Chat with us, powered by IDBank
Արագ վարկ Հաշված րոպեների ընթացքում

Արագ Վարկ

Վարկեր՝ հաշված րոպեների ընթացքում

Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար չի սահմանվում։ Վարկը տրամադրվում է առանց գրավի, առանց եկամուտը հաստատող փաստաթղթի։ Վարկը ստանալու համար միայն պահանջվում է ունենալ դրական վարկային պատմություն և համապատասխան վարկարժանության գնահատական։


 • Տոկոսադրույք
  14.9-21.9%
 • Ժամկետ
  մինչև 48 ամիս
 • Նվազագույն գումար
  100 000 ՀՀ Դրամ
  կամ
  200 ԱՄՆ դոլար
 • Առավելագույն գումար
  5 000 000 ՀՀ Դրամ
  կամ
  10 000 ԱՄՆ դոլար


էջը թարմացվել է 04.04.2019 16:51

Արագ Վարկ

Վարկեր` առանց գրավի

Ընդհանուր պայմաններ

1. Վարկի նպատակ Այլ
2. Արժույթ ՀՀ դրամ ԱՄՆ դոլար
3. Վարկի նվազագույն գումար 100 000 200
4. Վարկի առավելագույն գումար Վարկային պատմություն ունեցող հաճախորդներ* 5 000 000 10 000
Վարկային պատմություն չունեցող հաճախորդներ - Գրանցված զուտ եկամտի վեցապատիկ, առավելագույնը 5 000 000 ՀՀ դրամ, եթե հաճախորդի գրանցված զուտ եկամուտը (աշխատավարձ և դրան հավասարեցված վճարներ) 280 000 ՀՀ դրամից ցածր է,
- Գրանցված զուտ եկամտի ութապատիկ, առավելագույնը 5 000 000 ՀՀ դրամ, եթե հաճախորդի գրանցված զուտ եկամուտը (աշխատավարձ և դրան հավասարեցված վճարներ) 280 000 ՀՀ դրամ և բարձր է։
5. Տարեկան անվանական տոկոսադրույք Վարկային պատմություն ունեցող հաճախորդներ* 17.9-21.9% 14.9-18.9%
Վարկային պատմություն չունեցող հաճախորդներ 21.9% 18.9%
6. Վարկի նվազագույն ժամկետ (ամիս) 1
7. Վարկի առավելագույն ժամկետ* (ամիս) 48
8. Տրամադրման եղանակ անկանխիկ`ընթացիկ հաշվի միջոցով անկանխիկ`վճարային քարտի միջոցով
9. Վարկի և տոկոսագումարների մարման եղանակ ամսական հավասարաչափ մասերով (անուիտետային)
10. Ապահովվածություն 1) վարկարժանության գնահատական,
2) ֆիզիկական անձի երաշխավորություն, անհրաժեշտության դեպքում
3) ֆիզիկական անձի երաշխավորություն, անհրաժեշտության դեպքում
*Վարկի առավելագույն գումարը, ժամկետը և տարեկան տոկոսադրույքը որոշվում համաձայն հաճախորդի վարկարժանության գնահատականի

Միջնորդավճարներ

11. Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար չի սահմանվում
12. Վարկի տրամադրման միանվագ միջնորդավճար չի սահմանվում
13. Վարկային հաշվի սպասարկման վճար չի սահմանվում
14. Ընթացիկ հաշվի բացման և վարկի գումարի կանխիկացման վճար անվճար
15. Վճարային քարտի սակագներ 1. ArCa Classic, որի դեպքում տարեկան սպասարկման վճար չի սահմանվում, իսկ մնացած սակագները՝ համաձայն Բանկի գործող սակագների
2. Բանկի կողմից թողարկվող այլ քարտատեսակներ (բացառությամբ Visa Classic/Visa Gold դեբետային և ID-Transfer քարտատեսակների)՝ համաձայն գործող սակագների


Վարկառուի/երաշխավորի նկատմամբ պահանջներ


16. Կարգավիճակ ՀՀ քաղաքացի ֆիզիկական անձ
17. Տարիքային սահմանափակում Վարկառուի/երաշխավորի տարիքը վարկի դիմումի ընդունման օրվա դրությամբ չպետք է 21 տարեկանից պակաս լինի և մինչև վարկի մարման վերջնաժամկետը չպետք է գերազանցի 65 տարեկանը
18. Վարկառուի/երաշխավորի վարկային պատմության նկատմամբ պահանջ 1. Հաճախորդը պետք է ունենա դրական վարկային պատմություն (վարկային պատմության բացակայությունը ընդունելի չէ)
2. Վարկի տրամադրման նախորդող առնվազն վեց ամսվա ընթացքում հաճախորդը պետք է լինի գրանցված աշխատող, եթե վերջինս չունի վարկային պատմություն

Տույժերը, տուգանքները

19. Ժամկետանց վարկի գծով, օրական 0.1%
20. Ժամկետանց տոկոսագումարի գծով, օրական 0.1%
21. Վարկի վաղաժամկետ մարման համար չի սահմանվում
22. Վարկի վաղաժամկետ մարում պահանջելու հիմքեր Բանկն իրավասու է պահանջել վարկի վաղաժամկետ մարում, եթե`
1) հաճախորդը հրաժարվում է վճարային քարտից (ԱՄՆ դոլարով վարկերի դեպքում),
2) վարկի ստացման համար ներակայացված տեղեկությունները կեղծ կամ անարժանահավատ են,
3) չի կատարել պայմանագրով սահմանված պարտավորությունները,
4) այլ հիմքեր` համաձայն պայմանագրի


Հայտի վերաբերյալ այլ պայմաններ

23. Վարկի տրամադրման դրական գործոններ 1) դրական վարկային պատմություն,
2) վարկարժանության դրական գնահատական
3)բավարար դրամական հոսքեր
24. Վարկի մերժման գործոններ 1) բացասական վարկային պատմություն,
2) վարկարժանության բացասական գնահատական,
3) անբավարար դրամական հոսքեր
4) կեղծ կամ անարժանահավատ տեղեկատվության տրամադրում,
5) այնպիսի տեղեկատվության տրամադրում, որը կասկածի տակ է դնում վարկի վերադարձելիությունը
6) այլ գործոններ

25. Որոշման կայացման առավելագույն ժամկետ 1 աշխատանքային օր
26. Վարկառուին վարկի վերաբերյալ կայացված որոշման մասին տեղեկատվության տրամադրման ժամկետ 1 աշխատանքային օր
27. Որոշման վավերականության առավելագույն ժամկետ 5 աշխատանքային օր
28. Վարկի դիմումի ընդունման վայր Բանկի բոլոր մասնաճյուղեր
29. Վարկի ձևակերպման և տրամադրման վայր Բանկի բոլոր մասնաճյուղեր

Արագ վարկի փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկի օրինակ
Գումար՝ 1 000 000 ՀՀ դրամ
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք՝ 17.9%
Ժամկետ՝ 48 ամիս
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք` 19.44%


Ծանոթություն


Վարկի մայր գումարի նկատմամբ հաշվարկվող տոկոսագումարները վարկառուի ցանկությամբ կարող են վճարվել նաև վարկի արժույթով։


Տոկոսագումարների հաշվարկման կարգ`


Տոկոսադրույքը կիրառվում է վարկի նվազող մնացորդի վրա` ելնելով տարում 365 օրվա հաշվարկից:


ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ:

Վարկի վաղաժամկետ մարում

Վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր չեն գանձվում:

Արտարժույթի ազդեցությունը

Հաշվի առնելով, որ Բանկը տրամադրում է վարկեր ոչ միայն ՀՀ դրամով, այլ նաև արտարժույթով, վարկառուն պետք է գիտակցի, որ արտարժույթի տատանումները կարող են դրական/բացասական ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա:

Հայտի մերժում

Այն դիմորդները, որոնք չեն համապատասխանում ծրագրային պահանջներին, կամ Բանկին չի բավարարում հաճախորդի վարկունակությունը չեն կարող վարկավորվել, որի վերաբերյալ հաճախորդի ցանկությամբ Բանկը կարող է տրամադրել գրավոր մերժում: Բանկը պատրաստակամ է սույն մերժման մասին տեղեկությունը հայտնել այլ ՀՀ բանկերին և վարկային կազմակերպություններին (ՀՀ Բանկային գաղտնիք մասին օրենք):

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ: ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ: ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԿԵՏԻՆ ՉՎՃԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ:

Վարկառուի կողմից պարտականությունների չկատարման դեպքում գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելու դեպքում վարկառուի վարկային պարտավորությունները ծածկելու համար գրավը բավարար չլինելու դեպքում պարտավորությունները կարող են մարվել վարկառուի այլ գույքի հաշվին:
Բանկը նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ի:

էջը թարմացվել է 10.07.2019 16:44
Արագ Վարկը ստանալու համար բանկ են ներկայացվում հետևյալ փաստաթղթերը

 • Անձը հաստատող փաստաթուղթ

 • ՀԾՀ/ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք

էջը թարմացվել է 27.02.2019 15:50
Ուշադրություն. Բանկը պատասխանատվություն չի կրում իր կայքում հղումներով նշված այլ կայքերի բովանդակության ստույգության եւ արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների համար, ինչպես նաև պատասխանատվություն չի կրում այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար: Տեղեկատվության հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: