Chat with us, powered by IDBank
Հիփոթեքային վարկեր Ձեռքբերման նպատակով

Հիփոթեքային

Վարկեր` «Բնակարաններ երիտասարդներին» ՎՎԿ ՓԲԸ ծրագրի, «Ազգային հիփոթեքային ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ ծրագրի, Բանկի սեփական միջոցների շրջանակներում


Վարկերը տրամադրվում են ֆիզիկական անձանց բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերման նպատակով: • Տոկոսադրույք
  սկսած 7.4%
 • Ժամկետ
  մինչև 240 ամիս
 • Նվազագույն գումար
  5 000 000 ՀՀ դրամ
  կամ
  10 000 ԱՄՆ դոլար
 • Առավելագույն գումար
  125 000 000 ՀՀ դրամ
  կամ
  250 000 ԱՄՆ դոլար


Թողնել հիփոթեքի հայտ
Անուն Պարտադիր լրացման դաշտ
Ազգանուն Պարտադիր լրացման դաշտ
Հեռախոս
Պարտադիր լրացման դաշտ
Էլ․ փոստ Պարտադիր լրացման դաշտ Էլ. փոստի սխալ ֆորմատ
Համաձայն եմ, որ «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ-ն անհրաժեշտության դեպքում մշակի և իմ անձնական տվյալները՝ «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքին համապատասխան անհրաժեշտության դեպքում տրամադրի երրորդ անձնաց։
էջը թարմացվել է 01.03.2021 09:33

Հիփոթեքային
Վարկեր` «Բնակարաններ երիտասարդներին» ՎՎԿ ՓԲԸ ծրագրի, «Ազգային հիփոթեքային ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ ծրագրի, Բանկի սեփական միջոցների շրջանակներում

Հաստատված է
«ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ վարչության
2021 թվականի նոյեմբերի 11-ի 412-Լ որոշմամբ
Գործում է սկսած 2021 թվականի նոյեմբերի 26-ից

Ամփոփագրում նշված պայմանները կարող են փոփոխված լինել։
Եթե Դուք ամփոփագրին ծանոթանում եք Բանկի կայքում, խնդրում ենք ուշադրություն դարձնել տեղեկատվական ամփոփագրի գործողության ամսաթվին։
Եթե Դուք ամփոփագրին ծանոթանում եք թղթային տարբերակով, մանրամասն տեղեկությունների համար խնդրում ենք այցելել Բանկի ինտերնետային կայք` www.idbank.am հասցեով (ուշադրություն դարձնելով տեղեկատվական ամփոփագրի գործողության ամսաթվին), դիմել Բանկի ցանկացած մասնաճյուղ կամ զանգահարել Բանկի Հեռախոսազանգերի կենտրոն` (+37410) 59 33 33 , (+37460) 27 33 33 հեռախոսահամարներով։

Անշարժ գույքի ձեռքբերման նպատակով
տրամադրվող հիփոթեքային վարկերի տեղեկատվական ամփոփագիր
1. Հիմնական պայմաններ
1.1 Ծրագիր Սեփական ռեսուրսներ Ազգային հիփոթեքային ընկերություն Երիտասարդ ընտանիքին մատչելի բնակարան
1.2 Վարկի նպատակ կառուցվող կամ գոյություն ունեցող անշարժ գույքի ձեռքբերում կառուցվող կամ գոյություն ունեցող բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերում գոյություն ունեցող (80 և ավելի տոկոս ավարտվածության աստիճան ունեցող) բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերում մշտական բնակության նպատակով
1.3 Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ ԱՄՆ դոլար ՀՀ դրամ
1.4 Վարկի նվազագույն գումար 5,000,000 10,000 5,000,000
1.5 Վարկի առավելագույն գումար 125,000,000 250,000 մինչև 60,000,000 երկրորդային շուկայից գույքի ձեռքբերման դեպքում մինչև 22,500,000
առաջնային շուկայից գույքի ձեռքբերման դեպքում մինչև 27,750,000
1.6 Rocket Line1 Հիփոթեքային վարկի մինչև 10%-ի չափով, ոչ ավել, քան 10 000 000 ՀՀ դրամ
1.7 Վարկային գիծ1 Հիփոթեքային վարկի մինչև 5%-ի չափով, ոչ ավել, քան 5 000 000 ՀՀ դրամ
1.8 Վարկի նվազագույն ժամկետ 120 ամիս
1.9 Վարկի առավելագույն ժամկետ 240 ամիս 240 ամիս 120 ամիս 121 - 180 ամիս
1.10 Տարեկան անվանական տոկոսադրույք Հաստատուն տոկոսադրույք՝ Հաստատուն տոկոսադրույք` ամբողջ ժամանակահատվածի համար
առաջին 36 ամիսների համար, առաջին 36 ամիսների համար,
Լողացող տոկոսադրույք՝
որից հետո մինչև 240 ամիս որից հետո մինչև 240 ամիս
Հաստատուն՝
11%-13․55%
/համաձայն Աղյուսակ 1-ի/
Լողացող՝
ԱԲՀՏ2+ [0.9%-3․15%]
Հաստատուն՝
8%-11․55%
/համաձայն Աղյուսակ 1-ի/
Լողացող՝
ԱԲՀՏ2 + [3․9%-7.15%]
9.25%-12.55% /համաձայն Աղյուսակ 2-ի/ երկրորդային շուկայից գույքի ձեռքբերման դեպքում՝
7.4% 8.4 %
առաջնային շուկայից գույքի ձեռքբերման դեպքում՝
7.5%
1.11 Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք3 11.62% - 15․15% 8․34% - 12.85% 10.64% - 13.17% 8.25% - 9.10% 9.25% - 10.1%
1.12 Նվազագույն կանխավճար Սկսած 0% կանխավճարից 30% (անշարժ գույքի ձեռքբերման և գնահատված շուկայական արժեքներից նվազագույնից)` ձեռքբերվող անշարժ գույքի/գրավի իրավունքի գրավադրման դեպքում երկրորդային շուկայից գույքի ձեռքբերման դեպքում՝ 30%`
Առաջնային շուկայից գույքի ձեռքբերման դեպքում՝ 20%`
Երևանում և ՀՀ մարզերում ձեռք բերվող անշարժ գույքի արժեքից,
10% (ձեռքբերվող անշարժ գույքի ձեռքբերման և գնահատված շուկայական արժեքներից նվազագույնից)` ձեռքբերվող անշարժ գույքի/գրավի իրավունքի
և այլ բնակելի անշարժ գույքի (երկրորդ գրավի) գրավադրման դեպքում,
7.5% (ձեռքբերվող անշարժ գույքի ձեռքբերման և գնահատված շուկայական արժեքներից նվազագույնից)` եթե վարկառուն մինչև 30 տարեկան չամուսնացած անձ է և ձեռքբերվող անշարժ գույքը ձեռք է բերվում կառուցա պատողից և գրավադրվում է այլ բնակելի անշարժ գույք (երկրորդ գրավ)։
Վերը նշված դեպքերում եթե չի գրավադրվում այլ անշարժ գույք, ապա կատարվում է կանխավճարի ապահովագրություն՝
սահմանված նվազագույն կանխավճարի և իրականացված կանխավճարի տարբերության չափով։
երկրորդային շուկայից գույքի ձեռքբերման դեպքում` 10%, իսկ առաջնային շուկայից գույքի ձեռքբերման դեպքում` 7.5% (Երևանում և ՀՀ մարզերում ձեռք բերվող անշարժ գույքի արժեքից), եթե
- բացի ձեռք բերվող բնակելի տան կամ բնակարանի գրավից գրավադրում է նաև այլ բնակելի անշարժ գույք, կամ
- բացի ձեռք բերվող բնակելի տան կամ բնակարանի գրավից ներկայացնում է նաև վարկային հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ՀՀ խոշոր հարկատուների ցանկում ընդգրկված 1-ից 300 տեղերը զբաղեցնող իրավաբանական անձանց կողմից տրված երաշխավորություն
- բացի ձեռքբերվող բնակելի տան կամ բնակարանի գրավից հաճախորդը իրականացնում է նաև կանխավճարի ապահովագրություն՝
սահմանված նվազագույն կանխավճարի և իրականացված կանխավճարի տարբերության չափով։
1.13 Ապահովություն (գրավ) ձեռքբերվող անշարժ գույք/գրավի իրավունք, եթե վարկ/գրավ հարաբերակցությունը կազմում է մինչև 90% ձեռք բերվող անշարժ գույք` 30% և ավելի կանխավճար կատարելու դեպքում ձեռք բերվող անշարժ գույք`
երկրորդային շուկայից ձեռքբերման դեպքում՝ 30% և ավելի կանխավճար կատարելու դեպքում
առաջնային շուկայից ձեռքբերման դեպքում՝ 20% և ավելի կանխավճար կատարելու դեպքում
վարկ/գրավ հարաբերակցությունը 90 %-ը գերազանցելու դեպքում ՝
1. ձեռք բերվող անշարժ գույք/գրավի իրավունք
2. Այլ անշարժ գույք` կախված հաճախորդի վարկունակությունից
7.5%-29.9% կանխավճար կատարելու դեպքում՝ ձեռք բերվող անշարժ գույք/գրավի իրավունքը
և
- այլ բնակելի անշարժ գույք կամ
- կանխավճարի ապահովագրություն՝ սահմանված նվազագույն կանխավճարի և իրականացված կանխավճարի տարբերության չափով
երկրորդային շուկայից գույքի ձեռքբերման դեպքում՝ 10%-29%, իսկ առաջնային շուկայից գույքի ձեռքբերման դեպքում՝ 7.5%-19%
կանխավճարի դեպքում` ձեռքբերվող անշարժ գույք և
- այլ բնակելի անշարժ գույք, կամ
- ՀՀ խոշոր հարկատուների ցանկում ընդգրկված 1-ից 300 տեղերը զբաղեցնող իրավաբանական անձի կողմից տրված երաշխավորություն
- կանխավճարի ապահովագրություն՝ սահմանված նվազագույն կանխավճարի և իրականացված կանխավճարի տարբերության չափով
1.14 Վարկ/գրավ
առավելագույն հարաբերակցություն*
90%
( կարող է բարձրանալ մինչև 100% , եթե ԸՊԵ գործակիցը չի գերազանցում 45%-ը )
70%,

կամ

մինչև 92.5%, եթե բացի ձեռքբերվող անշարժ գույքից/գրավի իրավունքից
գրավադրվում է այլ բնակելի անշարժ գույք կամ հաճախորդը իրականացնում է կանխավճարի ապահովագրություն` սահմանված նվազագույն կանխավճարի և իրականացված կանխավճարի տարբերության չափով
70%,
եթե գրավադրվում է միայն երկրորդային շուկայից ձեռք բերվող անշարժ գույքը
80%
եթե գրավադրվում է միայն առաջնային շուկայից ձեռք բերվող անշարժ գույքը
92.5%[2]
- եթե բացի ձեռքբերվող բնակելի տան կամ բնակարանի գրավից գրավադրում է նաև այլ բնակելի անշարժ գույք, կամ
- եթե բացի ձեռքբերվող բնակելի տան կամ բնակարանի գրավից հաճախորդը ներկայացնում է նաև վարկային հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ՀՀ խոշոր հարկատուների ցանկում ընդգրկված 1-ից 300 տեղերը զբաղեցնող իրավաբանական անձանց կողմից տրված երաշխավորություն կամ
- եթե բացի ձեռքբերվող բնակելի տան կամ բնակարանի գրավից հաճախորդը իրականացնում է կանխավճարի ապահովագրություն` սահմանված նվազագույն կանխավճարի և իրականացված կանխավճարի տարբերության չափով
* Առաջնային շուկայից անշարժ գույքի ձեռքբերման դեպքում վարկ/գրավ առավելագույն հարաբերակցության հաշվարկում հիմք է ընդունվում ձեռքբերվող գույքի գնահատված շուկայական / շենքի 100% ավարտվածության դեպքում/ և ձեռքբերման արժեքներից նվազագույն:
1.15 Վարկի տրամադրման եղանակ միանվագ կամ փուլային, անկանխիկ՝ ընթացիկ հաշվի միջոցով
1.16 Վարկի և տոկոսագումարների մարման եղանակ 1. անուիտետային` վարկի մայր գումարի և տոկոսագումարի հանրագումարի ամսական հավասարաչափ մարումներ*
2. զսպանակաձև՝ մայր գումարի վճարումն ամսական հավասարաչափ մասերով, իսկ տոկոսագումարներինը՝ ամսական
*Վարկի գործողության ընթացքում տարեկան անվանական տոկոսադրույքի փոփոխության դեպքում կարող է փոփոխվել վարկի և տոկոսագումարների մարման եղանակը
1.17 Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար չի սահմանվում
1.18 Վարկի տրամադրման միանվագ միջնորդավճար 1%, առավելագույնը 200,000 ՀՀ դրամ
Վարկի տրամադրման միանվագ միջնորդավճարը գանձվում է վարկի պայմանագրային գումարից
1.19 Բանկային հաշվի բացում Բացվում է վարկի արժույթով՝ համաձայն Բանկի գործող սակագների։
Եթե վարկի արժույթը տարբերվում է ՀՀ դրամից, բացվում է նաև ՀՀ դրամով հաշիվ։
1.20 Գրավի ձևակերպման համար կատարվող վճարներ Իրականացվում է հաճախորդի կողմից
 • Գրավի առարկայի գնահատման վճար*
 • Գրավի առարկայի նկատմամբ սահմանափակումների վերաբերյալ միասնական տեղեկանքի վճար
 • Գրավի առարկա հանդիսացող անշարժ գույքի նոտարական վավերացման վճար
 • Գրավի պայմանագրից ծագող Բանկի իրավունքի պետական իրավասու մարմնում գրանցման վճար
* Առաջնային շուկայից բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերման դեպքում գրավի գնահատման վճարը իրականացվում է Բանկի կողմից
1.21 Վարկի գումարի և կանխավճարի կանխիկացման միջնորդավճար չի սահմանվում
1.22 Գրավատու
 • ձեռք բերվող անշարժ գույքի դեպքում՝ վարկառուն և/կամ համավարկառուն,
 • այլ անշարժ գույքի (այլ գրավի) դեպքում՝ ցանկացած ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ
ձեռք բերվող և այլ անշարժ գույքի (այլ գրավի) դեպքում՝ վարկառու/համավարկառու
1.23 Վարկառուի/համավարկառուի և անշարժ գույքը վաճառողի միջև կապը Անշարժ գույքը չի կարող ձեռք բերվել այն ֆիզիկական անձից, ով հանդիսանում է վարկառուի/համավարկառուի ընտանիքի անդամ, մասնավորապես` վարկառուի/համավարկառուի հայրը, մայրը, ամուսինը, ամուսնու ծնողը, տատը, պապը, քույրը, եղբայրը, երեխան, քրոջ, եղբոր ամուսինն ու երեխան
2. Վարկառուին/համավարկառուին ներկայացվող պահանջներ
2.1 Վարկառուի/համավարկառուի կարգավիճակը ֆիզիկական անձ4 ՀՀ քաղաքացի ֆիզիկական անձ ՀՀ քաղաքացի ֆիզիկական անձ կամ ՀՀ քաղաքացիություն չունեցող ֆիզիկական անձ, ում ամուսինը հանդիսանում է ՀՀ քաղաքացի
2.2 Տարիքային սահմանափակում վարկառուն՝ 21 տարին լրացած ֆիզիկական անձ, որի տարիքը վարկի մարման վերջնաժամկետին չպետք է գերազանցի 65 տարեկանը,
1) 21 տարին լրացած ամուսին(ներ)ը, որոնց տարիքների գումարը չի գերազանցում 70 տարեկանը, կամ
2) միայնակ ծնողը, ով վարկի տրամադրման պահին 18-ից 35 տարեկան է
համավարկառուն՝ 21 տարին լրացած ֆիզիկական անձ, որի տարիքը վարկի տրամադրման պահին չպետք է գերազանցի 65 տարեկանը (տարիքային սահմանափակման պահանջը չի կիրառվում, եթե վարկի դիմում-հայտով լրացված տվյալների հիման վրա վարկառուի (մյուս համավարկառուների) ֆինանսական վիճակը առանց տվյալ համավարկառուի (համավարկառուների) բավարարում է հիփոթեքային վարկի մարմանը)
Համավարկառու կարող է հանդիսանալ վարկառուի ամուսինը և նրանց 2-ի ընտանիքի անդամներից յուրաքանչյուրը (ընտանիքի անդամներ են համարվում` ամուսինը, վարկառուի և նրա ամուսնու ծնողները, քույրերը և եղբայրները), ում տարիքը վարկի տրամադրման պահին չպետք է գերազանցի 63-ը:
2.3 Վարկառուի/համավարկառուի վարկարժանության գնահատման ընդհանուր սկզբունքը - - մարումների և զուտ եկամուտների առավելագույն հարաբերակցությունը (ՄԵ) չպետք է գերազանցի 35%
ընդհանուր պարտքային վճարումների և զուտ եկամուտների առավելագույն հարաբերակցությունը (ԸՊԵ) չպետք է գերազանցի`
մինչև 60%
մինչև 60% 45%
2.4 Վարկառուի/
համավարկառուի եկամուտներ
1) առաջնային եկամուտների կազմը՝ համաձայն Հավելված 1-ի
2) երկրորդային եկամուտների կազմը՝ համաձայն Հավելված 1-ի
2.5 Վարկառուի/ համավարկառուի վարկային պատմությանը ներկայացվող պահանջներ 1. վարկային պատմության բացակայություն կամ
2. վարկի ստացման դիմումի ներկայացման օրվա դրությամբ ֆինանսաբանկային համակարգի նկատմամբ ժամկետանց պարտավորությունների բացակայություն (վարկի, վարկային գծի, օվերդրաֆտի, տրամադրված երաշխավորության և այլնի գծով), և
3. վարկի ստացման դիմումի ներկայացման օրվան նախորդող 12 ամիսների ընթացքում նախկինում ստացված վարկերի (վարկային գիծ, օվերդրաֆտ, տրամադրված երաշխավորություն և այլն) գծով վարկի մայր գումարի և/կամ տոկոսագումարների մարումների ոչ ավել, քան 30 ուշացած օրերի հանրագումար
4. hաճախորդը չպետք է ներառված լինի Բանկի անցանկալի հաճախորդների ցանկում5
Երիտասարդ ընտանիքին մատչելի բնակարան ծրագրի դեպքում վարկային պատմությանը ներկայացվող սույն պահանջները կիրառվում են նաև վարկառուի ամուսնու նկատմամբ
2.6 ՏՈՒՅԺԵՐ, ՏՈՒԳԱՆՔՆԵՐ ժամկետանց վարկի գումարի նկատմամբ տույժ` օրական 0.1%
ժամկետանց տոկոսագումարի նկատմամբ տույժ` օրական 0.1%
վարկի գումարի վաղաժամկետ մարման դեպքում `
- վարկային պայմանագրի գործողության 1-ին տարվա համար՝ վաղաժամկետ մարված գումարի 0.6%,
- վարկային պայմանագրի գործողության 2-րդ տարվա համար՝ վաղաժամկետ մարված գումարի 0.4%,
- վարկային պայմանագրի գործողության 3-րդ տարվա համար՝ վաղաժամկետ մարված գումարի 0.2%,
- վարկային պայմանագրի գործողության 3-րդ տարվա ավարտից հետո վաղաժամկետ մարված գումարի նկատմամբ տույժ չի գանձվում։
Վաղաժամկետ մարման տույժ չի գանձվում այն գումարի հանդեպ, որը չի գերազանցում վաղաժամկետ մարման պահին հաջորդող 12 ամիսների համար մարման ժամանակացույցով նախատեսված վարկի մայր գումարների հանրագումարը։
Վարկի ոչ նպատակային օգտագործման դեպքում` Բանկն իրավասու է պահանջել․
1) վարկի ամբողջ գումարի վաղաժամկետ մարում,
2) տուգանք, ոչ նպատակային օգտագործված վարկի գումարի 25%-ի չափով
3) վարկի տոկոսադրույքի վերանայում՝ համաձայն Բանկի իրավասու մարմնի որոշման։
2.7 Ապահովագրություն

Իրականացվում է Բանկի կողմից

Մանրամասները ներկայացված են Հավելված 2-ում
2.8 Գրավի առարկային ներկայացվող պահանջներ Մանրամասները ներկայացված են Հավելված 3-ում
2.9 Հայտի և փաստաթղթերի ընդունման վայր Բանկի բոլոր մասնաճյուղեր
2.10 Վարկի տրամադրման որոշման կայացում և հաճախորդին տեղեկացում Բանկի կողմից պահանջվող ամբողջական փաստաթղթերի փաթեթը ներկայացնելուց հետո մինչև 3 աշխատանքային օր
2.11 Վարկի տրամադրման ժամկետ վարկի տրամադրման որոշումը կայացնելուց հետո անհրաժեշտ փաստաթղթերն ամբողջական ներկայացնելու և գրավի իրավունքի գրանցումից հետո առավելագույնը 3 աշխատանքային օր
2.12 Վարկի տրամադրման մասին որոշման վավերականություն 30 աշխատանքային օր
2.13 Այլ պահանջներ (կիրառելի է միայն Երիտասարդ ընտանիքին մատչելի բնակարան ծրագրի դեպքում) 1. ամուսինների և հնարավոր համավարկառուների ընդհանուր ամսական զուտ եկամտի հանրագումարը չպետք է գերազանցի 800,000 ՀՀ դրամը
2. առաջնային եկամուտը պարտադիր է և վարկառուի և համավարկառուի համար
3. ամուսինները չպետք է հանդիսանան այլ բնակելի անշարժ գույքի (բնակելի տան կամ բնակարանի) սեփականատերեր, բացառությամբ, եթե տվյալ բնակարանում/բնակելի տանը հաշվառված անձանց 1 շնչի հաշվով բաժին է ընկնում 18 քմ--ից պակաս տարածք
4. անշարժ գույքը պետք է ձեռք բերվի մշտական բնակության նպատակով
5. ձեռք բերման արժեքը` երկրորդային շուկայից ձեռքբերման դեպքում ՝ ոչ ավելի, քան 25 միլիոն ՀՀ դրամ միևնույն ժամանակ գնահատված շուկայական արժեքը` ոչ ավելի, քան 26 միլիոն ՀՀ դրամը, իսկ , իսկ առաջնային շուկայից (անմիջապես կառուցապատողից) գույքի ձեռքբերման արժեքը՝ ոչ ավելի, քան 30 միլիոն ՀՀ դրամ միևնույն ժամանակ գնահատված շուկայական արժեքը` ոչ ավելի, քան 31 միլիոն ՀՀ դրամը
2.14 Գլխավոր վարկային պայմանագիր Բանկը հաճախորդի հետ կնքում է գլխավոր վարկային պայմանագիր մինչև 240 ամիս ժամկետով և մինչև անշարժ գույքի շուկայական արժեքի 100%-ի չափով, բացառությամբ «Երիտասարդ ընտանիքներին մատչելի բնակարան» ծրագրի շրջանակներում տրամադրվող վարկերի։
3. Վերավարկավորման պայմաններ
Անշարժ գույքի ձեռքբերման կամ վերանորոգման հիփոթեքային վարկի վերաֆինանսավորումն իրականացվում է համաձայն սույն պայմանների Սեփական ռեսուրսների 1-ին և 2-րդ կետերի, բացառությամբ հետևյալ պայմանների․
3.1 Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար չի սահմանվում
3.2 Վարկի տրամադրման միանվագ միջնորդավճար չի սահմանվում
3.3 Գրավադրման համար իրականացվող ծախսեր 15,000,000 և ավել ՀՀ դրամի չափով վարկերի դեպքում գրավադրման համար Բանկի կողմից իրականացվող ծախսերն են․

- գրավի առարկայի գնահատման վճար (գնահատում անհրաժեշտ չի իրականացնել, եթե տվյալ գույքն արդեն գրավադրված է Բանկում և գնահատվել է դիմումի ներկայացմանը նախորդող 12 ամիսների ընթացքում, իսկ այլ բանկերում/վարկային կազմակերպություններում գրավադրված լինելու դեպքում` նախորդող 6 ամիսների ընթացքում, Բանկի հետ համագործակցող գնահատող ընկերությունների կողմից),

- ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից տրամադրվող միասնական տեղեկանքի համար սահմանված վճար*,

- գրավի առարկա հանդիսացող անշարժ գույքի նոտարական վավերացման վճար,
- գրավի պայմանագրից ծագող Բանկի իրավունքի պետական իրավասու մարմնում գրանցման վճար*
*ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից տրամադրվող միասնական տեղեկանքի և գրավի պայմանագրից ծագող Բանկի իրավունքի պետական իրավասու մարմնում գրանցման վճարները Բանկում գործող ARPIS ծրագրի միջոցով ձևակերպման դեպքում տեղեկանքի տրամադրման վճար չի գանձվում։
Ծախսերը Բանկի կողմից իրականացվելու դեպքում, եթե վարկառուն վարկն ամբողջությամբ վաղաժամկետ մարում է տեղափոխմանը հաջորդող 24 ամիսների ընթացքում, ապա վարկառուն փոխհատուցում է սույն կետում նշված Բանկի կողմից կատարված ծախսերը։
4. Հաճախորդի կողմից ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկ համաձայն հավելված 4-ի
Ծանոթություն.
բացի սույն պայմաններում նշված միջնորդավճարներից, վարկառուն իրականացնելու է նաև հետևյալ ծախսերը (1 գրավի դեպքում)*․
 • գույքի գնահատման վճար՝ մինչև 25,000 ՀՀ դրամ։ Բանկի հետ համագործակցող գույք գնահատող ընկերությունների ցանկին և սակագներին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով՝ Գնահատողների ցանկ
 • միասնական տեղեկանք` մինչև 10,300 ՀՀ դրամ
 • տեղեկատվության հարցում՝ 1,300 ՀՀ դրամ
 • նոտարական վավերացման վճարներ` մինչև 20,000 ՀՀ դրամ
 • գրավի իրավունքի գրանցում` մինչև 26,400 ՀՀ դրամ
 • սեփականության իրավունքի գրանցում՝ մինչև 46,100 ՀՀ դրամ
 • գրավադրվող գույքի ապահովագրություն՝ վարկի մնացորդի 0,16%-ի չափով
 • վարկառուի ապահովագրություն՝ վարկի մնացորդի 0,16%-ի չափով
Բանկի հետ համագործակցող ապահովագրական ընկերությունների ցանկին և սակագներին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով՝ Ապահովագրական ընկերությունների ցանկ

Անկախ Բանկի կողմից սույն պայմաններում նշված դրույքաչափերից, երրորդ անձանց կողմից մատուցվող ծառայությունների դիմաց վճարները կարող են փոփոխվել երրորդ անձանց կողմից:

Ուշադրություն․

Վարկ ստանալու համար վարկառուն/համավարկառուն պետք է Բանկին ներկայացնի իր էլեկտրոնային փոստի հասցեն, հակառակ դեպքում վարկը մերժվում է

1 ԱյԴի Բանկ ՓԲԸ-ում վարկառուի անգրավ վարկերի հանրագումարը չի կարող գերազանցել 10 000 000 ՀՀ դրամը:
2«ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ հաշվարկային տոկոսադրույքը (ԱԲՀՏ) և հաշվարկման մեթոդաբանությունը հետևյալ հղմամբ՝ ԱԲՀՏ: Սույն պայմաններով տրամադրվող վարկերի համար ԱԲՀՏ-ն կարող է փոփոխվել տարեկան 2 անգամ՝ մայիս և նոյեմբեր ամիսներին, ընդ որում փոփոխությունն ուժի մեջ է մտնում այն հրապարակելուց հետո 30 օրացուցային օր հետո։ Յուրաքանչյուր վարկի գծով լողացող տոկոսադրույքը կարող է բարձրանալ կամ նվազել ԱՄՆ դոլարի դեպքում ՝ երկու տոկոսային կետով, իսկ ՀՀ դրամի դեպքում` չորս տոկոսային կետով։
3 ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ Է ՎԱՐԿԻ ՓԱՍՏԱՑԻ ՄՆԱՑՈՐԴԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ, ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ:
Փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկն իրականացված է հաշվի առնելով նաև վերավարկավորման պայմանները
4 ՀՀ քաղաքացի չհանդիսացող անձի և/կամ այն անձի, որի եկամուտները կամ կենսական շահերի կենտրոնը գտնվում է ՀՀ տարածքից դուրս, վարկավորման դեպքում վարկ/գրավ առավելագույն հարաբերակցությունը սահմանվում է 80%:
5Բանկի անցանկալի հաճախորդ դասակարգելու վերաբերյալ իրավահարաբերությունները կարգավորվում են «Բանկի կողմից հաճախորդին անցանկալի դասակարգելու չափանիշներըսահմանելու և նրանց հետ հարաբերությունների կառավարման վերաբերյալ» ընթացակարգով

Աղյուսակ 1

Ֆինանսավորման աղբյուր Սեփական ռեսուրս
Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ ԱՄՆ դոլար
Վարկ/ գրավ վարկի ժամկետ 120 180 240 120 180 240
90․1% - 100% 12.00% 12.25% 13% 9.5% 10% 11%
70.1%-90% 11.75% 12.00% 12.75% 9% 9.5% 10.25%
0-70%*
*նաև լրացուցիչ գրավի առկայության դեպքում
11.5% 11.75% 12.5% 8.5% 9% 9.75%
Տոկոսադրույքի փոփոխման դեպքեր՝
 • Ձեռքբերվող անշարժ գույքի և/կամ վարկառուի ու համավարկառուների (առկայության դեպքում) դժբախտ պատահարներից կյանքի ապահովագրությունը հաճախորդի կողմից իրականացվելու դեպքում վարկի տարեկան անվանական տոկոսադրույքը նվազում է 0.25 %-ով
 • IDsalary և IDsalary+ աշխատավարձային փաթեթին միանալու դեպքում (վարկառուի և/կամ համավարկառուի(ների) ընդհանուր եկամուտների առնվազն 80%-ի չափով) դեպքում վարկի տարեկան անվանական տոկոսադրույքը նվազում է 0.25 %-ով
 • Կանխավճարի ապահովագրությունը Բանկի կողմից իրականացվելու դեպքում վարկի տարեկան անվանական տոկոսադրույքը բարձրանում է 0․55%-ով
 • Տոկոսադրույքները ավելանում են 0.25%-ով երկրորդային շուկայից անշարժ գույքի ձեռքբերման դեպքում, ինչպես նաև Բանկի և կառուցապատող ընկերության համագործակցության պայմաններից ելնելով։

Աղյուսակ 2

Ֆինանսավորման աղբյուր Ազգային հիփոթեքային ընկերություն
վարկ/գրավ - վարկի ժամկետ 120 180 240
70.1%-92․5% 10.25% 10.75% 12%
0-70%*
*նաև լրացուցիչ գրավի առկայության դեպքում
9․75% 10.25% 11.5%
Տոկոսադրույքի փոփոխման դեպքեր՝
 • Ձեռքբերվող անշարժ գույքի և/կամ վարկառուի ու համավարկառուների (առկայության դեպքում) դժբախտ պատահարներից կյանքի ապահովագրությունը հաճախորդի կողմից իրականացվելու դեպքում վարկի տարեկան անվանական տոկոսադրույքը նվազում է 0.25 %-ով
 • IDsalary և IDsalary+ աշխատավարձային փաթեթին միանալու դեպքում (վարկառուի և/կամ համավարկառուի(ների) ընդհանուր եկամուտների առնվազն 80%-ի չափով) վարկի տարեկան անվանական տոկոսադրույքը նվազում է 0.25 %-ով
 • Կանխավճարի ապահովագրությունը Բանկի կողմից իրականացվելու դեպքում վարկի տարեկան անվանական տոկոսադրույքը բարձրանում է 0․55%-ով
 • Վարկառուի և համավարկառուի ընդհանուր պարտքային վճարումների և զուտ եկամուտների առավելագույն հարաբերակցությունը (ԸՊԵ) 45%-ը և/կամ վարկի գումարը 35 մլն ՀՀ դրամը գերազանցելու դեպքում ՝ վարկի տոկոսադրույքը ավելանում է 1.5%-ով

Բանկի հետ համագործակցող կառուցապատողների ցանկին կարող եք ծանոթանալ այստեղ։

Հավելված 1.1

Եկամուտների կազմը և ԸՊԵ գործակցին մասնակցելու առավելագույն կշիռները

1. Առաջնային եկամուտներ
1.1 Վարկառուի/համավարկառուի մասնագիտական հմտությունների և կարողությունների վրա հիմնված հիմնական աշխատաժամանակում ստացվող աշխատավարձը/եկամուտ 100%
1.2 Սեփական ձեռնարկատիրական գործունեության արդյունքում ստացվող համապատասխան փաստաթղթերով հիմնավորված եկամուտը (շահույթը)*
* Բիզնեսը պետք է գրանցված լինի համապատասխան պետական մարմնում և գործի առնվազն 6 ամիս անընդմեջ
Բանկի ռեսուրսով վարկավորման դեպքում
Ազգային հիփոթեքային ընկերության ծրագրի շրջանակներում վարկավորման դեպքում
Սեփական ձեռնարկատիրական գործունեության** արդյունքում ստացվող հարկային հաշվետվություններով հիմնավորված եկամուտը (շահույթը), բացառությամբ այն դեպքերի երբ
1. այն գործում է 1 տարուց պակաս,
2. վերջին 1 տարում 2 և ավելի ամիս ունեցել է զրոյական շրջանառություն,(հասույթ)
3. առկա է հարկերի գծով կրեդիտորական պարտք
4. չի ներկայացվել ձեռնարկատիրական գործունեության վերլուծության համար անհրաժեշտ ամբողջական տեղեկություն
**Սեփական ձեռնարկատիրական գործունեություն է համարվում նաև ԱՁ չհանդիսացող ֆիզիկական անձանց կողմից իրականացվող դասավանդումները
Երիտասարդ ընտանիքին մատչելի բնակարան ծրագրի շրջանակներում վարկավորման դեպքում 60%
Զինվորական կենսաթոշակ ինչպես նաև ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԿՅԱՆՔԻՆ ԿԱՄ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆԸ ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ-ից ստացվող հատուցման ամսական վճարները 100%
2. Երկրորդային եկամուտներ
2.1 Վարձակալությունից ստացված եկամուտ, որը հիմնավորված է փաստաթղթերով։
Ընդ որում անշարժ գույքը վարկի դիմումի ընդունման օրվան նախորդող 12 ամսվա ընթացքում վարձակալության է հանձնվել առնվազն 270 օր և հիմնավորված է անհրաժեշտ փաստաթղթերով
Ազգային հիփոթեքային ընկերության ծրագրի շրջանակներում վարկավորման դեպքում՝ Մինչև 100%
Անշարժ գույքի վարձակալությունից ստացված եկամուտ, որը ստացվել է վարկի դիմումի ընդունման օրվան նախորդող առնվազն 12 ամիս առաջ` օրենքով սահմանված կարգով կնքված վարձակալության պայմանագրով Երիտասարդ ընտանիքին մատչելի բնակարան ծրագրի շրջանակներում վարկավորման դեպքում՝ 60%
Վարձակալությունից ստացված եկամուտ, որը ստացվել է վարկի դիմումի ընդունման օրվան նախորդող առնվազն 3 ամիսների ընթացքում և հիմնավորված է օրենքով սահմանված կարգով կնքված վարձակալության պայմանագր(եր)ով[1]․ Միայն Բանկի ռեսուրսի շրջանակներում վարկավորման դեպքում՝ 100%
2.2 պետական գանձապետական պարտատոմսերում, ՀՀ ԿԲ արժեթղթերում, այլ արժեթղթերում ներդրումներից
ստացված եկամուտները` վարկի դիմումի ընդունման օրվան նախորդող առնվազն մեկ տարվա ընթացքում։
60%
2.3 առնվազն մեկ տարվա ընթացքում վճարովի աշխատանքի կատարումը կամ ծառայությունների մատուցումից ստացվող եկամուտը, որը հիմնավորվում է համապատասխան պայմանագրով՝ Բանկի ռեսուրսով վարկավորման դեպքում՝ մինչև 100%
Ազգային հիփոթեքային ընկերության ծրագրի շրջանակներում վարկավորման դեպքում՝ 50%
Երիտասարդ ընտանիքին մատչելի բնակարան ծրագրի շրջանակներում վարկավորման դեպքում՝ * 60%
* նշված եկամուտը դիտարկվում է, եթե այն ներկայացվում է նաև հարկային մարմին։
2.4 վարկի դիմումի ընդունման օրվան նախորդող մեկ տարվա ընթացքում ստացված փոխանցումները, եթե դրանք ստացվել են նվազագույնը 6 անգամ (այս դեպքում պարբերական են համարվում այն փոխանցումները, որոնք կատարվել են վերջին 12 ամիսների ընթացքում ամենամսյա կամ երկամսյա հաճախականությամբ) Բանկի ռեսուրսով վարկավորման դեպքում 50%
Երիտասարդ ընտանիքին մատչելի բնակարան ծրագրի շրջանակներում վարկավորման դեպքում 60%
վարկի դիմումի ընդունման օրվան նախորդող մեկ տարում առնվազն ութ ամսվա ընթացքում ստացված փոխանցումները, եթե դրանք ստացվել են ընտանիքի անդամներից
(ընտանիքի անդամ են համարվում հայրը, մայրը, ամուսնու ծնողները, տատը, պապը, քույրը, եղբայրը, երեխաները, քրոջ/եղբոր ամուսինն ու երեխաները)
Ազգային հիփոթեքային ընկերության ծրագրի շրջանակներում վարկավորման դեպքում՝ 60%
2.5 կենսաթոշակը` երկարամյա ծառայության (ՀՀ ԿԱ ոստիկանության, ՀՀ պաշտպանության նախարարության, քրեակատարողական հիմնարկների և այլ համապատասխան մարմինների աշխատակիցների, մանկավարժների, դատավորների և այլն), կերակրողին կորցնելու և այլն (բացառությամբ տարիքային կենսաթոշակի) Ազգային հիփոթեքային ընկերության ծրագրի շրջանակներում վարկավորման դեպքում և
Բանկի ռեսուրսով վարկավորման դեպքում
60%
Երկարամյա ծառայության զինվորական կենսաթոշակը՝ համաձայն «Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքի Երիտասարդ ընտանիքին մատչելի բնակարան ծրագրի շրջանակներում վարկավորման դեպքում 100%
2.6 1) Բանկի ռեսուրսով վարկավորման դեպքում՝
վերջին հաշվետու տարվա ընթացքում վարկառուի ձեռնարկատիրական գործունեությունից ստացված եկամուտներ, որոնք հիմնավորված չեն ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված փաստաթղթերով, սակայն հիմնավորված են ներքին հաշվառման փաստաթղթերով` եթե ձեռնարկատիրական գործունեության վերլուծությունը իրականացվել է Բանկի համապատասխան ստորաբաժանման կողմից և եթե վարկ/գրավ հարաբերակցությունը չի գերազանցում 70%-ը
100%
եթե վարկ/գրավ հարաբերակցությունը գերազանցում է 70%-ը 90%
2) Ազգային հիփոթեքային ընկերության ծրագրի շրջանակներում վարկավորման դեպքում՝
ձեռնարկատիրական գործունեությունից ստացվող շահույթը/եկամուտը, որը հիմնավորված է ներքին հաշվառման փաստաթղթերով (այն դեպքում, եթե եկամուտը ստացվում է հարկային դաշտում ընդհանրապես չգրանցված բիզնեսից
3) Երիտասարդ ընտանիքին մատչելի բնակարան ծրագրի շրջանակներում վարկավորման դեպքում նշված եկամուտը չի դիտարկվում
60%
2.7 Բանկի ռեսուրսով և Ազգային հիփոթեքային ընկերության ծրագրի շրջանակներում վարկավորման դեպքում՝
պարգևավճարները` եթե դրանք կրում են պարբերական բնույթ (առնվազն կիսամյակային), վճարվել են վերջին մեկ տարվա ընթացքում
100%
2.8 պարգևավճարները` եթե դրանք կրում են պարբերական բնույթ, վճարվել են վերջին մեկ տարվա ընթացքում, բացառությամբ
Երիտասարդ ընտանիքին մատչելի բնակարան ծրագրի շրջանակներում վարկավորման դեպքերի
60%
2.9 շահաբաժինները, որոնք ունեն պարբերական բնույթ և վճարումը կատարվել է հայտարարված շահույթից Բանկի ռեսուրսով և Ազգային հիփոթեքային ընկերության ծրագրի շրջանակներում վարկավորման դեպքում՝ 100%
Երիտասարդ ընտանիքին մատչելի բնակարան ծրագրի շրջանակներում վարկավորման դեպքում՝ 60%
2.10 Այլ եկամուտներ, ընդունելի Բանկի իրավասու մարմնի կողմից
(Երիտասարդ ընտանիքին մատչելի բնակարան ծրագրի շրջանակներում վարկավորման դեպքում նշված եկամուտները չեն դիտարկվում, եթե դրանք հաշվառված չեն հարկային մարմնում)
մինչև 100%

Հավելված 1.2

1. Վարկառուի/համավարկառուի ապահովագրություն

Վարկառուի/համավարկառուի ապահովագրություն Ապահովագրությունն իրականացվում է դժբախտ պատահարի արդյունքում կյանքից զրկվելու դեպքից և մշտական աշխատունակության կորստից վարկի մնացորդի չափով`
1. տարեկան կտրվածքով՝ յուրաքանչյուր տարի,
2. վարկի գործողության վերջին տարվա համար` վարկի մարմանը մնացած ժամկետի համար
3. վարկառուի/համավարկառուի վարկի մարմանը մասնակցող եկամուտներին համամասնորեն

2. Գրավի առարկայի ապահովագրություն

Ձեռք բերվող անշարժ գույքի ապահովագրություն* Ապահովագրությունն իրականացվում է վարկի մնացորդի չափով`
1) տարեկան կտրվածքով` յուրաքանչյուր տարի,
2) վարկի գործողության վերջին տարվա համար` վարկի մարմանը մնացած ժամկետի համար
*Ապահովագրությունն իրականացվում է ձեռք բերվող անշարժ գույքի 100% ավարտվածության աստիճանով սեփականության վկայականի առկայության դեպքում։ Իսկ եթե գրավադրվում է 2-րդ գույք, ապա մինչև ձեռք բերվող անշարժ գույքի 100% ավարտվածության աստիճանով սեփականության վկայականի առկայությունը, ապահովագրվում է 2-րդ գույքը։
Ապահովագրության պայմանագրով ծածկվող նվազագույն դեպքեր 1. երկրաշարժ,
2. հրդեհ կամ պայթյուն,
3. կարկուտ, ջրհեղեղ կամ տեղատարափ անձրև,
4. փոթորիկ կամ ուժեղ քամի
5.ջեռուցման, ջրամատակարարման կամ ջրահեռացման համակարգի վթար,
6. երրորդ անձանց կողմից իրականացված չարամիտ գործողություններ

Հավելված 1.3

Գրավի առարկային ներկայացվող պահանջներ

1 Գրավի առարկա Ձեռք բերվող բնակելի անշարժ գույք, անշարժ գույքի ձեռքբերման իրավունք, այլ բնակելի/հասարակական անշարժ գույք
2 Գրավի առարկայի գտնվելու վայր Հայաստանի Հանրապետության տարածք
3 Գրավի առարկայի գնահատում գրավի առարկան պետք է գնահատվի Բանկի հետ համագործակցող մասնագիտացված կազմակերպություններից մեկի կողմից
4 Գրավի առարկայի ապահովագրություն համաձայն հավելված 1.2-ի
5 Այլ պահանջներ Գրավի առարկան պետք է`
1) չգտնվի մեկ այլ շինության՝ հանրակացարանի տարածքում,
2) չգտնվի գերակա հանրային շահերի տարածքում,
3) մեկ այլ սեփականատիրոջ հետ չունենա ընդհանուր բակային տարածք, եթե այն բնակելի տուն է կամ դրա կազմում չպետք է ընդգրկված լինի հողամաս, որը հանդիսանում է մեկ այլ սեփականատիրոջ հետ համատեղ սեփականություն կամ բնակելի տունը ծանրաբեռնված է հողամասի վարձակալությամբ կամ անհատույց օգտագործմամբ։
[1] Եթե վարձակալության պայմանագրով սահմանված վճարը տարբերվում է փաստացի վճարվող գումարից, ապա ընդունվում անկախ գնահատող ընկերության կողմից գնահատված վարձակալության վճարը:

Հավելված 1.4

Բանկի սեփական միջոցների հաշվին հիփոթեքային վարկերի տրամադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

Վարկառուից/համավարկառուից պահանջվող փաստաթղթերի ցանկ և դիմումի ուսումնասիրության համար անհրաժեշտ տեղեկատվություն

Ձեռքբերում

Վերանորոգում

Ներկայացման ձևը և վաղեմության ժամկետը` մինչև յուրաքանչյուր փուլում տվյալ փաստաթուղթը ներկայացնելը

Բանկում պահպանման ձևը

I. Փուլ (հայտի ուսումնասիրության (վերլուծության) և հաստատման համար անհրաժեշտ տեղեկատվություն և փաստաթղթեր)

1

Վարկ ստանալու դիմում-հայտ

v

v

բնօրինակ

բնօրինակ

2

Վարկառուի/ համավարկառու անձը հաստատող փաստաթուղթ` անձնագիրը, նույնականացման քարտ կամ դրանց փոխարինող այլ փաստաթուղթ

v

v

բնօրինակ

պատճեն (սքանավորված)

3

Վարկառուի/համավարկառուի, վարկառուի ամուսնու ՀԾՀ/ՀԾՀ չունենալու վերաբերյալ տեղեկանք

v

v

բնօրինակ կամ էլեկտրոնային

պատճեն (սքանավորված)

4

Ամուսնու (կնոջ) տվյալների վերաբերյալ փաստաթղթեր

4.1

Ամուսնության վկայական

v

v

բնօրինակ

պատճեն (սքանավորված)

4.2

Ամուսնու (կնոջ) անձը հաստատող փաստաթուղթը (եթե վարկառուն/համավարկառուն ամուսնացած է)

v

v

բնօրինակ

պատճեն (սքանավորված)

4.3

Ամուսնու (կնոջ) մահվան դեպքում` մահվան վկայական

v

v

բնօրինակ

պատճեն (սքանավորված)

4.4

Ամուսնալուծության վկայական ամուսնալուծության դեպքում

v

v

բնօրինակ

պատճեն (սքանավորված)

5

Երեխաների (առկայության դեպքում) անձը հաստատող փաստաթղթեր

v

v

բնօրինակ

պատճեն (սքանավորված)

6

Անշարժ գույք(երի)ի սեփականության վկայական(ներ)

v

v

բնօրինակ

պատճեն (սքանավորված)

7

Սեփականության վկայականի տրման հիմքեր (սեփականաշնորհման որոշումներ, առքուվաճառքի, նվիրատվության պայմանագիր, ժառանգության իրավունքի վկայագրիր, դատարանի վճիռներ և այլ) (անհրաժեշտության դեպքում)

v

v

պատճե (էլեկտրոնային կամ թղթային)

պատճեն (սքանավորված)

8

Վերանորոգման աշխատանքների նախահաշիվ

v

բնօրինակ

պատճեն (սքանավորված)

9

Անկախ գնահատող կազմակերպության կողմից տրամադրված անշարժ գույքի նախնական գնահատման տեղեկանք

v

v

բնօրինակ, 3 ամիս
(բացառությամբ Բանկում արդեն իսկ գրավադրված անշարժ գույքի դեպքում, որը սահմանվում է 12 ամիս։ Սակայն, եթե տվյալ պահին Բանկը չի համագործակցում նախկինում անշարժ գուքը գնահատած կազմակերպության հետ կամ վարկ/գրավ հարաբերակցությունը, ներառյալ նոր վարկը, 80% և բարձր է (հաշվարկված անշարժ գույքի լիկվիդային արժեքից), ապա պահանջվում է այն կրկին գնահատել)

բնօրինակ

10

Վարկառուի/համավարկառուի եկամուտները հավաստող փաստաթղթեր*

10.1

Տեղեկանք(ներ) աշխատավայրից։

v

v

բնօրինակ, 30 օր

բնօրինակ

10.2

Վարձակալության պայմանագիր` կնքված օրենքով սահմանված կարգով

v

v

բնօրինակ

պատճեն (սքանավորված)

10.3

Տեղեկանք ֆինանսական կազմակերպությունից վարկի դիմումի ընդունման օրվանը նախորդող առնվազն 12 ամսվա ընթացքում ստացված պարբերական փոխանցումների վերաբերյալ, բանկային հաշվից քաղվածք

v

v

բնօրինակ, 30 օր

բնօրինակ

10.4

Վճարովի աշխատանքի կատարումը կամ ծառայություների մատուցումը հիմնավորող փաստաթղթեր (Ծառայությունների մատուցման պայմանագրեր, տեղեկանք, հայտարարագրեր` տրված ֆիզ. անձանց կողմից)

v

v

բնօրինակ

Պայմանագրերը պատճեն (սքանավորված), մնացած փաստաթղթերը` բնօրինակ

10.5

Տեղեկանք կենսաթոշակ' երկարաամյա ծառայության (Ոստիկանության, պաշտպանության նախարարության, քրեակատարողական և այլ համապատասխան մարմինների աշխատակիցներ, մանկավարժներ, դատավորներ և այլն) կերակրողին կորցնելու և այլն (բացառությամբ տարիքային կենսաթոշակի) ստացման վերաբերյալ

v

v

բնօրինակ

բնօրինակ

10.6

Ձեռնարկատիրական կամ գյուղատնտեսական գործունեությամբ զբաղվող հաճախորդների համար փաստաթղթերի ցանկ

II. Փուլ (վարկի ձևակերպման համար հաճախորդից պահանջվող փաստաթղթեր)

11

Տեղեկանք ՀՀ ԿԱ Կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից անշարժ գույքի գրավադրված կամ այլ տիպի արգելանքի տակ չլինելու մասին (Միասնական տեղեկանք)

v

v

բնօրինակ

պատճեն (սքանավորված)

12

Բանկի հետ համագործակցող անկախ գնահատող կազմակերպության կողմից տրամադրված անշարժ գույքի գնահատման ակտ

v

v

բնօրինակ, 3 ամիս՝ վարկը ձևակերպելու պահին
(բացառությամբ Բանկում արդեն իսկ գրավադրված անշարժ գույքի դեպքում, որը սահմանվում է 12 ամիս։ Սակայն, եթե տվյալ պահին Բանկը չի համագործակցում նախկինում անշարժ գուքը գնահատած կազմակերպության հետ կամ վարկ/գրավ հարաբերակցությունը, ներառյալ նոր վարկը, 80% և բարձր է (հաշվարկված անշարժ գույքի լիկվիդային արժեքից), ապա պահանջվում է այն կրկին գնահատել)

բնօրինակ

13

Անշարժ գույք(երի)ի սեփականատերերի անձը հաստատող փաստաթղթեր

v

v

բնօրինակ

պատճեն (սքանավորված)

14

Իրավաբանական անձ վաճառող(ներ)ի դեպքում՝ իրավասու մարմնի որոշումը գույքն օտարելու մասին, գործարքն իրականացնող անձի անձնագիրը, ՀՎՀՀ-ն, ՀՀ պետ. ռեգիստրի վկայականը և կանոնադրությունը

v

պատճեն (էլեկտրոնային կամ թղթային)

պատճեն (սքանավորված)

Այլ բանկերի և վարկային կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկերի վերաֆինանսավորում

15

Գործող գրավի և վարկային պայմանագրեր (անհրաժեշտության դեպքում)

v

v

պատճեն (էլեկտրոնային կամ թղթային)

պատճեն (սքանավորված)

Անհրաժեշտության դեպքում Բանկի կողմից կարող են պահանջվել նաև այլ փաստաթղթեր

*Սույն ցանկի 10-րդ կետով սահմանված փաստաթղթերը ներկայացվում են ըստ հաճախորդի կողմից ստացվող եկամուտների տեսակի (առնվազն մեկը կամ մի քանիսը կամ բոլորը միաժամանակ):

**Եթե գրավադրման ենթակա անշարժ գույքը գրավադրված է այլ կազմակերպությունում ապա պահանջվում է նաև.

1. հաջորդող գրավի ձևակերպման թույլտվությունը՝ տրված կազմակերպության կողմից՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում
2. տվյալ գույքով ապահովված վարկի գծով պարտավորությունների մնացորդների վերաբերյալ տեղեկատվություն և հաշվեհամարը, որին պետք է փոխանցվի վարկի գումարը (նշված տեղեկատվությունը Բանկին ներկայացվում է հաճախորդի համար նախընտրելի եղականով)

*** Եթե գրավադրվող գույքի սեփականատերն անչափահաս է, ապա պահանջվում է նաև.

1. ծննդյան վկայական կամ անձը հաստատող փաստաթուղթ,
2. օրինական ներկայացուցիչների (ծնողներ, որդեգրողներ, խնամակալներ, հոգաբարձուներ) անձը հաստատող փաստաթուղթ, ինչպես նաև համաձայնություն խնամարկյալի գույքը (բաժինը) վաճառելու և (կամ) գրավ դնելու և գրավ դրված գույքի (բաժնի) վրա առանց դատարան դիմելու բռնագանձում տարածելու մասին (14-18 տարեկան երեխաների դեպքում),
3. խնամակալության և հոգաբարձության մարմնից թույլտվություն խնամարկյալի գույքը (բաժինը) վաճառելու և (կամ) գրավ դնելու և գրավ դրված գույքի (բաժնի) վրա առանց դատարան դիմելու բռնագանձում տարածելու մասին կամ նման գործարքի իրականացմանը երեխայի օրինական ներկայացուցչի կողմից համաձայնություն տալուն:

****Եթե գործարքի կողմերից որևէ մեկի փոխարեն հանդես է գալիս լիազորված անձ, ապա պահանջվող փաստաթղթերի ցանկը ներառում է նաև նոտարական կարգով վավերացմամբ (կամ դրան հավասարեցված) Բանկի համար ընդունելի լրազորագիրը և լիազորված անձի անձը հաստատող փաստաթղթեր

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` Բանկի սեփականությունը հանդիսացող անշարժ գույքի ձեռքբերման դեպքում, այն փաստաթղթերը, որոնց Բանկը տիրապետում է կարող են չպահանջվել հաճախորդից (6,7,8,9,11,13,14 կետերում նշված փաստաթղթերը)

«Ազգային հիփոթեքային ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ միջոցների հաշվին հիփոթեքային վարկերի տրամադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

Վարկառուից/համավարկառուից պահանջվող փաստաթղթերի ցանկ և դիմումի ուսումնասիրության համար անհրաժեշտ տեղեկատվություն

Ձեռքբերում

Վերանորոգում

Ներկայացման ձևը և վաղեմության ժամկետը` մինչև յուրաքանչյուր փուլում տվյալ փաստաթուղթը ներկայացնելը

Բանկում պահպանման ձևը

I. Փուլ (հայտի ուսումնասիրության (վերլուծության) և հաստատման համար անհրաժեշտ տեղեկատվություն և փաստաթղթեր)

1

Վարկ ստանալու դիմում-հայտ

v

v

բնօրինակ

բնօրինակ

2

Վարկառուի/ համավարկառու անձը հաստատող փաստաթուղթ` անձնագիրը, նույնականացման քարտ կամ դրանց փոխարինող այլ փաստաթուղթ

v

v

բնօրինակ

պատճեն (սքանավորված)

3

Վարկառուի/համավարկառուի ՀԾՀ/ՀԾՀ չունենալու վերաբերյալ տեղեկանք

v

v

բնօրինակ կամ էլեկտրոնային

պատճեն (սքանավորված)

4

Ամուսնու (կնոջ) տվյալների վերաբերյալ փաստաթղթեր

4.1

Ամուսնության վկայական (առկայության դեպքում)

v

v

բնօրինակ

պատճեն (սքանավորված)

4.2

Ամուսնու (կնոջ) անձը հաստատող փաստաթուղթը (եթե վարկառուն/համավարկառուն ամուսնացած է)

v

v

բնօրինակ

պատճեն (սքանավորված)

4.3

Ամուսնու (կնոջ) մահվան դեպքում` մահվան վկայական

v

v

բնօրինակ

պատճեն (սքանավորված)

4.4

Ամուսնալուծության վկայական ամուսնալուծության դեպքում

v

v

բնօրինակ

պատճեն (սքանավորված)

5

Երեխաների (առկայության դեպքում) անձը հաստատող փաստաթղթեր, ծննդյան վկայականներ

v

v

բնօրինակ

պատճեն (սքանավորված)

6

Անշարժ գույք(երի)ի սեփականության վկայական(ներ)

v

v

բնօրինակ

պատճեն (սքանավորված)

7

Սեփականության վկայականի տրման հիմքեր (սեփականաշնորհման որոշումներ, առքուվաճառքի, նվիրատվության պայմանագիր, ժառանգության իրավունքի վկայագրիր, դատարանի վճիռներ և այլ) (անհրաժեշտության դեպքում)

v

v

պատճե (էլեկտրոնային կամ թղթային)

պատճեն (սքանավորված)

8

Վերանորոգման աշխատանքների նախահաշիվ

v

բնօրինակ

բնօրինակ

9

Անկախ գնահատող կազմակերպության կողմից տրամադրված անշարժ գույքի նախնական գնահատման տեղեկանք

v

v

բնօրինակ, 3 ամիս
(բացառությամբ Բանկում արդեն իսկ գրավադրված անշարժ գույքի դեպքում, որը սահմանվում է 12 ամիս։ Սակայն, եթե տվյալ պահին Բանկը չի համագործակցում նախկինում անշարժ գուքը գնահատած կազմակերպության հետ կամ վարկ/գրավ հարաբերակցությունը, ներառյալ նոր վարկը, 80% և բարձր է (հաշվարկված անշարժ գույքի լիկվիդային արժեքից), ապա պահանջվում է այն կրկին գնահատել)

բնօրինակ

10

Վարկառուի/համավարկառուի եկամուտները հավաստող փաստաթղթեր*

10.1

Տեղեկանք(ներ) աշխատավայրից։ Տեղեկանք(ներ)ը պետք է պարունակի տեղեկություններ աշխատավարձի (համախառն կամ զուտ, ընդ որում զուտ աշխատավարձի դեպքում պետք է տեղեկանքում համապատասխան նշում կատարվի), վարկառուի/համավարկառուի զբաղեցրած պաշտոնի և տվյալ կազմակերպությունում աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ: Եթե աշխատանքային ստաժը տվյալ հաստատությունում 12 ամսից փոքր է, ապա նաև տվյալներ նախկին զբաղվածության վերաբերյալ (բացառությամբ այն դեպքերի, երբ տվյալ աշխատավայրը վարկառուի/համավարկառուի առաջին աշխատավայրը և վերջինիս ստաժը փոքր է 12 ամսից): Բանկը կարող է պահանջել նաև աշխատավարձի ստացումը հավաստող այլ փաստաթղթեր ( օր ` բանկային հաշվից քաղվածք, ՊԵԿ անհատական հաշվի քաղվածք , աշխ. պայմանագիր և այլն):

v

v

բնօրինակ, 30 օր

բնօրինակ

10.2

Վարձակալության պայմանագիր` կնքված օրենքով սահմանված կարգով

v

v

բնօրինակ

պատճեն (սքանավորված)

10.3

Տեղեկանք ֆինանսական կազմակերպությունից վարկի դիմումի ընդունման օրվանը նախորդող առնվազն 12 ամսվա ընթացքում ստացված պարբերական փոխանցումների վերաբերյալ, բանկային հաշվից քաղվածք:

v

v

բնօրինակ, 30 օր

բնօրինակ

10.4

Վճարովի աշխատանքի կատարումը կամ ծառայություների մատուցումը հիմնավորող փաստաթղթեր (Ծառայությունների մատուցման պայմանագրեր, տեղեկանք, հայտարարագրեր` տրված ֆիզ. անձանց կողմից)

v

v

բնօրինակ

Պայմանագրերը պատճեն (սքանավորված), մնացած փաստաթղթերը` բնօրինակ

10.5

Տեղեկանք կենսաթոշակ' երկարաամյա ծառայության (Ոստիկանության, պաշտպանության նախարարության, քրեակատարողական և այլ համապատասխան մարմինների աշխատակիցներ, մանկավարժներ, դատավորներ և այլն) կերակրողին կորցնելու և այլն (բացառությամբ տարիքային կենսաթոշակի) ստացման վերաբերյալ

v

v

բնօրինակ

բնօրինակ

10.6

Ձեռնարկատիրական կամ գյուղատնտեսական գործունեությամբ զբաղվող հաճախորդների համար փաստաթղթերի ցանկ

II. Փուլ (վարկի ձևակերպման համար հաճախորդից պահանջվող փաստաթղթեր)

11

Տեղեկանք ՀՀ ԿԱ Կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից անշարժ գույքի գրավադրված կամ այլ տիպի արգելանքի տակ չլինելու մասին (Միասնական տեղեկանք)

v

v

բնօրինակ

պատճեն (սքանավորված)

12

Բանկի հետ համագործակցող անկախ գնահատող կազմակերպության կողմից տրամադրված անշարժ գույքի գնահատման ակտ

v

v

բնօրինակ, 3 ամիս՝ վարկը ձևակերպելու պահին
(բացառությամբ Բանկում արդեն իսկ գրավադրված անշարժ գույքի դեպքում, որը սահմանվում է 12 ամիս։ Սակայն, եթե տվյալ պահին Բանկը չի համագործակցում նախկինում անշարժ գուքը գնահատած կազմակերպության հետ կամ վարկ/գրավ հարաբերակցությունը, ներառյալ նոր վարկը, 80% և բարձր է (հաշվարկված անշարժ գույքի լիկվիդային արժեքից), ապա պահանջվում է այն կրկին գնահատել)

բնօրինակ

13

Անշարժ գույք(երի)ի սեփականատերերի անձը հաստատող փաստաթղթեր

v

v

բնօրինակ

պատճեն (սքանավորված)

14

Իրավաբանական անձ վաճառող(ներ)ի դեպքում՝ իրավասու մարմնի որոշումը գույքն օտարելու մասին, գործարքն իրականացնող անձի անձնագիրը, ՀՎՀՀ-ն, ՀՀ պետ. ռեգիստրի վկայականը և կանոնադրությունը

v

պատճե (էլեկտրոնային կամ թղթային)

պատճեն (սքանավորված)

Անհրաժեշտության դեպքում Բանկի կողմից կարող են պահանջվել նաև այլ փաստաթղթեր

* Սույն ցանկի 10-րդ կետով սահմանված փաստաթղթերը ներկայացվում են ըստ հաճախորդի կողմից ստացվող եկամուտների տեսակի (առնվազն մեկը կամ մի քանիսը կամ բոլորը միաժամանակ):

** Եթե գրավադրման ենթակա անշարժ գույքը գրավադրված է այլ կազմակերպությունում ապա պահանջվում է նաև.

1. հաջորդող գրավի ձևակերպման թույլտվությունը՝ տրված կազմակերպության կողմից` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում
2. տվյալ գույքով ապահովված վարկի գծով պարտավորությունների մնացորդների վերաբերյալ տեղեկատվություն և հաշվեհամարը, որին պետք է փոխանցվի վարկի գումարը (նշված տեղեկատվությունը Բանկին ներկայացվում է հաճախորդի համար նախընտրելի եղականով)

*** Եթե գրավադրվող գույքի սեփականատերն անչափահաս է, ապա պահանջվում է նաև.

1. ծննդյան վկայական կամ անձը հաստատող փաստաթուղթ,
2. օրինական ներկայացուցիչների (ծնողներ, որդեգրողներ, խնամակալներ, հոգաբարձուներ) անձը հաստատող փաստաթուղթ, ինչպես նաև համաձայնություն խնամարկյալի գույքը (բաժինը) վաճառելու և (կամ) գրավ դնելու և գրավ դրված գույքի (բաժնի) վրա առանց դատարան դիմելու բռնագանձում տարածելու մասին (14-18 տարեկան երեխաների դեպքում),
3. խնամակալության և հոգաբարձության մարմնից թույլտվություն խնամարկյալի գույքը (բաժինը) վաճառելու և (կամ) գրավ դնելու և գրավ դրված գույքի (բաժնի) վրա առանց դատարան դիմելու բռնագանձում տարածելու մասին կամ նման գործարքի իրականացմանը երեխայի օրինական ներկայացուցչի կողմից համաձայնություն տալուն:

****Եթե գործարքի կողմերից որևէ մեկի փոխարեն հանդես է գալիս լիազորված անձ, ապա պահանջվող փաստաթղթերի ցանկը ներառում է նաև նոտարական կարգով վավերացմամբ (կամ դրան հավասարեցված) Բանկի համար ընդունելի լրազորագիրը և լիազորված անձի անձը հաստատող փաստաթղթեր

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` Բանկի սեփականությունը հանդիսացող անշարժ գույքի ձեռքբերման դեպքում, այն փաստաթղթերը, որոնց Բանկը տիրապետում է կարող են չպահանջվել հաճախորդից (6,7,8,9,11,13,14 կետերում նշված փաստաթղթերը)

«Երիտասարդ ընտանիքին` մատչելի բնակարան» ծրագրի շրջանակներում հիփոթեքային վարկերի տրամադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

Վարկառուից/համավարկառուից պահանջվող փաստաթղթերի ցանկ և դիմումի ուսումնասիրության համար անհրաժեշտ տեղեկատվություն

Ձեռքբերում

Ներկայացման ձևը և վաղեմության ժամկետը` մինչև յուրաքանչյուր փուլում տվյալ փաստաթուղթը ներկայացնելը

Բանկում պահպանման ձևը

I. Փուլ (հայտի ուսումնասիրության (վերլուծության) և հաստատման համար անհրաժեշտ տեղեկատվություն և փաստաթղթեր)

1

Վարկ ստանալու դիմում-հայտ

v

բնօրինակ

բնօրինակ

2

Վարկառուի/ համավարկառու անձը հաստատող փաստաթուղթ` անձնագիրը, նույնականացման քարտ կամ դրանց փոխարինող այլ փաստաթուղթ ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության կողմից ժամանակավորապես տրվող` անձը (ինքնությունը) հաստատող փաստաթուղթը

v

բնօրինակ

պատճեն (սքանավորված)

3

Վարկառուի/համավարկառուի ՀԾՀ/ՀԾՀ չունենալու վերաբերյալ տեղեկանք

v

բնօրինակ կամ էլեկտրոնային

պատճեն (սքանավորված)

4

Ամուսնու (կնոջ) տվյալների վերաբերյալ փաստաթղթեր

4.1

Վարկառուի, նրա ամուսնու և առկայության դեպքում երեխաների ծննդյան վկայականներ

v

բնօրինակ

պատճեն (սքանավորված)

4.2

Ամուսնության վկայական (առկայության դեպքում)

v

բնօրինակ

պատճեն (սքանավորված)

4.3

Ամուսնու (կնոջ) անձը հաստատող փաստաթուղթը (եթե վարկառուն/համավարկառուն ամուսնացած է)

v

բնօրինակ

պատճեն (սքանավորված)

4.4

Ամուսնու (կնոջ) մահվան դեպքում` մահվան վկայական

v

բնօրինակ

պատճեն (սքանավորված)

4.5

Ամուսնալուծության վկայական ամուսնալուծության դեպքում

v

բնօրինակ

պատճեն (սքանավորված)

5

ՀՀ ոստիկանության անձնագրային բաժնի կողմից տեղեկանք (3-րդ ձև)`

v

բնօրինակ, 30 օր

պատճեն (սքանավորված)

6

Երեխաների (առկայության դեպքում) անձը հաստատող փաստաթղթեր

v

բնօրինակ

պատճեն (սքանավորված)

7

Անկախ գնահատող կազմակերպության կողմից տրամադրված անշարժ գույքի նախնական գնահատման տեղեկանք

v

բնօրինակ, 3 ամիս
(բացառությամբ Բանկում արդեն իսկ գրավադրված անշարժ գույքի դեպքում, որը սահմանվում է 12 ամիս։ Սակայն, եթե տվյալ պահին Բանկը չի համագործակցում նախկինում անշարժ գուքը գնահատած կազմակերպության հետ կամ վարկ/գրավ հարաբերակցությունը, ներառյալ նոր վարկը, 80% և բարձր է (հաշվարկված անշարժ գույքի լիկվիդային արժեքից), ապա պահանջվում է այն կրկին գնահատել)

բնօրինակ

8

Տեղեկանք ՀՀ ԱԳԿՊԿ-ի կողմից վարկառուին և նրա ամուսնուն սեփականության իրավունքով պատկանող անշարժ գույք(եր)Ի վերաբերյալ

v

բնօրինակ

բնօրինակ

9

Սեփականության վկայականի տրման հիմքեր (սեփականաշնորհման որոշումներ, առքուվաճառքի, նվիրատվության պայմանագիր, ժառանգության իրավունքի վկայագրիր, դատարանի վճիռներ և այլ) (անհրաժեշտության դեպքում)

v

պատճեն (էլեկտրոնային կամ թղթային)

պատճեն (սքանավորված)

10

Վարկառուի/համավարկառուի եկամուտները հավաստող փաստաթղթեր*

10.1

Տեղեկանք(ներ) աշխատավայրից։ Տեղեկանք(ներ)ը պետք է պարունակի տեղեկություններ աշխատավարձի, վարկառուի/համավարկառուի զբաղեցրած պաշտոնի և տվյալ կազմակերպությունում աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ: Եթե աշխատանքային ստաժը տվյալ հաստատությունում 12 ամսից փոքր է, ապա Բանկը կարող է պահանջել նաև տվյալներ նախկին զբաղվածության վերաբերյալ: Բանկը կարող է պահանջել նաև աշխատավարձի ստացումը հավաստող այլ փաստաթղթեր ( օր ` բանկային հաշվից քաղվածք, ՊԵԿ անհատական հաշվի քաղվածք , աշխ. պայմանագիր և այլն):

v

բնօրինակ, 30 օր

պատճեն (սքանավորված)

10.2

Վարկառուի և նրա ամուսնու/համավարկառուի անհատական հաշվի վերջին մեկ տարվա քաղվածքներ(տրամադրվում է հարկային մարմնի կողմից)

v

բնօրինակ

բնօրինակ

10.3

Վարձակալության պայմանագիր` կնքված օրենքով սահմանված կարգով

v

բնօրինակ

պատճեն (սքանավորված)

10.4

Տեղեկանք ֆինանսական կազմակերպությունից վարկի դիմումի ընդունման օրվանը նախորդող առնվազն 12 ամսվա ընթացքում ստացված պարբերական փոխանցումների վերաբերյալ, բանկային հաշվից քաղվածք

v

բնօրինակ, 30 օր

բնօրինակ

10.5

Վճարովի աշխատանքի կատարումը կամ ծառայություների մատուցումը հիմնավորող փաստաթղթեր (Ծառայությունների մատուցման պայմանագրեր, տեղեկանք, հայտարարագրեր` տրված ֆիզ. անձանց կողմից)

v

բնօրինակ

Պայմանագրերը պատճեն (սքանավորված), մնացած փաստաթղթերը` բնօրինակ

10.6

Կենսաթոշակի վերաբերյալ տեղեկանք ' երկարամյա ծառայության (Ոստիկանության, պաշտպանության նախարարության, քրեակատարողական և այլ համապատասխան մարմինների աշխատակիցներ, մանկավարժներ, դատավորներ և այլն) կերակրողին կորցնելու և այլն (բացառությամբ տարիքային կենսաթոշակի) ստացման վերաբերյալ

v

բնօրինակ

բնօրինակ

10.7

Ձեռնարկատիրական կամ գյուղատնտեսական գործունեությամբ զբաղվող հաճախորդների համար փաստաթղթերի ցանկ

v

պատճեն (սքանավորված)

II. Փուլ (վարկի ձևակերպման համար հաճախորդից պահանջվող փաստաթղթեր)

11

Տեղեկանք ՀՀ ԿԱ Կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից անշարժ գույքի գրավադրված կամ այլ տիպի արգելանքի տակ չլինելու մասին (Միասնական տեղեկանք)

v

բնօրինակ

պատճեն (սքանավորված)

12

Բանկի հետ համագործակցող անկախ գնահատող կազմակերպության կողմից տրամադրված անշարժ գույքի գնահատման ակտ

v

բնօրինակ, 3 ամիս՝ վարկը ձևակերպելու պահին
(բացառությամբ Բանկում արդեն իսկ գրավադրված անշարժ գույքի դեպքում, որը սահմանվում է 12 ամիս։ Սակայն, եթե տվյալ պահին Բանկը չի համագործակցում նախկինում անշարժ գուքը գնահատած կազմակերպության հետ կամ վարկ/գրավ հարաբերակցությունը, ներառյալ նոր վարկը, 80% և բարձր է (հաշվարկված անշարժ գույքի լիկվիդային արժեքից), ապա պահանջվում է այն կրկին գնահատել)

բնօրինակ

13

Անշարժ գույք(երի)ի սեփականության վկայական(ներ)

v

բնօրինակ

պատճեն (սքանավորված)

14

Անշարժ գույք(երի)ի սեփականատերերի անձը հաստատող փաստաթղթեր

v

բնօրինակ

պատճեն (սքանավորված)

15

Իրավաբանական անձ վաճառող(ներ)ի դեպքում՝ իրավասու մարմնի որոշումը գույքն օտարելու մասին, գործարքն իրականացնող անձի անձնագիրը, ՀՎՀՀ-ն, ՀՀ պետ. ռեգիստրի վկայականը և կանոնադրությունը

v

պատճե (էլեկտրոնային կամ թղթային)

պատճեն (սքանավորված)

16

Հաճախորդի վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման վերաբերյալ համաձայնություն

v

բնօրինակ

բնօրինակ

1Վարկերի առավելագույն գումարը կարող է կազմել մինչև 60 մլն ՀՀ դրամ, որի պարագայում վարկի տոկոսադրույքը՝ 11.5% տարեկան, նվազագույն կանխավճարը10%, իսկ ԸՊԵ գործակիցը կարող է հաշվարկվել մինչև 60%։

2
«ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ հաշվարկային տոկոսադրույքը (ԱԲՀՏ) և հաշվարկման մեթոդաբանությունը հետևյալ հղմամբ՝ ԱԲՀՏ: Սույն պայմաններով տրամադրվող վարկերի համար ԱԲՀՏ-ն կարող է փոփոխվել տարեկան 2 անգամ՝ մայիս և նոյեմբեր ամիսներին, ընդ որում փոփոխությունն ուժի մեջ է մտնում այն հրապարակելուց հետո 30 օրացուցային օր հետո։ Յուրաքանչյուր վարկի գծով լողացող տոկոսադրույքը կարող է բարձրանալ կամ նվազել ԱՄՆ դոլարի դեպքում ՝ երկու տոկոսային կետով, իսկ ՀՀ դրամի դեպքում` չորս տոկոսային կետով։

3
Բանկը կարող է վերանայել վարկի տոկոսադրույքը կախված «Ազգային հիփոթեքային ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի փոփոխությունից:
Բանկը վերանայում է վարկի տոկոսադրույքը` «Ազգային հիփոթեքային ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ սահմանված պահանջներին չբավարարելու, վերջինիս կողմից վարկի չվերաֆինանսավորման կամ վերաֆինանսավորման դադարեցման դեպքում:

4
Բանկը կարող է վերանայել վարկի տոկոսադրույքը կախված «Բնակարան երիտասարդներին» ՎՎԿ ՓԲԸ վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի փոփոխությունից: Բանկը վերանայում է վարկի տոկոսադրույքը` «Բնակարան երիտասարդներին» ՎՎԿ ՓԲԸ կողմից վարկի չվերաֆինանսավորման կամ վերաֆինանսավորման դադարեցման դեպքում։

5
ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ Է ՎԱՐԿԻ ՓԱՍՏԱՑԻ ՄՆԱՑՈՐԴԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ, ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ

7
Երկրորդային շուկայից գույքի ձեռքբերման դեպքում՝ 90%:

8
ՀՀ քաղաքացի չհանդիսացող անձի և/կամ այն անձի, որի եկամուտները կամ կենսական շահերի կենտրոնը գտնվում է ՀՀ տարածքից դուրս, վարկավորման դեպքում նվազագույն կանխավճարը սահմանվում է 20%:

9
Եթե վարձակալության պայմանագրով սահմանված վճարը տարբերվում է փաստացի վճարվող գումարից, ապա ընդունվում անկախ գնահատող ընկերության կողմից գնահատված վարձակալության վճարը:

Անհրաժեշտության դեպքում Բանկի կողմից կարող են պահանջվել նաև այլ փաստաթղթեր

* Սույն ցանկի 10-րդ կետով սահմանված փաստաթղթերը ներկայացվում են ըստ հաճախորդի կողմից ստացվող եկամուտների տեսակի (առնվազն մեկը կամ մի քանիսը կամ բոլորը միաժամանակ):

** Եթե գրավադրման ենթակա անշարժ գույքը գրավադրված է այլ կազմակերպությունում ապա պահանջվում է նաև.

1. հաջորդող գրավի ձևակերպման թույլտվությունը՝ տրված կազմակերպության կողմից` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում
2. տվյալ գույքով ապահովված վարկի գծով պարտավորությունների մնացորդների վերաբերյալ տեղեկատվություն և հաշվեհամարը, որին պետք է փոխանցվի վարկի գումարը (նշված տեղեկատվությունը Բանկին ներկայացվում է հաճախորդի համար նախընտրելի եղականով)

*** Եթե գրավադրվող գույքի սեփականատերն անչափահաս է, ապա պահանջվում է նաև.

1. ծննդյան վկայական կամ անձը հաստատող փաստաթուղթ,
2. օրինական ներկայացուցիչների (ծնողներ, որդեգրողներ, խնամակալներ, հոգաբարձուներ) անձը հաստատող փաստաթուղթ, ինչպես նաև համաձայնություն խնամարկյալի գույքը (բաժինը) վաճառելու և (կամ) գրավ դնելու և գրավ դրված գույքի (բաժնի) վրա առանց դատարան դիմելու բռնագանձում տարածելու մասին (14-18 տարեկան երեխաների դեպքում),
3. խնամակալության և հոգաբարձության մարմնից թույլտվություն խնամարկյալի գույքը (բաժինը) վաճառելու և (կամ) գրավ դնելու և գրավ դրված գույքի (բաժնի) վրա առանց դատարան դիմելու բռնագանձում տարածելու մասին կամ նման գործարքի իրականացմանը երեխայի օրինական ներկայացուցչի կողմից համաձայնություն տալուն:

****Եթե գործարքի կողմերից որևէ մեկի փոխարեն հանդես է գալիս լիազորված անձ, ապա պահանջվող փաստաթղթերի ցանկը ներառում է նաև նոտարական կարգով վավերացմամբ (կամ դրան հավասարեցված) Բանկի համար ընդունելի լրազորագիրը և լիազորված անձի անձը հաստատող փաստաթղթերը

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` Բանկի սեփականությունը հանդիսացող անշարժ գույքի ձեռքբերման դեպքում, այն փաստաթղթերը, որոնց Բանկը տիրապետում է կարող են չպահանջվել հաճախորդից (6,7,8,9,11,13,14 կետերում նշված փաստաթղթերը)

Բանկի սեփական միջոցների հաշվին վերաֆինանսավորվող հիփոթեքային վարկերի տրամադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

Վարկառուից/համավարկառուից պահանջվող փաստաթղթերի ցանկ և դիմումի ուսումնասիրության համար անհրաժեշտ տեղեկատվություն

Ձեռքբերում

Վերանորոգում

Ներկայացման ձևը և վաղեմության ժամկետը` մինչև յուրաքանչյուր փուլում տվյալ փաստաթուղթը ներկայացնելը

Բանկում պահպանման ձևը

I. Փուլ (հայտի ուսումնասիրության (վերլուծության) և հաստատման համար անհրաժեշտ տեղեկատվություն և փաստաթղթեր)

1

Վարկ ստանալու դիմում-հայտ

v

v

բնօրինակ

բնօրինակ

2

Վարկառուի/ համավարկառու անձը հաստատող փաստաթուղթ` անձնագիրը, նույնականացման քարտ կամ դրանց փոխարինող այլ փաստաթուղթ

v

v

բնօրինակ

պատճեն (սքանավորված)

3

Վարկառուի/համավարկառուի ՀԾՀ/ՀԾՀ չունենալու վերաբերյալ տեղեկանք

v

v

բնօրինակ

պատճեն (սքանավորված)

4

Ամուսնու (կնոջ) տվյալների վերաբերյալ փաստաթղթեր

4.1

Ամուսնության վկայական

v

v

բնօրինակ

պատճեն (սքանավորված)

4.2

Ամուսնու (կնոջ) անձը հաստատող փաստաթուղթը (եթե վարկառուն/համավարկառուն ամուսնացած է)

v

v

բնօրինակ

պատճեն (սքանավորված)

4.3

Ամուսնու (կնոջ) մահվան դեպքում` մահվան վկայական

v

v

բնօրինակ

պատճե (սքանավորված)

4.4

Ամուսնալուծության վկայական ամուսնալուծության դեպքում

v

v

բնօրինակ

պատճեն (սքանավորված)

5

Երեխաների (առկայության դեպքում) անձը հաստատող փաստաթղթեր

v

v

բնօրինակ

պատճեն (սքանավորված)

6

Անշարժ գույք(երի)ի սեփականության վկայական(ներ)՝

v

v

բնօրինակ/պատճեն

պատճեն (սքանավորված)

Սեփականության վկայականի պատճեի ներկայացման դեպքում, հաճախորդը վարկը ստանալուց հետո 30 օրյա ժամկետում պարտավորվում է ներկայացնել տվյալ անշարժ գույքի սեփականության վկայականի բնօրինակը։

7

Սեփականության վկայականի տրման հիմքեր (սեփականաշնորհման որոշումներ, առքուվաճառքի, նվիրատվության պայմանագիր, ժառանգության իրավունքի վկայագրիր, դատարանի վճիռներ և այլ) (անհրաժեշտության դեպքում)՝

v

v

պատճեն (էլեկտրոնային կամ թղթային)

պատճեն (սքանավորված)

8

Վերավարկավորման ենթակա վարկի վարկային պայմանագիր, անշարժ գույքի առուվաճառքի և հիփոթեքի պայմանագիրը

v

v

բնօրինակ

պատճեն (սքանավորված)

9

Անկախ գնահատող կազմակերպության կողմից տրամադրված անշարժ գույքի նախնական գնահատման տեղեկանք

v

v

բնօրինակ, 90 օր

բնօրինակ

10

Վարկառուի/համավարկառուի եկամուտները հավաստող փաստաթղթեր*

10․1

Տեղեկանք(ներ) աշխատավայրից։ Տեղեկանք(ներ)ը պետք է պարունակի տեղեկություններ աշխատավարձի, վարկառուի/համավարկառուի զբաղեցրած պաշտոնի և տվյալ կազմակերպությունում աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ:

v

v

բնօրինակ, 30 օր

բնօրինակ

10․2

Վարձակալության պայմանագիր` կնքված օրենքով սահմանված կարգով

v

v

բնօրինակ

պատճեն (սքանավորված)

10․3

Տեղեկանք ֆինանսական կազմակերպությունից վարկի դիմումի ընդունման օրվանը նախորդող առնվազն 12 ամսվա ընթացքում ստացված պարբերական փոխանցումների վերաբերյալ, բանկային հաշվից քաղվածք

v

v

բնօրինակ, 30 օր

բնօրինակ

10․4

Վճարովի աշխատանքի կատարումը կամ ծառայություների մատուցումը հիմնավորող փաստաթղթեր (Ծառայությունների մատուցման պայմանագրեր, տեղեկանք, հայտարարագրեր` տրված ֆիզ. անձանց կողմից)

v

v

բնօրինակ

Պայմանագրերը պատճեն (սքանավորված), մնացած փաստաթղթերը` բնօրինակ

10․5

Տեղեկանք կենսաթոշակ' երկարաամյա ծառայության (Ոստիկանության, պաշտպանության նախարարության, քրեակատարողական և այլ համապատասխան մարմինների աշխատակիցներ, մանկավարժներ, դատավորներ և այլն) կերակրողին կորցնելու և այլն (բացառությամբ տարիքային կենսաթոշակի) ստացման վերաբերյալ

v

v

բնօրինակ

բնօրինակ

10․6

Ձեռնարկատիրական կամ գյուղատնտեսական գործունեությամբ զբաղվող հաճախորդների համար փաստաթղթերի ցանկ

II. Փուլ (վարկի ձևակերպման համար հաճախորդից պահանջվող փաստաթղթեր)

11

Տեղեկանք ՀՀ ԿԱ Կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից անշարժ գույքի գրավադրված կամ այլ տիպի արգելանքի տակ չլինելու մասին (Միասնական տեղեկանք)

v

v

բնօրինակ

պատճեն (սքանավորված)

12

Բանկի հետ համագործակցող անկախ գնահատող կազմակերպության կողմից տրամադրված անշարժ գույքի գնահատման ակտ

v

v

բնօրինակ, 90 օր

բնօրինակ

13

Անշարժ գույք(երի)ի սեփականատերերի անձը հաստատող փաստաթղթեր

v

v

բնօրինակ

պատճեն (սքանավորված)

14

Իրավաբանական անձ վաճառող(ներ)ի դեպքում՝ իրավասու մարմնի որոշումը գույքն օտարելու մասին, գործարքն իրականացնող անձի անձնագիրը, ՀՎՀՀ-ն, ՀՀ պետ. ռեգիստրի վկայականը և կանոնադրությունը

v

պատճեն (էլեկտրոնային կամ թղթային)

պատճեն (սքանավորված)

Այլ բանկերի և վարկային կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկերի վերաֆինանսավորում

15

Գործող գրավի և վարկային պայմանագրեր (անհրաժեշտության դեպքում)

v

v

պատճեն (էլեկտրոնային կամ թղթային)

պատճեն (սքանավորված)

Անհրաժեշտության դեպքում Բանկի կողմից կարող են պահանջվել նաև այլ փաստաթղթեր

* Սույն ցանկի 10-րդ կետով սահմանված փաստաթղթերը ներկայացվում են ըստ հաճախորդի կողմից ստացվող եկամուտների տեսակի (առնվազն մեկը կամ մի քանիսը կամ բոլորը միաժամանակ):

** Եթե գրավադրման ենթակա անշարժ գույքը գրավադրված է այլ կազմակերպությունում ապա պահանջվում է նաև.

1. հաջորդող գրավի ձևակերպման թույլտվությունը՝ տրված կազմակերպության կողմից` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում
2. տվյալ գույքով ապահովված վարկի գծով պարտավորությունների մնացորդների վերաբերյալ տեղեկատվություն և հաշվեհամարը, որին պետք է փոխանցվի վարկի գումարը (նշված տեղեկատվությունը Բանկին ներկայացվում է հաճախորդի համար նախընտրելի եղականով)

*** Եթե գրավադրվող գույքի սեփականատերն անչափահաս է, ապա պահանջվում է նաև.

1. ծննդյան վկայական կամ անձը հաստատող փաստաթուղթ,
2. օրինական ներկայացուցիչների (ծնողներ, որդեգրողներ, խնամակալներ, հոգաբարձուներ) անձը հաստատող փաստաթուղթ, ինչպես նաև համաձայնություն խնամարկյալի գույքը (բաժինը) վաճառելու և (կամ) գրավ դնելու և գրավ դրված գույքի (բաժնի) վրա առանց դատարան դիմելու բռնագանձում տարածելու մասին (14-18 տարեկան երեխաների դեպքում),
3. խնամակալության և հոգաբարձության մարմնից թույլտվություն խնամարկյալի գույքը (բաժինը) վաճառելու և (կամ) գրավ դնելու և գրավ դրված գույքի (բաժնի) վրա առանց դատարան դիմելու բռնագանձում տարածելու մասին կամ նման գործարքի իրականացմանը երեխայի օրինական ներկայացուցչի կողմից համաձայնություն տալուն:

****Եթե գործարքի կողմերից որևէ մեկի փոխարեն հանդես է գալիս լիազորված անձ, ապա պահանջվող փաստաթղթերի ցանկը ներառում է նաև նոտարական կարգով վավերացմամբ (կամ դրան հավասարեցված) Բանկի համար ընդունելի լրազորագիրը և լիազորված անձի անձը հաստատող փաստաթղթեր

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` Բանկի սեփականությունը հանդիսացող անշարժ գույքի ձեռքբերման դեպքում, այն փաստաթղթերը, որոնց Բանկը տիրապետում է կարող են չպահանջվել հաճախորդից (6,7,8,9,11,13,14 կետերում նշված փաստաթղթերը)

Հավելված 1.4.1

Ձեռնարկատիրական (այդ թվում՝ ԱՁ)/գյուղատնտեսական գործունեությամբ զբաղվող հաճախորդների համար փաստաթղթերի ցանկ

1

Հարկ վճարողի հարկային հաշվառման համար (ՀՎՀՀ) և պետական գրանցման վկայական

պատճեն (էլեկտրոնային կամ թղթային)

2

Կանոնադրություն (առկայության դեպքում)

3

Գործունեության տվյալ տեսակով զբաղվելու թույլտվություն (լիզենզիա), եթե ՀՀ օրենսդրության համաձայն տվյալ գործունեությունն ծավալելու համար նախատեսված է համապատասխան մարմինների կողմից հատուկ թույլտվությունը

4

Վերջին 1 տարվա ֆինանսական և հարկային հաշվետվություններ՝ հաստատված հարկային մարմինների կողմից

5

ա) Վերջին 6 ամիսների եկամուտների և ծախսերի հաշվետվությունները/գրառումները

բ) «Երիտասարդ ընտանիքին` մատչելի բնակարան» ծրագրի շրջանակներում վարկավորման դեպքում՝ վերջին 12 ամիսների եկամուտների և ծախսերի հաշվետվությունները/գրառումները (անհրաժեշտության դեպքում)

6

Կազմակերպության եկամուտները հիմնավորող ներքին հաշվառման փաստաթղթեր (անհրաժեշտոթյան դեպքում)

7

Տեղեկանք դիվիդենտի ստացման վերաբերյալ (առկայության դեպքում) և դրամարկղի ելքի օրդեր, բանկային հաշվից քաղվածք (անհրաժեշտոթյան դեպքում)

բնօրինակ

8 Գործունեության հետ կապված այլ փաստաթղթեր (անհրաժեշտության դեպքում)բնօրինակ կամ պատճեն (էլեկտրոնային կամ թղթային)

Շինարարական աշխատանքների նախահաշիվ

#

Շինարարական աշխատանքի անվանում

Չափման միավոր

Արժեքը ՀՀ դրամով

Քանակ

Գումար

Աշխատանքի սկիզբն ու ավարտը ընդգրկող ժամանակահատված

1.

2.

3.

Շինարարական աշխատանքների ընդհանուր գումար

#

Շինարարական նյութի անվանում

Չափման միավոր

Արժեքը ՀՀ դրամով

Քանակ

Գումար

1


2


3


Շինարարական նյութի ընդհանուր գումար`

Ընդամենը շինարարական

աշխատանքների և շինարարական նյութերի արժեք`

Հիփոթեքային վարկերի նախահաստատման ուղեցույց

1. Հաճախորդը կարող է դիմել Բանկ հիփոթեքային վարկի նախահաստատման նպատակով։
2. Հաճախորդը ներկայացնում է հիփոթեքային վարկերի տրամադրման համար բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը՝ բացառությամբ ձեռքբերվող անշարժ գույքի հետ կապված փաստաթղթերի (սեփականության վկայական, կառուցվող անշարժ գույքի ձեռքբերման իրավունքի փաստաթուղթ, գրավի գնահատման ակտ և այլն), լրացնում անհրաժեշտ դիմումը և տրամադրում ԱՔՌԱ հարցման համաձայնագիր։
3. Հաճախորդի մենեջերը ուսումնասիրում է ներկայացված փաստաթղթերը, հաշվարկում հաճախորդին տրամադրվելիք հնարավոր վարկի գումարը կամ ձեռքբերվող անշարժ գույքի արժեքը, որը ըստ ներկայացված տվյալների կկարողանա ձեռք բերել հաճախորդը։
4. Եթե Հաճախորդին բավարարում է առաջարկված տարբերակը, հաճախորդի մենեջերը կազմում է վարկի հաստատման պահանջ համաձայն «Ֆիզիկական անձանց հիփոթեքային վարկերի տրամադրման ընթացակարգ»-ի պահանջների՝ բացառությամբ գրավի վերաբերյալ փաստաթղթերի, և ուղարկում ՎՌԿՎ։
5. Վարկի տրամադրման դրական որոշման դեպքում, Հաճախորդի կողմից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում ձեռքբերվող անշարժ գույքի վերաբերյալ անհրաժեշտ բոլոր չներկայացված փաստաթղթերը ներկայացնելու դեպքում վարկը կարող է տրամադրվել (կայացվում է կրկնակի որոշում), եթե հաճախորդի համար հաստատված վարկի գումարը չի փոփոխվելու։ Այն դեպքում եթե վարկի գումարը տարբերվելու է հաստատված գումարից՝ հաճախորդի փաթեթը Հաճախորդի մենեջերը ուղարկում է կրկնակի հաստատման։

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1. Բանկը, նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը, հաճախորդին տրամադրում է վարկի էական պայմանների անհատական թերթիկ, որում ներկայացված են հաճախորդին տրամադրվելիք վարկի անհատական պայմանները։
2. Բանկը պարտավոր է հաճախորդին տրամադրել հիփոթեքային վարկի առաջարկը պայմանագրի կնքման օրվանից առնվազն յոթ օր առաջ և հաճախորդին ընձեռել հնարավորություն մտածելու և վերջնական որոշում կայացնելու համար:
3. Վարկառուն իրավունք ունի պայմանագրով սահմանված իր պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն ժամկետից շուտ կատարելու` նախատեսված լինելու դեպքում վճարելով նաև տուգանք։
4. Վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում համամասնորեն նվազեցվում է վարկառուի վարկավորման ընդհանուր ծախսի մեջ մտնող Բանկի եկամուտը ձևավորող վճարները։
5. Հաճախորդն իրավունք ունի վարկային պայմանագրով ունեցած պարտավորությունները ժամկետից շուտ կատարելու (մարելու)՝ անկախ այն հանգամանքից, թե նման իրավունք վարկային պայմանագրով նախատեսված է, թե ոչ:
6. Անշարժ գույքի հիփոթեքի պայմանագիրը պետք է վավերացվի նոտարական կարգով։ Գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքը, հիփոթեքի իրավունքը և այլ գույքային իրավունքները ենթակա են պետական գրանցման։
7. Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա: Վարկի տոկոսագումարը հաշվարկվում է վարկի փաստացի մնացորդի նկատմամբ։
8. Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը հաճախորդի համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում:
9. Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգը ներկայացված է հետևյալ հղմամբ՝ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման ուղեցույց:
10. Արտարժույթով վարկերի դեպքում փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկի համար հիմք է ընդունվում վարկի տրամադրման պահին ՀՀ ԿԲ պաշտոնական կայքէջում հրապարակված փոխարժեքը: Փաստացի տոկոսադրույքը կարող է փոփոխվել կախված ՀՀ ԿԲ պաշտոնական կայքէջում հրապարակված փոխարժեքի մեծության փոփոխությունից։
11. Արտարժույթով վարկերի դեպքում վարկի մայր գումարի նկատմամբ հաշվարկվող տոկոսագումարները վարկառուի ցանկությամբ կարող են վճարվել նաև վարկի արժույթով:
12. Արտարժույթով տրամադրվող վարկերի դեպքում արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունները կարող են ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա։
13. Տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները ժամանակին չկատարելու դեպքում գրավադրված գույքը և/կամ դրամական միջոցները կարող են օրենքով սահմանված կարգով բռնագանձվել, իսկ հաճախորդի մասին տեղեկատվությունը Բանկը առավելագույնը երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում ուղարկում է վարկային բյուրո, որտեղ ձևավորվում է հաճախորդի վարկային պատմությունը։ Հաճախորդը իրավունք ունի վարկային բյուրոյից տարեկան մեկ անգամ անվճար ձեռք բերել իր վարկային պատմությունը։
14. Վատ վարկային պատմությունը կարող է խոչընդոտել հաճախորդին՝ ապագայում վարկ ստանալու համար։
15. վարկառուն կարող է զրկվել գույքի (բնակարանի կամ տան) նկատմամբ իր իրավունքներից, եթե չկատարի կամ ոչ պատշաճ կատարի վարկային պայմանագրով ստանձնած իր պարտավորությունները:
16. Հաճախորդի կողմից պարտավորությունների չկատարման դեպքում գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելիս գրավը բավարար չլինելու դեպքում հնարավոր է պարտավորությունների մարում հաճախորդի այլ գույքի հաշվին:
17. Ժամկետանց պարտավորությունները կատարելու դեպքում մարումներն իրականացվում են հետեվյալ հերթականությամբ՝ գումարի բռնագանձման ուղղված ծախսեր, այդ թվում դատական ծախսեր (առկայության դեպքում), տոկոսների տուժանք, վարկի մայր գումարի տուժանք, տոկոսներ, սպասարկման վճար և միջնորդավճարներ /առկայության դեպքում/ և վարկի գումար: Վարկատուն իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ միակողմանիորեն փոփոխելու սույն կետում նշված մարումների հերթականությունը։
18. Կողմերի միջև ծագած վեճերը կարող են լուծվել դատական կարգով կամ ֆինանսական համակարգի հաշտարարի միջոցով («ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով), հասցե` 0010 ք. Երևան, Մ. խորենացու փող. 15, «Էլիտ Պլազա» բիզնես կենտրոն 7-րդ հարկ, էլ. փոստ՝ info@fsm.am, հեռախոս` (+37460) 70 11 11, ֆաքս` (+37410) 58 24 21: Ընդ որում, եթե գույքային պահանջի չափը չի գերազանցում 250,000 (երկու հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը, ապա ֆինանսական համակարգի հաշտարարի որոշումները չեն կարող վիճարկվել Բանկի կողմից։
19. Բանկը «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով կարող է «ճանաչիր քո հաճախորդին» սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ տեղեկություններ։
20. Օտարերկրյա հաշիվների հարկային համապատասխանության ակտի (FATCA) հիման վրա ԱՄՆ-ի հետ կնքած համաձայնագրի համաձայն Բանկը հաճախորդի ԱՄՆ հարկատու հանդիսանալու հանգամանքը պարզելու համար կարող է լրացուցիչ տեղեկություններ հավաքագրել։
21. Հաճախորդը իրավունք ունի Բանկի հետ հաղորդակցվել իր նախընտրած տարբերակով՝ էլ. փոստ կամ փոստային կապ։ Էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է։ Այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից և ապահովում է գաղտնիություն։
22. Վարկային պայմանագրի գործողության ընթացքում քաղվածքների, դրանց կրկնօրինակների, տեղեկանքների տրամադրման պայմաններին կարող եք տեղեկանալ հետևյալ հղմամբ՝ Սակագների։
23. Բանկի մասնաճյուղերի և բանկոմատների ցանկին, վերջիններիս գործունեության հասցեներին և աշխատանքային ժամերին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղմամբ՝ Մասնաճյուղեր և բանկոմատներ։
24. Բանկի կողմից հեռավար սպասարկումն իրականացվում է IDBanking.am առցանց համակարգի միջոցով: Բանկի հեռավար սպասարկման ծառայությունների մատուցման կարգն ու պայմանները ներկայացված են «Հեռավար բանկային ծառայությունների մատուցմանհրապարակային պայմաններում»

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԲԱՆԿԸ
ՎԵՐԱՀՍԿՎՈՒՄ Է ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԿՈՂՄԻՑ


«Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն»` www.fininfօ.am
Fininfo.am-ը Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն է, որտեղ Դուք կարող եք որոնել և համեմատել ՀՀ ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից առաջարկվող ամենատարածված ծառայությունները:


էջը թարմացվել է 29.11.2021 17:09
Հիփոթեքային վարկերի ձեռքբերման նպատակով վարկը ստանալու համար բանկ է ներկայացվում հետևյալ փաստաթղթերը

 • Վարկ ստանալու դիմում-հայտ

 • Վարկառուի/ համավարկառուի անձը հաստատող փաստաթուղթ` անձնագիրը, նույնականացման քարտը կամ դրանց փոխարինող այլ փաստաթուղթ

 • Վարկառուի/համավարկառուի ՀԾՀ/ՀԾՀ չունենալու վերաբերյալ տեղեկանք

 • Ամուսնու (կնոջ) տվյալների վերաբերյալ փաստաթղթեր

 • Վարկառուի/համավարկառուի եկամուտները հավաստող փաստաթղթեր

 • Վարկառուի/համավարկառուի էլեկտրոնային փոստի հասցե

 • Այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր

էջը թարմացվել է 29.04.2021 15:44
Ուշադրություն. Բանկը պատասխանատվություն չի կրում իր կայքում հղումներով նշված այլ կայքերի բովանդակության ստույգության եւ արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների համար, ինչպես նաև պատասխանատվություն չի կրում այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար: Տեղեկատվության հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: