Chat with us, powered by IDBank
Խնայողական հաշիվ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք` մինչև 3․75%

Խնայողական հաշիվ

Հաշիվներ` ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով և եվրոյով

Հաստատված է
«ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ վարչության
2021 թվականի հուլիսի 30-ի թիվ 303-Լ որոշմամբ
Գործում է սկսած 2021 թվականի օգոստոսի 19–ից

Ամփոփագրում նշված պայմանները կարող են փոփոխված լինել։
Եթե Դուք ամփոփագրին ծանոթանում եք Բանկի կայքում, խնդրում ենք ուշադրություն դարձնել տեղեկատվական ամփոփագրի գործողության ամսաթվին։
Եթե Դուք ամփոփագրին ծանոթանում եք Բանկի տարածքում կամ թղթային տարբերակով, մանրամասն տեղեկությունների համար խնդրում ենք այցելել Բանկի ինտերնետային կայք` www.idbank.am հասցեով (ուշադրություն դարձնելով տեղեկատվական ամփոփագրի գործողության ամսաթվին), դիմել Բանկի ցանկացած մասնաճյուղ կամ զանգահարել Բանկի հեռախոսազանգերի կենտրոն` 010 59 33 33, 060 27 33 33 համարով։


ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Գործողություն

Սակագին

Հաճախորդների խումբ

Ֆիզիկական անձ

Հաշվի բացում Բանկի մասնաճյուղերում

Բանկի հաշվետեր ֆիզիկական անձանց համար

Անվճար

Բանկի հաշվետեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձանց համար

2,000 ՀՀ դրամ

Հաշվի բացում առցանց եղանակով

Անվճար

Հաշվի արժույթ

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, եվրո

Հաշվի համալրման նվազագույն գումար

Չի սահմանվում

Հաշվով գործարքների նվազագույն չափ

Չի սահմանվում

Կանխիկ գումարի մուտքագրում/ելքագրում հաշվից

Համաձայն բանկային հաշվի սակագների և պայմանների

Հաշվով հնարավոր գործառնությունների տեսակներ

Հաշվի համալրում

կանխիկի մուտքագրում

այլ հաշիվներից փոխանցում, ինչպես նաև առցանց

բանկային փոխանցումների միջոցով

Հաշվի ելքագրում

կանխիկի ելքագրում

հաշվից փոխանցումներ, ինչպես նաև առցանց փոխանցումներ

Խնայողական հաշվից փոխանցում Բանկում նույն հաճախորդի այլ հաշիվներին

Անվճար

Խնայողական հաշվից փոխանցում այլ հաշիվներին

Համաձայն բանկային հաշվի սակագների և պայմանների

Տոկոսադրույք

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

Տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն

ՀՀ դրամ` 3․00%

ՀՀ դրամ` 3․05%

ԱՄՆ դոլար` 0․50%

ԱՄՆ դոլար` 0․50%

Եվրո` 0.1%

Եվրո` 0.1%

Եթե հաճախորդը Idram&IDBank բջջային հավելվածի միջոցով իրականացնում է ամսական 25,000 ՀՀ դրամ և ավել անհպում QR-վճարումներ և որպես վճարման աղբյուր ընտրում Բանկի ցանկացած վճարային քարտ կամ հաշիվ, ապա խնայողական հաշվի տոկոսադրույքը տվյալ ամսվա համար ավելացվում է 25%-ով։

Տոկոսների հաշվարկման ձևը

Տոկոսադրույքը հաշվարկվում է հաշվի օրական մնացորդի նկատմամբ, եթե այլ բան նախատեսված չէ պայմանագրով

Եթե տվյալ օրվա Հաշվի մնացորդը փոքր է 50,000 ՀՀ դրամից, 100 ԱՄՆ դոլար, 100 եվրոյից, ապա այդ օրվա համար տոկոսներ չեն հաշվարկվում

Հաշվի վարում/սպասարկում

Անվճար

Հաշվի փակում

Անվճար

1. Խնայողական հաշիվը բացվում է անժամկետ:
2. Խնայողական հաշիվը առանց հաճախորդի դիմումի կարող է փակվել Բանկի կողմից, եթե մեկ տարվա ընթացքում տվյալ հաշվով գործառնություններ չեն կատարվել և որոնք չունեն դրամական մնացորդ:
3. Հաճախորդի կողմից բանկային հաշվի փակման դիմում ներկայացնելու դեպքում այն փակվում է 1 (մեկ) բանկային օրվա ընթացքում: Հաշվում առկա դրամական միջոցները վերադարձվում են հաճախորդին նույն բանկային օրվա ընթացքում` հաճախորդի կողմից նախընտրած եղանակով:
4. Խնայողական հաշիվների բացման, վարման և դրամարկղային սպասարկման վերաբերյալ կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները սահմանվում են համապատասխան պայմանագրով:
5. Խնայողական հաշվի մնացորդի նկատմամբ հաշվարկված տոկոսները վճարվում են ամսական հաճախականությամբ:
6. Արտարժույթով բացված խնայողական հաշիվների համար հաշվեգրվող տոկոսագումարները հաճախորդի ցանկությամբ կարող են վճարվել նաև արտարժույթով։
7. Արտարժույթով մուտքագրված դրամական միջոցների տոկոսագումարների վճարումը ՀՀ դրամով կատարելու դեպքում հաշվարկն իրականացվում է վճարման պահին Բանկում տվյալ արժույթի համար սահմանված առքի փոխարժեքով։
8. Խնայողական հաշվի գումարի նկատմամբ տոկոսները հաշվեգրվում են գումարը մուտքագրելու օրվանից մինչև այն հաճախորդին վերադարձնելու կամ հաճախորդի հաշվից այլ հիմքերով դուրս գրելու օրվան նախորդող օրն ընկած ժամանակահատվածի օրացուցային օրերի համար:
9. Բանկին վերապահված է հաշվի դիմաց ստացված տոկոսներից օրենքով սահմանված կարգով եկամտային հարկը (10%) հաշվարկելու և վճարելու հարկային գործակալի իրավունքը:
10. Ուշադրություն՝ Հաճախորդի հաշվում առկա միջոցների նկատմամբ տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա։ Իսկ տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը ցույց է տալիս, թե որքան եկամուտ կստանա հաճախորդը՝ իր կողմից ավանդի հետ կապված պարտադիր վճարներ կատարելու և սահմանված պարբերականությամբ վաստակած տոկոսագումարները ստանալու արդյունքում։ Տարեկան տոկոսային եկամտաբերության հաշվարկման կարգը կարող եք գտնել հետևյալ հղմամբ՝ Տարեկան տոկոսային եկամտաբերության հաշվարկ։
11. Տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը (APY)` hաշվարկված առանց եկամտային հարկի, 3% տարեկան պարզ տոկոսադրույքի դեպքում` APY=3.05%:

բանաձև.png

որտեղ`

APY- տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունն է,
A-ավանդի սկզբնական գումարը,
ո-ավանդի դիմաց դրամական հոսքերի հերթական համարը,
N- ավանդի դիմաց դրամական հոսքերի վերջին համարը (ներառյալ նաև ավանդի ներդրման պահին դրամական հոսքը), որից հետո ավանդային պայմանագրի ժամկետը համարվում է ավարտված,
Kո-ավանդի ներդրման պահին և/կամ ավանդի գործողության ընթացքում ներդրված ավանդի և/կամ կապիտալացված տոկոսագումարների, առկայության դեպքում պարտադիր վճարների հոսքերը,
Dո- այն թիվը, որը ցույց է տալիս, թե քանի օր է անցել ավանդի ներդրման օրից մինչև ավանդի դիմաց կատարվող հերթական՝ ո-րդ դրամական հոսքերը ներառյալ: Այն դեպքում, երբ ավանդի ներդրման պահին է դրամական հոսքերը, D1 = 0:

Տարեկան տոկոսային եկամտաբերության հաշվարկի օրինակ.

Ավանդի ներդրման օրը՝ 01.08.2021թ․

Ավանդի գումարը` 100,000 ՀՀ դրամ

Տարեկան տոկոսադրույքը` 3.00%

Ավանդի ժամկետը` 365 օր

Եկամտային հարկի չափը` 10%

Հաշվարկված տոկոսագումարը` 100,000 x 3.00% : 365 x 364 = 2992

Եկամտային հարկը` 2992 x 10% = 299.2

Ավանդատուի ստացած տոկոսային եկամուտը` 2692.8 ՀՀ դրամ

12. Հաճախորդի հաշվից միջոցների դուրսգրումը կատարվում է ոչ ուշ, քան Հաճախորդի կողմից համապատասխան վճարման հանձնարարականը Բանկ ներկայացնելու հաջորդ բանկային օրը:
13. Հաճախորդի հաշվին ուղղված միջոցները մուտքագրվում են Հաճախորդի հաշվին, ոչ ուշ, քան համապատասխան վճարային փաստաթուղթը Բանկ մուտք լինելուց մեկ օրվա ընթացքում։
14. Խնայողական հաշվի քաղվածքները տրամադրվում են հաճախորդին առնվազն երեսնօրյա պարբերականությամբ հաճախորդի նախընտրած տարբերակով․
· էլ. Փոստի միջոցով
· առձեռն
· փոստով։
15. Բանկը պարտավոր չէ Հաշվետիրոջը հաշվի քաղվածք տրամադրել, եթե հաշվետու ժամանակաշրջանում բանկը տվյալ հաշիվը չի դեբետագրել կամ կրեդիտագրել:
16. Հաշվով կատարված գործառնությունների դիմաց քաղվածքների և վճարային փաստաթղթերի կրկնօրինակների և այլ տեղեկությունների տրամադրման սակագները սահմանվում են համաձայն Բանկի գործող «Բանկային հաշիվների, փոխանցումների և «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ կողմից մատուցվող այլ ծառայությունների սակագների»-ի:
17. Բանկը «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով կարող է «Ճանաչիր քո հաճախորդին» սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ տեղեկություններ։
18. Օտարերկրյա հաշիվների հարկային համապատասխանության ակտի (FATCA) հիման վրա ԱՄՆ-ի հետ կնքած համաձայնագրի համաձայն Բանկը հաճախորդի ԱՄՆ հարկատու հանդիսանալու հանգամանքը պարզելու համար կարող է լրացուցիչ տեղեկություններ հավաքագրել։
19. Հաճախորդը իրավունք ունի Բանկի հետ հաղորդակցվել իր նախընտրած տարբերակով՝ էլ. փոստ կամ փոստային կապ։ Էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է։ Այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից և ապահովում է գաղտնիություն։
20. Հաշվի քաղվածքը ստանալուց 15-օրյա ժամկետում հաշվի հետ կապված գործառնություններում անճշտություններ հայտնաբերելու դեպքում հաճախորդը Բանկին կարող է ներկայացնել բողոքարկում: Նշված ժամանակահատվածում բողոքարկումները չստանալու դեպքում Բանկը քաղվածքը համարում է ընդունված: Բողոքարկումը ներկայացվում է Բանկին գրավոր դիմումի տեսքով: Սահմանված ժամկետում ստացված բողոքարկման դիմումը Բանկն ընդունում է կատարման` իրականացնելով տեղական և միջազգային վճարային համակարգի կանոններով սահմանված համապատասխան գործողությունները:
21. Բանկի մասնաճյուղերի և բանկոմատների ցանկին, վերջիններիս գործունեության հասցեներին և աշխատանքային ժամերին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղմամբ՝ Մասնաճյուղեր և Բանկոմատներ։
22. Ֆիզիկական անձանց հետ Բանկի կողմից հեռավար սպասարկումն իրականացվում է IDBanking առցանց համակարգի միջոցով: Բանկի հեռավար սպասարկման ծառայությունների մատուցման կարգն ու պայմանները ներկայացված են «Հեռավար բանկային ծառայությունների մատուցման հրապարակային պայմաններում»:
23. Բանկն իրավունք ունի միակողմանիորեն փոփոխել խնայողական հաշվում եղած դրամական միջոցների համար վճարվող պարզ տոկոսադրույքի չափը` այն ուժի մեջ մտնելուց 15 օր առաջ հրապարակելով Բանկի պաշտոնական կայքում:
24. Բանկի և հաճախորդի միջև ծագած վեճերը կարգավորվում են կողմերի միջև բանակցությունների միջոցով: Կողմերի միջև ծագած վեճերը կարող են լուծվել ֆինանսական համակարգի հաշտարարի միջոցով («ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով), Հասցե` 0010 ք. Երևան, Մ. Խորենացու փող. 15, «Էլիտ Պլազա» բիզնես կենտրոն 7-րդ հարկ Էլ. փոստ՝ info@fsm.am Հեռախոս` (+37460) 70-11-11 Ֆաքս` (+37410) 58-24-21 և/ կամ առևտրային արբիտրաժում («Առևտրային արբիտրաժի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով):

25. Բանկային հաշիվը և դրանում եղած դրամական միջոցները տնօրինելու Հաշվետիրոջ իրավունքները կարող են սահմանափակվել դատարանի վճռով դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող մարմինների կամ հարկային մարմինների կողմից ներկայացված հայտի հիման վրա:
26. Առանց Հաշվետիրոջ կարգադրության հաշվից դրամական միջոցների բռնագանձումը կարող է իրականացվել դատարանի վճռով դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող մարմինների և հարկային մարմինների կողմից ներկայացված հայտի հիման վրա:
27. Բանկի և Հաշվետիրոջ միջև վարկային պարտավորությունների առկայության դեպքում խնայողական հաշվից դրամական միջոցները անակցեպտ գանձվում են վարկային պայմանագրով նախատեսված կարգով։
28. Խնայողական հաշվում առկա միջոցների վերադարձելիությունը երաշխավորվում է «Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն:

29.

«ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորված է «Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի» կողմից` հատուցման ենթակա ավանդների չափով, մասնավորապես`

logo.png

Ավանդի արժութային կառուցվածքը

Եթե նույն բանկում ունեք միայն դրամային ավանդ

Եթե նույն բանկում ունեք միայն արտարժու-
թային ավանդ

Եթե նույն բանկում ունեք և՛ ՀՀ դրամով,
և՛ արտարժույթով ավանդ

Եթե դրամային ավանդը 7 միլիոն դրամից ավել է

Եթե դրամային ավանդը 7 միլիոն դրամից պակաս է

Ավանդի երաշխավորման առավելագույն չափը

16 միլիոն ՀՀ դրամ

7 միլիոն ՀՀ դրամ

16 միլիոն ՀՀ դրամ (երաշխավորվում է միայն դրամային ավանդը)

7 միլիոն ՀՀ դրամ (երաշխավորվում է դրամային ավանդն ամբողջությամբ և արտարժութային ավանդը` 7 միլիոն դրամի և հատուցման ենթակա դրամային ավանդի տարբերության չափով)

30. Սույն տեղեկատվական ամփոփագրով չկարգավորվող դրույթները կարգավորվում են «Բանկային հաշիվների, փոխանցումների և «ԱյԴի Բանկ»ՓԲԸ կողմից մատուցվող այլ ծառայությունների սակագների»։
31. Խնայողական հաշվի բացման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը ներկայացված է Հաշիվների բացման համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր ցանկում։

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ․ ԲԱՆԿԸ ՎԵՐԱՀՍԿՎՈՒՄ Է ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԿՈՂՄԻՑ

էջը թարմացվել է 03.09.2021 09:51
Ուշադրություն. Բանկը պատասխանատվություն չի կրում իր կայքում հղումներով նշված այլ կայքերի բովանդակության ստույգության եւ արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների համար, ինչպես նաև պատասխանատվություն չի կրում այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար: Տեղեկատվության հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: