Պարզ-Արագ Վարկեր՝ անշարժ գույքի գրավով

Պարզ-Արագ

Վարկեր՝ անշարժ գույքի գրավով

Օգտվեք Պարզ-Արագ վարկատեսակից։ Վարկը տրամադրվում է առանց եկամուտների հիմնավորման, միայն անշարժ գույքի գրավով։


 • Տոկոսադրույք
  մինչև 14.2%-21%
 • Ժամկետ
  մինչև 84 ամիս
 • Նվազագույն գումար
  1 000 000 ՀՀ Դրամ
 • Առավելագույն գումար
  15 000 000 ՀՀ Դրամ կամ 25 000 000 ՀՀ դրամին համարժեք ԱՄՆ դոլար և Եվրո

էջը թարմացվել է 04.12.2017 05:40

Պարզ-Արագ

Վարկեր՝ անշարժ գույքի գրավով


Ընդհանուր պայմաններ


Նպատակ Այլ
Ապահովվածություն Անշարժ գույք
Արժույթ ՀՀ դրամ ԱՄՆ դոլար Եվրո
Տարեկան տոկոսադրույք մինչև 10 000 000 ՀՀ դրամ վարկեր մինչև 60 ամիս մարման ժամկետ 18.8% 15.2% 14.2%
60 ամիս և ավել մարման ժամկետ 19.8% 17.3% 16.3%
10 000 000 ՀՀ դրամ և ավել վարկեր մինչև 60 ամիս մարման ժամկետ 19.8% 16.3% 15.3%
60 ամիս և ավել մարման ժամկետ 21% 18.8% 17.8%
Վարկի նվազագույն ժամկետ Չի սահմանվում
Վարկի առավելագույն ժամկետ 84 ամիս
Վարկի նվազագույն գումար` ՀՀ դրամ կամ համարժեք ԱՄՆ դոլար/Եվրո) 1 000 000
Վարկի առավելագույն գումար` ՀՀ դրամին համարժեք ԱՄՆ դոլար/Եվրո) ՀՀ դրամի դեպքում`

- Եթե գրավի առարկան գտնվում է 1-ին գոտում` 15 000 000

-
Եթե գրավի առարկան գտնվում է 2-րդ գոտում` 3 000 000

ԱՄՆ դոլարի / Եվրոյի դեպքում`

- Եթե գրավի առարկան գտնվում է 1-ին գոտում` 25 000 000

- Եթե գրավի առարկան գտնվում է 2-րդ գոտում` 7 500 000


Վարկ/գրավ (իրացվելի արժեք) առավելագույն հարաբերակցությունը ՀՀ դրամի դեպքում`
 • 50%
ԱՄՆ դոլարի / Եվրոյի դեպքում`
 • 50%
 • առանձին հողամաս գրավադրելու դեպքում` 30%*
Տրամադրման եղանակը ՀՀ դրամի դեպքում`
 • կանխիկ
ԱՄՆ դոլարի / Եվրոյի դեպքում`
 • անկանխիկ` VISA CLASSIC / MASTERCARD STANDARD վճարային քարտերի միջոցով
Վարկի և տոկոսագումարների մարման եղանակ
 • ամսական հավասարաչափ մասերով` անուիտետային
* Առանձին հողատարածք կարող է ընդունվել միայն, եթե վերջինս գտնվում է Գոտի 1-ում` համաձայն հավելված 1.1:


Վարկառուի/համավարկառուի նկատմամբ պահանջներ

Կարգավիճակ

ՀՀ քաղաքացի ֆիզիկական անձ

Տարիքային սահմանափակում

Վարկի դիմումի ընդունման օրվա դրությամբ չպետք է 23 տարեկանից պակաս լինի և մինչև վարկի մարման վերջնաժամկետը չպետք է գերազանցի 65 տարեկանը,

Համավարկառուի առկայություն

-

Վարկային պատմության նկատմամբ պահանջներ (դրական վարկային պատմություն)
 • գործող ժամկետանց / դասակարգված պարտավորությունների (վարկ, վարկային գիծ, օվերդրաֆտ, տրված երաշխավորություն և այլն) բացակայություն,
 • վարկային պատմության բացակայություն


Ապահովություն

Գրավի առարկա

 • ՀՀ տարածքում գտնվող Բանկի համար ընդունելի անշարժ գույք` համաձայն հավելված 1.1:

Գրավատու

 • ցանկացած ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ (իրավաբանական անձ գրավատուի դեպքում վերջինս պետք է ունենա ՀՀ-ում պետական գրանցում)

Գրավի առարկայի գնահատումը

 • գրավի առարկան պետք է գնահատվի Բանկի հետ համագործակցող մասնագիտացված կազմակերպություններից մեկի կողմից

Գրավի առարկային ներկայացվող նվազագույն պահանջները

 • պետք է ունենա քարե, պանելային կամ երկաթբետոնե կառուցվածք (բացառությամբ միջնապատերի և միջհարկային ծածկերի)
 • անշարժ գույքը չպետք է լինի հասարակական կացարան կամ գտնվի մեկ այլ շինության՝ հանրակացարանի կամ հյուրանոցի տարածքում,
 • չգտնվի գերակա հանրային շահերի տարածքում,

*Որպես լրացուցիչ ապահովման միջոց Բանկը կարող է պահանջել ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձի երաշխավորություն:


Միջնորդավճարներ

Վարկային հայտի ուսումնասիրման վճարը
 • 5000 ՀՀ դրամ*

Վերջին 5 տարվա ընթացքում «ԱյԴի Բանկում» վարկ/վարկային գիծ ունեցած/ունեցող ֆիզիկական անձանցից վարկային հայտի ուսումնասիրման վճար չի գանձվում:

Վարկի տրամադրման միանվագ միջնորդավճարը
 • Վճարային քարտով տրամադրվող վարկի դեպքում` չի սահմանվում
 • մինչև 60 ամիս ժամկետի դեպքում` 0.1%,
 • 60 ամիս և ավել ժամկետի դեպքում` 1.5%
Վարկի սպասարկման ամսական վճարը` հաշվարկված վարկի սկզբնական գումարի ն կատմամբ
 • 0.1%
Բանկային հաշվի բացման/փակման վճարը
 • Համաձայն Բանկում գործող սակագների
Կանխիկացման միջնորդավճար (առանց վճարային քարտերի տրամադրվող վարկերի համար)
 • չի սահմանվում
Վճարային քարտի սակագները
 • Համաձայն Բանկում գործող սակագների՝ բացառությամբ ստորև նշվածի`
Վճարային քարտով կանխիկացման միջնորդավճարը
Բանկի բանկոմատներում և կանխիկացման կետերում

1%

Այլ բանկի բանկոմատներում և կանխիկացման կետերում

1.5%

Քարտից քարտ փոխանցումը Բանկի, այլ բանկերի կողմից թողարկած վճարային քարտին

1%

Հաջորդող գրավ ձևակերպելու վճարը
 • Համաձայն Բանկում գործող սակագների


Տույժեր և տուգանքներ

Ժամկետանց վարկի նկատմամբ, օրական

0.1%

Ժամկետնանց տոկոսագումարի նկատմամբ, օրական

0.1%

Վարկի վաղաժամկետ մարման տույժը

չի սահմանվում


Այլ պայմաններ

Գլխավոր վարկային պայմանագիր
 • Բանկը հաճախորդի հետ կնքում է գլխավոր վարկային պայմանագիր մինչև 180 ամիս ժամկետով վարկերի/վարկային գծերի, քարտային վարկերի/վարկային գծերի համար:
Բացառություններ
 • Աբովյան, Գյումրի, Վանաձոր մասնաճյուղերում սույն վարկատեսակի համար սահմանվում են հետևյալ պայմանները` առավելագույն գումարը սահմանվում է 10.000.000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ և առավելագույնը 60 ամիս մարման ժամկետով
Վարկի տրամադրման դրական գործոնները
 • դրական վարկային պատմությունը,
 • կայուն դրամական հոսքեր
 • գրավի առարկայի համապատասխանությունը Բանկի պահանջների
 • այլ գործոններ
Վարկի մերժման գործոնները
 • բացասական վարկային պատմությունը,
 • դրամական հոսքերի ոչ բավարար մակարդակը,
 • գրավի առարկայի անհամապատասխանությունը Բանկի պահանջներին,
 • կեղծ կամ անարժանահավատ տեղեկատվության տրամադրումը
 • այնպիսի տեղեկատվության տրամադրում, որը կասկածի տակ է դնում վարկի վերադարձելիությունը
 • այլ գործոններ
Որոշման կայացման առավելագույն ժամկետը
 • պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը Բանկ ներկայացնելուց հետո առավելագույնը 1 աշխատանքային օր
Որոշման մասին տեղեկացնելու ժամկետ
 • 1 աշխատանքային օր
Որոշման վավերականության առավելագույն ժամկետը
 • 15 աշխատանքային օր
Կրկնակի որոշման կայացման միանվագ վճարը*
 • 5 000 ՀՀ դրամ
Վարկառուին վարկի գումարի տրամադրման ժամկետը
 • գրավի առարկայի նկատմամբ գրավի իրավունքը հաստատող փաստաթուղթը ստանալուց հետո 1 աշխատանքային օր
Վարկի դիմումի ընդունման, ձևակերպման և տրամադրման վայրը
 • գլխամասային գրասենյակը և բոլոր մասնաճյուղերը

* Կրկնակի որոշում է համարվում, եթե այն կայացվում է որոշման վավերականության ժամկետը լրանալուց հետո 30 օրվա ընթացքում: Կրկնակի որոշման կայացման ժամանակ կրկին իրականացվում է հաճախորդի վարկային պատմության ուսումնասիրություն` համաձայն սույն պայմանների։

«Պարզ-Արագ» անշարժ գույքի գրավով վարկատեսակի տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման օրինակ`

• Վարկի գումարը`
10 000 000 ՀՀ դրամ
• Տարեկան տոկոսադրույք`
18,8%
• Ժամկետ`
60 ամիս
• Ամսական սպասարկում`
0.1%
• Միանվագ միջնորդավճար`
0.1%
• Հայտի ուսումնասիրման վճար`
5 000 ՀՀ դրամ
• Հաշվի բացման վճար` 2 000ՀՀ դրամ
• Անշարժ գույքի գնահատման վճար`
3 000 ՀՀ դրամ
Արդյունավետ տոկոսադրույք`
23.05%

Տոկոսագումարների հաշվարկման կարգ`

Տոկոսադրույքը կիրառվում է վարկի նվազող մնացորդի վրա` ելնելով տարում 365 օրվա հաշվարկից:


ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ:

Վարկի վաղաժամկետ մարում

Վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր չեն գանձվում:

Արտարժույթի ազդեցությունը

Հաշվի առնելով, որ Բանկը տրամադրում է վարկեր ոչ միայն ՀՀ դրամով, այլ նաև արտարժույթով, վարկառուն պետք է գիտակցի, որ արտարժույթի տատանումները կարող են դրական/բացասական ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա:

Հայտի մերժում

Այն դիմորդները, որոնք չեն համապատասխանում ծրագրային պահանջներին, կամ Բանկին չի բավարարում հաճախորդի վարկունակությունը չեն կարող վարկավորվել, որի վերաբերյալ հաճախորդի ցանկությամբ Բանկը կարող է տրամադրել գրավոր մերժում: Բանկը պատրաստակամ է սույն մերժման մասին տեղեկությունը հայտնել այլ ՀՀ բանկերին և վարկային կազմակերպություններին (ՀՀ Բանկային գաղտնիք մասին օրենք):

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ: ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ: ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԿԵՏԻՆ ՉՎՃԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ:

Վարկառուի կողմից պարտականությունների չկատարման դեպքում գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելու դեպքում վարկառուի վարկային պարտավորությունները ծածկելու համար գրավը բավարար չլինելու դեպքում պարտավորությունները կարող են մարվել վարկառուի այլ գույքի հաշվին:

Բանկը նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ի:

էջը թարմացվել է 02.06.2018 13:13
Պարզ-Արագ անշարժ գույքի գրովով վարկը ստանալու համար բանկ է ներկայացվում հետևյալ փաստաթղթերը

 • Անձը հաստատող փաստաթուղթ

 • ՀԾՀ/ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք


 • Տեղեկանք բնակավայրից բնակվողների մասին


 • Գրավադրվող գույքի սեփականության վկայականը


 • գրավի գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվություն


 • Այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր

էջը թարմացվել է 04.12.2017 05:40
Ուշադրություն. Բանկը պատասխանատվություն չի կրում իր կայքում հղումներով նշված այլ կայքերի բովանդակության ստույգության եւ արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների համար, ինչպես նաև պատասխանատվություն չի կրում այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար: Տեղեկատվության հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: