Chat with us, powered by IDBank
Խնայողական հաշիվ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք` 5%

Խնայողական հաշիվ

Հաշիվներ` ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով և եվրոյով
Գործողություն
Սակագին
Հաճախորդների խումբ Բանկում ընթացիկ կամ քարտային հաշիվ ունեցող ֆիզիկական անձինք
Հաշվի բացում և սպասարկման վճար Անվճար
Հաշվի արժույթ ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, եվրո
Հաշվի համալրման նվազագույն գումար Չի սահմանվում
Հաշվով գործարքների նվազագույն չափ Չի սահմանվում
Կանխիկ գումարի մուտքագրում հաշվին Համաձայն բանկային հաշվի սակագների և պայմանների
Հաշվով հնարավոր գործառնությունների տեսակներ Հաշվի համալրում
կանխիկի մուտքագրում
այլ հաշիվներից փոխանցում, ինչպես նաև առցանց
բանկային փոխանցումների միջոցով
Հաշվի ելքագրում
փոխանցում հաճախորդի Բանկում առկա ընթացիկ կամ քարտային հաշիվներին
Խնայողական հաշվից փոխանցում նույն հաճախորդի այլ հաշիվներին Անվճար
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք* ՀՀ դրամ` 5%
ԱՄՆ դոլար` 1.5%
Եվրո` 0.25%
Տոկոսների հաշվարկման ձևը Տոկոսադրույքը հաշվարկվում է հաշվի օրական մնացորդի նկատմամբ, եթե այլ բան նախատեսված չէ պայմանագրով
եթե տվյալ օրվա Հաշվի մնացորդը փոքր է 50,000 ՀՀ դրամ, 100 ԱՄՆ դոլար, 100 եվրոյից, ապա այդ օրվա համար տոկոսներ չեն հաշվարկվում

*Տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն` ՀՀ դրամ` 5.12%, ԱՄՆ դոլար՝ 1.51%, Եվրո՝ 0.25%:

Խնայողական հաշիվը բացվում է անժամկետ:

Խնայողական հաշիվը առանց հաճախորդի դիմումի կարող է փակվել Բանկի կողմից, եթե մեկ տարվա ընթացքում տվյալ հաշվով գործառնություններ չեն կատարվել և որոնք չունեն դրամական մնացորդ:

Խնայողական հաշիվների բացման, վարման և դրամարկղային սպասարկման վերաբերյալ կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները սահմանվում են համապատասխան պայմանագրով:

Խնայողական հաշվի մնացորդի նկատմամբ հաշվարկված տոկոսները կուտակվում են ամսական հաճախականությամբ:

Արտարժույթով բացված խնայողական հաշիվների համար հաշվեգրվող տոկոսագումարները վճարվում են այն արտարժույթով, որով բացվել է խնայողական հաշիվը:

Արտարժույթով մուտքագրված դրամական միջոցների տոկոսագումարների վճարումը ՀՀ դրամով կատարելու դեպքում հաշվարկն իրականացվում է վճարման պահին Բանկում տվյալ արժույթի համար սահմանված առքի փոխարժեքով։

Խնայողական հաշվի գումարի նկատմամբ տոկոսները հաշվեգրվում են գումարը մուտքագրելու հաջորդ օրվանից մինչև այն հաճախորդին վերադարձնելու կամ հաճախորդի հաշվից այլ հիմքերով դուրս գրելու օրվան նախորդող օրը:

Բանկին վերապահված է հաշվի դիմաց ստացված տոկոսներից օրենքով սահմանված կարգով եկամտային հարկը (10%) հաշվարկելու և վճարելու հարկային գործակալի իրավունքը:

Հաշվում առկա միջոցների նկատմամբ տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա, իսկ տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը ցույց է տալիս, թե որքան եկամուտ կստանայիք դուք, եթե ձեր ավանդի դիմաց ստացված տոկոսագումարները վերաներդնեիք ավանդի տեսքով:

Տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը (APY)` hաշվարկված առանց եկամտային հարկի, 5% տարեկան պարզ տոկոսադրույքի դեպքում` APY=5.12%:

բանաձև.png

որտեղ`

APY-ն տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունն է,

A-ն` ավանդի սկզբնական գումարը,

ո-ը` ավանդի դիմաց դրամական հոսքերի հերթական համարը,

N-ը` ավանդի դիմաց դրամական հոսքերի վերջին համարը (ներառյալ նաև ավանդի ներդրման պահին դրամական հոսքը), որից հետո ավանդային պայմանագրի ժամկետը համարվում է ավարտված,

Kո-ը` ավանդի ներդրման պահին և/կամ ավանդի գործողության ընթացքում ներդրված ավանդի և/կամ կապիտալացված տոկոսագումարների, առկայության դեպքում պարտադիր վճարների հոսքերը,

Dո-ը այն թիվն է, որը ցույց է տալիս, թե քանի օր է անցել ավանդի ներդրման օրից մինչև ավանդի դիմաց կատարվող հերթական՝ ո-րդ դրամական հոսքերը ներառյալ: Այն դեպքում, երբ ավանդի ներդրման պահին է դրամական հոսքերը, D1 = 0:

Տարեկան տոկոսային եկամտաբերության հաշվարկի օրինակ.

Ավանդի ներդնման օրը՝ 01.08.2018թ․

Ավանդի գումարը` 100,000 ՀՀ դրամ

Տարեկան տոկոսադրույքը` 5.00%

Ավանդի ժամկետը` 365 օր

Եկամտային հարկի չափը` 10%

Հաշվարկված տոկոսագումարը` 100,000 x 5.00% : 365 x 364 = 4986.3

Եկամտային հարկը` 4986.3 x 10% = 498.6

Ավանդատուի ստացած տոկոսային եկամուտը` 4487.7 ՀՀ դրամ

Հաճախորդի հաշվից միջոցների դուրսգրումը կատարվում է ոչ ուշ, քան Հաճախորդի կողմից համապատասխան վճարման հանձնարարականը Բանկ ներկայացնելու հաջորդ բանկային օրը:

Խնայողական հաշվից բանկ-հաճախորդ համակարգի միջոցով հնարավոր է կատարել BANKMAIL և SWIFT փոխանցումներ:

Հաճախորդի հաշվին ուղղված միջոցները մուտքագրվում են Հաճախորդի հաշվին, ոչ ուշ, քան համապատասխան վճարային փաստաթուղթը Բանկ մուտք լինելու հաջորդ բանկային օրը:

Խնայողական հաշվի քաղվածքները տրամադրվում են հաճախորդին առնվազն երեսնօրյա պարբերականությամբ հաճախորդի նախընտրած տարբերակով․

  • էլ. Փոստի միջոցով
  • առձեռն
  • փոստով։

Բանկը պարտավոր չէ Հաշվետիրոջը հաշվի քաղվածք տրամադրել, եթե հաշվետու ժամանակաշրջանում բանկը տվյալ հաշիվը չի դեբետագրել կամ կրեդիտագրել:

Հաշվով կատարված գործառնությունների դիմաց քաղվածքների և վճարային փաստաթղթերի կրկնօրինակների և այլ տեղեկությունների տրամադրման սակագները սահմանվում են համաձայն Բանկի գործող «Սակագներ»-ի:

Սույն տեղեկատվական ամփոփագրով չկարգավորվող դրույթները կարգավորվում են "ԱյԴի Բանկ" ՓԲԸ կողմից մատուցվող ծառայությունների սակագներով։

Ուշադրություն

Բանկն իրավունք ունի միակողմանիորեն փոփոխել խնայողական հաշվում եղած դրամական միջոցների համար վճարվող պարզ տոկոսադրույքի չափը` այն ուժի մեջ մտնելուց 15 օր առաջ տեղեկացնելով հաշվետիրոջը:

  • Կողմերի միջև ծագած վեճերը կարող են լուծվել ֆինանսական համակարգի հաշտարարի միջոցով («ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով), կամ առևտրային արբիտրաժում («Առևտրային արբիտրաժի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով):
  • Բանկային հաշիվը և դրանում եղած դրամական միջոցները տնօրինելու հաշվետիրոջ իրավունքները կարող են սահմանափակվել դատարանի վճռով դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող մարմինների կամ հարկային մարմինների կողմից ներկայացված հայտի հիման վրա:
  • Առանց հաշվետիրոջ կարգադրության հաշվից դրամական միջոցների բռնագանձումը կարող է իրականացվել դատարանի վճռով դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող մարմինների և հարկային մարմինների կողմից ներկայացված հայտի հիման վրա:
  • Բանկը յուրաքանչյուր աշխատանքային օրվա համար սահմանում է արտարժույթի առք և վաճառքի փոխարժեքներ, որոնք գործում են Բանկի աշխատանքային ժամերին: Հեռակառավարման համակարգերով հաճախորդների սպասարկման ընթացքում աշխատանքային ժամերից դուրս, ինչպես նաև ոչ աշխատանքային օրերին (այդ թվում նաև շաբաթ օրերին) գործում է Բանկի պաշտոնական կայքում առկա արտարժույթի առք և վաճառքի փոխարժեքները։
  • Խնայողական հաշվում առկա միջոցների վերադարձելիությունը երաշխավորվում է «Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն:

Բանկում ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորված է «Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի» կողմից` հատուցման ենթակա ավանդների չափերով, մասնավորապես`

«ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորված է «Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի» կողմից` հատուցման ենթակա ավանդների չափերով, մասնավորապես` logo.png
Ավանդի արժութային կառուցվածքը Եթե նույն բանկում ունեք միայն դրամային ավանդ Եթե նույն բանկում ունեք միայն արտարժու-
թային ավանդ
Եթե նույն բանկում ունեք և ՀՀ դրամով,
և արտարժույթով ավանդ
Եթե դրամային ավանդը 5 միլիոն դրամից ավել է Եթե դրամային ավանդը 5 միլիոն դրամից պակաս է
Ավանդի երաշխավորման առավելագույն չափը 10 միլիոն ՀՀ դրամ 5 միլիոն ՀՀ դրամ 10 միլիոն ՀՀ դրամ (երաշխավորվում է միայն դրամային ավանդը) 5 միլիոն ՀՀ դրամ (երաշխավորվում է դրամային ավանդն ամբողջությամբ և արտարժութային ավանդը` հինգ միլիոն դրամի և հատուցման ենթակա դրամային ավանդի տարբերության չափով)

էջը թարմացվել է 06.02.2019 15:05
Ուշադրություն. Բանկը պատասխանատվություն չի կրում իր կայքում հղումներով նշված այլ կայքերի բովանդակության ստույգության եւ արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների համար, ինչպես նաև պատասխանատվություն չի կրում այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար: Տեղեկատվության հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: