Chat with us, powered by IDBank
Փոխանցումներ ՀՀ տարածքում և ՀՀ տարածքից դուրս

Փոխանցումներ

ՀՀ տարածքում և ՀՀ տարածքից դուրս
Տեղեկատվական ամփոփագիր

Հաստատված է
«ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ վարչության
2020 թվականի նոյեմբերի 27-ի թիվ 485-Լ որոշմամբ
Գործում է սկսած 2020 թվականի դեկտեմբերի 1-ից


Ամփոփագրում նշված պայմանները կարող են փոփոխված լինել։
Եթե Դուք ամփոփագրին ծանոթանում եք Բանկի կայքում, խնդրում ենք ուշադրություն դարձնել տեղեկատվական ամփոփագրի գործողության ամսաթվին։
Եթե Դուք ամփոփագրին ծանոթանում եք թղթային տարբերակով, մանրամասն տեղեկությունների համար խնդրում ենք այցելել Բանկի ինտերնետային կայք` www.idbank.am հասցեով (ուշադրություն դարձնելով տեղեկատվական ամփոփագրի գործողության ամսաթվին), դիմել Բանկի ցանկացած մասնաճյուղ կամ զանգահարել Բանկի Հեռախոսազանգերի կենտրոն` 010 59 33 33 , 060 27 33 33 հեռախոսահամարներով։

«ԱյԴի Բանկ»-ի կողմից իրականացվող փոխանցումների միջոցով դուք կիրականացնեք ՀՀ տարածքում և ՀՀ տարածքից դուրս փոխանցումներ` ստացող կողմին ազատելով նաև լրացուցիչ վճարումների իրականացումից:
ՀՀ դրամով վճարման հանձնարարականը մինչև ժամը 15:30 ընդունելու դեպքում այն կատարվում է նույն բանկային օրը, նշված ժամից ուշ ընդունելու դեպքում` հաջորդ բանկային օրը: ՀՀ տարածքում ՀՀ դրամով "Շտապ" պայմանով փոխանցումները կարող են կատարվել նույն բանկային օրը վճարման հանձնարարականը մինչև 15:45 ընդունելու դեպքում:
Արտարժույթով վճարման հանձնարարականը մինչև ժամը 17:00 ընդունելու դեպքում այն կատարվում է նույն բանկային օրը, նշված ժամից ուշ ընդունելու դեպքում` հաջորդ բանկային օրը:

ՓՈԽԱՆՑՈՒՄՆԵՐ ՀՀ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԵՎ ՀՀ ՏԱՐԱԾՔԻՑ ԴՈՒՐՍ1
ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՍԱԿԱԳԻՆԸ
ՀՀ ԴՐԱՄ
1.1 ՀՀ տարածքում փոխանցումներ` բանկային հաշվի միջոցով
1.1.2 «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ հաճախորդների միջև ՀՀ դրամով և արտարժույթով փոխանցումներ (ԱյԴի Բանկի համակարգում) անվճար
1.1.3 ՀՀ դրամով փոխանցումներ այլ ՀՀ բանկեր անվճար
1.1.4 ՀՀ դրամով շտապ փոխան­ցումներ այլ ՀՀ բանկեր 2
0.1%,
նվազագույնը 500, առավելագույնը 10,000
1.1.5 ԱՄՆ դոլարով և Եվրոյով փոխան­ցումներ այլ ՀՀ բանկեր 2.1
1.1.5.1 վճարման հանձնարարականը թղթային ներկայացնելու դեպքում
0.12%,նվազագույնը` 2,000, առավելագույնը` 20,000
1.1.5.2 Վճարման հանձնարարականը Բանկ-Հաճախորդ/ IDBANKING համակարգի միջոցով ներկայացնելու դեպքում
0.1%,նվազագույնը` 1,500, առավելագույնը` 20,000
1.2 ՀՀ տարածքում ՀՀ դրամով փոխանցումներ` առանց հաշվի առկայության
1.2.1 Մինչև 100 հազ. ՀՀ դրամ
1.2.1.1 Իրավաբանական անձանց և ԱՁ-ների օգտին կատարվող փոխանցումների դեպքում 250
1.2.1.2 Ֆիզիկական անձանց օգտին կատարվող փոխանցումների դեպքում 100
1.2.2 100 հազ. ՀՀ դրամ և ավել
1.2.2.1 Իրավաբանական անձանց և ԱՁ-ների օգտին կատարվող փոխանցումների դեպքում 500
1.2.2.2 Ֆիզիկական անձանց օգտին կատարվող փոխանցումների դեպքում
200
1.3 Արտարժույթով փոխանցումներ3
1.3.1 Փոխանցումներ բանկային հաշվի միջոցով
1.3.1.1 ԱՄՆ դոլարով, Եվրոյով4, 7
1.3.1.1.1 OUR տարբերակով
Վճարման հանձնարարականի կատարման հետ կապված ծախսերը կրում է փոխանցող հաճախորդը

0.15%,
նվազագույնը` 6,000,
առավելագույնը` 50,000
1.3.1.1.2 Guaranteed OUR տարբերակով
Այս տարբերակն ընտրելու դեպքում գումարը շահառուին կհասնի ամբողջությամբ
ա)ԱՄՆ դոլարի դեպքում՝ ի հավելումն 2.3.1.1.1 կետի գանձվում է
12,000
բ․1)մինչև 12,500 եվրո ներառյալ
12,000
բ․2)12,500 եվրո գերազանցելու դեպքում
0.15%,
նվազագույնը` 14,000, առավելագույնը` 50,000
1.3.1.1.3 BEN/SHA տարբերակով
Վճարման հանձնարարականի կատարման հետ կապված երրորդ բանկերի ծախսերը գանձվում են փոխանցվող գումարից
5,000
1.3.1.2 ՌԴ ռուբլիով, լարիով4
1.3.1.2.1 Կատարվում է միայն OUR տարբերակով, ընդ որում գումարը շահառուին կհասնի ամբողջությամբ 0.05%,
նվազագույնը` 3,000, առավելագույնը` 20,000
1.3.1.3 Բանկի համար ընդունելի այլ արժույթով4, 5
1.3.1.3.1 OUR տարբերակով
Վճարման հանձնարարականի կատարման հետ կապված ծախսերը կրում է փոխանցում կատարող հաճախորդը

0.15%,
նվազագույնը` 14,000, առավելագույնը` 60,000
1.3.2 Առանց բանկային հաշվի առկայության Բանկի կողմից արտարժույթով փոխանցումները կատարվում են բացառապես ՌԴ ռուբլիով` համաձայն 2.3.1.2 կետի
1.4 Հաճախորդի դիմումի համաձայն վճարման հանձնարարականի հետ կանչման կամ վճարային վավերապայմանների փոփոխման հանձնարարականի կատարում, հարցումների իրականացում 5,6
1.4.1 ՀՀ դրամով
1,000
1.4.2 ՌԴ ռուբլիով, լարիով
10,000
1.4.3 Այլ արտարժույթով
1.4.3.1 մինչև 1 տարի վաղեմություն ունեցող վճարման հանձնարարականների դեպքում 30,000
1.4.3.2 1 տարուց ավել վաղեմություն ունեցող վճարման հանձնարարականների դեպքում
125,000
1.5 Հաճախորդի կողմից թերի կամ սխալ ներկայացված տվյալների արդյունքում փոխանցման հետվերադարձ թղթակից բանկի կողմից 5
1.5.1 ՀՀ դրամով
անվճար
1.5.2 ՌԴ ռուբլով, լարիով
10,000
1.5.3 Այլ արտարժույթով
20,000
1.6 SWIFT հաղորդագրության կրկնօրինակի տրամադրում
3,000
1.7 Արտարժույթով ստացված չպարզաբանված գումարների վերադարձ` ներքին ակտերի համաձայն կամ ուղարկող բանկի պահանջով
1.7.1 ՌԴ ռուբլիով
անվճար
1.7.2 Այլ արտարժույթով*
1.7.2.1 Մինչև 500 ԱՄՆ դոլար կամ համարժեք այլ արժույթ 5,000
1.7.2.2 500 և ավելի ԱՄՆ դոլար կամ համարժեք այլ արժույթ 15,000
*Գանձվում է վերադարձվող գումարից` համարժեք արժույթով
1Վճարման հանձնարարականների ընդունման և կատարման համար, բացառությամբ 2.1.2 կետի, սահմանվում է հետևյալ ժամանակացույցը
Վճարման հանձնարարականների ընդունում և կատարում
Ընդունում Կատարում Ընդունում Կատարում
ՀՀդրամ Մինչև ժամը 15:30 Նույն բանկային
օրը
Ժամը 15:30-ից
հետո
Հաջորդ բանկային օրը
ԱՄՆ դոլար, եվրո, ՌԴ ռուբլի Մինչև ժամը 16:00 Նույն բանկային
օրը
Ժամը 16:00-ից
հետո
Հաջորդ բանկային օրը*
Այլ արժույթ 3 բանկային օրվա ընթացքում
* Մինչև 50,000 ԱՄՆ դոլարով և 50,000 եվրոյով փոխանցումների դեպքում, որոնց կատարման օրը թղթակից բանկի երկրում ոչ աշխատանքային է, փոխանցման արժութավորման ամսաթիվը /valuedate/ կտեղափոխվի հաջորդ բանկային օրը, իսկ 50,000 ԱՄՆ դոլարը, 50,000 Եվրոն գերազանցող և ՌԴ ռուբլով փոխանցումների դեպքում՝ փոխանցումը կկատարվի հաջորդ բանկային օրը։

2ՀՀ դրամով "Շտապ" պայմանով փոխանցումները այլ ՀՀ բանկեր կատարվում են նույն բանկային օրը միայն մինչև 15:45-ն հանձնարարականը ներկայացնելու դեպքում համապատասխան միջնորդավճարի գանձման պարագայում:
2.1 Արտասահմանյան միջնորդ բանկերի միջոցով այլ ՀՀ բանկեր ուղարկվող, ինչպես նաև այլ արտարժույթով փոխանցումներն իրականացվում են համաձայն 2.3 կետի
3Բանկը՝ համաձայն Բանկում առկա տեղեկագրերի, կարող է ինքնուրույն, առանց հաճախորդի նախնական համաձայնության ընտրել միջոցների փոխանցման ճանապարհը /միջնորդ բանկին/ այն դեպքում, երբ փոխանցման ամբողջական ճանապարհը /միջնորդ բանկը/ նշված չէ հաճախորդի կողմից ներկայացված վճարման հանձնարարականում:
4 500,000 ԱՄՆ դոլարը, 400,000 եվրոն/շվեյցարական ֆրանկը, 30.0 մլն ՌԴ ռուբլին, 350,000 անգլիական ֆունտ ստերլինգը, 50.0 մլն ճապոնական իենը, 1.0 մլն վրացական լարին և 500,000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք (ՀՀ ԿԲ հաշվարկային դրույքով) այլ արժույթը գերազանցող փոխանցումների դեպքում (բացառությամբ Բանկում ներդրված ավանդի վերադարձման նպատակով կատարվող փոխանցումների) ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձ հաճախորդներից գանձվում է 360,000 ՀՀ դրամ:
5 Տվյալ բաժիններում նշված ծառայությունների սակագները ներառում են Բանկի թղթակից բանկերի միջնորդավճարները: Երրորդ բանկերի ծախսերը, առկայության դեպքում, գանձվում են հաճախորդից լրացուցիչ:
6Բանկից անկախ պատճառներով հանձնարարականի կատարման արդյունքի անբավարարության դեպքում, վճարված միջնորդավճարի գումարը ենթակա չէ հետ վերադարձման:
7ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձ հաճախորդների եվրոյով փոխանցումները կատարվում են միայն OUR կամ BEN/SHA տարբերակներով: ՌԴ ռուբլով և որոշ այլ արժույթներով փոխանցումների դեպքում փոխանցման հանձնարարականը պետք է պարունակի տվյալ երկրի օրենսդրությամբ պահանջվող կոդավորումը (առկայության դեպքում)։
Բանկը կարող է կասեցնել կամ մերժել փոխանցումը՝ գործարքին առնչվող անհրաժեշտ բավարար տեղեկություններ/փաստաթղթեր չներկայացնելու դեպքում, թղթակից բանկերի պահանջներից ելնելով, ՀՀ օրենսդրությամբ կամ Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված դեպքերում։


Սակագներն առավել մանրամասն այստեղ

«Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն»` www.fininfօ.am
Fininfo.am-ը Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն է, որտեղ Դուք կարող եք որոնել և համեմատել ՀՀ ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից առաջարկվող ամենատարածված ծառայությունները:

էջը թարմացվել է 16.07.2021 16:58
Ուշադրություն. Բանկը պատասխանատվություն չի կրում իր կայքում հղումներով նշված այլ կայքերի բովանդակության ստույգության եւ արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների համար, ինչպես նաև պատասխանատվություն չի կրում այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար: Տեղեկատվության հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: