո առավելագույնը 2 աշխատանքային օր
22 Կայացված որոշման մասին վարկառուին տեղեկացնելու ժամկետ որոշման կայացումից հետո առավելագույնը 1 աշխատանքային օր
23 Վարկի տրամադրման ժամկետ դրական որոշման կայացման դեպքում հաճախորդի կողմից Բանկ ներկայանալուց հետո առավելագույնը 1 աշխատանքային օր
24 Որոշման վավերականության առավելագույն ժամկետ 15 աշխատանքային օր
25 Վարկի դիմումի ընդունման վայր Բանկի բոլոր մասնաճյուղեր
26 Վարկի ձևակերպման և տրամադրման վայր Բանկի բոլոր մասնաճյուղեր

³ Վարկի տարեկան տոկոսադրույքը ենթակա է վերանայման, եթե վարկը չի վերաֆինանսավորվում համապատասխան կազմակերպության կողմից կամ վերաֆինանսավորող կազմակերպությունը փոփոխել է վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը:
⁴ Վարկառու չեն կարող դառնալ այն ուսանողները, որոնք սույն ծրագրի շրջանակներում նախկինում տրամադրված վարկը վերաֆինանսավորող ընկերության կողմից ճանաչվել է ոչ որակավորված։


Ուսանողական վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման օրինակ`

Գումար` 700 000 ՀՀ դրամ
• Տոկոսադրույք` 9%
• Վերաֆինանսավորում` 2%
• Ժամկետ` 120 ամիս
• Հաշվի սպասարկման վճար` 0%
• Վարկի տրամադրման միջնորդավճար` 0%
• Արդյունավետ տոկոսադրույք` 9.38%

Տոկոսագումարների հաշվարկման կարգ`

Տոկոսադրույքը կիրառվում է վարկի նվազող մնացորդի վրա` ելնելով տարում 365 օրվա հաշվարկից:


ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ:

Վարկի վաղաժամկետ մարում

Վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր չեն գանձվում:

Արտարժույթի ազդեցությունը

Հաշվի առնելով, որ Բանկը տրամադրում է վարկեր ոչ միայն ՀՀ դրամով, այլ նաև արտարժույթով, վարկառուն պետք է գիտակցի, որ արտարժույթի տատանումները կարող են դրական/բացասական ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա:

Հայտի մերժում

Այն դիմորդները, որոնք չեն համապատասխանում ծրագրային պահանջներին կամ Բանկին չի բավարարում նրանց վարկունակությունը, չեն կարող վարկավորվել։ Այդ մասին հաճախորդի ցանկությամբ Բանկը կարող է տրամադրել գրավոր մերժում: Բանկը պատրաստակամ է սույն մերժման մասին տեղեկությունը հայտնել այլ ՀՀ բանկերին և վարկային կազմակերպություններին (ՀՀ Բանկային գաղտնիքի մասին օրենք):

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ: ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ: ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԿԵՏԻՆ ՉՎՃԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ:

Վարկառուի կողմից պարտականությունների չկատարման դեպքում գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելու դեպքում վարկառուի վարկային պարտավորությունները ծածկելու համար գրավը բավարար չլինելու դեպքում պարտավորությունները կարող են մարվել վարկառուի այլ գույքի հաշվին:

Բանկը նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ի:

էջը թարմացվել է 30.04.2019 10:21
Ուսանողական վարկը ստանալու համար բանկ են ներկայացվում հետևյալ փաստաթղթերը

 • Անձը հաստատող փաստաթուղթ

 • ՀԾՀ/ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք

 • Ուսումնական հաստատությունից ուսանողի ուսման վարձի վճարումն իրականացնելու համար ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված անհրաժեշտ փաստաթուղթ (հաշիվ-ապրանքագիր կամ փոխանցման հաշիվ և այլն)

 • Տեղեկանք ԲՈՒՀ-ից, որտեղ պետք է նշվեն` ուսանողի ֆակուլտետը, կուրսը և ուս. տարվա վարձի չափը (տվյալ ուս. տարվա մնացորդային գումարի չափը), ԲՈւՀ-ի բանկային հաշվի համար, ուսանողի ուսումնառության ավարտի տարին և ամիսը, ընդ որում, գերազանց ուսումնառության դեպքում նաև պետք է նշում լինի նախորդ ուս.տարվա/կիսամյակի ընթացքում տվյալ ուսանողի գերազանցության վերաբերյալ

 • Երաշխավորի գույքի սեփականությունը հաստատող փաստաթուղթ և/կամ տեղեկանք աշխատանքի վայրից, որտեղ նշվում է վերջին 6 ամսվա ընթացքում փաստացի ստացված ամսական աշխատավարձը

 • Առնվազն երկու անձի երաշխավորություն (ընդ որում երաշխավորներից մեկը պետք է լինի վարկառուի ծնողը կամ խնամակալը, երաշխավորողը պետք է ապահովված լինի աշխատանքով, որը հավաստվում է աշխատանքի վայրից համապատասխան տեղեկանքով և/կամ հանդիսանա անշարժ գույքի սեփականատեր կամ համասեփականատեր)

 • Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ամբողջական ցանկն այստեղ


էջը թարմացվել է 30.04.2019 10:30
Ուշադրություն. Բանկը պատասխանատվություն չի կրում իր կայքում հղումներով նշված այլ կայքերի բովանդակության ստույգության եւ արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների համար, ինչպես նաև պատասխանատվություն չի կրում այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար: Տեղեկատվության հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: