Chat with us, powered by IDBank

Պրոֆի

Վարկեր և վարկային գծեր բյուջետային աշխատակիցներին

Վարկը/վարկային գիծը տրամադրվում է բյուջետային հիմնարկների (պետական և/կամ համայնքային բյուջեներից սնվող հիմնարկներ) և պետական ոչ առեվտրային կազմակերպությունների աշխատակիցներին՝ արտոնյալ քարտերի տրամադրման և վարկավորման պայմաններով և սակագներով


 • Տոկոսադրույք
  15-16%
 • Ժամկետ
  մինչև 36 ամիս
 • Նվազագույն գումար
  100 000 ՀՀ Դրամ
 • Առավելագույն գումար
  5 000 000 ՀՀ Դրամ


էջը թարմացվել է 01.11.2019 12:13

Պրոֆի

Բյուջետային հիմնարկների (պետական և/կամ համայնքային բյուջեներից սնվող հիմնարկներ) և պետական ոչ առեվտրային կազմակերպությունների աշխատակիցներին քարտերի տրամադրման և վարկավորման պայմաններ և սակագներ

Հաստատված է
«ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ վարչության
2020 թվականի սեպտեմբերի 17-ի 350-Լ որոշմամբ
Գործում է սկսած 2020 թվականի հոկտեմբերի 5-ից

Ամփոփագրում նշված պայմանները կարող են փոփոխված լինել։
Եթե Դուք ամփոփագրին ծանոթանում եք Բանկի կայքում, խնդրում ենք ուշադրություն դարձնել տեղեկատվական ամփոփագրի գործողության ամսաթվին։
Եթե Դուք ամփոփագրին ծանոթանում եք թղթային տարբերակով, մանրամասն տեղեկությունների համար խնդրում ենք այցելել Բանկի ինտերնետային կայք` www.idbank.am հասցեով (ուշադրություն դարձնելով տեղեկատվական ամփոփագրի գործողության ամսաթվին), դիմել Բանկի ցանկացած մասնաճյուղ կամ զանգահարել Բանկի Հեռախոսազանգերի կենտրոն` (+37410) 59 33 33 , (+37460) 27 33 33 հեռախոսահամարներով։

ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ (ՊԵՏԱԿԱՆ և/ԿԱՄ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵՆԵՐԻՑ ՍՆՎՈՂ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐ) և ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻՆ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՔԱՐՏԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Քարտերի և դրանցով իրականացվող գործարքների սակագներ

1.

Քարտապան

- բյուջետային հիմնարկների (պետական և/կամ համայնքային բյուջեներից սնվող հիմնարկներ) աշխատակիցներ,

- պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների աշխատակիցներ

2.

Քարտի տեսակը

MasterCard Standard

3.

Քարտի արժույթ

ՀՀ դրամ

4.

Քարտի թողարկում (տրամադրում)

անվճար

5.

Քարտի շտապ տրամադրում՝ մեկ բանկային օրվա ընթացքում1

5,000 ՀՀ դրամ

6.

Քարտի գործողության ժամկետ

60 ամիս

7.

Տարեկան սպասարկման վճար

0 ՀՀ դրամ

8.

Քարտային հաշվի չնվազող մնացորդ

չի սահմանվում

9.

Կից քարտի տրամադրում

անվճար

10.

1 կից քարտի տարեկան սպասարկման վճար

1,000 ՀՀ դրամ

11.

Ժամկետային վերաթողարկում

անվճար

12.

Կորցրած / գողացված /, վնասված քարտի կամ PIN կոդի կրկնօրինակի տրամադրում գործողության նույն ժամկետով

2,000 ՀՀ դրամ

13.

Քարտային հաշվի դրական մնացորդի դիմաց հաշվարկվող % /տարեկան/

0%

14.

Կանխիկացման միջնորդավճարներ.

14.1

Կանխիկի տրամադրում Բանկի կանխիկացման կետերում և բանկոմատներում

անվճար

14.2

Առանց քարտի օգտագործման քարտային հաշվից Բանկի կանխիկացման կետերից կանխիկացում

անվճար

14.3

Կանխիկի տրամադրում ԱրՔա համակարգի անդամ այլ բանկերի կանխիկացման կետերում և բանկոմատներում

1%

14.4

Կանխիկի տրամադրում ԱրՔա համակարգից դուրս գործող բանկերի կանխիկացման կետերում և բանկոմատներում

1,5%, նվազագույնը 1.500 ՀՀ դրամ

14.5

Միջնորդավճար քարտից քարտ կատարվող փոխանցումների համար (բանկոմատների և վիրտուալ քարտի միջոցով)

0.5%

15.

Կանխիկացման գործարքի օրական առավելագույն սահմանաչափ

2,500,000 ՀՀ դրամ

16.

Կանխիկացման գործարքի օրական առավելագույն քանակ

10

17.

Անկանխիկ գործարքների իրականացման միջնորդավճար

անվճար

18.

Քարտային հաշվի քաղվածքի ամենամսյա տրամադրում Բանկում կամ փոստի, e-mail-ի միջոցով

անվճար

19.

Քարտային հաշվի քաղվածքի լրացուցիչ տրամադրում Բանկում կամ փոստի2, e-mail-ի միջոցով

1,000 ՀՀ դրամ

20.

Քարտի արգելափակում

անվճար

21.

Քարտի ապաարգելափակում

անվճար

22.

Քարտի մուտքագրումը միջազգային STOP ցանկ (7 օրով մեկ տարածաշրջանում)

10,000 ՀՀ դրամ

23.

Յուրաքանչյուր SMS հաղորդագրության արժեք

0 ՀՀ դրամ

24.

Միջնորդավճար սահմանաչափերի ժամանակավոր կամ մշտական վերանայման համար

1,000 ՀՀ դրամ

25.

Քարտային հաշվի փակում և քարտի վերադարձ

անվճար

Քարտի և դրանով իրականացվող գործարքների մնացած սակագները և պայմանները` համաձայն Բանկի գործող սակագների՝ հետևյալ հղումով՝ Mastercard վճարային քարտերի տեղեկատվական ամփոփագիր

· Քարտի թողարկումն իրականացվում է 2-5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Վարկավորման պայմաններ3

1.

Վարկառու

- բյուջետային հիմնարկների (պետական և/կամ համայնքային բյուջեներից սնվող հիմնարկներ) աշխատակիցներ,

- պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների աշխատակիցներ

2.

Վարկատեսակ

վարկ, վարկային գիծ

3.

Նվազագույն սահմանաչափ

100,000 ՀՀ դրամ

4.

Առավելագույն սահմանաչափ/գումար

զուտ աշխատավարձի ութապատիկը4՝ առավելագույնը 5.000.000 ՀՀ դրամ

5.

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք5

Վարկ

15%

Վարկային գիծ

16%

6.

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք6

Վարկ

16.11% -20.61%

Վարկային գիծ

17.25% -17.27%

7.

Նվազագույն ժամկետ

12 ամիս

8.

Առավելագույն ժամկետ

Վարկ

36 ամիս

Վարկային գիծ

24 ամիս

9.

Տրամադրման եղանակ

Վարկ

անկանխիկ՝ ընթացիկ հաշվի միջոցով

Վարկային գիծ

անկանխիկ՝ վճարային քարտի միջոցով

10.

Վարկի մարման եղանակ

ամսական հավասարաչափ մասերով` անուիտետային

11.

Վարկային գծի ամսական մարման նվազագույն չափ

չի սահմանվում

12.

Վարկային գծի մարման արտոնյալ ժամանակահատված

մինչև 45 օր

նախորդ ամսվա ընթացքում վարկային գծի անկանխիկ օգտագործված գումարների նկատմամբ (բացառությամբ քարտից քարտ փոխանցումների, ներբանկային և միջբանկային փոխանցումները ՀՀ տարածքում և սեփական հաշիվների միջև) տոկոսներ չեն հաշվարկվում, եթե հաճախորդը վարկային գծի օգտագործված մասի մարումը կատարի մինչև ընթացիկ ամսվա 15-ը

13.

Վարկային գծի չօգտագործված մասի դիմաց հաշվեգրվող տոկոսադրույք

0%

14.

Ապահովվածություն

դրամական հոսքեր

15.

Վարկառուի համար հաշվարկվող ընդհանուր պարտքային պարտավորություններ (միջին ամսական /զուտ եկամուտներ) միջին ամսական գործակից

(ԸՊԵ գործակից)7

Վարկ

55%

Վարկային գիծ

45%

Միջնորդավճարներ

16.

Հայտի ուսումնասիրության վճար

չի սահմանվում

17.

Վարկի/վարկային գծի տրամադրման և ամսական սպասարկման վճարներ

չի սահմանվում

18.

Հաշվի բացման վճար

համաձայն Բանկում գործող սակագների՝ հետևյալ հղումով՝ Սակագներ

ՏՈՒՅԺԵՐ, ՏՈՒԳԱՆՔՆԵՐ

19. [i]

Ժամկետանց վարկային պարտավորությունների (այդ թվում` տոկոսագումարների) գծով օրական տույժ, տուգանք

0.1%

20.

Վաղաժամկետ մարման տույժ

չի սահմանվում

Վարկառուի նկատմամբ պահանջներ

21.

Կարգավիճակ

ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ

22.

Տարիքային սահմանափակում

վարկառուի տարիքը վարկի դիմումի ընդունման օրվա դրությամբ չպետք է 21 տարեկանից պակաս լինի և մինչև վարկի մարման վերջնաժամկետը չպետք է գերազանցի 65 տարեկանը

23.

Վարկային պատմության նկատմամբ պահանջ (դրական վարկային պատմություն)

ա) վարկ ստանալու դիմումի ներկայացման օրվա դրությամբ վարկառուն չպետք է ունենա ժամկետանց /դասակարգված պարտավորություններ (վարկ, վարկային գիծ, օվերդրաֆտ, տրված երաշխավորություն և այլն),

բ) դիմումի ընդունման օրվան նախորդող մեկ տարվա ընթացքում (365 օր) վարկառուի ժամկետանց պարտավորությունների գծով օրերի հանրագումարը չպետք է գերազանցի 30 օրը, կամ

գ) վարկային պատմության բացակայություն

Այլ պայմաններ

24.

Վարկային գծի տրամադրման դրական գործոններ

1) դրական վարկային պատմությունը

2) դրամական հոսքերը

25.

Վարկային գծի մերժման գործոններ

1) բացասական վարկային պատմությունը,

2) հաճախորդի մասին այնպիսի տեղեկատվությունը, որը կասկածի տակ է դնում հաճախորդի կողմից Բանկին տրամադրված/հայտարարված տեղեկությունները,

3) հաճախորդի մասին այնպիսի տեղեկատվությունը, որը կասկածի տակ է դնում վարկի վերադարձելիությունը,

4) դրամական հոսքերի ոչ բավարար մակարդակը,

5) հաճախորդի էլեկտրոնային փոստի բացակայությունը

6) այլ հիմքեր

26.

Որոշման կայացման առավելագույն ժամկետ

պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը Բանկ ներկայացնելուց հետո առավելագույնը 1 աշխատանքային օր

27.

Որոշման մասին տեղեկացնելու ժամկետ

որոշման կայացումից հետո առավելագույնը 1 աշխատանքային օր

Բանկը վարկի տրամադրման վերաբերյալ կայացրած որոշման մասին հաճախորդին կարող է տեղեկացնել Բանկի տարածքում, հեռախոսազանգի կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով:

28.

Որոշման վավերականության առավելագույն ժամկետ

15 աշխատանքային օր

համաձայն սույն պայմանների 25-րդ կետում նշված հիմքերի Բանկն իրավասու է չտրամադրել հաստատված վարկը նաև որոշման վավերականության ընթացքում

29.

Վարկառուին վարկի գումարի տրամադրման ժամկետ

վարկային գծի պայմանագիրը ստորագրվելու օրը

30.

Վարկի դիմումի ընդունման, ձևակերպման և տրամադրման վայր

Բանկի բոլոր մասնաճյուղեր

Հաճախորդից պահանջվող փաստաթղթերի ցանկ և տեղեկատվություն

Քարտ ստանալու դեպքում.

1. անձը հաստատող փաստաթուղթ

2. սոցիալական քարտ/հանրային ծառայության համարանիշ (ՀԾՀ)/նույնականացման քարտ/ կամ ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք

3. որևէ փաստաթուղթ, որը հավաստում է, որ հաճախորդը հանդիսանում է բյուջետային հիմնարկի կամ պետական ոչ առևտրային կազմակերպության աշխատակից (օրինակ՝ ծառայողական գրքույկ, աշխատանքային պայմանագիր, անցաքարտ և այլ)

Վարկ/վարկային գիծ ստանալու դեպքում․

4. հաճախորդի աշխատավարձի վերաբերյալ տեղեկանք և/կամ բանկային հաշվի քաղվածք (անհրաժեշտության դեպքում)

5. հաճախորդի էլեկտրոնային փոստի հասցե

1․ Քարտի շտապ տրամադրումն իրականացվում է միայն Բանկի Վարդանանց մասնաճյուղում:
2․ Քաղվածքի տրամադրումը ՀՀ տարածքում և ՀՀ տարածքից դուրս իրականացվում է Հաճախորդի քարտային հաշվին փոստային ծառայության և Բանկի համապատասխան սակագների հանրագումարի առկայության դեպքում։
3․ Վարկավորման պայմանները գործում են բյուջետային հիմնարկների և պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների հաստիքային աշխատակիցների համար։
4․ Վարկառուի առանց գրավային ապահովման բոլոր վարկերի հանրագումարը չպետք է գերազանցի զուտ եկամտի տասնապատիկը:
5․ Եթե հաճախորդը իր աշխատավարձը 2 ամիս անընդմեջ չի ստանում Բանկի միջոցով, ապա Բանկը կարող է վարկի/վարկային գծի տարեկան անվանական տոկոսադրույքը սահմանել 20%:
6․ ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ Է ՎԱՐԿԻ ՓԱՍՏԱՑԻ ՄՆԱՑՈՐԴԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ, ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ:
7․ ԸՊԵ հաշվարկում վերականգնվող վարկային գծերը ներառվում են անուիտետային մարման եղանակով 60 ամիս ժամկետով վարկի ամսական մարման չափով։

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1. Բանկը, նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը, հաճախորդին տրամադրում է վարկի էական պայմանների անհատական թերթիկ, որում ներկայացված են հաճախորդին տրամադրվելիք վարկի անհատական պայմանները։
2. Հաճախորդն իրավունք ունի առանց որևէ պատճառաբանության միակողմանիորեն լուծելու վարկային պայմանագիրը` դրա կնքմանը հաջորդող 7 (յոթ) աշխատանքային օրվա ընթացքում (մտածելու ժամանակ)` հետ վերադարձնելով իր ստացած վարկի գումարն ամբողջությամբ և վճարելով տոկոսներ, որոնք հաշվարկվում են պայմանագրով նախատեսված տարեկան փաստացի տոկոսադրույքին համապատասխան։
3. Վաղաժամկետ մարման դեպքում համամասնորեն նվազեցվում է վարկառուի վարկավորման ընդհանուր ծախսի մեջ մտնող Բանկի եկամուտը ձևավորող վճարները։
4. Հաճախորդն իրավունք ունի վարկային պայմանագրով ունեցած պարտավորությունները ժամկետից շուտ կատարելու (մարելու)՝ անկախ այն հանգամանքից, թե նման իրավունք վարկային պայմանագրով նախատեսված է, թե ոչ:
5. Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա: Վարկի տոկոսագումարը հաշվարկվում է վարկի փաստացի մնացորդի նկատմամբ։
6. Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը հաճախորդի համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում:
7. Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգը ներկայացված է հետևյալ հղմամբ՝ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման ուղեցույց:
8. Արտարժույթով վարկերի դեպքում փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկի համար հիմք է ընդունվում վարկի տրամադրման պահին ՀՀ ԿԲ պաշտոնական կայքէջում հրապարակված փոխարժեքը: Փաստացի տոկոսադրույքը կարող է փոփոխվել կախված ՀՀ ԿԲ պաշտոնական կայքէջում հրապարակված փոխարժեքի մեծության փոփոխությունից։
9. Վարկի մայր գումարի նկատմամբ հաշվարկվող տոկոսագումարները վարկառուի ցանկությամբ կարող են վճարվել նաև վարկի արժույթով:
10. Արտարժույթով տրամադրվող վարկերի դեպքում արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունները կարող են ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա։
11. Տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները ժամանակին չկատարելու դեպքում գրավադրված գույքը և/կամ դրամական միջոցները կարող են օրենքով սահմանված կարգով բռնագանձվել, իսկ հաճախորդի մասին տեղեկատվությունը Բանկը առավելագույնը երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում ուղարկում է վարկային բյուրո, որտեղ ձևավորվում է հաճախորդի վարկային պատմությունը։ Հաճախորդը իրավունք ունի վարկային բյուրոյից տարեկան մեկ անգամ անվճար ձեռք բերել իր վարկային պատմությունը։
12. Վատ վարկային պատմությունը կարող է խոչընդոտել հաճախորդին՝ ապագայում վարկ ստանալու համար։
13. Հաճախորդի կողմից պարտավորությունների չկատարման դեպքում գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելիս գրավը բավարար չլինելու դեպքում հնարավոր է պարտավորությունների մարում հաճախորդի այլ գույքի հաշվին:
14. Ժամկետանց պարտավորությունները կատարելու դեպքում մարումներն իրականացվում են հետևյալ հերթականությամբ՝ գումարի բռնագանձման ուղղված ծախսեր, այդ թվում դատական ծախսեր (առկայության դեպքում), տոկոսների տուժանք, վարկի մայր գումարի տուժանք, տոկոսներ, սպասարկման վճար և միջնորդավճարներ /առկայության դեպքում/ և վարկի գումար: Վարկատուն իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ միակողմանիորեն փոփոխելու սույն կետում նշված մարումների հերթականությունը։
15. Կողմերի միջև ծագած վեճերը կարող են լուծվել դատական կարգով կամ ֆինանսական համակարգի հաշտարարի միջոցով («ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով), հասցե` 0010 ք. Երևան, Մ. խորենացու փող. 15, «Էլիտ Պլազա» բիզնես կենտրոն 7-րդ հարկ, էլ. փոստ՝ info@fsm.am, հեռախոս` (+37460) 70 11 11, ֆաքս` (+37410) 58 24 21: Ընդ որում, եթե գույքային պահանջի չափը չի գերազանցում 500 000 (հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը, ապա ֆինանսական համակարգի հաշտարարի որոշումները չեն կարող վիճարկվել Բանկի կողմից:
16. Բանկը «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով կարող է «ճանաչիր քո հաճախորդին» սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ տեղեկություններ։
17. Օտարերկրյա հաշիվների հարկային համապատասխանության ակտի (FATCA) հիման վրա ԱՄՆ-ի հետ կնքած համաձայնագրի համաձայն Բանկը հաճախորդի ԱՄՆ հարկատու հանդիսանալու հանգամանքը պարզելու համար կարող է լրացուցիչ տեղեկություններ հավաքագրել։
18. Հաճախորդը իրավունք ունի Բանկի հետ հաղորդակցվել իր նախընտրած տարբերակով՝ էլ. փոստ կամ փոստային կապ։ Էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է։ Այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից և ապահովում է գաղտնիություն։
19. Վարկային պայմանագրի գործողության ընթացքում քաղվածքների, դրանց կրկնօրինակների, տեղեկանքների տրամադրման պայմաններին կարող եք տեղեկանալ հետևյալ հղմամբ՝ Սակագներ։
20. Բանկի մասնաճյուղերի և բանկոմատների ցանկին, վերջիններիս գործունեության հասցեներին և աշխատանքային ժամերին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղմամբ՝ Մասնաճյուղեր և բանկոմատներ։
21. Բանկի կողմից հեռավար սպասարկումն իրականացվում է IDBanking.am առցանց համակարգի միջոցով: Բանկի հեռավար սպասարկման ծառայությունների մատուցման կարգն ու պայմանները ներկայացված են «Հեռավար բանկային ծառայությունների մատուցման հրապարակային պայմաններում»:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԲԱՆԿԸ ՎԵՐԱՀՍԿՎՈՒՄ Է ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԿՈՂՄԻՑ

«Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն»`www.fininfօ.am
Fininfo.am-ը Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն է, որտեղ Դուք կարող եք որոնել և համեմատել ՀՀ ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից առաջարկվող ամենատարածված ծառայությունները:

էջը թարմացվել է 22.10.2020 17:35
Բյուջետային հիմնարկների (պետական և/կամ համայնքային բյուջեներից սնվող հիմնարկներ) և պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների աշխատակիցներին քարտերի տրամադրման համար բանկ են ներկայացվում հետևյալ փաստաթղթերը

 • Անձը հաստատող փաստաթուղթ

 • Սոցիալական քարտ/հանրային ծառայության համարանիշ (ՀԾՀ)/նույնականացման քարտ/ կամ ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք


 • Փաստաթուղթ, որը հավաստում է, որ հաճախորդը հանդիսանում է բյուջետային հիմնարկի կամ պետական ոչ առևտրային կազմակերպության աշխատակից


 • Հաճախորդի էլեկտրոնային փոստի հասցե
էջը թարմացվել է 12.10.2020 14:14
Ուշադրություն. Բանկը պատասխանատվություն չի կրում իր կայքում հղումներով նշված այլ կայքերի բովանդակության ստույգության եւ արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների համար, ինչպես նաև պատասխանատվություն չի կրում այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար: Տեղեկատվության հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: