Chat with us, powered by IDBank
Ոսկու գրավով Վարկեր` 0% տոկոսադրույքով

Ոսկու գրավադրմամբ

Վարկեր՝ 0% տարեկան տոկոսադրույքով

Ոսկու գրավով վարկեր՝ 0% տարեկան տոկոսադրույքով, առավելագույնը 3 ամիս ժամկետով։


 • Տոկոսադրույք
  0%
 • Ժամկետ
  3 ամիս
 • Նվազագույն գումար
  30 000 ՀՀ դրամ
 • Առավելագույն գումար
  30 000 000 ՀՀ դրամ


էջը թարմացվել է 01.11.2019 15:09

Ոսկու գրավադրմամբ վարկեր

0% տարեկան տոկոսադրույքով

Հաստատված է
«ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ վարչության
2021 թվականի օգոստոսի 13-ի N 317-Լ որոշմամբ
Գործում է սկսած 2021 թվականի օգոստոսի 18-ից

Ամփոփագրում նշված պայմանները կարող են փոփոխված լինել։
Եթե Դուք ամփոփագրին ծանոթանում եք Բանկի կայքում, խնդրում ենք ուշադրություն դարձնել տեղեկատվական ամփոփագրի գործողության ամսաթվին։
Եթե Դուք ամփոփագրին ծանոթանում եք թղթային տարբերակով, մանրամասն տեղեկությունների համար խնդրում ենք այցելել Բանկի ինտերնետային կայք` www.idbank.am հասցեով (ուշադրություն դարձնելով տեղեկատվական ամփոփագրի գործողության ամսաթվին), դիմել Բանկի ցանկացած մասնաճյուղ կամ զանգահարել Բանկի Հեռախոսազանգերի կենտրոն` 010 59 33 33 , 060 27 33 33 հեռախոսահամարներով։

0% ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔՈՎ ՈՍԿՈՒ ԳՐԱՎՈՎ ԱՊԱՀՈՎՎԱԾ ՎԱՐԿԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Ընդհանուր դրույթներ

1.

Վարկատեսակ

«Ոսկի 0%»

2.

Նպատակ

սպառողական

3.

Արժույթ

ՀՀ դրամ

4.

Նվազագույն գումար

30 000 ՀՀ դրամ

5.

Առավելագույն գումար

այլ բանկերից, վարկային և այլ կազմակերպություններից տեղափոխվող ոսկու գրավով ապահովված վարկի կրկնապատիկի չափով, բայց ոչ ավել քան 30 000 000 ՀՀ դրամ

6.

Վարկ/գրավ առավելագույն հարաբերակցություն

100%

7.

Վարկի մարման ձև

ժամկետի վերջում

8.

Ժամկետը

90-ից 93-րդ օրը ներառյալ

9.

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

0%

10.

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք1

15․32%

11.

Վարկի տրամադրման միանվագ միջնորդավճարը վարկի տրամադրման պահին (վարկի պայմանագրային գումարից)

3․5%

12.

Վարկային հաշվի ամսական սպասարկման վճարը

չի սահմանվում

13.

Սույն պայմանները գործում են միայն ոսկու գրավով ապահովված վարկերը այլ բանկերից, վարկային և այլ կազմակերպություններից տեղափոխման դեպքում, և տեղափոխվող վարկ(եր)ի պայմանագրային գումարի հանրագումարի առնվազն 80%-ը պետք է սպասարկված լինի ոչ պակաս քան 30 օր, իսկ տեղափոխված վարկերի հետագա վերաձևակերպումը իրականացվում է համաձայն Բանկում գործող «Ոսկի ստանդարտ» վարկատեսակի պայմանների և և սակագների՝ հետևյալ հղումով՝ «Ոսկի ստանդարտ» վարկատեսակի տեղեկատվական ամփոփագիր։

14.

Սույն վարկատեսակի մնացած պայմանները՝ համաձայն Բանկում գործող «Ոսկի ստանդարտ» վարկատեսակի պայմանների և սակագների՝ հետևյալ հղումով՝ «Ոսկի ստանդարտ» վարկատեսակի տեղեկատվական ամփոփագիր

15.

Հաճախորդի կողմից ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկ

15.1

անձը հաստատող փաստաթուղթ (բնօրինակ),

15.2

սոցիալական քարտ/հանրային ծառայության համարանիշ/նույնականացման քարտ/ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքի համարը (առկայության դեպքում) (բնօրինակ)

15.3

Այլ բանկերից, վարկային և այլ կազմակերպություններից տեղափոխվող ոսկու գրավով ապահովված վարկի մարման անդորրագիր (անդորրագրի վաղեմության ժամկետ՝ առավելագույնը 5 աշխատանքային օր)

15․4 Հաճախորդի էլեկտրոնային փոստի հասցե

1 ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ Է ՎԱՐԿԻ ՓԱՍՏԱՑԻ ՄՆԱՑՈՐԴԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ, ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1. Բանկը, նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը, հաճախորդին տրամադրում է վարկի էական պայմանների անհատական թերթիկ, որում ներկայացված են հաճախորդին տրամադրվելիք վարկի անհատական պայմանները։
2. Հաճախորդն իրավունք ունի առանց որևէ պատճառաբանության միակողմանիորեն լուծելու վարկային պայմանագիրը` դրա կնքմանը հաջորդող 7 (յոթ) աշխատանքային օրվա ընթացքում (մտածելու ժամանակ)` հետ վերադարձնելով իր ստացած վարկի գումարն ամբողջությամբ և վճարելով տոկոսներ, որոնք հաշվարկվում են պայմանագրով նախատեսված տարեկան փաստացի տոկոսադրույքին համապատասխան։
3. Վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում համամասնորեն նվազեցվում է վարկառուի վարկավորման ընդհանուր ծախսի մեջ մտնող Բանկի եկամուտը ձևավորող վճարները։
4. Հաճախորդն իրավունք ունի վարկային պայմանագրով ունեցած պարտավորությունները ժամկետից շուտ կատարելու (մարելու)՝ անկախ այն հանգամանքից, թե նման իրավունք վարկային պայմանագրով նախատեսված է, թե ոչ:
5. Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա: Վարկի տոկոսագումարը հաշվարկվում է վարկի փաստացի մնացորդի նկատմամբ։
6. Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը հաճախորդի համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում:
7. Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգը ներկայացված է հետևյալ հղմամբ՝ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման ուղեցույց:
8. Արտարժույթով վարկերի դեպքում փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկի համար հիմք է ընդունվում վարկի տրամադրման պահին ՀՀ ԿԲ պաշտոնական կայքէջում հրապարակված փոխարժեքը: Փաստացի տոկոսադրույքը կարող է փոփոխվել կախված ՀՀ ԿԲ պաշտոնական կայքէջում հրապարակված փոխարժեքի մեծության փոփոխությունից։
9. Արտարժույթով վարկերի դեպքում վարկի մայր գումարի նկատմամբ հաշվարկվող տոկոսագումարները վարկառուի ցանկությամբ կարող են վճարվել նաև վարկի արժույթով:
10. Արտարժույթով տրամադրվող վարկերի դեպքում արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունները կարող են ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա։
11. Տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները ժամանակին չկատարելու դեպքում գրավադրված գույքը և/կամ դրամական միջոցները կարող են օրենքով սահմանված կարգով բռնագանձվել, իսկ հաճախորդի մասին տեղեկատվությունը Բանկը առավելագույնը երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում ուղարկում է վարկային բյուրո, որտեղ ձևավորվում է հաճախորդի վարկային պատմությունը։ Հաճախորդը իրավունք ունի վարկային բյուրոյից տարեկան մեկ անգամ անվճար ձեռք բերել իր վարկային պատմությունը։
12. Վատ վարկային պատմությունը կարող է խոչընդոտել հաճախորդին՝ ապագայում վարկ ստանալու համար։
13. Վարկառուն կարող է զրկվել գույքի նկատմամբ իր իրավունքներից, եթե չկատարի կամ ոչ պատշաճ կատարի վարկային պայմանագրով ստանձնած իր պարտավորությունները:
14. Հաճախորդի կողմից պարտավորությունների չկատարման դեպքում գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելիս գրավը բավարար չլինելու դեպքում հնարավոր է պարտավորությունների մարում հաճախորդի այլ գույքի հաշվին:
15. Ժամկետանց պարտավորությունները կատարելու դեպքում մարումներն իրականացվում են հետևյալ հերթականությամբ՝ գումարի բռնագանձման ուղղված ծախսեր, այդ թվում դատական ծախսեր (առկայության դեպքում), տոկոսների տուժանք, վարկի մայր գումարի տուժանք, տոկոսներ, սպասարկման վճար և միջնորդավճարներ /առկայության դեպքում/ և վարկի գումար: Վարկատուն իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ միակողմանիորեն փոփոխելու սույն կետում նշված մարումների հերթականությունը։
16. Կողմերի միջև ծագած վեճերը կարող են լուծվել դատական կարգով կամ ֆինանսական համակարգի հաշտարարի միջոցով («ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով), հասցե` 0010 ք. Երևան, Մ. խորենացու փող. 15, «Էլիտ Պլազա» բիզնես կենտրոն 7-րդ հարկ, էլ. փոստ՝ info@fsm.am, հեռախոս` (+37460) 70 11 11, ֆաքս` (+37410) 58 24 21: Ընդ որում, եթե գույքային պահանջի չափը չի գերազանցում 250,000 (երկու հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը, ապա ֆինանսական համակարգի հաշտարարի որոշումները չեն կարող վիճարկվել Բանկի կողմից:
17. Բանկը «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով կարող է «ճանաչիր քո հաճախորդին» սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ տեղեկություններ։
18. Օտարերկրյա հաշիվների հարկային համապատասխանության ակտի (FATCA) հիման վրա ԱՄՆ-ի հետ կնքած համաձայնագրի համաձայն բանկը հաճախորդի ԱՄՆ հարկատու հանդիսանալու հանգամանքը պարզելու համար կարող է լրացուցիչ տեղեկություններ հավաքագրել։
19. Հաճախորդը իրավունք ունի Բանկի հետ հաղորդակցվել իր նախընտրած տարբերակով՝ էլ. փոստ կամ փոստային կապ։ Էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է։ Այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից և ապահովում է գաղտնիություն։
20. Վարկային պայմանագրի գործողության ընթացքում քաղվածքների, դրանց կրկնօրինակների, տեղեկանքների տրամադրման պայմաններին կարող եք տեղեկանալ հետևյալ հղմամբ՝ Սակագներ։
21. Բանկի մասնաճյուղերի և բանկոմատների ցանկին, վերջիններիս գործունեության հասցեներին և աշխատանքային ժամերին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղմամբ՝ Մասնաճյուղեր և բանկոմատներ։
22. Բանկի կողմից հեռավար սպասարկումն իրականացվում է IDBanking.am առցանց համակարգի և Idram&IDBank հավելվածի միջոցով։ Բանկի հեռավար սպասարկման ծառայությունների մատուցման կարգն ու պայմանները ներկայացված են «Հեռավար բանկային ծառայությունների մատուցման հրապարակային պայմաններում»:


Ամսաթիվ
Անուիտետային վարկատեսակների համար
Ոսկու 1 գրամի շուկայական գինը (ՀՀ դրամ) / Ոսկու հարգը
375 500 560 585 750 875 900 958 999
18/10/21 10,800 14,400 16,100 16,900 21,600 25,200 25,900 27,600 28,800

Ամսաթիվ
Ստանդարտ վարկատեսակների համար
Ոսկու 1 գրամի շուկայական գինը (ՀՀ դրամ) / Ոսկու հարգը
375 500 560 585 750 875 900 958 999
18/10/21 9,700 12,900 14,400 15,100 19,300 22,500 23,100 24,600 25,700

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԲԱՆԿԸ ՎԵՐԱՀՍԿՎՈՒՄ Է ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԿՈՂՄԻ

«Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն»` www.fininfօ.am
Fininfo.am-ը Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն է, որտեղ Դուք կարող եք որոնել և համեմատել ՀՀ ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից առաջարկվող ամենատարածված ծառայությունները:

էջը թարմացվել է 18.10.2021 09:43
Ոսկու գրավադրմամբ վարկը ստանալու համար Բանկ է ներկայացվում հետևյալ փաստաթղթերը

 • Անձը հաստատող փաստաթուղթ

 • ՀԾՀ/ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք


 • Հաճախորդի էլեկտրոնային փոստի հասցե


  Այլ բանկերից, վարկային և այլ կազմակերպություններից տեղափոխվող ոսկու գրավով ապահովված վարկի մարման անդորրագիր/անդորրագրի պատճեի առկայությունը պարտադիր է վարկային փաթեթում/

էջը թարմացվել է 12.10.2020 15:19
Ուշադրություն. Բանկը պատասխանատվություն չի կրում իր կայքում հղումներով նշված այլ կայքերի բովանդակության ստույգության եւ արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների համար, ինչպես նաև պատասխանատվություն չի կրում այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար: Տեղեկատվության հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: