Chat with us, powered by IDBank
Ապահով Ավանդ՝ մինչև 9,3%* տարեկան եկամտաբերությամբ

Ապահով

Ավանդ շահավետ պայմաններով

Ներդրեք Ձեր գումարն Ապահով ավանդատեսակով և ստացեք մինչև 9.3%* տոկոսադրույքով տարեկան եկամուտ։
Ավանդը կարող եք ներդնել և՛ ավելացման իրավունքով, և՛ առանց ավելացման իրավունքի։ Նաև ստացեք անվճար Mastercard Standard, Mastercard Gold պլաստիկ քարտեր:


 • Տոկոսադրույք
  մինչև 9.3%*
 • Ժամկետ
  մինչև 1096 օր
 • Նվազագույն գումար
  10 000 ՀՀ Դրամ
  կամ
  20 ԱՄՆ դոլար/եվրո
  կամ
  1 000 ՌԴ ռուբլի
 • Առավելագույն գումար
  Չի սահմանվում

*Առցանց եղանակով ավանդների ներդնման դեպքում կիրառվում է սահմանված տոկոսադրույքից բարձր տոկոսադրույք ռուբլով ավանդների համար՝ 0,5 նիշով 366-730 օր ժամկետի դեպքում, ՀՀ դրամով ավանդների համար՝ 0.3 նիշով, ԱՄՆ դոլարով ավանդների համար 0,15 նիշով՝ ցանկացած ժամկետի դեպքում

Ներդնել օնլայն

էջը թարմացվել է 11.11.2021 15:34

Ապահով

ավանդի տեղեկատվական ամփոփագիր

Հաստատված է
ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ վարչության
2021 թվականի նոյեմբերի 04-ի N 402 -Լ որոշմամբ
Գործում է սկսած 2021 թվականի նոյեմբերի 29-ից

Ամփոփագրում նշված պայմանները կարող են փոփոխված լինել։
Եթե Դուք ամփոփագրին ծանոթանում եք Բանկի կայքում, խնդրում ենք ուշադրություն դարձնել տեղեկատվական ամփոփագրի գործողության ամսաթվին։
Եթե Դուք ամփոփագրին ծանոթանում եք Բանկի տարածքում կամ թղթային տարբերակով, մանրամասն տեղեկությունների համար խնդրում ենք այցելել Բանկի ինտերնետային կայք` www.idbank.am հասցեով (ուշադրություն դարձնելով տեղեկատվական ամփոփագրի գործողության ամսաթվին), դիմել Բանկի ցանկացած մասնաճյուղ կամ զանգահարել Բանկի հեռախոսազանգերի կենտրոն` 010 59 33 33 , 060 27 33 33 համարով։

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
«ԱՊԱՀՈՎ» ԱՎԱՆԴԻ*

1. Ֆիզիկական անձանցից ներգրավված «ԱՊԱՀՈՎ» ժամկետային ավանդի տարեկան տոկոսադրույքներն առանց ավելացման իրավունքի ներդրման դեպքում.

*Առցանց եղանակով ավանդների ներդնման դեպքում կիրառվում է սահմանված տոկոսադրույքից բարձր տոկոսադրույք ռուբլով ավանդների համար՝ 0,5 նիշով 366-730 օր ժամկետի դեպքում, ՀՀ դրամով ավանդների համար՝ 0.3 նիշով, ԱՄՆ դոլարով ավանդների համար 0,15 նիշով՝ ցանկացած ժամկետի դեպքում

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք
(առանց ավելացման իրավունքի)

Տոկոսների վճարման հաճախականություն

Արժույթ

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

Եվրո

Ռուբլի

Ավանդի
ժամկետ

Ամսական

Ժամկետի վերջում

Ամսական

Ժամկետի վերջում

Ամսական

Ժամկետի վերջում

Ամսական

Ժամկետի վերջում

31-90 օր

-

5.00%

-

0.75%

-

0.25%

-

3.00%

91-180 օր

5․50%

6.00%

1.00%

1.50%

0.25%

0.50%

4.00%

4.50%

181-270 օր

7.00%

7.50%

2.25%

2.75%

1.00%

1.25%

4.50%

5.00%

271-365 օր

7.50%

8.00%

2.50%

3.00%

1.25%

1.50%

5.25%

5.75%

366-730 օր

8.25%

8.75%

3.25%

3․75%

1.50%

1.75%

6.50%

7.00%

731-1096 օր

8.50%

9.00%

3.05%

4.00%

-

-

-

-2. Ֆիզիկական անձանցից ներգրավված «ԱՊԱՀՈՎ» ժամկետային ավանդի տարեկան տոկոսադրույքներն ավելացման իրավունքով ներդրման դեպքում.


Տարեկան անվանական տոկոսադրույք
(ավելացման իրավունքով)

Տոկոսների վճարման հաճախականություն

Արժույթ

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

Եվրո

Ռուբլի

Ավանդի
ժամկետ

Ամսական

Ժամկետի վերջում

Ամսական

Ժամկետի վերջում

Ամսական

Ժամկետի վերջում

Ամսական

Ժամկետի վերջում

91-180 օր

5.00%

5.50%

0.50%

1.00%

-

-

3.00%

3.50%

181-270 օր

6.50%

7.00%

1.75%

2.25%

0.50%

0.75%

3.75%

4.25%

271-365 օր

7.00%

7.50%

2.50%

3.00%

0.75%

1.00%

4.75%

5.25%

366-450 օր

8.25%

8.75%

3.00%

3.50%

1.00%

1.25%

6.00%

6.50%%


3. Առանց ավելացման իրավունքի «Ապահով» ավանդատեսակի համար՝ 1,097 օր և ավել ժամկետով, իսկ ավելացման իրավունքով «Ապահով» ավանդատեսակի համար՝ 451 օր և ավել ժամկետով ներգրավվող և/կամ 100,000,000 (հարյուր միլիոն) ՀՀ դրամը, 200,000 (երկու հարյուր հազար) ԱՄՆ դոլարը, 200,000 (երկու հարյուր հազար) եվրոն կամ 366 օր և ավել ժամկետով ներգրավվող և/կամ 12,000,000 (տասներկու միլիոն) ՌԴ ռուբլին գերազանցող ավանդների տարեկան տոկոսադրույքն ու սպասարկման պայմանները սահմանվում են լրացուցիչ պայմանավորվածությամբ:
4. Ավելացման իրավունքով ավանդի գումարը կարող է ավելացվել առանց քանակային սահմանափակումների և ավելացումների արդյունքում այն չի կարող գերազանցել 100,000,000 (հարյուր միլիոն) ՀՀ դրամը, 200,000 (երկու հարյուր հազար) ԱՄՆ դոլարը, 200,000 (երկու հարյուր հազար) եվրոն, 12,000,000 (տասներկու միլիոն) ՌԴ ռուբլին: Ավանդային պայմանագրի գործողության ընթացքում ավելացված գումարի նկատմամբ տոկոսների հաշվարկը կատարվում է ավանդային պայմանագրով սահմանված տոկոսադրույքով, բացառությամբ ավանդի գործողության ժամկետի վերջին 90 օրը, որի համար տոկոսների հաշվարկը կատարվում է տվյալ պահին Բանկում գործող տվյալ արժույթի ցպահանջ տոկոսադրույքով։ Ավելացման իրավունքով ավանդի գումարի ավելացման իրավունք ունի ինչպես Ավանդատուն, այնպես էլ ցանկացած անձ, ով ցանկանում է ավելացնել ավանդատուի ավանդի գումարը, եթե այլ բան նախատեսված չէ ավանդային պայմանագրով: Ավելացման իրավունքով ավանդի գումարի ավելացումը նախատեսված է միայն մասնաճյուղերում։
5․Առցանց բացվող ավանդի նվազագույն չափը սահմանվում է 10,000 (տաս հազար) ՀՀ դրամ կամ 20 (քսան) ԱՄՆ դոլար կամ 20 (քսան) Եվրո կամ 1,000 (մեկ հազար) ՌԴ ռուբլի, որը պետք է պահպանվի սույն ամփոփագրի 1-ին և 2-րդ կետերում նշված սանդղակների համապատասխան տոկոսները ստանալու համար:
6. Մասնաճյուղում բացվող ավանդի նվազագույն չափը սահմանվում է 100,000 (մեկ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ կամ 200 (երկու հարյուր) ԱՄՆ դոլար կամ 200 (երկու հարյուր) Եվրո կամ 12,000 (տասներկու հազար) ՌԴ ռուբլի, որը պետք է պահպանվի սույն ամփոփագրի 1-ին և 2-րդ կետերում նշված սանդղակների համապատասխան տոկոսները ստանալու համար:
7. Ավանդատուն կարող է ավանդը ներդնել հօգուտ երրորդ անձի, որի կողմից ավանդը տնօրինելու իրավունքը ձեռք է բերվում վերջինիս կողմից ավանդի հետ առաջին գործարքը կատարելու, Բանկին այդ իրավունքի վրա հիմնված առաջին պահանջը ներկայացնելու կամ իր մտադրությունը գրավոր հայտնելու պահից, իսկ ավանդատուն (ավանդի գումարը ներդրած անձը) կորցնում է ավանդի նկատմամբ իրավունքը: Սույն կետը չի գործում առցանց բացվող ավանդների դեպքում։
8․ Եթե երրորդ անձը չափահաս և գործունակ ֆիզիկական անձ է, հօգուտ ում ձևակերպվում է ավանդային պայմանագիրը՝ առանց տվյալ երրորդ անձի գիտության, ապա ավանդատուն ինքն է ստանձնում Բանկին տվյալ երրորդ անձի անձը հաստատող փաստաթղթերի (դրանց տվյալների) ներկայացման պատասխանատվությունը՝ վերջինից բխող բոլոր իրավական հետևանքներով հանդերձ։
9. Ավանդի հաշվում ավանդատուի անունով կարող են մուտքագրվել նաև երրորդ անձանցից ստացված դրամական միջոցները` նրա ավանդի հաշվի մասին անհրաժեշտ տվյալների նշումով, եթե այլ բան նախատեսված չէ պայմանագրով:
10. Ավանդի նկատմամբ հաշվարկված տոկոսները վճարվում են ամսական հաճախականությամբ կամ ժամկետի վերջում` պայմանագրի համաձայն:
11. Ավանդատու կարող է հանդիսանալ Բանկում ընթացիկ, քարտային, խնայողական կամ հատուկ բանկային հաշիվ ունեցող Ֆիզիկական անձը, ով Բանկի հետ կնքել է կամ ցանկություն է հայտնել կնքելու Բանկային ավանդի պայմանագիր։
12․ Ավանդատուն չպետք է ներառված լինի Բանկի անցանկալի հաճախորդների ցանկում2։
13. Արտարժույթով ներդրված ավանդի տոկոսագումարներն ավանդատուի ցանկությամբ կարող են վճարվել այն արտարժույթով, որով ներգրավվել է ավանդը, բացառությամբ` ՀՀ ԿԲ կողմից սահմանված դեպքերի: Արտարժույթով ներդրված ավանդի դեպքում, եթե ավանդատուն ցանկություն չի հայտնել ավանդի տոկոսների վճարումը ստանալ տվյալ արտարժույթով, ապա տոկոսագումարները վճարվում են ՀՀ դրամով՝ վճարման պահին Բանկում տվյալ արտարժույթի համար սահմանված առքի փոխարժեքով (տվյալ դեպքում Ավանդատուն պետք է Բանկում ունենա ցանկացած տիպի բանկային հաշիվ ՀՀ դրամով): Սույն կետը չի գործում առցանց բացվող ավանդների դեպքում։
14. Ավանդը կամ դրա մի մասը ավանդային պայմանագրով սահմանված ժամկետից շուտ պահանջելիս կատարվում է ավանդի ներդրման պահից մինչև ընդհատման նախորդ օրը հաշվարկված տոկոսագումարի վերահաշվարկ և վերադարձվող գումարի նկատմամբ տոկոսագումարները հաշվարկվում են Բանկում գործող տվյալ արժույթի ցպահանջ ավանդի տոկոսադրույքով: Ավանդային պայմանագրի խզման հնարավորությունը նախատեսված է միայն մասնաճյուղերում։
15. Մինչ այդ ավանդատուին վճարված (բանկային հաշվին կամ այլ պարտավորություններ հաշվին փոխանցված) տոկոսագումարները գերազանցելու դեպքում տարբերության չափով գումար է գանձվում հետ վերադարձվող ավանդի գումարից, պակաս լինելու դեպքում տոկոսագումարների տարբերությունը վճարվում է ավանդատուին:
16. Պայմանագրով սահմանված տոկոսադրույքը հաշվարկվում է ավանդի օրական մնացորդի նկատմամբ, եթե այլ բան նախատեսված չէ պայմանագրով:
17. Բանկային ավանդի գումարի նկատմամբ տոկոսները հաշվեգրվում են ավանդը ներդնելու օրվանից մինչև այն ավանդատուին վերադարձնելու կամ ավանդատուի հաշվից այլ հիմքերով դուրս գրելու օրվան նախորդող օրն ընկած ժամանակահատվածի օրացուցային օրերի համար:
18. Ավանդային պայմանագրով նախատեսված դեպքում կամ ավանդատուի գրավոր դիմումի հիման վրա ավանդային պայմանագրի գործողության ընթացքում հաշվարկված տոկոսագումարը կարող է ավելացվել (կապիտալացվել) ավանդի գումարին` պայմանագրով նշված տոկոսների վճարման հաճախականությամբ: Տոկոսների կապիտալացման դեպքում ավանդի մնացորդի գումարը կարող է գերազանցել սույն տեղեկատվական ամփոփագրով սահմանված համապատասխան արժույթների համար նախատեսված առավելագույն գումարի սահմանաչափերը։
19. Եթե ավանդի վերջին օրը ոչ աշխատանքային օր է, ապա ավանդի գումարն ավանդատուին ետ է վերադարձվում հաջորդ աշխատանքային օրը, ընդ որում՝ ոչ աշխատանքային օրվա համար ավանդի նկատմամբ շարունակում է գործել ավանդային պայմանագրով նախատեսված տոկոսադրույքը։
20. Եթե Բանկի որևէ մասնաճյուղ աշխատում է տվյալ ոչ աշխատանքային օրվա ընթացքում, ապա դա Բանկի համար չի համարվում աշխատանքային օր։
21. Ավանդատուի ցանկությամբ ավանդային պայմանագրի ժամկետը կարող է երկարաձգվել ավանդային պայմանագրի ժամկետը լրանալու օրը տվյալ պահին Բանկում գործող այդ ավանդատեսակի համար տեղեկատվական ամփոփագրով սահմանված համապատասխան պայմաններով (մասնավորապես՝ ավանդային պայմանագրի երկարաձգվող ժամկետին համապատասխանող տվյալ արժույթի առավելագույն տոկոսադրույքով, իսկ տոկոսագումարների վճարման պարբերականության/հաճախականության փոփոխության դեպքում, երբ նախորդ տեղեկատվական ամփոփագրում նշված տոկոսագումարների վճարման հաճախականությունը նշված չէ նոր (գործող) տեղեկատվական ամփոփագրում, ապա ավանդային պայմանագրի գործողության ժամկետը երկարաձգվում է տոկոսագումարների վճարման հաջորդ, ամենամոտիկ, երկար հաճախականությամբ): Սույն կետը չի գործում առցանց բացվող ավանդների դեպքում։
22. Եթե ավանդային պայմանագրի գործողության ժամկետի ավարտին տվյալ ավանդատեսակն այլևս չի գործում Բանկում, նույնիսկ եթե այն կնքելիս Ավանդատուն նախապես նշել է ավտոմատ երկարաձգման իրավունքի դաշտը կամ նախապես Բանկ է ներկայացրել գործող ավանդային պայմանագրի ժամկետի երկարաձգման մասին դիմում, ապա այդ ավանդային պայմանագրի գործողության ժամկետը երկարաձգվում է երկարաձգման պահին տվյալ ժամկետին համապատասխանող Բանկում գործող ամենաբարձր անվանական տոկոսադրույք ունեցող համապատասխան արժույթով ավանդատեսակի պայմաններով։ Իսկ եթե երկարաձգման պահին տվյալ ժամկետին համապատասխանող ավանդատեսակ չկա Բանկում, ապա այդ ժամկետը երկարաձգվում է դրան առավել մոտ ժամկետին համապատասխանող Բանկում գործող ամենաբարձր անվանական տոկոսադրույք ունեցող համապատասխան արժույթով ավանդատեսակի պայմաններով։ Ընդ որում՝ ավանդային պայմանագրով նախատեսված ժամկետին համապատասխանող ավանդատեսակ չլինելու դեպքում այլ ավանդատեսակով (առավել մոտ ժամկետով) ավանդային պայմանագրի այլ պայմանները (օրինակ՝ ավանդի գումարի ավելացման/նվազեցման և այլ պայմանները) հաշվի չեն առնվում այլ ավանդատեսակով երկարաձգման դեպքում։
23. Եթե ավանդատուի անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալները փոխվել են, ապա այդ դեպքում ավանդային պայմանագրի գործողության ժամկետի երկարաձգումն իրականացվում է ավանդատուի անձը հաստատող նոր փաստաթղթի տվյալների հիման վրա։
24. Երկարաձգման պահին ավանդատուն կարող է ավելացնել/նվազեցնել ավանդի գումարը։
25. Ավանդային պայմանագրի գործողության ժամկետի ավարտից հետո , ավանդի գումարը փոխանցվում է ավանդատուի ցպահանջ հաշվին` ցպահանջ ավանդի պայմաններով, և դրա նկատմամբ տոկոսագումարները հաշվեգրվում են Բանկում տվյալ պահին գործող տվյալ արժույթի ցպահանջ ավանդների համար նախատեսված պայմաններով, բացառությամբ առցանց հարթակներով ներդրված ավանդների, որոնց դեպքում Ավանդային պայմանագրի գործողության ժամկետի ավարտից հետո ավանդի գումարը փոխանցվում է ավանդատուի այն հաշվին, որից ձևակերպվել է Ավանդը: Տվյալ հաշվի մնացորդի նկատմամբ տոկոսագումարները հաշվեգրվում են Բանկում տվյալ պահին գործող տվյալ բանկային հաշվի համար նախատեսված պայմաններով:
26. Բանկը չի կարող ավանդային պայմանագրով որոշված տոկոսագումարների չափը միակողմանի նվազեցնել, եթե այլ բան նախատեսված չէ օրենքով:
27. Բանկն իրավունք ունի միակողմանի փոխել ցպահանջ ավանդների և բանկային հաշվում եղած դրամական միջոցների համար վճարվող տոկոսների չափը` դրանք ուժի մեջ մտնելուց 15 /տասնհինգ/ օր առաջ www.idbank.am Բանկի պաշտոնական կայք-էջում հրապարակելով:
28. Ավանդների վերադարձելիությունը երաշխավորվում է «Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն:

«ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորված է «Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի» կողմից` հատուցման ենթակա ավանդների չափերով, մասնավորապես`

logo.png

Ավանդի արժութային կառուցվածքը

Եթե նույն բանկում ունեք միայն դրամային ավանդ

Եթե նույն բանկում ունեք միայն արտարժու-
թային ավանդ

Եթե նույն բանկում ունեք և ՀՀ դրամով,
և արտարժույթով ավանդ

Եթե դրամային ավանդը 7 միլիոն դրամից ավել է

Եթե դրամային ավանդը 7 միլիոն դրամից պակաս է

Ավանդի երաշխավորման առավելագույն չափը

16 միլիոն ՀՀ դրամ

7 միլիոն ՀՀ դրամ

16 միլիոն ՀՀ դրամ (երաշխավորվում է միայն դրամային ավանդը)

7 միլիոն ՀՀ դրամ (երաշխավորվում է դրամային ավանդն ամբողջությամբ և արտարժութային ավանդը` 7 միլիոն դրամի և հատուցման ենթակա դրամային ավանդի տարբերության չափով)

29. Բանկին վերապահված է ավանդի դիմաց ստացված տոկոսներից օրենքով սահմանված կարգով եկամտային հարկը (10%) հաշվարկելու և վճարելու հարկային գործակալի իրավունքը:
30. Ավանդային պայմանագրի շուրջ ծագած վեճերը կարգավորվում են կողմերի միջև բանակցությունների միջոցով, իսկ նման համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
31․ Ավանդատուն իրավունք ունի ավանդային գործարքից բխող պահանջները ներկայացնել ֆինանսական համակարգի հաշտարարին (Հասցե` 0010 ք. Երևան, Մ. Խորենացու փող. 15, «Էլիտ Պլազա» բիզնես կենտրոն 7-րդ հարկ Էլ. փոստ՝ info@fsm.am Հեռախոս` (+37460) 70 11 11, Ֆաքս` (+37410) 58 24 21)՝ «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն, կամ դիմել դատարան (իսկ Բանկի և հաճախորդի միջև արբիտրաժային համաձայնության առկայության դեպքում` համապատասխան արբիտրաժային տրիբունալ) կամ ՀՀ կենտրոնական բանկ:
32․ Բանկը պարտավոր է ավանդատուի կողմից ներկայացված բողոք-պահանջը ստանալու պահից սկսած՝ 10 (տասը) աշխատանքային օրվա ընթացքում վերջինիս տրամադրել վերջնական պատասխան։ Բանկի վերջնական, գրավոր պատասխանի հետ համաձայն չլինելու դեպքում այն ստանալու պահից կամ 10 (տասը) աշխատանքային օրվա ընթացքում իր բողոք-պահանջի պատասխանը չստանալու դեպքում ավանդատուն իրավունք է ձեռք բերում վեց ամսվա ընթացքում պահանջը ներկայացնել ֆինանսական համակարգի հաշտարարին։ Ընդ որում, եթե գույքային պահանջի չափը չի գերազանցում 250,000 (երկու հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը, ապա ֆինանսական համակարգի որոշումները չեն կարող վիճարկվել Բանկի կողմից:
33. Բանկի կողմից հեռավար սպասարկումն իրականացվում է IDBanking առցանց համակարգի միջոցով: Բանկի հեռավար սպասարկման ծառայությունների մատուցման կարգն ու պայմանները ներկայացված են «Հեռավար բանկային ծառայությունների մատուցման հրապարակային պայմաններում»։
34. Հաճախորդը իրավունք ունի Բանկի հետ հաղորդակցվել իր նախընտրած տարբերակով՝ էլ. փոստ կամ փոստային կապ։ Էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է։ Այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից և ապահովում է գաղտնիություն։
35․ Ավանդային հաշվից քաղվածքները տրամադրվում են հաճախորդի կողմից կամ ավանդային պայմանագրում նշված պարբերականությամբ, որը չպետք է գերազանցի մեկ ամիսը:
36. Բանկային հաշիվներից դրամական միջոցների կանխիկացման միջնորդավճարը սահմանվում է «Բանկային հաշիվների, փոխանցումների և «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ կողմից մատուցվող այլ ծառայությունների սակագներ»-ի համաձայն:
37. Ավանդային հաշվից քաղվածքների և վճարային փաստաթղթերի կրկնօրինակների ու այլ տեղեկությունների տրամադրման սակագները սահմանվում են համաձայն «Բանկային հաշիվների, փոխանցումների և «ԱյԴի Բանկ»ՓԲԸ կողմից մատուցվող այլ ծառայությունների սակագներ»-ի:
38. ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՁԵՐ ՀԱՇՎՈՒՄ ԱՌԿԱ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱՅԻՆ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏ ԿՍՏԱՆԱՅԻՔ ԴՈՒՔ, ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ԱՎԱՆԴԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ՍԱՀՄԱՎԱԾ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՄԲ ՎԱՍՏԱԿԱԾ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ։ ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱՅԻՆ ԵԿԱՄԱՏԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԱՍՑԵՈՒՄ ՝ Տարեկան տոկոսային եկամտաբերության հաշվարկ։
«Ապահով» ավանդի տարեկան տոկոսային եկամտաբերությանը կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղմամբ՝ «Ապահով» ավանդի տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն, ընդ որում Ավանդի տարեկան եկամտաբերությունը (APY) կարող է փոփոխվել ավանդի ներդնման ժամկետի օրերից կախված։Հաշվարկն իրականացվել է համաձայն հետևյալբանաձևի.

բանաձև.png

որտեղ`
APY-ն տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունն է,
A-ն` ավանդի սկզբնական գումարը,
ո-ը` ավանդի դիմաց դրամական հոսքերի հերթական համարը,
N-ը` ավանդի դիմաց դրամական հոսքերի վերջին համարը (ներառյալ նաև ավանդի ներդրման պահին դրամական հոսքը), որից հետո ավանդային պայմանագրի ժամկետը համարվում է ավարտված,
Kո-ը` ավանդի ներդրման պահին և/կամ ավանդի գործողության ընթացքում ներդրված ավանդի և/կամ կապիտալացված տոկոսագումարների, առկայության դեպքում պարտադիր վճարների հոսքերը,
Dո-ը այն թիվն է, որը ցույց է տալիս, թե քանի օր է անցել ավանդի ներդրման օրից մինչև ավանդի դիմաց կատարվող հերթական՝ ո-րդ դրամական հոսքերը ներառյալ: Այն դեպքում, երբ ավանդի ներդրման պահին է դրամական հոսքերը, D1 = 0:

39. Տարեկան տոկոսային եկամտաբերության հաշվարկի օրինակներ.
Օրինակ 1. Առանց ավելացման իրավունքի ներդրման դեպք.

Ավանդի ներդրման օրը՝ 01.05.2019թ.

Ավանդի գումարը` 100,000 ՀՀ դրամ

Տարեկան տոկոսադրույքը` 9.50%

Տոկոսագումարի վճարումը` ժամկետի վերջում (չենք հաշվարկում ավանդի վճարման օրը)

Ավանդի ժամկետը` 1,096 օր (01.05.2022թ․)

Եկամտային հարկի չափը` 10%

Հաշվարկված տոկոսագումարը․

100,000 x 9.50% : 365 x 1095 = 28,500 ՀՀ դրամ

Ընդհանուր հաշվարկված տոկոսագումարը կազմում է՝ 28,500 ՀՀ դրամ

Եկամտային հարկը` 28,500 x 10% = 2,850 ՀՀ դրամ

Ավանդատուի ստացած տոկոսային եկամուտը` 25,650 ՀՀ դրամ

Օրինակ 2. Ավելացման իրավունքով ներդրման դեպք.

Ավանդի ներդրման օրը՝ 01.05.2019թ․

Ավանդի գումարը` 100,000 ՀՀ դրամ

Ավանդի գումարը ավելացվում է 50,000 ՀՀ դրամ 23.07.2019թ.-ին

Տարեկան տոկոսադրույքը` 8.75%

Տոկոսագումարի վճարումը` ժամկետի վերջում (չենք հաշվարկում ավանդի վճարման օրը)

Ավանդի ժամկետը` 237 օր (24.12.2019թ․)

Եկամտային հարկի չափը` 10%

Հաշվարկված տոկոսագումարը`

100,000 x 8.75% : 365 x 237 = 5,681.5 ՀՀ դրամ

50,000 x 8.75% : 365 x 154 = 1,846.9 ՀՀ դրամ

Ընդհանուր հաշվարկված տոկոսագումարը կազմում է՝ 7,527.4 ՀՀ դրամ

Եկամտային հարկը` 7,527.4 x 10% = 752.7 ՀՀ դրամ

Ավանդատուի ստացած տոկոսային եկամուտը` 6,774.7 ՀՀ դրամ

40. Ավանդը ձևակերպելու համար բանկ է ներկայացվում անձը հաստատող փաստաթուղթ։
41. Բանկը համաձայն «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով կարող է «Ճանաչիր քո հաճախորդին» սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ տեղեկություններ։
42. Օտարերկրյա հաշիվների հարկային համապատասխանության ակտի (FATCA) հիման վրա ԱՄՆ-ի հետ կնքած համաձայնագրի համաձայն Բանկը հաճախորդի ԱՄՆ հարկատու հանդիսանալու հանգամանքը պարզելու համար կարող է լրացուցիչ տեղեկություններ հավաքագրել։
43․Հաշիվը և դրանում եղած դրամական միջոցները տնօրինելու հաշվետիրոջ իրավունքները կարող են սահմանափակվել դատարանի վճռով դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող մարմինների կամ հարկային մարմինների կողմից ներկայացրած հայտի հիման վրա:
44․ Առանց Հաշվետիրոջ կարգադրության հաշվից դրամական միջոցների բռնագանձումը կարող է իրականացվել դատարանի վճռով դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող մարմինների և հարկային մարմինների կողմից ներկայացված հայտի հիման վրա:

[1] Բանկի անցանկալի հաճախորդ դասակարգելու վերաբերյալ իրավահարաբերությունները կարգավորվում են «Բանկի կողմից հաճախորդին անցանկալի դասակարգելու չափանիշները սահմանելու և նրանց հետ հարաբերությունների կառավարման վերաբերյալ» ընթացակարգով։

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ․ ԲԱՆԿԸ ՎԵՐԱՀՍԿՎՈՒՄ Է ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԿՈՂՄԻՑ

«Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն»` www.fininfօ.am
Fininfo.am-ը Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն է, որտեղ Դուք կարող եք որոնել և համեմատել ՀՀ ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից առաջարկվող ամենատարածված ծառայությունները:z

էջը թարմացվել է 11.11.2021 15:27
Ավանդը ձևակերպելու համար բանկ է ներկայացվում հետևյալ փաստաթղթերը

 • Անձը հաստատող փաստաթուղթ

 • ՀԾՀ/ ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք

էջը թարմացվել է 04.12.2017 05:40
Ուշադրություն. Բանկը պատասխանատվություն չի կրում իր կայքում հղումներով նշված այլ կայքերի բովանդակության ստույգության եւ արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների համար, ինչպես նաև պատասխանատվություն չի կրում այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար: Տեղեկատվության հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: