Chat with us, powered by IDBank
Վարկեր՝ անշարժ գույքի գրավով Վերավարկավորում

Վերավարկավորում

Վարկեր՝ անշարժ գույքի գրավով

Տեղափոխե՛ք Ձեր վարկն «ԱյԴի Բանկ» և թեթևացրեք Ձեր վարկային բեռը՝ ստանալով վարկավորման արդիական պայմաններ: Ձեր վարկն ավելի լավ պայմաններով:


 • Տոկոսադրույք
  սկսած 10,5%
 • Ժամկետ
  մինչև 120 ամիս
 • Նվազագույն գումար
  2 500 000 ՀՀ դրամ
  կամ
  2 000 ԱՄՆ դոլար / եվրո
 • Առավելագույն գումար
  125 000 000 ՀՀ դրամ
  կամ
  250 000 ԱՄՆ դոլար / եվրո


էջը թարմացվել է 01.11.2019 08:48

Վերավարկավորում

Վարկեր՝ անշարժ գույքի գրավով

Հաստատված է
«ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ վարչության
2021 թվականի նոյեմբերի 10-ի 410-Լ որոշմամբ
Գործում է սկսած 2021 թվականի նոյեմբերի 22-ից

Ամփոփագրում նշված պայմանները կարող են փոփոխված լինել։
Եթե Դուք ամփոփագրին ծանոթանում եք Բանկի կայքում, խնդրում ենք ուշադրություն դարձնել տեղեկատվական ամփոփագրի գործողության ամսաթվին։
Եթե Դուք ամփոփագրին ծանոթանում եք թղթային տարբերակով, մանրամասն տեղեկությունների համար խնդրում ենք այցելել Բանկի ինտերնետային կայք` www.idbank.am հասցեով (ուշադրություն դարձնելով տեղեկատվական ամփոփագրի գործողության ամսաթվին), դիմել Բանկի ցանկացած մասնաճյուղ կամ զանգահարել Բանկի Հեռախոսազանգերի կենտրոն` 010 59 33 33 , 060 27 33 33 հեռախոսահամարներով։

Անշարժ գույքի գրավով վարկերի վերավարկավորման տեղեկատվական ամփոփագիր

1. Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

Հաճախորդի գործող տոկոսադրույք՝ նվազեցված 2 տոկոսային կետով, սակայն նվազագույնը`

Եկամուտների հիմնավորման վարկերի դեպքում ՀՀ դրամ՝ 13,5% (եթե տրամադրվում է Rocket Line) և 14% (եթե չի տրամադրվում է Rocket Line) , ԱՄՆ դոլար՝ 10.5%
Առանց եկամուտների հիմնավորման վարկերի դեպքում
ՀՀ դրամ՝ 14% ԱՄՆ դոլար՝ 11%
2․ Տոկոսադրույքի տեսակը Հաստատուն տոկոսադրույք առաջին 24 ամիսների համար, և լողացող տոկոսադրույք 25-րդ ամսից սկսած
3․ Վարկի գումար Հաճախորդի գործող վարկի գումար +30% լրացուցիչ գումար

Առավելագույն և նվազագույն գումարները համաձայն սույն պայմանների 7-րդ և 8-րդ կետերի
4․ Վարկի ժամկետ Հաճախորդի գործող վարկի պայմանագրային ժամկետ + նվազագույնը 24 ամիս, սակայն նվազագույնը 36 ամիս և առավելագույնը 132 ամիս
5. Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք ՀՀ դրամ սկսած 14.38%-ից
ԱՄՆ դոլար սկսած 11.09%- ից
6. Վարկառուների թիրախային խումբ 6.1. այլ բանկերում/վարկային կազմակերպություններում անշարժ կամ շարժական գույքի գրավով գործող նվազագույնը 12 ամիս սպասարկված գործող պարտավորության/պարտավորությունների տեղափոխում՝ գումարի ավելացման հնարավորությամբ,
6.2. վարկավորում այն հաճախորդների, ովքեր այլ բանկերում/վարկային կազմակերպություններում ունեցել են նվազագույնը 12 ամիս սպասարկված անշարժ գույքի գրավով վարկ, որի վերջնական մարումը տեղի է ունեցել դիմելու պահին նախորդող 6 ամիսների ընթացքում։
6.3. վարկավորում այն հաճախորդների, ովքեր Բանկում ունեցել են նվազագույնը 12 ամիս սպասարկված անշարժ գույքի գրավով վարկ, որի վերջնական մարումը տեղի է ունեցել դիմելու պահին նախորդող 6 ամիսների ընթացքում։
Սույն պայմանների 3.1, 3.2 և 3.3 կետերով սահմանված դեպքերում`
1) վերավարկավորումը հնարավոր է իրականացնել վարկառուի հետ փոխկապակցված անձանց անունով: Սույն պայմաններով փոխկապակցված անձ է համարվում վարկառուի հայրը, մայրը, երեխան, ամուսինը, քույրը, եղբայրը։ Ընդ որում, Բանկի կողմից կարող է պահանջվել բարեկամական կապը հավաստող փաստաթուղթ (ամուսնության վկայական, ծննդյան վկայական և այլն),
2) որպես "նվազագույնը 12 ամիս սպասարկված վարկ" կարող է դիտարկվել նաև տարբեր բանկերում/վարկային կազմակերպություններում վարկի սպասարկման ժամկետների հանրագումարը,
3) տեղափոխվող վարկերի դեպքում` վարկի հաստատման որոշման կայացումից հետո առավելագույնը 30 օրվա ընթացքում Հաճախորդը տեղափոխվող վարկը կարող է մարել սեփական միջոցներով և տեղափոխել առանց հաջորդող գրավի։
7. Այլ պահանջներ Սույն պայմանների 6.1, 6.2 և 6.3 կետերով սահմանված դեպքերում`
- սույն պայմանների 3.1 կետով սահմանված դեպքերում` վարկի դիմումի ներկայացմանը նախորդող վերջին 24 ամիսների ընթացքում Հաճախորդի վարկերի ժամկետանց օրերի հանրագումարը չպետք է գերազանցի 50 օրը, իսկ տեղափոխվող վարկ(եր)ի գծով՝ հանրագումարային 10 օրը,
- սույն պայմանների 3.2 և 3.3 կետերով սահմանված դեպքերում` անշարժ գույքի գրավով մարված վարկի գծով ժամկետանց օրերի հանրագումարը վարկի սպասարկման վերջին 24 ամիսների դեպքում չպետք է գերազանցի 20 օրը,
- դիմելու պահին նախորդող վերջին 3 ամիսների ընթացքում տեղափոխվող վարկերը պետք է դասակարգված լինեն «Ստանդարտ» դասով
8. Հայտի ուսումնասիրության վճար չի սահմանվում
9. Վարկի տրամադրման միանվագ միջնորդավճար չի սահմանվում
10. Վարկի ամսական սպասարկման վճար չի սահմանվում
11. Գրավադրման համար իրականացվող ծախսեր 4,000,001 և ավել ՀՀ դրամի/համարժեք արտարժույթի չափով վարկերի դեպքում գրավադրման համար Բանկի կողմից իրականացվող ծախսերն են․
- գրավի առարկայի գնահատման վճար (գնահատում անհրաժեշտ չի իրականացնել, եթե տվյալ գույքն արդեն գրավադրված է Բանկում և գնահատվել է դիմումի ներկայացմանը նախորդող 12 ամիսների ընթացքում, իսկ այլ բանկերում/վարկային կազմակերպություններում գրավադրված լինելու դեպքում` նախորդող 6 ամիսների ընթացքում, Բանկի հետ համագործակցող գնահատող ընկերությունների կողմից),
- ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից տրամադրվող միասնական տեղեկանքի համար սահմանված վճար*,
- գրավի առարկա հանդիսացող անշարժ գույքի նոտարական վավերացման վճար,
- գրավի պայմանագրից ծագող Բանկի իրավունքի պետական իրավասու մարմնում գրանցման վճար*
*ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից տրամադրվող միասնական տեղեկանքի և գրավի պայմանագրից ծագող Բանկի իրավունքի պետական իրավասու մարմնում գրանցման վճարները Բանկում գործող ARPIS ծրագրի միջոցով ձևակերպման դեպքում տեղեկանքի տրամադրման վճար չի գանձվում։
Ծախսերը Բանկի կողմից իրականացվելու դեպքում, եթե վարկառուն վարկն ամբողջությամբ վաղաժամկետ մարում է տեղափոխմանը հաջորդող 24 ամիսների ընթացքում, ապա վարկառուն փոխհատուցում է սույն կետում նշված Բանկի կողմից կատարված ծախսերը։

** Վերավարկավորման մնացած պայմանները՝ համաձայն սույն պայմանների Անշարժ գույքի գրավով սպառողական վարկի տեղեկատվական ամփոփագրի

Բացի սույն պայմաններում նշված միջնորդավճարներից, վարկառուն իրականացնելու է նաև հետևյալ ծախսերը (1 գրավի դեպքում)
 • միասնական տեղեկանք` մինչև 10.300 ՀՀ դրամ
 • տեղեկատվության հարցում՝ 1300 ՀՀ դրամ
 • նոտարական վավերացման վճարներ` 15.000 ՀՀ դրամ
 • գրավի իրավունքի գրանցում` մինչև 26,300 ՀՀ դրամ
Անկախ Բանկի կողմից սույն պայմաններում նշված դրույքաչափերից, երրորդ անձանց կողմից մատուցվող ծառայությունների դիմաց վճարները կարող են փոփոխվել երրորդ անձանց կողմից:
Ուշադրություն․ Վարկ ստանալու համար վարկառուն/համավարկառուն պետք է Բանկին ներկայացնի իր էլեկտրոնային փոստի հասցեն, հակառակ դեպքում վարկը մերժվում է

Աղյուսակ 1


Տոկոսադրույքների սահմանման մատրիցա

Եկամուտների հիմնավորմամբ վարկեր

Լողացող տոկոսադրույքով վարկերի համար

Հաստատուն տոկոսադրույք վարկերի համար ամբողջ ժամանակահատվածի համար

Վարկի ժամկետ (ամիս)/վարկ գրավ հարաբերակցություն գործակից (առանց Rocket Line սահմանաչափի և վարկային գծի )

36-60

61-84

85-120

60

61-84

ՀՀ դրամ

Մինչև 40%

13.5%

14%

14.5%

16.5%

17%

41%-60%

14%

14.5%

15%

17%

17.5%

61%-70%

14.5%

15%

16.5%

17.5%

18%

ԱՄՆ դոլար

Մինչև 40%

10.5%

11%

11.5%

12.5%

13%

41%-60%

11%

11.5%

12%

13%

13.5%

61%-70%

11.5%

12%

12.5%

13.5%

14%


Առանց եկամուտների հիմնավորման վարկեր

Վարկի ժամկետ (ամիս)/վարկ գրավ հարաբերակցություն գործակից (առանց Rocket Line սահմանաչափի և վարկային գծի )

Լողացող տոկոսադրույքով վարկերի համար

Հաստատուն տոկոսադրույք վարկերի համար ամբողջ ժամանակահատվածի համար

36-60

61-84

85-120

60

61-84

ՀՀ դրամ

Մինչև 30%

14%

14.5%

15%

17%

17.3%

31%-50%

14.5%

15%

15.5%

17.3%

17.6%

51%-60%

15%

15.5%

17%

17.6%

18%

ԱՄՆ դոլար

Մինչև 30%

12%

12.5%

13%

14%

14.5%

31%-50%

12.5%

13%

13.5%

14.5%

15%

51%-60%

13%

13.5%

14%

15%

15.5%

Եթե հաստատված Rocket Line սահմանաչափը կազմում է առաջարկվող վարկի առնվազն 20%-ը, ապա այն «Rocket Line 0%» վարկատեսակով պայմանագրով սահմանված չափով օգտագործելու դեպքում վարկի տոկոսադրույքը սահմանվում է սկզբնական տոկոսադրույքից 2 տոկոսային կետով ցածր ՀՀ դրամով վարկերի դեպքում, և մինչև 1 տոկոսային կետով ցածր ԱՄՆ դոլարով վարկերի դեպքում։ Տոկոսադրույքը վերանայվում է վեցամսյա պարբերականությամբ՝ նախորդ վեց ամիսների տվյալների հիման վրա ՝ անշարժ գույքի գրավով վարկի ամբողջ ժամանակահատվածի ընթացքում։

Հավելված 1.1

Եկամուտների կազմը և դրանց կշիռները

Եկամուտների տեսակներ

Կշիռ

1.

մասնագիտական հմտությունների և կարողությունների վրա հիմնված հիմնական աշխատաժամանակում ստացվող աշխատավարձը (դրան հավասարեցված այլ վճարները) և սեփական ձեռնարկատիրական գործունեության արդյունքում ստացվող ՀՀ հարկային մարմիններ ներկայացվող փաստաթղթերով հիմնավորված եկամուտը (շահույթը),

100%

2.

վարձակալությունից ստացված եկամուտ, որը հիմնավորված է օրենքով սահմանված կարգով կնքված վարձակալության պայմանագր(եր)ով (ստացվել է վարկի դիմումի ընդունման օրվան նախորդող առնվազն 3 ամիսների ընթացքում) և/կամ անկախ գնահատող կազմակերպության կողմից կատարված վարձակալության վճարի գնահատման ակտով[1]։ Ընդ որում որպես վարձակալության հանձնված գույք չի կարող դիտարկվել հաճախորդի բնակության հասցեի գույքը։

80%

3.

կենսաթոշակ` երկարամյա ծառայության (Ոստիկանության, Պաշտպանության նախարարության, Քրեակատարողական և այլ համապատասխան մարմինների աշխատակիցներ, մանկավարժներ, դատավորներ և այլն), կերակրողին կորցնելու և այլն (բացառությամբ տարիքային և հաշմանդամության կենսաթոշակի)

100%

4.

պետական գանձապետական պարտատոմսերում, ՀՀ ԿԲ արժեթղթերում, այլ արժեթղթերում ներդրումներից ստացված եկամուտներ` վարկի դիմումի ընդունման օրվանը նախորդող առնվազն մեկ տարվա ընթացքում

60%

5.

վերջին հաշվետու տարվա ընթացքում վարկառուի ձեռնարկատիրական գործունեությունից ստացված եկամուտներ, որոնք հիմնավորված չեն ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված փաստաթղթերով, սակայն հիմնավորված են ներքին հաշվառման փաստաթղթերով` եթե ձեռնարկատիրական գործունեության վերլուծությունը իրականացվել է Բանկի համապատասխան ստորաբաժանման կողմից

100%

6.

առնվազն մեկ տարվա ընթացքում վճարովի աշխատանքների կատարումը կամ ծառայությունների մատուցում, որը հիմնավորվում է համապատասխան պայմանագրով

մինչև 100%

7.

վարկի դիմումի ընդունման օրվան նախորդող մեկ տարվա ընթացքում ստացված փոխանցումներ, եթե դրանք ստացվել են նվազագույնը 4 անգամ պարբերաբար առնվազն 90 օրը մեկ, իսկ Բանկի միջոցով ստանալու դեպքում, նվազագույնը 3 անգամ

60%

8.

վարկի դիմումի ընդունման օրվան նախորդող առնվազն մեկ տարվա ընթացքում, բայց ոչ շուտ, քան վարկի դիմումի ընդունմանը նախորդող 3 ամիս առաջ, Բանկում և/կամ այլ ֆինանսական հաստատություններում ներդրված դրամական միջոցներից (ավանդից) ստացված տոկոսները

50%

9.

Այլ եկամուտներ` ընդունելի Բանկի համապատասխան իրավասու մարմնի կողմից

մինչև 100%

1 ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ Է ՎԱՐԿԻ ՓԱՍՏԱՑԻ ՄՆԱՑՈՐԴԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ, ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ:
Սույն պայմաններում տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը հաշվարկված է՝ հաշվի առնելով ARCA CLASSIC տեսակի քարտի սակագները։ Բանկի կողմից թողարկվող այլ քարտով վարկը ստանալու դեպքում փաստացի տոկոսադրույքը կարող է փոփոխվել։
2«ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ հաշվարկային տոկոսադրույքը (ԱԲՀՏ) և հաշվարկման մեթոդաբանությունը հետևյալ հղմամբ՝ https://www.idbank.am/retail/IDBank-reference-rate-ibrr/։ Սույն պայմաններով տրամադրվող վարկերի համար ԱԲՀՏ-ն կարող է փոփոխվել տարեկան 2 անգամ՝ մայիս և նոյեմբեր ամիսներին, ընդ որում փոփոխությունն ուժի մեջ է մտնում այն հրապարակելուց հետո 30 օրացուցային օր հետո։ Վարկի լողացող տոկոսադրույքի նվազագույն և առավելագույն շեմերը ԱՄՆ դոլարի դեպքում համապատասխանաբար կարող են կազմել՝ 8,5% և 17.5%, իսկ ՀՀ դրամի դեպքում` 10% և 20%։
3ԱյԴի Բանկ ՓԲԸ-ում վարկառուի անգրավ վարկերի հանրագումարը չի կարող գերազանցել 10 000 000 ՀՀ դրամը:
4Բանկի անցանկալի հաճախորդ դասակարգելու վերաբերյալ իրավահարաբերությունները կարգավորվում են «Բանկի կողմից հաճախորդին անցանկալի դասակարգելու չափանիշները սահմանելու և նրանցհետ հարաբերությունների կառավարման վերաբերյալ»ընթացակարգով:
5Վարկային գծերը և Rocket Line-ը ԸՊԵ հաշվարկի մեջ ներառվում են 60 ամիս ժամկետով, անուիտետ մարման եղանակով, Rocket line սահմանաչափի ու վարկային գծի պայմանագրային գումարի չափով)
6Եթե վարձակալության պայմանագրով սահմանված վճարը տարբերվում է փաստացի վճարվող գումարից, ապա ընդունվում է անկախ գնահատող ընկերության կողմից գնահատված վարձակալության վճարը:


ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1.Բանկը, նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը, մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ սպառողական վարկերի դեպքում հաճախորդին տրամադրում է վարկի էական պայմանների անհատական թերթիկ, որում ներկայացված են հաճախորդին տրամադրվելիք վարկի անհատական պայմանները։
2. Հաճախորդն իրավունք ունի առանց որևէ պատճառաբանության միակողմանիորեն լուծելու վարկային պայմանագիրը` դրա կնքմանը հաջորդող 7 (յոթ) աշխատանքային օրվա ընթացքում (մտածելու ժամանակ)` հետ վերադարձնելով իր ստացած վարկի գումարն ամբողջությամբ և վճարելով տոկոսներ, որոնք հաշվարկվում են պայմանագրով նախատեսված տարեկան փաստացի տոկոսադրույքին համապատասխան։
3. Վաղաժամկետ մարման դեպքում համամասնորեն նվազեցվում է վարկառուի վարկավորման ընդհանուր ծախսի մեջ մտնող Բանկի եկամուտը ձևավորող վճարները։
4. Հաճախորդն իրավունք ունի վարկային պայմանագրով ունեցած պարտավորությունները ժամկետից շուտ կատարելու (մարելու)՝ անկախ այն հանգամանքից, թե նման իրավունք վարկային պայմանագրով նախատեսված է, թե ոչ:
5. Անշարժ գույքի հիփոթեքի պայմանագիրը պետք է վավերացվի նոտարական կարգով։ Գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքը, հիփոթեքի իրավունքը և այլ գույքային իրավունքները ենթակա են պետական գրանցման։
6. Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա: Վարկի տոկոսագումարը հաշվարկվում է վարկի փաստացի մնացորդի նկատմամբ։
7. Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը հաճախորդի համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում:
8. Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգը ներկայացված է հետևյալ հղմամբ՝ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման ուղեցույց:
9. Արտարժույթով վարկերի դեպքում փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկի համար հիմք է ընդունվում վարկի տրամադրման պահին ՀՀ ԿԲ պաշտոնական կայքէջում հրապարակված փոխարժեքը: Փաստացի տոկոսադրույքը կարող է փոփոխվել կախված ՀՀ ԿԲ պաշտոնական կայքէջում հրապարակված փոխարժեքի մեծության փոփոխությունից։
10. Արտարժույթով վարկերի դեպքում վարկի մայր գումարի նկատմամբ հաշվարկվող տոկոսագումարները վարկառուի ցանկությամբ կարող են վճարվել նաև վարկի արժույթով:
11. Արտարժույթով տրամադրվող վարկերի դեպքում արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունները կարող են ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա։
12. Տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները ժամանակին չկատարելու դեպքում գրավադրված գույքը և/կամ դրամական միջոցները կարող են օրենքով սահմանված կարգով բռնագանձվել, իսկ հաճախորդի մասին տեղեկատվությունը Բանկը առավելագույնը երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում ուղարկում է վարկային բյուրո, որտեղ ձևավորվում է հաճախորդի վարկային պատմությունը։ Հաճախորդը իրավունք ունի վարկային բյուրոյից տարեկան մեկ անգամ անվճար ձեռք բերել իր վարկային պատմությունը։
13. Վատ վարկային պատմությունը կարող է խոչընդոտել հաճախորդին՝ ապագայում վարկ ստանալու համար։
14. Վարկառուն կարող է զրկվել գույքի (բնակարանի կամ տան) նկատմամբ իր իրավունքներից, եթե չկատարի կամ ոչ պատշաճ կատարի վարկային պայմանագրով ստանձնած իր պարտավորությունները
15. Հաճախորդի կողմից պարտավորությունների չկատարման դեպքում գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելիս գրավը բավարար չլինելու դեպքում հնարավոր է պարտավորությունների մարում հաճախորդի այլ գույքի հաշվին:
16. Ժամկետանց պարտավորությունները կատարելու դեպքում մարումներն իրականացվում են հետևյալ հերթականությամբ՝ գումարի բռնագանձման ուղղված ծախսեր, այդ թվում դատական ծախսեր (առկայության դեպքում), տոկոսների տուժանք, վարկի մայր գումարի տուժանք, տոկոսներ, սպասարկման վճար և միջնորդավճարներ /առկայության դեպքում/ և վարկի գումար: Վարկատուն իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ միակողմանիորեն փոփոխելու սույն կետում նշված մարումների հերթականությունը։
17. Կողմերի միջև ծագած վեճերը կարող են լուծվել դատական կարգով կամ ֆինանսական համակարգի հաշտարարի միջոցով («ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով), հասցե` 0010 ք. Երևան, Մ. խորենացու փող. 15, «Էլիտ Պլազա» բիզնես կենտրոն 7-րդ հարկ, էլ. փոստ՝ info@fsm.am, հեռախոս` (+37460) 70 11 11, ֆաքս` (+37410) 58 24 21: Ընդ որում, եթե գույքային պահանջի չափը չի գերազանցում 250,000 (երկու հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը, ապա ֆինանսական համակարգի հաշտարարի որոշումները չեն կարող վիճարկվել Բանկի կողմից։
18. Բանկը «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով կարող է «ճանաչիր քո հաճախորդին» սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ տեղեկություններ։
19. Օտարերկրյա հաշիվների հարկային համապատասխանության ակտի (FATCA) հիման վրա ԱՄՆ-ի հետ կնքած համաձայնագրի համաձայն Բանկը հաճախորդի ԱՄՆ հարկատու հանդիսանալու հանգամանքը պարզելու համար կարող է լրացուցիչ տեղեկություններ հավաքագրել։
20. Հաճախորդը իրավունք ունի Բանկի հետ հաղորդակցվել իր նախընտրած տարբերակով՝ էլ. փոստ կամ փոստային կապ։ Էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է։ Այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից և ապահովում է գաղտնիություն։
21. Վարկային պայմանագրի գործողության ընթացքում քաղվածքների, դրանց կրկնօրինակների, տեղեկանքների տրամադրման պայմաններին կարող եք տեղեկանալ հետևյալ հղմամբ՝ Սակագներ։
22. Բանկի մասնաճյուղերի և բանկոմատների ցանկին, վերջիններիս գործունեության հասցեներին և աշխատանքային ժամերին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղմամբ՝ Մասնաճյուղեր և բանկոմատներ։
23. Բանկի կողմից հեռավար սպասարկումն իրականացվում է IDBanking.am առցանց համակարգի և «Idram&IDBank» բջջային հավելվածի միջոցով: Բանկի հեռավար սպասարկման ծառայությունների մատուցման կարգն ու պայմանները ներկայացված են «Հեռավար բանկային ծառայությունների մատուցման հրապարակային պայմաններում»

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԲԱՆԿԸ ՎԵՐԱՀՍԿՎՈՒՄ Է ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԿՈՂՄԻՑ

«Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն»` www.fininfօ.am
Fininfo.am-ը Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն է, որտեղ Դուք կարող եք որոնել և համեմատել ՀՀ ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից առաջարկվող ամենատարածված ծառայությունները:

էջը թարմացվել է 24.11.2021 10:37
«Անշարժ գույքի գրավով վերավարկավորում» վարկատեսակը ստանալու համար բանկ է ներկայացվում հետևյալ փաստաթղթերը

 • Անձը հաստատող փաստաթուղթ

 • ՀԾՀ/ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք


 • Տեղեկանք բնակավայրից բնակվողների մասին


 • Գրավադրվող գույքի սեփականության վկայականը


 • Գրավի գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվություն


 • Այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր


էջը թարմացվել է 29.04.2021 17:24
Ուշադրություն. Բանկը պատասխանատվություն չի կրում իր կայքում հղումներով նշված այլ կայքերի բովանդակության ստույգության եւ արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների համար, ինչպես նաև պատասխանատվություն չի կրում այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար: Տեղեկատվության հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: