Chat with us, powered by IDBank

Պրոֆի

Վարկեր և վարկային գծեր բյուջետային աշխատակիցներին

Վարկը/վարկային գիծը տրամադրվում է բյուջետային հիմնարկների (պետական և/կամ համայնքային բյուջեներից սնվող հիմնարկներ) և պետական ոչ առեվտրային կազմակերպությունների աշխատակիցներին՝ արտոնյալ քարտերի տրամադրման և վարկավորման պայմաններով և սակագներով


 • Տոկոսադրույք
  15-16%
 • Ժամկետ
  մինչև 36 ամիս
 • Նվազագույն գումար
  100 000 ՀՀ Դրամ
 • Առավելագույն գումար
  5 000 000 ՀՀ Դրամ


էջը թարմացվել է 19.10.2018 13:08

Պրոֆի

Բյուջետային հիմնարկների (պետական և/կամ համայնքային բյուջեներից սնվող հիմնարկներ) և պետական ոչ առեվտրային կազմակերպությունների աշխատակիցներին քարտերի տրամադրման և վարկավորման պայմաններ և սակագներ

Քարտերի և դրանցով իրականացվող գործարքների սակագներ

1.

Քարտապան

- Բյուջետային հիմնարկների (պետական և/կամ համայնքային բյուջեներից սնվող հիմնարկներ) աշխատակիցներ,
- Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների աշխատակիցներ

2.

Քարտի տեսակը

MasterCard Standard

3.

Քարտի արժույթ

ՀՀ դրամ

4.

Քարտի թողարկում (տրամադրում)

Անվճար

5.

Քարտի շտապ տրամադրում՝ մեկ բանկային օրվա ընթացքում[1]

5,000 ՀՀ դրամ

6.

Քարտի գործողության ժամկետ

60 ամիս

7.

Տարեկան սպասարկման վճար

0 ՀՀ դրամ

8.

Քարտային հաշվի չնվազող մնացորդ

չի սահմանվում

9.

Կից քարտի տրամադրում

Անվճար

10.

1 կից քարտի տարեկան սպասարկման վճար

1,000 ՀՀ դրամ

11.

Ժամկետային վերաթողարկում

Անվճար

12.

Կորցրած / գողացված /, վնասված քարտի կամ PIN կոդի կրկնօրինակի տրամադրում գործողության նույն ժամկետով

2,000 ՀՀ դրամ

13.

Քարտային հաշվի դրական մնացորդի դիմաց հաշվարկվող % /տարեկան/

0%

14.

Կանխիկացման միջնորդավճարներ.

14.1

Կանխիկի տրամադրում Բանկի կանխիկացման կետերում և բանկոմատներում

Անվճար

14.2

Առանց քարտի օգտագործման քարտային հաշվից Բանկի կանխիկացման կետերից կանխիկացում

Անվճար

14.3

Կանխիկի տրամադրում ԱրՔա համակարգի անդամ այլ բանկերի կանխիկացման կետերում և բանկոմատներում

1%

14.4

Կանխիկի տրամադրում ԱրՔա համակարգից դուրս գործող բանկերի կանխիկացման կետերում և բանկոմատներում

1,5%, նվազագույնը 1,500 ՀՀ դրամ

14.5

Միջնորդավճար քարտից քարտ կատարվող փոխանցումների համար (բանկոմատների և վիրտուալ քարտի միջոցով)

0.5%

15.

Կանխիկացման գործարքի օրական առավելագույն սահմանաչափ

2,500,000 ՀՀ դրամ

16.

Կանխիկացման գործարքի օրական առավելագույն քանակ

10

17.

Անկանխիկ գործարքների իրականացման միջնորդավճար

Անվճար

18.

Քարտային հաշվի քաղվածքի ամենամսյա տրամադրում Բանկում կամ փոստի, e-mail-ի միջոցով

Անվճար

19.

Քարտային հաշվի քաղվածքի լրացուցիչ տրամադրում Բանկում կամ փոստի[2], e-mail-ի միջոցով

1,000 ՀՀ դրամ

20.

Քարտի արգելափակում

անվճար

21.

Քարտի ապաարգելափակում

անվճար

22.

Քարտի մուտքագրումը միջազգային STOP ցանկ (7 օրով մեկ տարածաշրջանում)

10,000 ՀՀ դրամ

23.

Յուրաքանչյուր SMS հաղորդագրության արժեք

0 ՀՀ դրամ

24.

Միջնորդավճար սահմանաչափերի ժամանակավոր կամ մշտական վերանայման համար

1,000 ՀՀ դրամ

25.

Քարտային հաշվի փակում և քարտի վերադարձ

անվճար

 • Քարտի և դրանով իրականացվող գործարքների մնացած սակագները` համաձայն Բանկի գործող սակագների:
 • Քարտի թողարկումն իրականացվում է 2-5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Վարկավորման պայմաններ[3]

1.

Վարկառու

- Բյուջետային հիմնարկների (պետական և/կամ համայնքային բյուջեներից սնվող հիմնարկներ) աշխատակիցներ,

- Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների աշխատակիցներ

2.

Վարկատեսակ

Վարկ, վարկային գիծ

3.

Նվազագույն սահմանաչափ

100,000 ՀՀ դրամ

4.

Առավելագույն սահմանաչափ/գումար

զուտ աշխատավարձի ութապատիկը[4]՝առավելագույնը 5.000.000 ՀՀ դրամ

5.

Տարեկան տոկոսադրույք[5]

Վարկ

15%

Վարկային գիծ

16%

6.

Նվազագույն ժամկետ

Չի սահմանվում

7.

Առավելագույն ժամկետ

Վարկ

36 ամիս

Վարկային գիծ

24 ամիս

8.

Տրամադրման եղանակ

Վարկ

Ընթացիկ հաշվի միջոցով

Վարկային գիծ

Վճարային քարտի միջոցով

9.

Վարկի մարման եղանակ

ամսական հավասարաչափ մասերով` անուիտետային

10.

Վարկային գծի ամսական նվազագույն մարման չափ

Չի սահմանվում

11.

Վարկային գծի մարման արտոնյալ ժամանակահատված

Մինչև 45 օր

նախորդ ամսվա ընթացքում վարկային գծի անկանխիկ օգտագործված գումարների նկատմամբ (բացառությամբ քարտից քարտ փոխանցումների, Բանկ-Հաճախորդ համակարգի միջոցով ներբանկային և միջբանկային փոխանցումները ՀՀ տարածքում և սեփական հաշիվների միջև) տոկոսներ չեն հաշվարկվում, եթե հաճախորդը վարկային գծի օգտագործված մասի մարումը կատարի մինչև ընթացիկ ամսվա 15-ը

12.

Վարկային գծի չօգտագործված մասի դիմաց հաշվեգրվող տոկոսադրույք

0%

13.

Ապահովվածություն

Դրամական հոսքեր

14.

Վարկառուի համար հաշվարկվող ընդհանուր պարտքային պարտավորություններ (միջին ամսական /զուտ եկամուտներ) միջին ամսական գործակից

(ԸՊԵ գործակից)[6]

Վարկ

55%

Վարկային գիծ

45%

Միջնորդավճարներ

15.

Հայտի ուսումնասիրության վճար

Չի սահմանվում

16.

Վարկի/վարկային գծի տրամադրման և ամսական սպասարկման վճարներ

Չի սահմանվում

17.

Հաշվի բացման վճար

Համաձայն Բանկում գործող սակագների

Տույժեր, Տուգանքներ

18. [i]

Ժամկետանց վարկային պարտավորությունների (այդ թվում` տոկոսագումարների) գծով օրական տույժ, տուգանք

0.1%

19.

Վաղաժամկետ մարման տույժ

Չի սահմանվում

Վարկառուի նկատմամբ պահանջներ

20.

Կարգավիճակ

ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ

21.

Տարիքային սահմանափակում

Վարկառուի տարիքը վարկի դիմումի ընդունման օրվա դրությամբ չպետք է 21 տարեկանից պակաս լինի և մինչև վարկի մարման վերջնաժամկետը չպետք է գերազանցի 65 տարեկանը

22.

Վարկային պատմության նկատմամբ պահանջ (դրական վարկային պատմություն)

ա) վարկ ստանալու դիմումի ներկայացման օրվա դրությամբ վարկառուն չպետք է ունենա ժամկետանց /դասակարգված պարտավորություններ (վարկ, վարկային գիծ, օվերդրաֆտ, տրված երաշխավորություն և այլն),

բ) դիմումի ընդունման օրվան նախորդող մեկ տարվա ընթացքում (365 օր) վարկառուի ժամկետանց պարտավորությունների գծով օրերի հանրագումարը չպետք է գերազանցի 30 օրը, կամ

գ) վարկային պատմության բացակայություն

Այլ պայմաններ

23.

Վարկային գծի տրամադրման դրական գործոններ

1) դրական վարկային պատմությունը

2) դրամական հոսքերը

24.

Վարկային գծի մերժման գործոններ

1) բացասական վարկային պատմությունը,

2) հաճախորդի մասին այնպիսի տեղեկատվությունը, որը կասկածի տակ է դնում հաճախորդի կողմից Բանկին տրամադրված/հայտարարված տեղեկությունները,

3) հաճախորդի մասին այնպիսի տեղեկատվությունը, որը կասկածի տակ է դնում վարկի վերադարձելիությունը,

4) դրամական հոսքերի ոչ բավարար մակարդակը,

5) այլ հիմքեր

25.

Որոշման կայացման առավելագույն ժամկետ

պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը Բանկ ներկայացնելուց հետո առավելագույնը 1 աշխատանքային օր

26.

Որոշման մասին տեղեկացնելու ժամկետ

որոշման կայացումից հետո առավելագույնը 1 աշխատանքային օր

27.

Որոշման վավերականության առավելագույն ժամկետ

15 աշխատանքային օր

համաձայն սույն պայմանների 24-րդ կետում նշված հիմքերի Բանկն իրավասու է չտրամադրել հաստատված վարկը նաև որոշման վավերականության ընթացքում

28.

Վարկառուին վարկի գումարի տրամադրման ժամկետ

վարկային գծի պայմանագիրը ստորագրվելու օրը

29.

Վարկի դիմումի ընդունման, ձևակերպման և տրամադրման վայր

Բանկի բոլոր մասնաճյուղեր

Հաճախորդից պահանջվող փաստաթղթերի ցանկ

Քարտ ստանալու դեպքում՝

1. Անձը հաստատող փաստաթուղթ

2. Սոցիալական քարտ/հանրային ծառայության համարանիշ (ՀԾՀ)/նույնականացման քարտ/ կամ ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք

3. Որևէ փաստաթուղթ, որը հավաստում է, որ հաճախորդը հանդիսանում է բյուջետային հիմնարկի կամ պետական ոչ առևտրային կազմակերպության աշխատակից (օրինակ՝ ծառայողական գրքույկ, աշխատանքային պայմանագիր, անցաքարտ և այլ)

Վարկ/վարկային գիծ ստանալու դեպքում ի լրումն վերը նշված փաստաթղթերի պահանջվում է նաև․

4. Հաճախորդի աշխատավարձի վերաբերյալ տեղեկանք և/կամ բանկային հաշվի քաղվածք (անհրաժեշտության դեպքում)
[1] Քարտի շտապ տրամադրումն իրականացվում է միայն Բանկի Վարդանանց մասնաճյուղում:

[2] Քաղվածքի տրամադրումը ՀՀ տարածքում և ՀՀ տարածքից դուրս իրականացվում է Հաճախորդի քարտային հաշվին փոստային ծառայության և Բանկի համապատասխան սակագների հանրագումարի առկայության դեպքում։

[3] Վարկավորման պայմանները գործում են բյուջետային հիմնարկների և պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների հաստիքային աշխատակիցների համար։

[4] Վարկառուի առանց գրավային ապահովման բոլոր վարկերի հանրագումարը չպետք է գերազանցի զուտ եկամտի տասնապատիկը:

[5]Եթե հաճախորդը իր աշխատավարձը 2 ամիս անընդմեջ չի ստանում ԱյԴի Բանկի միջոցով, ապա Բանկը կարող է վարկի/վարկային գծի տարեկան անվանական տոկոսադրույքը սահմանել 20%:

[6] ԸՊԵ հաշվարկում վերականգնվող վարկային գծերը ներառվում են անուիտետային մարման եղանակով 60 ամիս ժամկետով վարկի ամսական մարման չափով։Պրոֆի վարկի փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկի օրինակ

 • Գումար` 2.000.000 ՀՀ դրամ
 • Տարեկան տոկոսադրույք` 15%
 • Ժամկետ` 36 ամիս
 • Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը կկազմի` 16.08%

Պրոֆի վարկային գծի փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկի օրինակ

 • Գումար` 2 000 000 ՀՀ դրամ,
 • Տոկոսադրույք` 16% տարեկան
 • Ժամկետ` 24 ամիս,
 • Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը կկազմի` 17.25%


էջը թարմացվել է 14.06.2019 09:57
Բյուջետային հիմնարկների (պետական և/կամ համայնքային բյուջեներից սնվող հիմնարկներ) և պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների աշխատակիցներին քարտերի տրամադրման համար բանկ են ներկայացվում հետևյալ փաստաթղթերը

 • Անձը հաստատող փաստաթուղթ

 • Սոցիալական քարտ/հանրային ծառայության համարանիշ (ՀԾՀ)/նույնականացման քարտ/ կամ ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք


 • Փաստաթուղթ, որը հավաստում է, որ հաճախորդը հանդիսանում է բյուջետային հիմնարկի կամ պետական ոչ առևտրային կազմակերպության աշխատակից

էջը թարմացվել է 05.03.2019 16:32
Ուշադրություն. Բանկը պատասխանատվություն չի կրում իր կայքում հղումներով նշված այլ կայքերի բովանդակության ստույգության եւ արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների համար, ինչպես նաև պատասխանատվություն չի կրում այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար: Տեղեկատվության հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: