Chat with us, powered by IDBank
Վարկեր` անշարժ գույքի գրավով եկամուտների և առանց եկամուտների հիմնավորմամբ

Սպառողական

Վարկեր անշարժ գույքի գրավով` ինչպես եկամուտների հիմնավորմամբ, այնպես էլ` առանց եկամուտների հիմնավորման

Վարկը տրամադրվում է մինչև տասը տարի ժամկետով։ Կարող եք վարկը ձեռք բերել ՀՀ դրամով՝ կանխիկ, կամ ԱՄՆ դոլարով՝ անկանխիկ։ • Տոկոսադրույք
  16,50%-18,50%AMD
  12,50%-14,50%USD
 • Ժամկետ
  մինչև 120 ամիս
 • Նվազագույն գումար
  2 500 000 ՀՀ Դրամ
  կամ
  3 000 ԱՄՆ դոլար
 • Առավելագույն գումար
  մինչև 125 000 000 ՀՀ Դրամ
  կամ
  250 000 ԱՄՆ դոլար


էջը թարմացվել է 01.11.2019 12:25

Սպառողական

վարկատեսակի տրամադրման պայմաններ և սակագներ

Հաստատված է
«ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ վարչության
2020 թվականի մայիսի 14-ի թիվ 180-Լ որոշմամբ
Գործում է սկսած 2020 թվականի մայիսի 25-ից

Ամփոփագրում նշված պայմանները կարող են փոփոխված լինել։
Եթե Դուք ամփոփագրին ծանոթանում եք Բանկի կայքում, խնդրում ենք ուշադրություն դարձնել տեղեկատվական ամփոփագրի գործողության ամսաթվին։
Եթե Դուք ամփոփագրին ծանոթանում եք թղթային տարբերակով, մանրամասն տեղեկությունների համար խնդրում ենք այցելել Բանկի ինտերնետային կայք` www.idbank.am հասցեով (ուշադրություն դարձնելով տեղեկատվական ամփոփագրի գործողության ամսաթվին), դիմել Բանկի ցանկացած մասնաճյուղ կամ զանգահարել Բանկի Հեռախոսազանգերի կենտրոն` (+37410) 59 33 33 , (+37460) 27 33 33 հեռախոսահամարներով։

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԳՐԱՎՈՎ «ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐԿԻ» ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

1․

Նպատակ

այլ

2.

Արժույթ

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար

3.

Ապահովվածություն

Բնակելի, հասարակական, առևտրային նշանակության անշարժ գույք

4.

Տարեկան տոկոսադրույք (անվանական և փաստացի)՝

Եկամուտների հիմնավորմամբ վարկերի դեպքում

Առանց եկամուտների հիմանվորման վարկերի դեպքում

Հաստատուն տոկոսադրույք՝ ամբողջ ժամանակահատվածի համար

Գումարային սահմանաչափ

մինչև 10,000,000 ՀՀ դրամ կամ 20,000 ԱՄՆ դոլար վարկեր

10,000,000 ՀՀ դրամից կամ 20,000 ԱՄՆ դոլարից ավել վարկեր

մինչև 10,000,000 ՀՀ դրամ կամ 20,000 ԱՄՆ դոլար վարկեր

10,000,000 ՀՀ դրամից կամ 20,000 ԱՄՆ դոլարից ավել վարկեր

անվանական

ՀՀ դրամ

16,50%

18,00%

17,00%

18,50%

փաստացի

16,76% - 21.92%

18,40% - 22.31%

17,34% - 22,84%

19,02% - 23.22%

անվանական

ԱՄՆ դոլար

12,50%

13,00%

13,50%

14,50%

փաստացի

12.99% - 18.99%

13.44% - 16.96%

14.12% - 20.51%

15.18% - 18.73%

Հաստատուն տոկոսադրույք առաջին 24 ամիսների համար, և

լողացող տոկոսադրույք 25-ից մինչև 120 ամիսների համար

անվանական

ՀՀ դրամ

Հաստատուն՝ սկսած 13.5%

Լողացող՝ ԱԲՀՏ1 + սկսած 3.4%

Հաստատուն՝ սկսած 14%

Լողացող՝ ԱԲՀՏ1 + սկսած 3,9%

փաստացի

13.25% - 19.74%

13.83% - 20.80%

անվանական

ԱՄՆ դոլար

Հաստատուն՝ սկսած 10.5%

Լողացող՝ ԱԲՀՏ1 + սկսած 5.6%

Հաստատուն՝ սկսած 12%

Լողացող՝ ԱԲՀՏ1 + սկսած 7․1%

փաստացի

11.61% - 18.97%

12.30% - 21.27%

5.

Նվազագույն ժամկետ

Հաստատուն տոկոսադրույքով վարկերի դեպքում

60 ամիս

Լողացող տոկոսադրույքով վարկերի դեպքում
36 ամիս

6.

Առավելագույն ժամկետ

Հաստատուն տոկոսադրույքով վարկերի համար՝ 84 ամիս

Լողացող տոկոսադրույքով վարկերի համար՝ 120 ամիս

7.

Նվազագույն գումար

2,500,000 ՀՀ դրամ կամ 3,000 ԱՄՆ դոլար

8.

Առավելագույն գումար

125,000,000 ՀՀ դրամ կամ

250,000 ԱՄՆ դոլար

25,000,000 ՀՀ դրամ կամ

50,000 ԱՄՆ դոլար

9.

Վարկ/գրավ առավելագույն հարաբերակցություն (գույքի գնահատված իրացվելի արժեքի նկատմամբ)

ՀՀ դրամ

 • 60%, եթե գրավի առարկան բնակարան է
 • 50%, եթե գրավի առարկան հանդիսանում է Բնակելի տուն, հասարակական տարածք, հողամաս և այլն

 • 50%, եթե գրավի առարկան բնակարան է
 • 40%, եթե գրավի առարկան հանդիսանում է Բնակելի տուն, հասարակական տարածք, հողամաս և այլն
ԱՄՆ դոլար
 • 50%, եթե գրավի առարկան բնակարան է
 • 40%, եթե գրավի առարկան հանդիսանում է Բնակելի տուն, հասարակական տարածք, հողամաս և այլն
 • 40%, եթե գրավի առարկան բնակարան է
 • 30%, եթե գրավի առարկան հանդիսանում է Բնակելի տուն, հասարակական տարածք, հողամաս և այլն

10.

Տրամադրման եղանակ

ՀՀ դրամով տրամադրվող վարկի դեպքում` ընթացիկ հաշվի միջոցով,

արտարժույթով տրամադրվող վարկի դեպքում` անկանխիկ ARCA CLASSIC, MasterCard Standard, MasterCard Gold, ինչպես նաև Բանկի կողմից թողարկվող Visa կրեդիտային քարտերի միջոցով

11.

Վարկի և տոկոսագումարների մարման ձև

ամսական հավասարաչափ մասերով` անուիտետային

Վարկառուի/համավարկառուի նկատմամբ պահանջները

12.

Կարգավիճակ

ՀՀ քաղաքացի ֆիզիկական անձ

13.

Տարիքային սահմանափակում

վարկի դիմումի ընդունման օրվա դրությամբ չպետք է 21 տարեկանից պակաս լինի և մինչև վարկի մարման վերջնաժամկետը չպետք է գերազանցի 65 տարեկանը

14.

Վարկային պատմության նկատմամբ պահանջներ

- գործող ժամկետանց/դասակարգված պարտավորությունների (վարկ, վարկային գիծ, օվերդրաֆտ, տրված երաշխավորություն և այլն) բացակայություն,

- վարկային պատմության բացակայություն

15.

ԸՊԵ գործակից

(ընդհանուր պարտքային պարտավորությունների (միջին ամսական) և զուտ եկամուտների հարաբերակցություն)

ՀՀ դրամ

50%

-

ԱՄՆ դոլար45%

16.

Եկամուտների կազմը և դրանց առավելագույն կշիռները

Համաձայն հավելված 1.1-ի

Ապահովությունը

17.

Ապահովման միջոց*

ՀՀ տարածքում գտնվող բնակելի/հասարարարական/առևտրային նշանակության անշարժ գույք, այդ թվում նաև առանձին հողամաս` բնակավայրեր նպատակային նշանակությամբ, որը պետք է գտնվի ք. Երևանում,

18.

Գրավատու

ցանկացած ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ
(իրավաբանական անձ գրավատուի դեպքում վերջինս պետք է ունենա ՀՀ-ում պետական գրանցում)

19.

Գրավի առարկայի գնահատում

գրավի առարկան պետք է գնահատվի Բանկի հետ համագործակցող մասնագիտացված կազմակերպություններից մեկի կողմից, որոնք ցանկը ներկայացված է հետևյալ հղմամբ՝ Գնահատողների ցանկ

20.

Գրավի առարկային ներկայացվող նվազագույն պահանջներ

1. պետք է ունենա քարե, պանելային կամ երկաթբետոնե կառուցվածք (բացառությամբ միջնապատերի և միջհարկային ծածկերի),

2. անշարժ գույքը չպետք է լինի հասարակական կացարան կամ գտնվի մեկ այլ շինության՝ հանրակացարանի տարածքում,

3. չգտնվի գերակա հանրային շահերի տարածքում,

4. առանձնատունը չպետք է ունենա ընդհանուր բակային տարածք, ընդհանուր կամ համատեղ սեփականություն այլ գույքերի հետ

*որպես լրացուցիչ ապահովման միջոց Բանկը կարող է պահանջել ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձի երաշխավորություն

Ապահովագրությունը

21.

Վարկառուի դժբախտ պատահարի հետևանքով կյանքից զրկվելու դեպքից և մշտական աշխատունակության կորստից ապահովագրություն

կարող է պահանջվել Բանկի կողմից

22.

Գրավի առարկայի ապահովագրություն

կարող է պահանջվել Բանկի կողմից

Միջնորդավճարները

23.

Վարկային հայտի ուսումնասիրման վճար

Չի սահմանվում

24.

Վարկի տրամադրման միանվագ միջնորդավճար (գանձվում է վարկի պայմանագրային գումարից վարկի տրամադրման պահին)

1.5%

2%

25.

Վարկի սպասարկման ամսական վճար` հաշվարկած վարկի մնացորդի նկատմամբ

0.1%

26.

Բանկային հաշվի բացման/փակման վճար

համաձայն Բանկում գործող սակագների, որոնք ներկայացված են հետևյալ հղմամբ՝ Սակագների տեղեկատվական ամփոփագիր

27.

Կանխիկացման միջնորդավճար (առանց վճարային քարտերի տրամադրվող վարկերի համար)

չի սահմանվում

28.

Վճարային քարտի սակագները

համաձայն Բանկում գործող տվյալ քարտերի տեղեկատվական ամփոփագրերի, բացառությամբ սահմանաչափերի ժամանակավոր կամ մշտական վերանայման միջնորդավճարի, որը սահմանվում է անվճար

ՏՈՒՅԺԵՐԸ, ՏՈՒԳԱՆՔՆԵՐԸ

29.

Ժամկետանց վարկի նկատմամբ, օրական

0.1%

30.

Ժամկետանց տոկոսագումարի նկատմամբ, օրական

0.1%

31.

Վարկի վաղաժամկետ մարման տույժ

Մինչև 15,000,000 ՀՀ դրամը (ներառյալ) կամ դրան համարժեք արտարժույթը չգերազանցող վարկերի դեպքում՝ չի սահմանվում։

15,000,000 ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը գերազանցող վարկերի դեպքում՝ 3% վաղաժամկետ մարվող վարկի գումարից, եթե վաղաժամկետ մարվող գումարը գերազանցում է վաղաժամկետ մարման պահին հաջորդող 6 ամիսների համար մարման ժամանակացույցով նախատեսված վարկի մայր գումարների հանրագումարը։

Այլ պայմանները

32.

Գլխավոր վարկային պայմանագիր

Բանկը հաճախորդի հետ կարող է կնքել գլխավոր վարկային պայմանագիր մինչև 180 ամիս ժամկետով և անշարժ գույքի շուկայական արժեքի մինչև 100%-ի չափով:

33.

Տրամադրման դրական գործոններ

1) դրական վարկային պատմությունը,

2) կայուն դրամական հոսքեր,

3) գրավի առարկայի համապատասխանությունը Բանկի պահանջներին

4) այլ գործոններ

34.

Մերժման գործոններ

1) բացասական վարկային պատմությունը,

2) գրավի առարկայի անհամապատասխանությունը Բանկի պահանջներին,

3) կեղծ կամ անարժանահավատ տեղեկատվության տրամադրումը

4) այնպիսի տեղեկատվության տրամադրում, որը կասկածի տակ է դնում վարկի վերադարձելիությունը

5) այլ գործոններ

35.

Որոշման կայացման առավելագույն ժամկետ

պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը Բանկ ներկայացնելուց հետո առավելագույնը 2 աշխատանքային օր

36.

Որոշման մասին տեղեկացնելու ժամկետ

1 աշխատանքային օր

Բանկը վարկի տրամադրան վերաբերյալ կայացրած որոշման մասին հաճախորդին կարող է տեղեկացնել Բանկի տարածքում, հեռախոսազանգի կամ էլեկտորնային փոստի միջոցով:

37.

Որոշման վավերականության առավելագույն ժամկետ

15 աշխատանքային օր

38.

Վարկառուին վարկի գումարի տրամադրման ժամկետ

գրավի առարկայի նկատմամբ գրավի իրավունքը հաստատող փաստաթուղթը ստանալուց հետո 1 աշխատանքային օր

39.

Վարկի դիմումի ընդունման, ձևակերպման և տրամադրման վայր

Բանկի բոլոր մասնաճյուղեր

40.

Հաճախորդի կողմից ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկ

Համաձայն հավելված 1.2-ի

Վերավարկավորման պայմաններ**

41.

Տարեկան տոկոսադրույք

ՀՀ դրամով վարկերի համար – Սակագների 4-րդ կետով սահմանված տոկոսադրույք՝ նվազեցված 1 տոկոսային կետով

ԱՄՆ դոլարով կամ եվրոյով վարկերի համար – Սակագների 4-րդ կետով սահմանված տոկոսադրույք՝ նվազեցված՝ 0.5 տոկոսային կետով

42.

Վարկառուների թիրախային խումբ

42.1. այլ բանկերում/վարկային կազմակերպություններում անշարժ կամ շարժական գույքի գրավով գործող նվազագույնը 18 ամիս սպասարկված գործող պարտավորության/պարտավորությունների տեղափոխում՝ գումարի ավելացման հնարավորությամբ,

42.2. վարկավորում այն հաճախորդների, ովքեր այլ բանկերում/վարկային կազմակերպություններում ունեցել են նվազագույնը 18 ամիս սպասարկված անշարժ գույքի գրավով վարկ, որի վերջնական մարումը տեղի է ունեցել դիմելու պահին նախորդող 6 ամիսների ընթացքում։

42.3. վարկավորում այն հաճախորդների, ովքեր Բանկում ունեցել են նվազագույնը 18 ամիս սպասարկված անշարժ գույքի գրավով վարկ, որի վերջնական մարումը տեղի է ունեցել դիմելու պահին նախորդող 6 ամիսների ընթացքում։

Սույն պայմանների 42.1, 42.2 և 42.3 կետերով սահմանված դեպքերում`

1) վերավարկավորումը հնարավոր է իրականացնել վարկառուի հետ փոխկապակցված անձանց անունով: Սույն պայմաններով փոխկապակցված անձ է համարվում վարկառուի հայրը, մայրը, երեխան, ամուսինը, քույրը, եղբայրը։ Ընդ որում, Բանկի կողմից կարող է պահանջվել բարեկամական կապը հավաստող փաստաթուղթ (ամուսնության վկայական, ծննդյան վկայական և այլն),

2) որպես "նվազագույնը 18 ամիս սպասարկված վարկ" կարող է դիտարկվել նաև տարբեր բանկերում/վարկային կազմակերպություններում վարկի սպասարկման ժամկետների հանրագումարը,

3) տեղափոխվող վարկերի դեպքում` վարկի հաստատման որոշման կայացումից հետո առավելագույնը 30 օրվա ընթացքում Հաճախորդը տեղափոխվող վարկը կարող է մարել սեփական միջոցներով և տեղափոխել առանց հաջորդող գրավի։

43.

Այլ պահանջներ

Սույն պայմանների 42.1, 42.2 և 42.3 կետերով սահմանված դեպքերում`

- սույն պայմանների 42.1 կետով սահմանված դեպքերում` վարկի դիմումի ներկայացմանը նախորդող վերջին 24 ամիսների ընթացքում Հաճախորդի վարկերի ժամկետանց օրերի հանրագումարը չպետք է գերազանցի 50 օրը, իսկ տեղափոխվող վարկ(եր)ի գծով՝ հանրագումարային 10 օրը,

- սույն պայմանների 42.2 և 42.3 կետերով սահմանված դեպքերում` անշարժ գույքի գրավով մարված վարկի գծով ժամկետանց օրերի հանրագումարը վարկի սպասարկման վերջին 24 ամիսների դեպքում չպետք է գերազանցի 20 օրը,

- դիմելու պահին նախորդող վերջին 3 ամիսների ընթացքում տեղափոխվող վարկերը պետք է դասակարգված լինեն «Ստանդարտ» դասով

44.

Հայտի ուսումնասիրության վճար

չի սահմանվում

45.

Վարկի տրամադրման միանվագ միջնորդավճար

չի սահմանվում

46.

Վարկի ամսական սպասարկման վճար

չի սահմանվում

47.

Գրավադրման համար իրականացվող ծախսեր

4,000,001 և ավել ՀՀ դրամի/համարժեք արտարժույթի չափով վարկերի դեպքում գրավադրման համար Բանկի կողմից իրականացվող ծախսերն են․

- Գրավի առարկայի գնահատման վճար (գնահատում անհրաժեշտ չի իրականացնել, եթե տվյալ գույքն արդեն գրավադրված է Բանկում և գնահատվել է դիմումի ներկայացմանը նախորդող 12 ամիսների ընթացքում, իսկ այլ բանկերում/վարկային կազմակերպություններում գրավադրված լինելու դեպքում` նախորդող 6 ամիսների ընթացքում, Բանկի հետ համագործակցող գնահատող ընկերությունների կողմից),

- ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից տրամադրվող միասնական տեղեկանքի համար սահմանված վճար*,

- Գրավի առարկա հանդիսացող անշարժ գույքի նոտարական վավերացման վճար,

- Գրավի պայմանագրից ծագող Բանկի իրավունքի պետական իրավասու մարմնում գրանցման վճար*

*ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից տրամադրվող միասնական տեղեկանքի և գրավի պայմանագրից ծագող Բանկի իրավունքի պետական իրավասու մարմնում գրանցման վճարները Բանկում գործող ARPIS ծրագրի միջոցով ձևակերպման դեպքում տեղեկանքի տրամադրման վճար չի գանձվում։

Գրավադրման համար իրականացվող վերոնշյալ ծախսերը կարող են իրականացվել հաճախորդի կամ Բանկի կողմից։ Ընդ որում, ծախսերը Բանկի կողմից իրականացվելու դեպքում, եթե վարկառուն վարկն ամբողջությամբ վաղաժամկետ մարում է տեղափոխմանը հաջորդող 24 ամիսների ընթացքում, ապա վարկառուն փոխհատուցում է սույն կետում նշված Բանկի կողմից կատարված ծախսերը։

** Վերավարկավորման մնացած պայմանները, որոնք նշված չեն 41-48 կետերում՝ համաձայն սույն պայմանների 1-41 կետերի

Բացի սույն պայմաններում նշված միջնորդավճարներից, վարկառուն իրականացնելու է նաև հետևյալ ծախսերը (1 գրավի դեպքում)

✓ Գույքի գնահատման վճար՝ 15,000 - 25,000 ՀՀ դրամ (բնակարանի և բնակելի համար)։ Վճարը կարող է փոփոխվել՝ կախված գրավի տեսակից։ Բանկի հետ համագործակցող ընկերությունների ցանկին և սակագներին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով՝ Գնահատողների ցանկ Միասնական տեղեկանք` մինչև 10.300 ՀՀ դրամ

✓ Տեղեկատվության հարցում՝ 1300 ՀՀ դրամ

✓ Նոտարական վավերացման վճարներ` 15.000 ՀՀ դրամ

✓Գրավի իրավունքի գրանցում` մինչև 26,400 ՀՀ դրամ

✓ Գրավադրվող գույքի և վարկառուի ապահովագրություն՝ Բանկի հետ համագործակցող ընկերությունների ցանկին և սակագներին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղմամբ՝ Ապահովագևական ընկերությունների ցանկ

Անկախ Բանկի կողմից սույն պայմաններում նշված դրույքաչափերից, երրորդ անձանց կողմից մատուցվող ծառայությունների դիմաց վճարները կարող են փոփոխվել երրորդ անձանց կողմից:

Հավելված 1.1

Եկամուտների կազմը և դրանց կշիռները

Եկամուտների տեսակներ

Կշիռ

1.

մասնագիտական հմտությունների և կարողությունների վրա հիմնված հիմնական աշխատաժամանակում ստացվող աշխատավարձը (դրան հավասարեցված այլ վճարները) և սեփական ձեռնարկատիրական գործունեության արդյունքում ստացվող ՀՀ հարկային մարմիններ ներկայացվող փաստաթղթերով հիմնավորված եկամուտը (շահույթը),

100%

2.

վարձակալությունից ստացված եկամուտ, որը ստացվել է վարկի դիմումի ընդունման օրվան նախորդող առնվազն 3 ամիսների ընթացքում և հիմնավորված է օրենքով սահմանված կարգով կնքված վարձակալության պայմանագր(եր)ով2։

100%

3.

կենսաթոշակ` երկարամյա ծառայության (Ոստիկանության, Պաշտպանության նախարարության, Քրեակատարողական և այլ համապատասխան մարմինների աշխատակիցներ, մանկավարժներ, դատավորներ և այլն), կերակրողին կորցնելու և այլն (բացառությամբ տարիքային և հաշմանդամության կենսաթոշակի)

100%

4.

պետական գանձապետական պարտատոմսերում, ՀՀ ԿԲ արժեթղթերում, այլ արժեթղթերում ներդումներից ստացված եկամուտներ` վարկի դիմումի ընդունման օրվանը նախորդող առնվազն մեկ տարվա ընթացքում

60%

5.

վերջին հաշվետու տարվա ընթացքում վարկառուի ձեռնարկատիրական գործունեությունից ստացված եկամուտներ, որոնք հիմնավորված չեն ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված փաստաթղթերով, սակայն հիմնավորված են ներքին հաշվառման փաստաթղթերով` եթե ձեռնարկատիրական գործունեության վերլուծությունը իրականացվել է Բանկի համապատասխան ստորաբաժանման կողմից

100%

6.

առնվազն մեկ տարվա ընթացքում վճարովի աշխատանքների կատարումը կամ ծառայությունների մատուցում, որը հիմնավորվում է համապատասխան պայմանագրով

մինչև 100%

7.

վարկի դիմումի ընդունման օրվան նախորդող մեկ տարվա ընթացքում ստացված փոխանցումներ, եթե դրանք ստացվել են նվազագույնը 4 անգամ պարբերաբար առնվազն 90 օրը մեկ, իսկ Բանկի միջոցով ստանալու դեպքում, նվազագույնը 3 անգամ

60%

8.

վարկի դիմումի ընդունման օրվանը նախորդող առնվազն մեկ տարվա ընթացքում, բայց ոչ շուտ, քան վարկի դիմումի ընդունմանը նախորդող 3 ամիս առաջ, Բանկում և/կամ այլ ֆինանսական հաստատություններում ներդրված դրամական միջոցներից (ավանդից) ստացված տոկոսները

50%

9.

Այլ եկամուտներ` ընդունելի Բանկի համապատասխան իրավասու մարմնի կողմից

մինչև 100%

1 ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ Է ՎԱՐԿԻ ՓԱՍՏԱՑԻ ՄՆԱՑՈՐԴԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ, ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ:

Սույն պայմաններում տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը հաշվարկված է՝ հաշվի առնելով ARCA CLASSIC տեսակի քարտի սակագները։ Բանկի կողմից թողարկվող այլ քարտով վարկը ստանալու դեպքում փաստացի տոկոսադրույքը կարող է փոփոխվել։

Փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկն իրականացված է հաշվի առնելով նաև վերավարկավորման պայմանները

2 «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ հաշվարկային տոկոսադրույքը (ԱԲՀՏ) և հաշվարկման մեթոդաբանությունը հետևյալ հղմամբ՝ https://www.idbank.am/retail/IDBank-reference-rate-ibrr/։ Սույն պայմաններով տրամադրվող վարկերի համար ԱԲՀՏ-ն կարող է փոփոխվել տարեկան 2 անգամ՝ մայիս և նոյեմբեր ամիսներին, ընդ որւոմ փոփոխությունն ուժի մեջ է մտնում այն հրապարակելուց հետո 30 օրացուցային օր հետո։ Վարկի լողացող տոկոսադրույքի նվազագույն և առավելագույն շեմերը ԱՄՆ դոլարի դեպքում համապատասխանաբար կարող են կազմել՝ 8,5% և 17.5%, իսկ ՀՀ դրամի դեպքում` 10% և 20%։

Հավելված 1.2

«Սպառողական վարկ» անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց եկամուտների հիմնավորման վարկերի տրամադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

Վարկառուից/երաշխավորից պահանջվող փաստաթղթերի ցանկ և դիմումի ուսումնասիրության համար անհրաժեշտ տեղեկատվություն

Ներկայացման ձևը և վաղեմության ժամկետը` Վարկի վերաբերյալ որոշման կայացման օրվա դրությամբ

I. Փուլ (հայտի ուսումնասիրության (վերլուծության) և հաստատման համար անհրաժեշտ տեղեկատվություն և փաստաթղթեր)

1.

Վարկ ստանալու դիմում-հայտ

բնօրինակ

2.

Վարկառուի/ համավարկառուի/երաշխավորի անձը հաստատող փաստաթուղթ` անձնագիրը, նույնականացման քարտ կամ դրանց փոխարինող այլ փաստաթուղթ

բնօրինակ

3.

Վարկառուի/համավարկառուի ՀԾՀ/ՀԾՀ չունենալու վերաբերյալ տեղեկանք

բնօրինակ կամ էլեկտրոնային

4.

Գույքի սեփականության վկայականը կամ գույքի սեփականության իրավունքը հաստատող փաստաթուղթը

բնօրինակ

5.

Սեփականության վկայականի տրման հիմքերը (սեփականաշնորհման որոշումները, առքուվաճառքի, նվիրատվության պայմանագիրը, ժառանգության իրավունքի վկայագրիրը, դատարանի վճիռները և այլ) (անհրաժեշտության դեպքում)

էլեկտրոնային կամ թղթային

6.

Անկախ գնահատող կազմակերպության կողմից տրամադրված անշարժ գույքի նախնական գնահատման տեղեկանք

բնօրինակ, 3 ամիս
(բացառությամբ Բանկում արդեն իսկ գրավադրված անշարժ գույքի դեպքում, որը սահմանվում է 12 ամիս։ Սակայն, եթե տվյալ պահին Բանկը չի համագործակցում նախկինում անշարժ գուքը գնահատած կազմակերպության հետ կամ վարկ/գրավ հարաբերակցությունը, ներառյալ նոր վարկը, 80% և բարձր է (հաշվարկված անշարժ գույքի լիկվիդային արժեքից), ապա պահանջվում է այն կրկին գնահատել)

II. Փուլ (վարկի ձևակերպման համար հաճախորդից պահանջվող փաստաթղթեր)

7.

Տեղեկանք ՀՀ ԿԱ Կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից անշարժ գույքի գրավադրված կամ այլ տիպի արգելանքի տակ չլինելու մասին (Միասնական տեղեկանք)

բնօրինակ

8.

Բանկի հետ համագործակցող անկախ գնահատող կազմակերպության կողմից տրամադրված անշարժ գույքի գնահատման ակտ

բնօրինակ, 3 ամիս՝ վարկը ձևակերպելու պահին
(բացառությամբ Բանկում արդեն իսկ գրավադրված անշարժ գույքի դեպքում, որը սահմանվում է 12 ամիս։ Սակայն, եթե տվյալ պահին Բանկը չի համագործակցում նախկինում անշարժ գուքը գնահատած կազմակերպության հետ կամ վարկ/գրավ հարաբերակցությունը, ներառյալ նոր վարկը, 80% և բարձր է (հաշվարկված անշարժ գույքի լիկվիդային արժեքից), ապա պահանջվում է այն կրկին գնահատել)

9.

Անշարժ գույքի սեփականատերերի անձը հաստատող փաստաթղթեր

բնօրինակ

10.

Եթե սեփականատերը/համասեփականատերը ամուսնացած է, ապա ամուսնության վկայական, ամուսնու անձը հաստատող փաստաթուղթ, ամուսնու մահվան դեպքում` մահվան վկայական, ամուսնալուծության դեպքում` ամուսնալուծության վկայական, հայտարարություն ամուսնացած չլինելու վերաբերյալ (անհրաժեշտության դեպքում)

բնօրինակ

Անհրաժեշտության դեպքում Բանկի կողմից կարող են պահանջվել նաև այլ փաստաթղթեր

*Եթե գրավադրման ենթակա անշարժ գույքը գրավադրված է այլ կազմակերպությունում ապա պահանջվում է նաև.
1. հաջորդող գրավի ձևակերպման թույլտվությունը՝ տրված կազմակերպության կողմից՝ օրենքով սահմանված դեպքերում
2. տվյալ գույքով ապահովված վարկի գծով պարտավորությունների մնացորդների վերաբերյալ տեղեկատվություն և հաշվեհամարը, որին պետք է փոխանցվի վարկի գումարը (նշված տեղեկատվությունը Բանկին ներկայացվում է հաճախորդի համար նախընտրելի եղականով) ** Եթե գրավադրվող գույքի սեփականատերն անչափահաս է, ապա պահանջվում է նաև.
1. ծննդյան վկայական կամ անձը հաստատող փաստաթուղթ,
2. օրինական ներկայացուցիչների (ծնողներ, որդեգրողներ, խնամակալներ, հոգաբարձուներ) անձը հաստատող փաստաթուղթ, ինչպես նաև համաձայնություն խնամարկյալի գույքը (բաժինը) վաճառելու և (կամ) գրավ դնելու և գրավ դրված գույքի (բաժնի) վրա առանց դատարան դիմելու բռնագանձում տարածելու մասին (14-18 տարեկան երեխաների դեպքում),
3. խնամակալության և հոգաբարձության մարմնից թույլտվություն խնամարկյալի գույքը (բաժինը) վաճառելու և (կամ) գրավ դնելու և գրավ դրված գույքի (բաժնի) վրա առանց դատարան դիմելու բռնագանձում տարածելու մասին կամ նման գործարքի իրականացմանը երեխայի օրինական ներկայացուցչի կողմից համաձայնություն տալուն:
***Եթե գործարքի կողմերից որևէ մեկի փոխարեն հանդես է գալիս լիազորված անձ, ապա պահանջվող փաստաթղթերի ցանկը ներառում է նաև նոտարական կարգով վավերացմամբ (կամ դրան հավասարեցված) Բանկի համար ընդունելի լրազորագիրը և լիազորված անձի անձը հաստատող փաստաթղթեր

«Սպառողական վարկ» անշարժ գույքի գրավադրմամբ, եկամուտների հիմնավորմամբ վարկերի տրամադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

Վարկառուից/համավարկառուից պահանջվող փաստաթղթերի ցանկը և դիմումի ուսումնասիրության համար անհրաժեշտ տեղեկատվությունը

Ներկայացման ձևը և վաղեմության ժամկետը` Վարկի վերաբերյալ որոշման կայացման օրվա դրությամբ

I. Փուլ` հայտի ուսումնասիրության (վերլուծության) և հաստատման համար անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և փաստաթղթերը

1.

Վարկ ստանալու դիմում-հայտը

բնօրինակը

2.

Վարկառուի/համավարկառուի/երաշխավորի անձը հաստատող փաստաթուղթ` անձնագիրը, նույնականացման քարտ կամ դրանց փոխարինող այլ փաստաթուղթ

բնօրինակը

3.

Վարկառուի/համավարկառուի ՀԾՀ/ՀԾՀ չունենալու վերաբերյալ տեղեկանք

բնօրինակը կամ Էլեկտրոնային

4.

Գույքի սեփականության վկայականը կամ գույքի սեփականության իրավունքը հաստատող փաստաթուղթը

բնօրինակը

5.

Անկախ գնահատող կազմակերպության կողմից տրամադրված գույքի նախնական գնահատման տեղեկանքը

բնօրինակ, 3 ամիս
(բացառությամբ Բանկում արդեն իսկ գրավադրված անշարժ գույքի դեպքում, որը սահմանվում է 12 ամիս։ Սակայն, եթե տվյալ պահին Բանկը չի համագործակցում նախկինում անշարժ գուքը գնահատած կազմակերպության հետ կամ վարկ/գրավ հարաբերակցությունը, ներառյալ նոր վարկը, 80% և բարձր է (հաշվարկված անշարժ գույքի լիկվիդային արժեքից), ապա պահանջվում է այն կրկին գնահատել)

6.

Սեփականության վկայականի տրման հիմքերը (սեփականաշնորհման որոշումները, առքուվաճառքի, նվիրատվության պայմանագիրը, ժառանգության իրավունքի վկայագրիրը, դատարանի վճիռները և այլ) (անհրաժեշտության դեպքում)

էլեկտրոնային կամ թղթային

7.

Վարկառուի/համավարկառուի եկամուտները հավաստող փաստաթղթերը*

7.1.

Տեղեկանք(ներ) աշխատավայրից

բնօրինակ, 30 օր

7.2.

Վարձակալության պայմանագիր` կնքված օրենքով սահմանված կարգով

բնօրինակ

7.3.

Տեղեկանք ֆինանսական կազմակերպությունից վարկի դիմումի ընդունման օրվանը նախորդող առնվազն 12 ամսվա ընթացքում ստացված պարբերական փոխանցումների վերաբերյալ, բանկային հաշվից քաղվածք , փոխանցման ստացումը հավաստող փաստաթուղթ

բնօրինակ

7.4.

Վճարովի աշխատանքի կատարումը կամ ծառայություների մատուցումը հիմնավորող փաստաթղթեր (Ծառայությունների մատուցման պայմանագրեր, տեղեկանք, հայտարարագրեր` տրված ֆիզ. անձանց կողմից)

բնօրինակ

7.5.

Տեղեկանք կենսաթոշակ' երկարաամյա ծառայության (Ոստիկանության, պաշտպանության նախարարության, քրեակատարողական և այլ համապատասխան մարմինների աշխատակիցներ, մանկավարժներ, դատավորներ և այլն) կերակրողին կորցնելու և այլն (բացառությամբ տարիքային կենսաթոշակի) ստացման վերաբերյալ

բնօրինակ

II. Փուլ` վարկի ձևակերպման համար հաճախորդից պահանջվող փաստաթղթերը

8.

Տեղեկանք ՀՀ ԿԱ Կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից անշարժ գույքի գրավադրված կամ այլ տիպի արգելանքի տակ չլինելու մասին (Միասնական տեղեկանք)

բնօրինակը

9.

Բանկի հետ համագործակցող անկախ գնահատող կազմակերպության կողմից տրամադրված գույքի գնահատման ակտը (ըստ անհրաժեշտության)

բնօրինակ, 3 ամիս՝ վարկը ձևակերպելու պահին
(բացառությամբ Բանկում արդեն իսկ գրավադրված անշարժ գույքի դեպքում, որը սահմանվում է 12 ամիս։ Սակայն, եթե տվյալ պահին Բանկը չի համագործակցում նախկինում անշարժ գուքը գնահատած կազմակերպության հետ կամ վարկ/գրավ հարաբերակցությունը, ներառյալ նոր վարկը, 80% և բարձր է (հաշվարկված անշարժ գույքի լիկվիդային արժեքից), ապա պահանջվում է այն կրկին գնահատել)

10.

Գույքի սեփականատերերի անձը հաստատող փաստաթղթերը

բնօրինակները

11.

Եթե սեփականատերը/համասեփականատերը ամուսնացած է, ապա ամուսնության վկայականը, ամուսնու անձը հաստատող փաստաթուղթը, ամուսնու մահվան դեպքում` մահվան վկայականը, ամուսնալուծության դեպքում` ամուսնալուծության վկայականը, հայտարարություն ամուսնացած չլինելու վերաբերյալ (անհրաժեշտության դեպքում)

բնօրինակը

Անհրաժեշտության դեպքում Բանկի կողմից կարող են պահանջվել նաև այլ փաստաթղթեր:

*Սույն ցանկի 7-րդ կետով սահմանված փաստաթղթերը ներկայացվում են ըստ հաճախորդի կողմից ստացվող եկամուտների տեսակի (առնվազն մեկը կամ մի քանիսը կամ բոլորը միաժամանակ):
** Եթե գրավադրման ենթակա գույքը գրավադրված է այլ կազմակերպությունում ապա պահանջվում է նաև.
1. հաջորդող գրավի ձևակերպման թույլտվությունը՝ տրված կազմակերպության կողմից՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում
2. տվյալ գույքով ապահովված վարկի գծով պարտավորությունների մնացորդների վերաբերյալ տեղեկատվություն և հաշվեհամարը, որին պետք է փոխանցվի վարկի գումարը (նշված տեղեկատվությունը Բանկին ներկայացվում է հաճախորդի համար նախընտրելի եղականով)
*** Եթե գրավադրվող գույքի սեփականատերն անչափահաս է, ապա պահանջվում է նաև.
1. ծննդյան վկայական կամ անձը հաստատող փաստաթուղթ,
2. օրինական ներկայացուցիչների (ծնողների, որդեգրողների, խնամակալների, հոգաբարձուների) անձը հաստատող փաստաթուղթը, ինչպես նաև համաձայնություն խնամարկյալի գույքը (բաժինը) վաճառելու և (կամ) գրավ դնելու և գրավ դրված գույքի (բաժնի) վրա առանց դատարան դիմելու բռնագանձում տարածելու մասին (14-18 տարեկան երեխաների դեպքում),
3. խնամակալության և հոգաբարձության մարմնից թույլտվություն խնամարկյալի գույքը (բաժինը) վաճառելու և (կամ) գրավ դնելու և գրավ դրված գույքի (բաժնի) վրա առանց դատարան դիմելու բռնագանձում տարածելու մասին կամ նման գործարքի իրականացմանը երեխայի օրինական ներկայացուցչի կողմից համաձայնություն տալու:
**** Եթե գործարքի կողմերից մեկի փոխարեն հանդես է գալիս նրա լիազորված անձը, ապա պահանջվող փաստաթղթերի ցանկը ներառում է նաև նոտարական կարգով վավերացրած (կամ դրան հավասարեցված) Բանկի համար ընդունելի լիազորագիրը և լիազորված անձի անձը հաստատող փաստաթղթերը:

Հավելված 1.5

Ձեռնարկատիրական (այդ թվում՝ ԱՁ) գործունեությամբ զբաղվող հաճախորդների համար փաստաթղթերի ցանկ

1.

Հարկ վճարողի հարկային հաշվառման համար (ՀՎՀՀ) և պետական գրանցման վկայական

պատճե (էլեկտրոնային կամ թղթային)

2.

Կանոնադրություն (առկայության դեպքում)

3.

Գործունեության տվյալ տեսակով զբաղվելու թույլտվություն (լիզենզիա), եթե ՀՀ օրենսդրության համաձայն տվյալ գործունեությունն ծավալելու համար նախատեսված է համապատասխան մարմինների կողմից հատուկ թույլտվությունը

4.

Վերջին 1 տարվա ֆինանսական և հարկային հաշվետվություններ՝ հաստատված հարկային մարմինների կողմից

5.

Վերջին 6 ամիսների եկամուտների և ծախսերի հաշվետվությունները/գրառումները

6.

Կազմակերպության եկամուտները հիմնավորող ներքին հաշվառման փաստաթղթեր (անհրաժեշտոթյան դեպքում)

7.

Տեղեկանք դիվիդենտի ստացման վերաբերյալ (առկայության դեպքում) և դրամարկղի ելքի օրդեր, բանկային հաշվից քաղվածք (անհրաժեշտոթյան դեպքում)

բնօրինակ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1.Բանկը, նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը, մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ սպառողական վարկերի դեպքում հաճախորդին տրամադրում է վարկի էական պայմանների անհատական թերթիկ, որում ներկայացված են հաճախորդին տրամադրվելիք վարկի անհատական պայմանները։
2. Հաճախորդն իրավունք ունի առանց որևէ պատճառաբանության միակողմանիորեն լուծելու վարկային պայմանագիրը` դրա կնքմանը հաջորդող 7 (յոթ) աշխատանքային օրվա ընթացքում (մտածելու ժամանակ)` հետ վերադարձնելով իր ստացած վարկի գումարն ամբողջությամբ և վճարելով տոկոսներ, որոնք հաշվարկվում են պայմանագրով նախատեսված տարեկան փաստացի տոկոսադրույքին համապատասխան։
3. Վաղաժամկետ մարման դեպքում համամասնորեն նվազեցվում է վարկառուի վարկավորման ընդհանուր ծախսի մեջ մտնող Բանկի եկամուտը ձևավորող վճարները։
4. Հաճախորդն իրավունք ունի վարկային պայմանագրով ունեցած պարտավորությունները ժամկետից շուտ կատարելու (մարելու)՝ անկախ այն հանգամանքից, թե նման իրավունք վարկային պայմանագրով նախատեսված է, թե ոչ:
5. Անշարժ գույքի հիփոթեքի պայմանագիրը պետք է վավերացվի նոտարական կարգով։ Գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքը, հիփոթեքի իրավունքը և այլ գույքային իրավունքները ենթակա են պետական գրանցման։
6. Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա: Վարկի տոկոսագումարը հաշվարկվում է վարկի փաստացի մնացորդի նկատմամբ։
7. Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը հաճախորդի համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում:
8. Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգը ներկայացված է հետևյալ հղմամբ՝ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման ուղեցույց:
9. Արտարժույթով վարկերի դեպքում փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկի համար հիմք է ընդունվում վարկի տրամադրման պահին ՀՀ ԿԲ պաշտոնական կայքէջում հրապարակված փոխարժեքը: Փաստացի տոկոսադրույքը կարող է փոփոխվել կախված ՀՀ ԿԲ պաշտոնական կայքէջում հրապարակված փոխարժեքի մեծության փոփոխությունից։
10. Արտարժույթով վարկերի դեպքում վարկի մայր գումարի նկատմամբ հաշվարկվող տոկոսագումարները վարկառուի ցանկությամբ կարող են վճարվել նաև վարկի արժույթով:
11. Արտարժույթով տրամադրվող վարկերի դեպքում արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունները կարող են ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա։
12. Տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները ժամանակին չկատարելու դեպքում գրավադրված գույքը և/կամ դրամական միջոցները կարող են օրենքով սահմանված կարգով բռնագանձվել, իսկ հաճախորդի մասին տեղեկատվությունը Բանկը առավելագույնը երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում ուղարկում է վարկային բյուրո, որտեղ ձևավորվում է հաճախորդի վարկային պատմությունը։ Հաճախորդը իրավունք ունի վարկային բյուրոյից տարեկան մեկ անգամ անվճար ձեռք բերել իր վարկային պատմությունը։
13. Վատ վարկային պատմությունը կարող է խոչընդոտել հաճախորդին՝ ապագայում վարկ ստանալու համար։
14. Վարկառուն կարող է զրկվել գույքի (բնակարանի կամ տան) նկատմամբ իր իրավունքներից, եթե չկատարի կամ ոչ պատշաճ կատարի վարկային պայմանագրով ստանձնած իր պարտավորությունները
15. Հաճախորդի կողմից պարտավորությունների չկատարման դեպքում գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելիս գրավը բավարար չլինելու դեպքում հնարավոր է պարտավորությունների մարում հաճախորդի այլ գույքի հաշվին:
16. Ժամկետանց պարտավորությունները կատարելու դեպքում մարումներն իրականացվում են հետեվյալ հերթականությամբ՝ գումարի բռնագանձման ուղղված ծախսեր, այդ թվում դատական ծախսեր (առկայության դեպքում), տոկոսների տուժանք, վարկի մայր գումարի տուժանք, տոկոսներ, սպասարկման վճար և միջնորդավճարներ /առկայության դեպքում/ և վարկի գումար: Վարկատուն իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ միակողմանիորեն փոփոխելու սույն կետում նշված մարումների հերթականությունը։
17. Կողմերի միջև ծագած վեճերը կարող են լուծվել դատական կարգով կամ ֆինանսական համակարգի հաշտարարի միջոցով («ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով), հասցե` 0010 ք. Երևան, Մ. խորենացու փող. 15, «Էլիտ Պլազա» բիզնես կենտրոն 7-րդ հարկ, էլ. փոստ՝ info@fsm.am, հեռախոս` (+37460) 70 11 11, ֆաքս` (+37410) 58 24 21: Ընդ որում, եթե գույքային պահանջի չափը չի գերազանցում 500 000 (հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը, ապա ֆինանսական համակարգի հաշտարարի որոշումները չեն կարող վիճարկվել Բանկի կողմից։
18. Բանկը «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով կարող է «ճանաչիր քո հաճախորդին» սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ տեղեկություններ։
19. Օտարերկրյա հաշիվների հարկային համապատասխանության ակտի (FATCA) հիման վրա ԱՄՆ-ի հետ կնքած համաձայնագրի համաձայն Բանկը հաճախորդի ԱՄՆ հարկատու հանդիսանալու հանգամանքը պարզելու համար կարող է լրացուցիչ տեղեկություններ հավաքագրել։
20. Հաճախորդը իրավունք ունի Բանկի հետ հաղորդակցվել իր նախընտրած տարբերակով՝ էլ. փոստ կամ փոստային կապ։ Էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է։ Այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից և ապահովում է գաղտնիություն։
21. Վարկային պայմանագրի գործողության ընթացքում քաղվածքների, դրանց կրկնօրինակների, տեղեկանքների տրամադրման պայմաններին կարող եք տեղեկանալ հետևյալ հղմամբ՝ Սակագների։
22. Բանկի մասնաճյուղերի և բանկոմատների ցանկին, վերջիններիս գործունեության հասցեներին և աշխատանքային ժամերին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղմամբ՝ Մասնաճյուղեր և բանկոմատներ։
23. Բանկի կողմից հեռահար սպասարկումն իրականացվում է IDBanking.am առցանց համակարգի միջոցով: Բանկի հեռահար սպասարկման ծառայությունների մատուցման կարգն ու պայմանները ներկայացված են «Հեռահար բանկային ծառայությունների մատուցման հրապարակային պայմաններում»

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԲԱՆԿԸ ՎԵՐԱՀՍԿՎՈՒՄ Է ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԿՈՂՄԻՑ

«Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն»` www.fininfօ.am
Fininfo.am-ը Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն է, որտեղ Դուք կարող եք որոնել և համեմատել ՀՀ ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից առաջարկվող ամենատարածված ծառայությունները:

էջը թարմացվել է 26.05.2020 13:19
Անշարժ գույքի գրավադրմամբ սպառողական վարկը ստանալու համար բանկ է ներկայացվում հետևյալ փաստաթղթերը

 • Անձը հաստատող փաստաթուղթ

 • ՀԾՀ/ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք

 • Տեղեկանք եկամուտների մասին

 • Տեղեկանք բնակավայրից բնակվողների մասին

 • Առաջարկվող գրավի սեփականության վկայական

 • Այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր

էջը թարմացվել է 20.04.2018 11:27
Ուշադրություն. Բանկը պատասխանատվություն չի կրում իր կայքում հղումներով նշված այլ կայքերի բովանդակության ստույգության եւ արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների համար, ինչպես նաև պատասխանատվություն չի կրում այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար: Տեղեկատվության հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: