Chat with us, powered by IDBank
Վարկային գծեր

Վարկային գծեր

Հարմարավետ գործիք սպառողական վարկերի ստացման համար


Վարկային գծերը տրամադրվում են Բանկի կողմից թողարկվող տեղական և միջազգային պլաստիկ քարտերով: Դրամական միջոցների կարիք ունենալու դեպքում վարկային գծի առկայությունը թույլ է տալիս անմիջապես վարկավորվել և զերծ մնալ սեղմ ժամկետներում դրամական միջոցներ կամ վարկեր փնտրելու անհրաժեշտությունից:


 • Տոկոսադրույք
  14-19%
 • Ժամկետ
  մինչև 60 ամիս
 • Նվազագույն գումար
  200 000 ՀՀ Դրամ
  կամ
  500 ԱՄՆ դոլար/Եվրո
 • Առավելագույն գումար
  Զուտ եկամտի քառապատիկը


էջը թարմացվել է 20.08.2018 17:43

Վարկային գծեր

Հարմարավետ գործիք սպառողական վարկերի ստացման համար

Ընդհանուր պայմաններ

1. Տեսակ վերականգնվող վարկային գիծ
2. Արժույթ ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, եվրո
3. Վարկային գծի նվազագույն սահմանաչափ/գումար 200 000 ՀՀ դրամ
500 ԱՄՆ դոլար/եվրո
4. Վարկային գծի առավելագույն սահմանաչափ/գումար[1] Զուտ եկամտի քառապատիկը
MasterCard Standard MasterCard Gold
Visa Platinum
Visa Infinite
մինչև 1 000 000 ՀՀ դրամ
մինչև 2 000 USD/EUR
մինչև 5 000 000 ՀՀ դրամ
մինչև 8 000 USD/EUR
5. Տարեկան
Տոկոսադրույք
(տարեկան տոկոսադրույքը հաշվարկվում է վարկային գծի օգտագործված մասի դիմաց, իսկ չօգտագործված մասի դիմաց տոկոսադրույք չի սահմանվում)
ՀՀ դրամ 19% 18%
USD 17% 16%
EUR 15% 14%
6. Վարկային գծի առավելագույն ժամկետ 60 ամիս
7. Տրամադրման եղանակ անկանխիկ՝ վճարային քարտի միջոցով
8. Վարկային գծի ամսական նվազագույն մարման չափ 5%
9. Մարման արտոնյալ ժամանակահատված Մինչև 45 օր
նախորդ ամսվա ընթացքում վարկային գծի անկանխիկ օգտագործված գումարների նկատմամբ (բացառությամբ քարտից քարտ փոխանցումների, Բանկ-Հաճախորդ համակարգի միջոցով ներբանկային և միջբանկային փոխանցումները ՀՀ տարածքում և սեփական հաշիվների միջև) տոկոսներ չեն հաշվարկվում, եթե հաճախորդը վերը նշված եղանակով վարկային գծի օգտագործված մասի մարումը կատարի մինչև ընթացիկ ամսվա 15-ը
10. Վարկային գծի և տոկոսագումարների մարման եղանակ ամենամսյա պարտադիր մուտք քարտային հաշվին նախորդ ամսվա վերջին օրվա դրությամբ օգտագործված գումարի 8-րդ կետում նշված %-ի և կուտակված տոկոսագումարների հանրագումարի չափով` մինչև ընթացիկ ամսվա 15-ը
11. ԸՊԵ գործակից
Ընդհանուր պարտքային պարտավորություններ (միջին ամսական)/ զուտ եկամուտներ (միջին ամսական)
45% - 55%
12. Ապահովվածություն դրամական հոսքեր
Վարկառուի նկատմամբ պահանջները
13. Կարգավիճակ ՀՀ քաղաքացի ֆիզիկական անձ
14. Տարիքային սահմանափակում վարկի դիմումի ընդունման օրվա դրությամբ չպետք է 21 տարեկանից պակաս լինի և մինչև վարկի մարման վերջնաժամկետը չպետք է գերազանցի 65 տարեկանը
15.
Վարկային պատմության նկատմամբ պահանջներ (դրական վարկային պատմություն) - գործող ժամկետանց/դասակարգված պարտավորությունների (վարկ, վարկային գիծ, օվերդրաֆտ և այլն) բացակայություն,
- դիմումի ընդունման օրվան նախորդող մեկ տարվա ընթացքում (365 օր) վարկառուի ժամկետանց վարկերի գծով օրերի հանրագումարը չպետք է գերազանցի 30 օրը, կամ
- վարկային պատմության բացակայություն
16. Վարկառուի եկամուտների նկատմամբ պահանջներ եկամուտների կազմը և դրանց կշիռները սահմանվում են Հավելված 1-ով
Միջնորդավճարները
17. Հայտի ուսումնասիրման վճար չի սահմանվում
18. Վարկային գծի սպասարկման ամսական վճար չի սահմանվում
Վճարային քարտի սակագներ
19. Վճարային քարտի սակագներ Համաձայն Բանկում գործող համապատասխան քարտատեսակի սակագների
Տույժերը, տուգանքները
21. Ժամկետանց վարկի նկատմամբ, օրական 0.1%
22. Ժամկետնանց տոկոսագումարի նկատմամբ, օրական 0.1%
23. Վարկի վաղաժամկետ մարման տույժ չի սահմանվում
Այլ պայմանները
24. Վարկային գծի տրամադրման դրական գործոններ 1) դրական վարկային պատմությունը
2) դրամական հոսքերը
25. Վարկային գծի մերժման գործոններ 1) բացասական վարկային պատմությունը,
2) հաճախորդի մասին այնպիսի տեղեկատվությունը, որը կասկածի տակ է դնում հաճախորդի կողմից Բանկին տրամադրված/հայտարարված տեղեկությունները,
3) հաճախորդի մասին այնպիսի տեղեկատվությունը, որը կասկածի տակ է դնում վարկի վերադարձելիությունը,
4) դրամական հոսքերի ոչ բավարար մակարդակը,
5) այլ հիմքեր
26. Որոշման կայացման առավելագույն ժամկետ պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը Բանկ ներկայացնելուց հետո առավելագույնը 2 աշխատանքային օր
27. Որոշման մասին տեղեկացնելու ժամկետ որոշման կայացումից հետո առավելագույնը 1 աշխատանքային օր
28. Որոշման վավերականության առավելագույն ժամկետ 15 աշխատանքային օր
համաձայն սույն պայմանների 25-րդ կետում նշված հիմքերի Բանկն իրավասու է չտրամադրել հաստատված վարկը նաև որոշման վավերականության ընթացքում
29. Վարկառուին վարկի գումարի տրամադրման ժամկետ վարկային գծի պայմանագիրը ստորագրվելու օրը
30. Վարկի դիմումի ընդունման, ձևակերպման և տրամադրման վայր Բանկի բոլոր մասնաճյուղեր
[1] Վարկառուի առանց գրավային ապահովման բոլոր վարկերի հանրագումարը չպետք է գերազանցի զուտ եկամտի տասնապատիկը:Վարկային գծի տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման օրինակ`

• Վարկի գումարը`
1 000 000 ՀՀ դրամ,
• Տոկոսադրույքը` 18% տարեկան
Ժամկետը` 60 ամիս,
• Վարկային գծի ամսական նվազագույն մարման չափ` 5%,
• Քարտի տարեկան սպասարկման վճար` 3 000 ՀՀ դրամ
Կանխիկի տրամադրում Բանկի կանխիկացման կետերում` 0.5%
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը կկազմի` 20.50 %:


Ծանոթություն

Վարկի մայր գումարի նկատմամբ հաշվարկվող տոկոսագումարները վարկառուի ցանկությամբ կարող են վճարվել նաև վարկի արժույթով:

Տոկոսագումարների հաշվարկման կարգ`

Տոկոսադրույքը կիրառվում է վարկի նվազող մնացորդի վրա` ելնելով տարում 365 օրվա հաշվարկից:


ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ:


Վարկի վաղաժամկետ մարում

Վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր չեն գանձվում:

Արտարժույթի ազդեցությունը

Հաշվի առնելով, որ Բանկը տրամադրում է վարկեր ոչ միայն ՀՀ դրամով, այլ նաև արտարժույթով, վարկառուն պետք է գիտակցի, որ արտարժույթի տատանումները կարող են դրական/բացասական ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա:

Հայտի մերժում

Այն դիմորդները, որոնք չեն համապատասխանում ծրագրային պահանջներին, կամ Բանկին չի բավարարում հաճախորդի վարկունակությունը չեն կարող վարկավորվել, որի վերաբերյալ հաճախորդի ցանկությամբ Բանկը կարող է տրամադրել գրավոր մերժում: Բանկը պատրաստակամ է սույն մերժման մասին տեղեկությունը հայտնել այլ ՀՀ բանկերին և վարկային կազմակերպություններին (ՀՀ Բանկային գաղտնիքի մասին օրենք):

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ: ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ: ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԿԵՏԻՆ ՉՎՃԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ:

Վարկառուի կողմից պարտականությունների չկատարման դեպքում գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելու դեպքում վարկառուի վարկային պարտավորությունները ծածկելու համար գրավը բավարար չլինելու դեպքում պարտավորությունները կարող են մարվել վարկառուի այլ գույքի հաշվին:

Բանկը նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ի:

էջը թարմացվել է 07.12.2018 17:20
Վարկային գիծ ստանալու համար բանկ է ներկայացվում հետևյալ փաստաթղթերը

 • Անձը հաստատող փաստաթուղթ

 • ՀԾՀ/ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք/հանրային ծառայության համարանիշ/նույնականացման քարտ/կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքի համարը(առկայության դեպքում)

 • Վարկառուի եկամուտները հավաստող փաստաթղթեր

էջը թարմացվել է 06.06.2018 20:25
Ուշադրություն. Բանկը պատասխանատվություն չի կրում իր կայքում հղումներով նշված այլ կայքերի բովանդակության ստույգության եւ արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների համար, ինչպես նաև պատասխանատվություն չի կրում այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար: Տեղեկատվության հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: