Chat with us, powered by IDBank
Փոխանցումներ ՀՀ տարածքում և ՀՀ տարածքից դուրս

Փոխանցումներ

ՀՀ տարածքում և ՀՀ տարածքից դուրս

«ԱյԴի Բանկ»-ի կողմից իրականացվող փոխանցումների միջոցով դուք կիրականացնեք ՀՀ տարածքում և ՀՀ տարածքից դուրս փոխանցումներ` ստացող կողմին ազատելով նաև լրացուցիչ վճարումների իրականացումից:
ՀՀ դրամով վճարման հանձնարարականը մինչև ժամը 15:30 ընդունելու դեպքում այն կատարվում է նույն բանկային օրը, նշված ժամից ուշ ընդունելու դեպքում` հաջորդ բանկային օրը: ՀՀ տարածքում ՀՀ դրամով "Շտապ" պայմանով փոխանցումները կարող են կատարվել նույն բանկային օրը վճարման հանձնարարականը մինչև 15:45 ընդունելու դեպքում:
Արտարժույթով վճարման հանձնարարականը մինչև ժամը 17:00 ընդունելու դեպքում այն կատարվում է նույն բանկային օրը, նշված ժամից ուշ ընդունելու դեպքում` հաջորդ բանկային օրը:


Փոխանցումների համար կիրառվող սակագները

ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

ՍԱԿԱԳԻՆԸ

ՀՀ ԴՐԱՄ

3.1

ՀՀ տարածքում ՀՀ դրամով փոխանցումներ` հաշվի առկայության դեպքում

անվճար

3.2

ՀՀ տարածքում ՀՀ դրամով շտապ փոխան­ցումներ` հաշվի առկայության դեպքում2

0.1%,

նվազագույնը 500, առավելագույնը 10,000

3.3

ՀՀ տարածքում ՀՀ դրամով փոխանցումներ` առանց հաշվի առկայության

3.3.1

մինչև 100 հազ. ՀՀ դրամ

3.3.1.1

իրավաբանական անձանց և ԱՁ օգտին կատարվող գործարքների դեպքում

250

3.3.1.2

ֆիզիկական անձանց համար

100

3.3.2

100 հազ. ՀՀ դրամ և ավել

3.3.2.1

իրավաբանական անձանց և ԱՁ օգտին կատարվող գործարքների դեպքում

500

3.3.2.2

ֆիզիկական անձանց համար

200

3.4

«ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ հաճախորդների միջև ՀՀ դրամով և արտարժույթով փոխանցումներ

անվճար

3.5

Արտարժույթով փոխանցումներ3

3.5.1

Բանկային հաշվի միջոցով արտարժույթով փոխանցումներ

3.5.1.1

ԱՄՆ դոլարով, Եվրոյով 4, 7

3.5.1.1.1

OUR տարբերակով

Վճարման հանձնարարականի կատարման հետ կապված ծախսերը կրում է փոխանցող հաճախորդը

0.15%,

նվազագույնը` 6,000,

առավելագույնը` 50,000

3.5.1.1.2

Guaranteed OUR տարբերակով

Այս տարբերակն ընտրելու դեպքում գումարը շահառուին կհասնի ամբողջությամբ

ա) ԱՄՆ դոլարի դեպքում՝ ի հավելումն 3․5․1․1 կետի գանձվում է

12,000

բ․1) մինչև 12,500 Եվրո ներառյալ

12,000

բ․2) 12,500 Եվրո գերազանցելու դեպքում

0.15%,

նվազագույնը` 14,000, առավելագույնը` 50,000

3.5.1.1.3

BEN/SHA տարբերակով

Վճարման հանձնարարականի կատարման հետ կապված երրորդ բանկերի ծախսերը գանձվում են փոխանցվող գումարից

5,000

3.5.1.2

ՌԴ ռուբլով, լարիով 4

Կատարվում է միայն OUR տարբերակով, ընդ որում գումարը շահառուին կհասնի ամբողջությամբ

0.05%,

նվազագույնը` 3,000, առավելագույնը` 20,000

3.5.1.3

Անգլիական ֆունտ ստերլինգ4, 5

OUR տարբերակով

Վճարման հանձնարարականի կատարման հետ կապված ծախսերը կրում է փոխանցում կատարող հաճախորդը

0.15%,

նվազագույնը` 7,000, առավելագույնը` 50,000

3.5.1.4

Շվեցարական ֆրանկ, ճապոնական իեն4, 5

OUR տարբերակով

Վճարման հանձնարարականի կատարման հետ կապված ծախսերը կրում է փոխանցում կատարող հաճախորդը

0.15%,

նվազագույնը` 26,000, առավելագույնը` 50,000

3.5.2

Առանց հաշվի Բանկի կողմից արտարժույթով փոխանցումները կատարվում են բացառապես ՌԴ ռուբլով` համաձայն 3.5.1.2 կետի

3.6

Հաճախորդի դիմումի համաձայն վճարման հանձնարարականի հետ կանչման կամ վճարային վավերապայմանների փոփոխման հանձնարարականի կատարում, հարցումների իրականացում 5,6

3.6.1

ՀՀ դրամով

1,000

3.6.2

ՌԴ ռուբլով, լարիով

10,000

3.6.3

Այլ արտարժույթով

3.6.3.1

մինչև 1 տարի վաղեմություն ունեցող վճարման հանձնարարականների դեպքում

30,000

3.6.3.2

1 տարուց ավել վաղեմություն ունեցող վճարման հանձնարարականների դեպքում

125,000

3.7

Փոխանցման հետ վերադարձ թղթակից բանկի կողմից 5

3.7.1

ՀՀ դրամով

0

3.7.2

ՌԴ ռուբլով, լարիով

10,000

3.7.3

Այլ արտարժույթով

20,000

3.8

SWIFT հաղորդագրության կրկնօրինակի տրամադրում

3,000

3.9

Արտարժույթով ստացված չպարզաբանված գումարների վերադարձ` ներքին ներքին նորմատիվ ակտերի համաձայն կամ ուղարկող բանկի պահանջով

3.9.1

ՌԴ ռուբլի

0

3.9.2

Այլ արտարժույթով*

3.9.2.1

Մինչև 500ԱՄՆ դոլար կամ համարժեք այլ արժույթ

5,000

3.9.2.2

500 և ավելի ԱՄՆ դոլար կամ համարժեք այլ արժույթ

15,000

*Գանձվում է վերադարձվող գումարից` համարժեք արժույթով

1 Վճարման հանձնարարականների ընդունման և կատարման համար, բացառությամբ 3.4 կետի, սահմանվում են հետևյալ ռեժիմները․

Վճարման հանձնարարականների ընդունում և կատարում

Ընդունում

Կատարում

Ընդունում

Կատարում

ՀՀ դրամ

Մինչև ժամը 15:30

Նույն բանկային
օրը

Ժամը 15:30-ից
հետո

Հաջորդ բանկային օրը

Այլ արժույթ

Մինչև ժամը 17:00

Նույն բանկային
օրը

Ժամը 17:00-ից
հետո

Հաջորդ բանկային օրը

2 ՀՀ տարածքում ՀՀ դրամով "Շտապ" պայմանով փոխանցումները կարող են կատարվել նույն բանկային օրը միայն մինչև 15:45-ն հանձնարարականը ներկայացնելու դեպքում համապատասխան միջնորդավճարի գանձման պարագայում:

3 Բանկը՝ համաձայն Բանկում առկա տեղեկագրերի, կարող է ինքնուրույն, առանց հաճախորդի նախնական համաձայնության ընտրել միջոցների փոխանցման ճանապարհը /միջնորդ բանկին/ այն դեպքում, երբ փոխանցման ամբողջական ճանապարհը /միջնորդ բանկը/ նշված չէ հաճախորդի կողմից ներկայացված վճարման հանձնարարականում:

4 500,000 ԱՄՆ դոլարը, 400,000 եվրոն/շվեցարական ֆրանկ, 30.0 մլն ՌԴ ռուբլին, 350,000 անգլիական ֆունտ ստերլինգ, 50.0 մլն ճապոնական իեն կամ 1.0 մլն վրացական լարի գերազանցող փոխանցումների դեպքում (բացառությամբ Բանկում ներդրված ավանդի վերադարձման նպատակով կատարվող փոխանցումների) ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձ հաճախորդներից գանձվում է 360,000 ՀՀ դրամ:

5 Տվյալ բաժիններում նշված ծառայությունների սակագները ներառում են Բանկի թղթակից բանկերի միջնորդավճարները: Երրորդ բանկերի ծախսերը, առկայության դեպքում, գանձվում են հաճախորդից լրացուցիչ:

6 Բանկից անկախ պատճառներով հանձնարարականի կատարման արդյունքի անբավարարության դեպքում, վճարված միջնորդավճարի գումարը ենթակա չէ հետ վերադարձման:

7 ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձ հաճախորդների Եվրոյով փոխանցումները կատարվում են միայն OUR կամ BEN/SHA տարբերակներով:


Սակագներն առավել մանրամասն այստեղ

էջը թարմացվել է 12.03.2019 15:00
Ուշադրություն. Բանկը պատասխանատվություն չի կրում իր կայքում հղումներով նշված այլ կայքերի բովանդակության ստույգության եւ արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների համար, ինչպես նաև պատասխանատվություն չի կրում այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար: Տեղեկատվության հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: