Chat with us, powered by IDBank
Պարզ-Արագ Ունիվերսալ Վարկեր առանց գրավի

Պարզ-Արագ Ունիվերսալ

Վարկեր՝ առանց գրավի

Վարկը տրամադրվում է առանց գրավի, առանց եկամուտը հաստատող փաստաթղթի։ Վարկը ստանալու համար միայն պահանջվում է ունենալ դրական վարկային պատմություն և Համապատասխան վարկարժանության գնահատական։


 • Տոկոսադրույք
  13.5%-24%
 • Ժամկետ
  մինչև 48 ամիս
 • Նվազագույն գումար
  200 000 ՀՀ Դրամ
 • Առավելագույն գումար
  1 200 000 ՀՀ Դրամ


էջը թարմացվել է 19.02.2018 16:32

Պարզ Արագ Ունիվերսալ

Վարկեր` առանց գրավի

Ընդհանուր պայմաններ

1.

Վարկի նպատակ

այլ

2.

Արժույթ

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար/եվրո

3.

Վարկի նվազագույն գումար

200 000

700

4.

Վարկի առավելագույն գումար

Առանց երաշխավորության

1 000 000

2 500

Երաշխավորությամբ

1 200 000

3 500

5.

Տարեկան անվանական տոկոսադրույքը` կախված հաճախորդի վարկունակությունից.

ԱՄՆ դոլար

15 - 22%

Եվրո

13.5 – 20%

ՀՀ դրամ

21 - 24%

6.

ԱՄՆ դոլարով/եվրոյով տրամադրվող վարկերի դեպքում վճարային քարտից կանխիկացում` կախված հաճախորդի վարկարժանությունից․

Կանխիկացումը` Բանկի բանկոմատներում և կանխիկացման կետերում, քարտից քարտ փոխանցումը` Բանկի, այլ բանկերի կողմից թողարկած վճարային քարտերին.

ա) Կանխիկացման ստանդարտ միջնորդավճար

2 - 6%

բ) Կանխիկացման արտոնյալ միջնորդավճար*

1 - 5%

Կանխիկացումն՝ այլ բանկերի բանկոմատներում և կանխիկացման կետերում

7-10%

7.

ՀՀ դրամով տրամադրվող վարկերի դեպքում՝ վարկի տրամադրման միանվագ միջնորդավճար․

7.1

Ստանդարտ միջնորդավճար

2 - 7% և 2 000 ՀՀ դրամ

7.2

Արտոնյալ միջնորդավճար*

1 - 6% և 2 000 ՀՀ դրամ

8.

Վարկի նվազագույն ժամկետ (ամիս)

չի սահմանվում

9.

Վարկի առավելագույն ժամկետ (ամիս)

48

10.

Երաշխավոր(ներ)ի նվազագույն քանակ

1

11.

Տրամադրման եղանակ

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար/եվրո

կանխիկ**

անկանխիկ`

վճարային քարտի միջոցով

12.

Վարկի և տոկոսագումարների մարման եղանակ

ամսական հավասարաչափ մասերով (անուիտետային)

13.

Ապահովվածություն

1) վարկարժանության գնահատական,
2) երաշխավորություն

* Արտոնյալ միջնորդավճարը տրամադրվում է միայն այն հաճախորդներին, որոնք արդեն իսկ հանդիսացել են․
1) Բանկի վարկառու գույքային ապահովմամբ վարկ(եր)ի շրջանակներում և սպասարկվել են նվազագույնը 6 ամիս և վարկ(եր)ի սպասարկման ամբողջ ընթացքում վերջինիս ժամկետանց պարտավորությունների գծով օրերի հանրագումարը չի գերազանցում 15 օրը, ընդ որում յուրաքանչյուր ուշացումը չի գերազանցում 3 օրը։
2) Բանկի վարկառու առանց գույքային ապահովման «Պարզ-արագ քարտ», «Պարզ-արագ էքստրա», «Պարզ-արագ Պրոգրես», «Պարզ-արագ ունիվերսալ» վարկատեսակների շրջանակներում և նշված վարկ(եր)ի շրջանակներում սպասարկվել են նվազագույնը 6 ամիս և վարկ(եր)ի սպասարկման ամբողջ ընթացքում վերջինիս ժամկետանց պարտավորությունների գծով օրերի հանրագումարը չի գերազանցում 15 օրը, ընդ որում յուրաքանչյուր ուշացումը չի գերազանցում 3 օրը։ Նշված հաճախորդներին, անկախ սքոր գնահատականից, նվազագույնը տրամադրվում է իր սպասարկած վարկի պայմանագրային գումարի չափով վարկ, սակայն ոչ ավել սույն վարկատեսակով սահմանված առավելագույն գումարից։
**Սույն պայմանների շրջանակներում ՀՀ դրամով կանխիկ տրամադրվող վարկերի դեպքում ընթացիկ հաշիվ չի բացվում:

Վարկառուի/երաշխավորի նկատմամբ պահանջներ

14.

Կարգավիճակ

ՀՀ քաղաքացի ֆիզիկական անձ

15.

Տարիքային սահմանափակում

Վարկառուի/երաշխավորի տարիքը վարկի դիմումի ընդունման օրվա դրությամբ չպետք է 21 տարեկանից պակաս լինի և մինչև վարկի մարման վերջնաժամկետը չպետք է գերազանցի 65 տարեկանը

16.

Վարկառուի/երաշխավորի վարկային պատմության նկատմամբ պահանջ (դրական վարկային պատմություն)*

1) վարկ ստանալու դիմումի ներկայացման օրվա դրությամբ վարկառուն/երաշխավորը պետք է չունենա ժամկետանց պարտավորություններ (վարկ, վարկային գիծ, օվերդրաֆտ, տրված երաշխավորություն և այլն) և

2) դիմումի ընդունման օրվանը նախորդող երկու տարվա ընթացքում վարկառուի/երաշխավորի ժամկետանց պարտավորությունների գծով օրերի հանրագումարը չպետք է գերազանցի 90 օրը, միաժամանակ վերջին 3 ամսվա ընթացքում ժամկետանց պարտավորությունների գծով օրերի հանրագումարը չպետք է գերազանցի 30 օրը։

3)
դիմումի ընդունման օրվան նախորդող երկու տարվա ընթացքում երաշխավորը չի ունեցել անհուսալի դասակարգված վարկային պարտավորություններ։

17.

Վարկառուի գրանցման նկատմամբ պահանջ

Մշտական գրանցում, ընդ որում`

- վարկառուի գրանցման մարզում առկա է Բանկի մասնաճյուղ, ապա վարկառուն պետք է դիմի իր գրանցման մարզում գտնվող մասնաճյուղ,
- վարկառուի գրանցման մարզում առկա չէ Բանկի մասնաճյուղ, ապա վարկառուն կարող է դիմել Բանկի ցանկացած մասնաճյուղ

18.

Երաշխավորի նկատմամբ պահանջ**

երաշխավորը չպետք է հանդիսանա վարկառուի ընտանիքի անդամ


*Վարկային պատմության բացակայությունն ընդունելի չէ

**Ընտանիքի անդամներ են համարվում` վարկառուի հայրը, մայրը, ամուսինը, երեխաները

Միջնորդավճարներ

19.

Վարկային հայտի ուսումնասիրման վճար

2000 ՀՀ դրամ*

*ԱյԴի Բանկում վերջին 5 տարվա ընթացքում վարկ/վարկային գիծ ունեցած/ունեցող ֆիզիկական անձանցից վարկային հայտի ուսումնասիրման վճար չի գանձվում:

20.

Վարկի տրամադրման միանվագ միջնորդավճար

1) ՀՀ դրամով տրամադրվող վարկերի դեպքում՝ համաձայն սույն պայմանների 7-րդ կետի,
2) ԱՄՆ դոլարով/եվրոյով տրամադրվող վարկերի դեպքում՝ չի սահմանվում

21.

Ընթացիկ հաշվի բացման վճար

Համաձայն Բանկի գործող սակագների

Տույժերը, տուգանքները

22.

Ժամկետանց վարկի գծով, օրական

0.1%

23.

Ժամկետնանց տոկոսագումարի գծով, օրական

0.1%

24.

Վարկի վաղաժամկետ մարման համար

չի սահմանվում

25.

Վարկի վաղաժամկետ մարում պահանջելու հիմքեր

Բանկն իրավասու է պահանջել վարկի վաղաժամկետ մարում, եթե`

1) հաճախորդը հրաժարվում է վճարային քարտից (ԱՄՆ դոլարով/եվրոյով տրամադրված վարկերի դեպքում),

2) վարկի ստացման համար ներակայացված տեղեկությունները կեղծ կամ անարժանահավատ են,

3) չի կատարել պայմանագրով սահմանված պարտավորությունները,

4) այլ հիմքեր` համաձայն պայմանագրի

Վճարային քարտի սակագներ*

26.

Քարտի տեսակ

ARCA CLASSIC

27.

Քարտի տարեկան սպասարկման վճար

չի սահմանվում

28.

Քարտային հաշվի դրական մնացորդի դիմաց հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք

0.1%

* Վճարային քարտի և դրանով իրականացվող գործաքների մնացած սակագները, որոնք չեն կարգավորվում սույն աղյուսակով` համաձայն Բանկի գործող սակագների:

Հայտի վերաբերյալ այլ պայմաններ

29.

Վարկի տրամադրման դրական գործոններ

1) դրական վարկային պատմություն,

2) վարկարժանության դրական գնահատական

30.

Վարկի մերժման գործոններ

1) բացասական վարկային պատմություն,

2) վարկարժանության բացասական գնահատական,

3) կեղծ կամ անարժանահավատ տեղեկատվության տրամադրում,

4) այնպիսի տեղեկատվության տրամադրում, որը կասկածի տակ է դնում վարկի վերադարձելիությունը

5) այլ գործոններ

31.

Որոշման կայացման առավելագույն ժամկետ

պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը Բանկ ներկայացնելուց հետո առավելագույնը 2 աշխատանքային օր

32.

Վարկառուին վարկի վերաբերյալ կայացված որոշման մասին տեղեկատվության տրամադրման ժամկետ

որոշման կայացումից հետո առավելագույնը 1 աշխատանքային օր

33.

Որոշման վավերականության առավելագույն ժամկետ

15 աշխատանքային օր

34.

Վարկի դիմումի ընդունման վայր

Բանկի բոլոր մասնաճյուղեր

35.

Վարկի ձևակերպման և տրամադրման վայր

Բանկի բոլոր մասնաճյուղերՊԱՐԶ- ԱՐԱԳ ՈՒՆԻՎԵՐՍԱԼ վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման օրինակ`


• Գումար` 1 000 000 ՀՀ դրամ
• Տոկոսադրույք` 21%
• Ժամկետ` 48 ամիս
• Միանվագ միջն.` 1% և 2 000 ՀՀ դրամ
• Հայտի ուս. վճար` 0 ՀՀ դրամ
• Մարման եղանակ` ամենամսյա հավասարաչափ
• Արդյունավետ տոկոսադրույք` 23.99%

Տոկոսագումարների հաշվարկման կարգ`

Տոկոսադրույքը կիրառվում է վարկի նվազող մնացորդի վրա` ելնելով տարում 365 օրվա հաշվարկից:


ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ:

Վարկի վաղաժամկետ մարում

Վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր չեն գանձվում:

Արտարժույթի ազդեցությունը

Հաշվի առնելով, որ Բանկը տրամադրում է վարկեր ոչ միայն ՀՀ դրամով, այլ նաև արտարժույթով, վարկառուն պետք է գիտակցի, որ արտարժույթի տատանումները կարող են դրական/բացասական ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա:

Հայտի մերժում

Այն դիմորդները, որոնք չեն համապատասխանում ծրագրային պահանջներին, կամ Բանկին չի բավարարում հաճախորդի վարկունակությունը չեն կարող վարկավորվել, որի վերաբերյալ հաճախորդի ցանկությամբ Բանկը կարող է տրամադրել գրավոր մերժում: Բանկը պատրաստակամ է սույն մերժման մասին տեղեկությունը հայտնել այլ ՀՀ բանկերին և վարկային կազմակերպություններին (ՀՀ Բանկային գաղտնիք մասին օրենք):

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ: ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ: ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԿԵՏԻՆ ՉՎՃԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ:

Վարկառուի կողմից պարտականությունների չկատարման դեպքում գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելու դեպքում վարկառուի վարկային պարտավորությունները ծածկելու համար գրավը բավարար չլինելու դեպքում պարտավորությունները կարող են մարվել վարկառուի այլ գույքի հաշվին:
Բանկը նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ի:

էջը թարմացվել է 07.12.2018 17:18
Պարզ-Արագ Ունիվերսալ վարկը ստանալու համար բանկ է ներկայացվում հետևյալ փաստաթղթերը

 • Անձը հաստատող փաստաթուղթ

 • ՀԾՀ/ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք

էջը թարմացվել է 04.12.2017 05:40
Ուշադրություն. Բանկը պատասխանատվություն չի կրում իր կայքում հղումներով նշված այլ կայքերի բովանդակության ստույգության եւ արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների համար, ինչպես նաև պատասխանատվություն չի կրում այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար: Տեղեկատվության հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: