Chat with us, powered by IDBank
Դրամական միջոցների գրավով վարկեր Վարկեր գրավով

Դրամական միջոցների գրավով վարկեր

Դրամական միջոցների և /կամ դրամական միջոցների նկատմամբ պահանջի իրավունքի գրավով վարկերի/վարկային գծեր

Ստացեք հարմար վարկատեսակը դրամական միջոցների ապահովությամբ։ Գրավադրվել կարող են ավանդը, բանկային հաշիվներին ներդրված դրամական միջոցները։ Վարկի տոկոսագումարները կարող եք մարել անուիտետային, դիսկոնտ և արտոնյալ եղանակներով։


ԱԿՑԻԱ

Մինչև 05.04.2019թ դրությամբ Բանկում ԱՄՆ դոլարով ավանդ ներդրած հաճախորդների համար հայտարարվել է ԱԿՑԻԱ՝ նշված ավանդատուների համար ԱՄՆ դոլարով վարկերի/վարկային գծերի տարեկան անվանական տոկոսադրույքը սահմանելով ավանդի %+0.5%։ Ակցիան գործում է մինչև 30/06/2019թ.։ • Տոկոսադրույք
  Ավանդի % + 2%
 • Ժամկետ
  Մինչև 36 ամիս
 • Նվազագույն գումար
  Չի սահմանվում
 • Առավելագույն գումար
  100 000 000 ՀՀ դրամ
  կամ
  200 000 ԱՄՆ դոլար/Եվրո կամ
  15 000 000 ռուբլի


էջը թարմացվել է 10.04.2019 15:27

Դրամական միջոցների գրավով վարկեր

Դրամական միջոցների և /կամ դրամական միջոցների նկատմամբ պահանջի իրավունքի գրավով վարկերի/վարկային գծեր

ԱԿՑԻԱ
Մինչև 05.04.2019թ դրությամբ Բանկում ԱՄՆ դոլարով ավանդ ներդրած հաճախորդների համար հայտարարվել է ԱԿՑԻԱ՝ նշված ավանդատուների համար ԱՄՆ դոլարով վարկերի/վարկային գծերի տարեկան անվանական տոկոսադրույքը սահմանելով ավանդի %+0.5%։ Ակցիան գործում է մինչև 30/06/2019թ.։Ընդհանուր պայմաններ


1. Ընդհանուր պայմանները

1.1

Վարկի տեսակ

Վարկ

Վարկային գիծ

1.2

Վարկի/վարկային գծի արժույթ

Գրավադրվող դրամական միջոցների արժույթ

1.3

Վարկի/վարկային գծի առավելագույն գումար

100 000 000 ՀՀ դրամ կամ 200 000 ԱՄՆ դոլար/Եվրո կամ 15 000 000 ՌԴ ռուբլի

1.4

Տարեկան տոկոսադրույք[1]

Ավանդի դիմաց վճարվող տոկոսադրույք +2%

1.5

Վարկային գծի չօգտագործված մասի դիմաց հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք

-

0%

1.6

Վարկի/վարկային գծի տրամադրման առավելագույն ժամկետ

Ավանդի ներդրման ժամկետ

1.7

Վարկի/վարկային գծի մարման եղանակ

1. Անուիտետային`հավասարաչափ մարումներով

2. Արտոնյալ` տոկոսագումարների վճարումն ամսական, իսկ մայր գումարինը` ժամկետի վերջում

3. Զսպանակաձև՝ մայր գումարի վճարումն ամսական հավասարաչափ մասերով, իսկ տոկոսագումարներինը՝ ամսական

1. Տոկոսագումարների մարումը մինչև յուրաքանչյուր ամսվա 15-ը միևնույն ամսվա 1-ի դրությամբ կուտակված տոկոսների հանրագումարի չափով,

2. Մայր գումարի մարումը` ժամկետի վերջում:

1.8

Վարկային գծի մարման արտոնյալ ժամանակահատված

-

Մինչև 45 օր

նախորդ ամսվա ընթացքում վարկային գծի անկանխիկ օգտագործված գումարների նկատմամբ (բացառությամբ քարտից քարտ փոխանցումների, Բանկ-Հաճախորդ համակարգի միջոցով ներբանկային և միջբանկային փոխանցումները ՀՀ տարածքում և սեփական հաշիվների միջև) տոկոսներ չեն հաշվարկվում, եթե հաճախորդը վերը նշված եղանակով վարկային գծի օգտագործված մասի մարումը կատարի մինչև ընթացիկ ամսվա 15-ը

1.9

Վարկի/վարկային գծի մարման նվազագույն/առավելագույն սահմանաչափ

չի սահմանվում

1.10

Վարկ/գրավ առավելագույն հարաբերակցություն

95%

1.11

Վարկի տրամադրման եղանակ

- Ընթացիկ հաշվի միջոցով,

- Բանկի կողմից թողարկվող վճարային քարտի միջոցով

(արտարժույթով վարկերը տրամադրվում են միայն վճարային քարտերով)

1.12

Վարկային գծի տրամադրման եղանակ

Բանկի կողմից թողարկվող ` վճարային քարտի միջոցով

1.13

Ապահովվածություն

Հաճախորդի կամ այլ անձի (ֆիզիկական, իրավաբանական անձ կամ Ա/Ձ) կողմից Բանկում ներդրված դրամական միջոցներ և/կամ դրամական միջոցների նկատմամբ պահանջի իրավունք

1.14

Վարկի/վարկային գծի ժամկետի երկարաձգում

Վարկի/վարկային գծի ժամկետը կարող է երկարաձգվել վարկի վերջնաժամկետից առնվազն մեկ աշխատանքային օր առաջ հաճախորդի կողմից ներկայացված դիմումի հիման վրա, վարկի ժամկետի երկարաձգման օրվա դրությամբ Բանկում գործող տվյալ վարկատեսակի պայմաններին համաձայն, եթե վարկառուն

1) Բանկում գործող վարկային պարտավորությունների գծով չունի ժամկետանց պարտավորություններ և

2) Վարկի երկարաձգման օրվա դրությամբ վարկառուի գործող վարկերի դասը համապատասխանում է «Ստանդարտ» դասին

[1] Որպես ակցիա ԱՄՆ դոլարով վարկերի/վարկային գծերի դեպքում տարեկան անվանական տոկոսադրույքը սահմանվում է ավանդի դիմաց վճարվող տոկոսադրույք +0.5%։ Ակցիան նախատեսված է մինչև 05.04.2019թ դրությամբ Բանկում ԱՄՆ դոլարով ավանդ ներդրած հաճախորդների համար և գործում է մինչև 30/06/2019թ.։

2. Վարկառուի նկատմամբ պահանջները

2.1

Կարգավիճակ

ֆիզիկական անձ

2.2

Տարիքային սահմանափակում

Վարկառուն վարկի դիմումի ընդունման օրվա դրությամբ չպետք է 18 տարեկանից պակաս լինի

2.3

Վարկային պատմության նկատմամբ պահանջը (դրական վարկային պատմություն)

1. Վարկառուն վարկի դիմումի ընդունման օրվա դրությամբ չպետք է ունենա ժամկետանց/դասակարգված պարտավորություններ

2. Վարկի երկարաձգման օրվա դրությամբ վարկառուի գործող վարկերի դասը համապատասխանում է «Ստանդարտ» դասին

3. Տույժեր, տուգանքները

3.1.

Ժամկետանց վարկի գծով օրական

0.1%

3.2.

Ժամկետանց տոկոսագումարի գծով օրական

0.1%

3.3.

Վարկի վաղաժամկետ մարման համար

Չի սահմանվում

3.4.

Վարկի վաղաժամկետ մարում պահանջելու հիմքեր

Բանկն իրավասու է պահանջել վարկի վաղաժամկետ մարում, եթե`

ա) վարկի ստացման համար ներկայացված տեղեկությունները կեղծ կամ անարժանահավատ են,

բ) վարկառուն չի կատարել պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունները,

գ) ֆինանսաբանկային համակարգում առկա կետանցված պարտավորությունների հետևանքով Բանկի կողմից վարկի գծով ձևավորվել է հատուկ պահուստ

· Այլ հիմքեր` համաձայն պայմանագրի

4. Վճարային քարտի և բանկային հաշվի սակագները

4.1.

Քարտի տեսակ

Բանկի կողմից թողարկվող ցանկացած տեսակի վճարային քարտ բացառությամբ Visa Classic և Visa Gold տեսակների` ըստ հաճախորդի ցանկության

4.2.

Վճարային քարտի սակագներ

Համաձայն Բանկում գործող սակագների

4․3․ Բանկային հաշվից վարկի գումարի կանխիկացման վճար
Չի սահմանվում

5. Այլ պայմանները

5.1.

Վարկի/վարկային գծի մերժման գործոնները

1) բացասական վարկային պատմությունը (համաձայն սույն պայմանների 1.14 և 2.3 կետերի),

2) հաճախորդի մասին այնպիսի տեղեկատվությունը, որը կասկածի տակ է դնում հաճախորդի կողմից Բանկին տրամադրված/հայտարարված տեղեկությունները,

3) հաճախորդի մասին այնպիսի տեղեկատվությունը, որը կասկածի տակ է դնում վարկի վերադարձելիությունը,

4 ) այլ հիմքեր:

5.2.

Վարկի/վարկային գծի տրամադրման վերաբերյալ որոշման կայացման առավելագույն ժամկետը

2 աշխատանքային օր

5.3.

Որոշման մասին տեղեկացնելու ժամկետը

որոշման կայացումից հետո 1 աշխատանքային օր

5.4.

Վարկի/վարկային գծի վարկառուին տրամադրելու ժամկետը

որոշման կայացումից հետո 1 աշխատանքային օր, բացառությամբ քարտային վարկերի, որոնց դեպքում՝ 3 աշխատանքային օր

5.5.

Որոշման վավերականության առավելագույն ժամկետը

15 աշխատանքային օր

5.6.

Վարկի դիմումի ընդունման, ձևակերպման և տրամադրման վայր

Բանկի բոլոր մասնաճյուղեր

Ծանոթություն

Վարկի մայր գումարի նկատմամբ հաշվարկվող տոկոսագումարները վարկառուի ցանկությամբ կարող են վճարվել նաև վարկի արժույթով:

Դրամական միջոցների գրավով վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման օրինակ`

Գումար` 1 000 000 ՀՀ դրամ
Տոկոսադրույք` 8.5%
Ժամկետ` 6 ամիս
Արդյունավետ տոկոսադրույք` 8.84%


Ծանոթություն

Վարկի մայր գումարի նկատմամբ հաշվարկվող տոկոսագումարները վարկառուի ցանկությամբ կարող են վճարվել նաև վարկի արժույթով:

Տոկոսագումարների հաշվարկման կարգ`

Տոկոսադրույքը կիրառվում է վարկի նվազող մնացորդի վրա` ելնելով տարում 365 օրվա հաշվարկից:


ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ:

Վարկի վաղաժամկետ մարում

Վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր չեն գանձվում:

Արտարժույթի ազդեցությունը

Հաշվի առնելով, որ Բանկը տրամադրում է վարկեր ոչ միայն ՀՀ դրամով, այլ նաև արտարժույթով, վարկառուն պետք է գիտակցի, որ արտարժույթի տատանումները կարող են դրական/բացասական ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա:

Հայտի մերժում

Այն դիմորդները, որոնք չեն համապատասխանում ծրագրային պահանջներին, կամ Բանկին չի բավարարում հաճախորդի վարկունակությունը չեն կարող վարկավորվել, որի վերաբերյալ հաճախորդի ցանկությամբ Բանկը կարող է տրամադրել գրավոր մերժում: Բանկը պատրաստակամ է սույն մերժման մասին տեղեկությունը հայտնել այլ ՀՀ բանկերին և վարկային կազմակերպություններին (ՀՀ Բանկային գաղտնիքի մասին օրենք):

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ: ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ: ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԿԵՏԻՆ ՉՎՃԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ: Վարկառուի կողմից պարտականությունների չկատարման դեպքում գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելու դեպքում վարկառուի վարկային պարտավորությունները ծածկելու համար գրավը բավարար չլինելու դեպքում պարտավորությունները կարող են մարվել վարկառուի այլ գույքի հաշվին:

Բանկը նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ի:

էջը թարմացվել է 10.04.2019 16:29
Դրամական միջոցների գրավով վարկը ստանալու համար բանկ է ներկայացվում հետևյալ փաստաթղթերը

 • Անձը հաստատող փաստաթուղթ

 • ՀԾՀ/ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք / Հանրային ծառայության համարանիշ / նույնականացման քարտ / կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքի համարը (առկայության դեպքում)

էջը թարմացվել է 28.11.2018 17:19
Ուշադրություն. Բանկը պատասխանատվություն չի կրում իր կայքում հղումներով նշված այլ կայքերի բովանդակության ստույգության եւ արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների համար, ինչպես նաև պատասխանատվություն չի կրում այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար: Տեղեկատվության հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: