Chat with us, powered by IDBank
Հոգատար քարտ Քարտեր` հատուկ թոշակառուների համար

Հոգատար քարտ

Քարտեր` հատուկ թոշակառուների համար

 • Տարեկան սպասարկում
  0 ՀՀ դրամ
 • Արժույթ
  ՀՀ դրամ
 • Դրական մնացորդի վրա տարեկան %
  3%

Ստացե՛ք Ձեր կենսաթոշակն «ԱյԴի Բանկ»-ի Հոգատար քարտատեսակով և հնարավորություն ունեցեք օգտվելու քարտի կողմից տրամադրվող մի շարք առավելություններից և զեղչերից: Քարտը տրամադրվում է անվճար:

էջը թարմացվել է 05.06.2018 13:14

Հոգատար

Քարտեր` հատուկ թոշակառուների համար

Ովքե՞ր կարող են հանդիսանալ «Հոգատար» քարտի հաճախորդներ

Համաձայն ՀՀ «Պետական Կենսաթոշակների մասրի» օրենքի՝ հոդվածներ 8-28, Բանկը սահմանում է «Հոգատար քարտի» Հաճախորդների ցանկը․

Աշխատանքային`

տարիքային, արտոնյալ պայմաններով, երկարամյա ծառայության, հաշմանդամության, կերակրողին կորցնելու դեպքում, մասնակի

Զինվորական

երկարամյա ծառայության, հաշմանդամության, կերակրողին կորցնելու դեպքում

Հավելյալ արտոնություններ

 • «Գեդեոն Ռիխտեր» ԲԲԸ-ի դեղատների ցանցում քարտապաններին տրամադրվում է 5 % զեղչ:
 • «Ալֆա Ֆարմ» ՓԲԸ-ի դեղատների ցանցում քարտապաններին տրամադրվում է 5 % զեղչ:

Քարտերի տրամադրման և սպասարկման սակագներն են`Ծառայության տեսակը

ArCa Classic

1

Քարտի արժույթ

ՀՀ դրամ

2

Քարտի տրամադրում (թողարկում) 2-5 բանկային օրվա ընթացքում1

անվճար

3

Քարտի գործողության ժամկետ

2 տարի

4

Քարտի շտապ տրամադրում 1(մեկ)2 բանկային օրվա ընթացքում

1000 ՀՀդրամ

5

Քարտային հաշվի սպասարկման տարեկան վճար

0 ՀՀ դրամ

6

Չնվազող մնացորդ

0 ՀՀ դրամ

7

Ժամկետը լրացած քարտերի վերաթողարկում

անվճար

8

Քարտային հաշվի դրական մնացորդին հաշվարկվող տարեկան պարզ տոկոսադրույք

3%

9

Վնասված, շահագործման ոչ ենթակա քարտի կրկնօրինակի տրամադրում գործողության նույն ժամանակահատվածով*

700 ՀՀ դրամ

10

Քարտի արգելափակում

անվճար

11

Քարտի ապաարգելափակում

անվճար

12

Քարտային հաշվի քաղվածքի ամենամսյա տրամադրում Բանկում կամ փոստի, էլ․ փոստի միջոցով

անվճար

13

Քարտային հաշվի քաղվածքի տրամադրում Բանկում կամ փոստի, էլ․ փոստի3միջոցով

անվճար

14

Կորցրած, գողացված քարտի կամ PIN կոդի դեպքում քարտի կրկնօրինակի տրամադրում գործողության նույն ժամանակահատվածով*

700 ՀՀ դրամ

15

Քարտային հաշվի քաղվածքի լրացուցիչ տրամադրում Բանկում կամ փոստի, էլ․փոստի միջոցով

500 ՀՀ դրամ

16

Վճար յուրաքանչյուր SMS-ի համար

0 դրամ

17

Միջնորդավճար քարտով Բանկի բանկոմատներից կանխիկի տրամադրման համար

Անվճար

18

Միջնորդավճար Բանկի կանխիկացման կետերից (POS տերմինալ) կանխիկի տրամադրման համար

անվճար

19

Միջնորդավճար ԱրՔա համակարգի այլ բանկերի կանխիկացման կետերից կանխիկի տրամադրման համար

0.50%

20

Միջնորդավճար քարտից քարտ կատարվող փոխանցումների համար

0.50%

21

Միջնորդավճար քարտով կատարվող անկանխիկ գործարքների իրականացման համար

անվճար

22

Կանխիկացման օրական սահմանաչափ

300 000 ՀՀ դրամ

23

Կանխիկացման գործարքների օրական քանակը

10 հատ

24

Միջնորդավճար սահմանաչափերի ժամանակավոր կամ մշտական վերանայման համար

անվճար

25

Քարտային հաշվի փակում և քարտի վերադարձ

անվճար

*Աղյուսակի 9-րդ և 14-րդ կետերում նշված ծառայություններն առաջին դեպքի համար մատուցվում են անվճար, իսկ հետագայում` աղյուսակում նշված միջնորդավճարի համաձայն, եթե Բանկը ավելի նպաստավոր պայմաններ չի առաջարկում:

1Քարտի ակտիվացումը կատարվում է համաձայն Բանկի «Վճարային քարտերի սպասարկման» կանոնների
2Քարտի շտապ տրամադրումն իրականացվում է միայն Բանկի Վարդանանց մասնաճյուղում:
3Քաղվածքի տրամադրումը ՀՀ տարածքում և ՀՀ տարածքից դուրս իրականացվում է Հաճախորդի քարտային հաշվին փոստային ծառայության և Բանկի համապատասխան սակագների հանրագումարի առկայության դեպքում։

Ապահովագրություն

«ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ-ն Ռոսգոսստրախ-Արմենիա ԱՓԲԸ համատեղ ակցիայի շրջանակում առաջարկում է մինչև 70 տարեկան հաճախորդներին ձեռք բերել Ռոսգոսստրախ-Արմենիա ԱՓԲԸ կողմից Դժբախտ Պատահարների` «Ընտանիք ծրագիր»* և Գույքի` «Բնակարան ակտիվ» (ֆիքսված տարբերակ) ապահովագրություն։ Հաճախորդը Բանկում կախված ապահովագրության տեսակից և լիմիտից վճարում է 5,000-22,500 ՀՀ դրամ և Բանկի հետ կնքում է Ապահովագրության պայմանագիր։

Հաճախորդը Ապահովագրության պայմանագիրը ներկայացնում է «Աստղիկ» ԲԿ և հնարավորություն է ստանում օգտվել 90.99% զեղչով «Աստղիկ» ԲԿ-ում մի շարք հետազոտությունների համար․

· Թերապևտի խորհրդատվություն
· Ակնաբույժի կողմից տեսողության ստուգում
· Կանանց համար գինեկոլոգի խորհրդատվություն կամ տղամարդկանց համար ուրոլոգի խորհրդատվություն
· Որորվայնի խոռոչի, փոքր կոնքի օրգանների և վահանաձև գեղձի ուլտրաձայնային հետազոտություն
· ԷՍԳ
· Արյան ընդհանուր քննություն լեյկոբանաձևով
· 10% զեղչ ամբուլատոր / ստացիոնար բուժումից

*Դժբախտ Պատահարներից ապահովագրության պայմանագիրը անդրադառնում է նաև Հաճախորդի (ապահովադրի) հետ համատեղ տնտեսություն վարող (անկախ գրանցումից) 1-70 տարեկան ընտանիքի անդամների վրա:

Ապահովագրության պայմանագրերի սակագներին և այլ տեղեկատվությանը կարող եք ծանոթանալ՝ https://www.idbank.am/retail/insurance/ հղումով։

Պայմաններ բոլոր քարտատեսակների համար

1. Բանկի քարտերը հաշվարկային են և նախատեսված են Քարտապանին պատկանող դրամական միջոցների սահմաններում կանխիկացման, կանխիկի մուտքագրման և անկանխիկ գործառնություններ/գործարքներ իրականացնելու համար՝ Քարտապանի քարտային հաշվում առկա դրամական միջոցների և Բանկի կողմից տրամադրված վարկային գծի/օվերդրաֆտի հաշվին:
2. Այն միջնորդավճարները, որոնք ենթակա են ԱԱՀ-ով հարկման, ներառում են նաև ԱԱՀ-ն։
3. Կազմակերպությունների հետ աշխատավարձային քարտերի տրամադրման և սպասարկման սակագները սահմանվում են առանձին` համապատասխան պայմանագրերով:
4. Բանկն իրավունք ունի միակողմանիորեն փոփոխել հաշվում եղած դրամական միջոցների համար վճարվող տոկոսների չափը` դրանք ուժի մեջ մտնելուց 15 օր առաջ տեղեկացնելով քարտատիրոջը:
5. Բանկին վերապահված է հաշվում եղած դրամական միջոցների դիմաց ստացված տոկոսներից օրենքով սահմանված կարգով եկամտահարկը (10%) հաշվելու և վճարելու հարկային գործակալի իրավունք:
6. Բանկի և հաճախորդի միջև ծագած վեճերը կարգավորվում են կողմերի միջև բանակցությունների միջոցով:
7. Կողմերի միջև ծագած վեճերը կարող են լուծվել ֆինանսական համակարգի հաշտարարի միջոցով («ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով), կամ առևտրային արբիտրաժում («Առևտրային արբիտրաժի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով):
8. SMS հաղորդագրության և էլեկտրոնային հասցեի ակտիվացման համար անհրաժեշտ է այցելել (անձը հաստատող փաստաթղթով) Բանկի ցանկացած մասնաճյուղ և լրացնել համապատասխան դիմում-հայտը:
9. Քարտը հաճախորդին տրամադրվում է քարտի տրամադրման դիմումը Բանկ ներկայացնելուց և սպասարկման պայմանագիրը ստորագրելուց հետո 2-5 բանկային օրվա ընթացքում:
10. Քարտի հետ հաճախորդին տրամադրվում է նաև հատուկ ծածկագիր (PIN-կոդ) պարունակող ծրար: PIN-կոդը պետք է օգտագործի միայն հաճախորդը, ինչպես նաև հաճախորդը պարտավոր է ապահովել PIN-կոդի հասանելիության անհնարինությունը այլ անձանց: Խորհուրդ չի տրվում PIN-կոդը պահպանել պլաստիկ քարտի հետ միասին:
11. Քարտի ժամկետի ավարտման դեպքում քարտի վերաթողարկումը կատարվում է բացառապես Քարտապանի համաձայնությամբ։
12. Արտարժույթով արտահայտված գործառնությունների (քարտային հաշվի արժույթը քարտով գործարքի արժույթից տարբերվելու դեպքում) կատարման ժամանակ գործարքը քարտային հաշվառելիս կիրառվում է Բանկի կողմից սահմանված փոխարժեքը: Հաշվի քաղվածքը ստանալուց 15-օրյա ժամկետում հաշվի հետ կապված գործառնություններում անճշտություններ հայտնաբերելու դեպքում հաճախորդը Բանկին կարող է ներկայացնել բողոքարկում: Նշված ժամանակահատվածում բողոքարկումները չստանալու դեպքում Բանկը քաղվածքը համարում է ընդունված: Բողոքարկումը ներկայացվում է Բանկին գրավոր դիմումի տեսքով: Սահմանված ժամկետում ստացված բողոքարկման դիմումը Բանկն ընդունում է կատարման` իրականացնելով տեղական վճարային համակարգի կանոններով սահմանված համապատասխան գործողությունները:
13. Քարտի կորստի դեպքում հաճախորդը պետք է հնարավորինս սեղմ ժամկետում հեռախոսակապի միջոցով կամ այլ հնարավոր եղանակով, տեղյակ պահի՝ զանգահարելով «ԱրմենիանՔարդ» ՓԲԸ պրոցեսինգային կենտրոն (010) 592222 շուրջօրյա հեռախոսահամարով կամ Բանկի Հեռախոսազանգերի կենտրոն (010) 59 33 33 աշխատանքային օրերին՝ 09։00-22։00, շաբաթ և կիրակի օրերին՝ 10։00- 18։00 ընկած ժամակահատվածում, կամ անձնագրով այցելի Բանկի ցանկացած մասնաճյուղ:
Հաճախորդի կողմից քարտի կորստի մասին հեռախոսակապի միջոցով հայտնելու պահին քարտով գործարքների իրականացումն անմիջապես կկասեցվի:
Բանկը պատասխանատվություն չի կրում քարտապանին հասցրած այն վնասի համար, որը կատարվել է քարտը կորցնելու և Բանկ հայտնելու միջև ընկած ժամանակահատվածում: Քարտի գործողության կասեցումից հետո հաճախորդը պետք է այցելի Բանկ և ներկայացնի քարտի կորստի մասին գրավոր դիմում, որի հիման վրա Բանկը հաճախորդին 2-5 բանկային օրվա ընթացքում կտրամադրի նոր քարտ:
14. Ժամկետից շուտ քարտի սպասարկումը դադարեցվում և քարտային հաշիվը փակվում է քարտատիրոջ գրավոր դիմումի համաձայն: Քարտային հաշվի մնացորդը վերադարձվում է հաճախորդին: Քարտը ենթակա է վերադարձման Բանկ:
15. Տոկոսագումարների հաշվարկի օրինակ․
Քարտին գումարը մուտքագրելու օրը՝ 01.08.2018թ․
Քարտ մուտքագրված գումարը` 100,000 ՀՀ դրամ
Տարեկան տոկոսադրույքը` 3%
Տոկոսագումարի վճարումը` ժամկետի վերջում
Քարտին գումարը մնալու ժամկետը` 365 օր
Եկամտային հարկի դրույքաչափը` 10%
Հաշվարկված տոկոսագումարը` 100,000 x 3% : 365 x 364 = 2991.78 ՀՀ դրամ
Եկամտային հարկի գումարը` 2991.78 x 10% = 299.18 ՀՀ դրամ
Քարտապանի ստացած եկամուտը` 2692.60 ՀՀ դրամ
16. Այլ բանկերի բանկոմատներից և POS տերմինալներից կանխիկացման ժամանակ սպասարկող բանկի կողմից կարող են կիրառվել հավելյալ միջնորդավճարներ:
17. Այլ բանկերի բանկոմատներից քարտից քարտ կատարվող փոխանցումների ժամանակ սպասարկող բանկի կողմից կարող է գանձվել հավելյալ միջնորդավճար:
18. Այլ դրույթները սահմանված են Բանկի կողմից վճարային քարտի թողարկման, տրամադրման և սպասարկման հետ կապված Բանկի և Քարտապանի միջև կնքվող պայմանագրով, Բանկի «Վճարային քարտերի սպասարկման կանոններով», ներքին իրավական ակտերով և ԱրՔա վճարահաշվարկային համակարգի կանոններով:

էջը թարմացվել է 19.06.2019 17:07
Հոգատար քարտը ստանալու համար բանկ է ներկայացվում հետևյալ փաստաթղթերը

 • Անձը հաստատող փաստաթուղթ

 • Սոց. քարտ (ՀԾՀ)

 • Կենսաթոշակ ստանալու մասին հավաստող փաստաթուղթ և/կամ գրքույկ բացառությամբ՝ 65 տարին լրացած հաճախորդների:

էջը թարմացվել է 30.11.2018 10:31
Ուշադրություն. Բանկը պատասխանատվություն չի կրում իր կայքում հղումներով նշված այլ կայքերի բովանդակության ստույգության եւ արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների համար, ինչպես նաև պատասխանատվություն չի կրում այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար: Տեղեկատվության հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: