Chat with us, powered by IDBank

Փաթեթ IDhome


ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ՎԱՐԿԵՐԻ ՎԱՐԿԱՌՈՒՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՓԱԹԵԹ • Հիփոթեքային վարկեր կառուցապատողից
  սկսած 4.99%
 • Rocket Line
  Հիփոթեքային վարկի մինչև 10%-ի չափով
 • Վարկային գիծ
  Հիփոթեքային վարկի մինչև 5%-ի չափով
 • Խնայողական հաշիվ
  Բանկում գործող տոկոսադրույք +0,5%

IDhome-ը բանկային ծառայությունների նոր համալիր փաթեթ է՝ նախատեսված հիփոթեքային վարկերի վարկառուների համար։
Միացի՛ր IDHome ծառայությունների փաթեթին՝ օգտվելով մի շարք առավելություններից․

 • Հիփոթեքային վարկ՝ սկսած տարեկան 4,99% տոկոսադրույքից
 • Մինչև 10 մլն ՀՀ դրամի չափով Rocket line սահմանաչափ
 • մինչև 5 մլն ՀՀ դրամ վարկային գիծ
 • Visa Platinum դասի կրեդիտային քարտ՝ առանց սպասարկման որևէ վճարի
 • Անվճար բանկային հաշիվներ ցանկացած արժույթով՝ AMD, USD, RUR, EUR
 • ՀՀ դրամով խնայողական հաշիվների համար արտոնյալ՝ 0,5%-ով ավելի բարձր տոկոսադրույք
 • Անվճար Online և Mobile բանկինգ
 • Անվճար ֆինանսական ապահովագրություն

Բանկի հետ համագործակցող կառուցապատողների ցանկին կարող եք ծանոթանալ այստեղ։


Թողնել հիփոթեքի հայտ
Անուն Պարտադիր լրացման դաշտ
Ազգանուն Պարտադիր լրացման դաշտ
Հեռախոս
Պարտադիր լրացման դաշտ
Էլ․ փոստ Պարտադիր լրացման դաշտ Էլ. փոստի սխալ ֆորմատ
Համաձայն եմ, որ «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ-ն անհրաժեշտության դեպքում մշակի և իմ անձնական տվյալները՝ «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքին համապատասխան անհրաժեշտության դեպքում տրամադրի երրորդ անձնաց։
էջը թարմացվել է 02.04.2021 15:42

Փաթեթ IDhome

Հաստատված է
«ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ վարչության
2021 թվականի հուլիսի 1-ի 273-Լ որոշմամբ
Գործում է սկսած 2021 թվականի հուլիսի 15-ից

Ամփոփագրում նշված պայմանները կարող են փոփոխված լինել։
Եթե Դուք ամփոփագրին ծանոթանում եք Բանկի կայքում, խնդրում ենք ուշադրություն դարձնել տեղեկատվական ամփոփագրի գործողության ամսաթվին։
Եթե Դուք ամփոփագրին ծանոթանում եք թղթային տարբերակով, մանրամասն տեղեկությունների համար խնդրում ենք այցելել Բանկի ինտերնետային կայք` www.idbank.am հասցեով (ուշադրություն դարձնելով տեղեկատվական ամփոփագրի գործողության ամսաթվին), դիմել Բանկի ցանկացած մասնաճյուղ կամ զանգահարել Բանկի Հեռախոսազանգերի կենտրոն` (+37410) 59 33 33 , (+37460) 27 33 33 հեռախոսահամարներով։

ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ՎԱՐԿԵՐԻ ՎԱՐԿԱՌՈՒՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՓԱԹԵԹ -IDhome

Ընդհանուր պայմաններ

1. Հիփոթեքային վարկեր

1.

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

Հաստատուն տոկոսադրույք․

Մինչև 13.25 %

Բարելավվող պայման*՝ սկսած 4․99%-ից

*Բարելավվող պայմանի գործողության ժամկետը և դրույքը սահմանվում է՝ ելնելով Բանկի և կառուցապատողի համագործակցության պայմաններից

Լողացող տոկոսադրույք․

Համաձայն «Անշարժ գույքի ձեռքբերման նպատակով տրամադրվող հիփոթեքային վարկերի» տեղեկատվական ամփոփագրի

2.

Արժույթ

ՀՀ դրամ

3․ Այլ պայմաններ Համաձայն բանկում գործող «Անշարժ գույքի ձեռքբերման նպատակով տրամադրվող հիփոթեքային վարկերի» տեղեկատվական ամփոփագրի
IDhome ծառայությունների փաթեթի շրջանակներում հիփոթեքային վարկը տրամադրվում է Բանկի սեփական ռեսուրսներով։

2. Rocket Line1

4.

Վարկի առավելագույն գումար

Հիփոթեքային վարկի մինչև 10%-ի չափով, ոչ ավել, քան 10 000 000 ՀՀ դրամ

5.

Այլ պայմաններ

Համաձայն Բանկում գործող «ROCKET LINE վարկի/վարկային սահմանաչափի» տեղեկատվական ամփոփագրի

3. Վարկային գիծ1

6.

Վարկի առավելագույն գումար

Հիփոթեքային վարկի մինչև 5%-ի չափով, ոչ ավել, քան 5 000 000 ՀՀ դրամ

7.

Այլ պայմաններ

Համաձայն Բանկում գործող «Վարկային գծերի տեղեկատվական ամփոփագրի» (փաթեթի շրջանակներում տրամադրվող վարկային գիծը անկախ գումարի չափից տրամադրվում է Visa Platinum քարտատեսակով և դրան համապատասխան պայմաններով, ինչպես նաև հաճախորդի ցանկությամբ նշված ամփոփագրով սահմանված քարտատեսակներով՝ դրանց համապատասխան պայմաններով)

4. Կրեդիտային քարտ

8.

Քարտատեսակ

Visa Platinum

9.

Քարտային հաշվի սպասարկման տարեկան վճար

անվճար

10.

Այլ պայմաններ

Համաձայն Բանկում գործող «Կրեդիտային վճարային քարտերի» տեղեկատվական ամփոփագրի

5. Բանկային հաշիվներ

11.

Հաշվի արժույթ

AMD, USD, RUR, EUR

12.

Հաշվի բացում

անվճար

13.

Այլ պայմաններ

Համաձայն Բանկում գործող «Բանկային հաշիվների, փոխանցումների «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ կողմից մատուցվող այլ ծառայությունների սակագների» տեղեկատվական ամփոփագրի

տեղեկատվական ամփոփագրի

6. Խնայողական հաշիվ

14.

Հաշվի արժույթ

AMD

15.

Տոկոսադրույք

Բանկում գործող տոկոսադրույք +0,5%

16.

Այլ պայմաններ

Համաձայն Բանկում գործող «Խնայողական հաշվի» տեղեկատվական ամփոփագրի

7. Ապահովագրություն

16.

Տեսակը

Finance Insurance

17.

Ապահովագրավճար

անվճար

18.

Ապահովագրական ծածկույթ

Ներառվող ռիսկերը

1. Գործազրկության ապահովագրություն

2. Դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն

3. Կրիտիկական հիվանդություններից ապահովագրություն

4. Հոսպիտալացման ռիսկից ապահովագրություն

Մանրամասն

8․ Հեռավար Ծառայություններ

19.

Online/Mobile բանկինգ

անվճար

Փաթեթի տրամադրման սակագներ

20.

Փաթեթի շրջանակներում հիփոթեքային վարկի տրամադրման վճար

20 000 ՀՀ դրամ, եթե վարկի տարեկան տոկոսադրույքը 7,99% - 11%

50 000 ՀՀ դրամ , եթե վարկի տարեկան տոկոսադրույքը 4,99% - 6,99%


Վճարը գանձվում է միանվագ՝ հիփոթեքային վարկի տրամադրման պահին

21.

Փաթեթից օգտվելու ամսական վճար

2 000 ՀՀ դրամ

1 ԱյԴի Բանկ ՓԲԸ-ում վարկառուի անգրավ վարկերի հանրագումարը չի կարող գերազանցել 10 000 000 ՀՀ դրամը։


ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1. Հաճախորդի կողմից փաթեթից հրաժարվելու դեպքում փաթեթում ընդգրկված ծառայությունները մատուցվում են համաձայն Բանկում գործող սակագների։
2. Կողմերի միջև ծագած վեճերը կարող են լուծվել դատական կարգով կամ ֆինանսական համակարգի հաշտարարի միջոցով («ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով), հասցե` 0010 ք. Երևան, Մ. խորենացու փող. 15, «Էլիտ Պլազա» բիզնես կենտրոն 7-րդ հարկ, էլ. փոստ՝ info@fsm.am, հեռախոս` (+37460) 70 11 11, ֆաքս` (+37410) 58 24 21: Ընդ որում, եթե գույքային պահանջի չափը չի գերազանցում 250,000 (երկու հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը, ապա ֆինանսական համակարգի հաշտարարի որոշումները չեն կարող վիճարկվել Բանկի կողմից:
3. Բանկը «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով կարող է «Ճանաչիր քո հաճախորդին» սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ տեղեկություններ։
4. Օտարերկրյա հաշիվների հարկային համապատասխանության ակտի (FATCA) հիման վրա ԱՄՆ-ի հետ կնքած համաձայնագրի համաձայն՝ Բանկը հաճախորդի ԱՄՆ հարկատու հանդիսանալու հանգամանքը պարզելու համար կարող է լրացուցիչ տեղեկություններ հավաքագրել։
5. Հաճախորդը իրավունք ունի Բանկի հետ հաղորդակցվել իր նախընտրած տարբերակով՝ էլ. փոստ կամ փոստային կապ։ Էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է։ Այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից և ապահովում է գաղտնիություն։
6. Բանկի մասնաճյուղերի և բանկոմատների ցանկին, վերջիններիս գործունեության հասցեներին և աշխատանքային ժամերին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղմամբ՝ Մասնաճյուղեր և բանկոմատներ։
7. Բանկի կողմից հեռավար սպասարկումն իրականացվում է IDBanking.am առցանց համակարգի միջոցով: Բանկի հեռավար սպասարկման ծառայությունների մատուցման կարգն ու պայմանները ներկայացված են «Հեռավար բանկային ծառայությունների մատուցման հրապարակային պայմաններում»։

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ․ ԲԱՆԿԸ ՎԵՐԱՀՍԿՎՈՒՄ Է ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԿՈՂՄԻՑ


«Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն»` www.fininfօ.am
Fininfo.am-ը Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն է, որտեղ Դուք կարող եք որոնել և համեմատել ՀՀ ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից առաջարկվող ամենատարածված ծառայությունները:

էջը թարմացվել է 01.10.2021 16:58
Փաթեթ IDhome ստանալու համար բանկ են ներկայացվում hետևյալ փաստաթղթերը

 • Վարկ ստանալու դիմում-հայտ

 • Վարկառուի/ համավարկառուի անձը հաստատող փաստաթուղթ` անձնագիրը, նույնականացման քարտը կամ դրանց փոխարինող այլ փաստաթուղթ

 • Վարկառուի/համավարկառուի ՀԾՀ/ՀԾՀ չունենալու վերաբերյալ տեղեկանք

 • Ամուսնու (կնոջ) տվյալների վերաբերյալ փաստաթղթեր

 • Վարկառուի/համավարկառուի եկամուտները հավաստող փաստաթղթեր*

 • Այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր

էջը թարմացվել է 08.09.2020 15:42
Ուշադրություն. Բանկը պատասխանատվություն չի կրում իր կայքում հղումներով նշված այլ կայքերի բովանդակության ստույգության եւ արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների համար, ինչպես նաև պատասխանատվություն չի կրում այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար: Տեղեկատվության հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: