Chat with us, powered by IDBank
Հիփոթեքային վարկերի Վերավարկավորում

Վերավարկավորում

Անշարժ գույքի ձեռքբերման կամ վերանորոգման հիփոթեքային վարկերի վերավարկավորում

Տեղափոխե՛ք Ձեր հիփոթեքային վարկն «ԱյԴի Բանկ» և թեթևացրեք Ձեր վարկային բեռը՝ ստանալով վարկավորման արդիական պայմաններ: Ձեր վարկն ավելի լավ պայմաններով:


 • Տոկոսադրույք
  սկսած 8.5%
 • Ժամկետ
  մինչև 240 ամիս
 • Նվազագույն գումար
  սահմանված չէ
 • Առավելագույն գումար
  125 000 000 ՀՀ դրամ
  կամ
  250 000 ԱՄՆ դոլար / եվրո


էջը թարմացվել է 07.12.2018 17:23

Վերավարկավորում

Անշարժ գույքի ձեռքբերման կամ վերանորոգման հիփոթեքային վարկերի վերավարկավորումԸնդհանուր պայմաններ


Ձեռքբերում Վերանորոգում
1.1 Արժույթ ՀՀ դրամ ԱՄՆ դոլար ՀՀ դրամ ԱՄՆ դոլար
1․2 Վարկի առավելագույն գումար 125 000 000 250 000 125 000 000 250 000
1․3 Առավելագույն ժամկետ 240 ամիս 120 ամիս
1․4 Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

Հաստատուն տոկոսադրույք՝ առաջին 12 ամիսների համար,

Լողացող տոկոսադրույք՝
13-ից մինչև 240 ամիս
Հաստատուն տոկոսադրույք՝ առաջին 24 ամիսների համար,

Լողացող տոկոսադրույք՝
25-ից մինչև 240 ամիս
Հաստատուն տոկոսադրույք՝ առաջին 12 ամիսների համար,

Լողացող տոկոսադրույք՝
13-ից մինչև 120 ամիս
Հաստատուն տոկոսադրույք՝ առաջին 24 ամիսների համար,

Լողացող տոկոսադրույք՝ 25-ից մինչև 240 ամիս
Հաստատուն տոկոսադրույք՝ առաջին 60 ամիսների համար,

Լողացող տոկոսադրույք՝ 61-ից մինչև 240 ամիս
Հաստատուն՝ 10.1%-14%

Լողացող՝ ԱԲՀՏ[1]+ [0%-3.9%]
Հաստատուն՝ 8.5-13%

Լողացող՝ ԱԲՀՏ[1] + [3.6%-8.1%]
Հաստատուն՝ 10%

Լողացող՝
մինչև ԱԲՀՏ[1]+4%
Հաստատուն՝ սկսած 11.5%

Լողացող՝ ԱԲՀՏ[1] + սկսած 6.6%
Հաստատուն՝ սկսած 12.5%

Լողացող՝ ԱԲՀՏ[1] + սկսած 7.6%
1․5 Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 11․00% -15.38% 9.25%-14.24% 10.95%-14.45% Սկսած
12․70%
Սկսած
13.67%
1․6 Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար չի սահմանվում
1.7 Վարկի տրամադրման միանվագ միջնորդավճար
չի սահմանվում
1.8 Գրավադրման համար իրականացվող ծախսեր 15 000 000 և ավել ՀՀ դրամի չափով վարկերի դեպքում գրավադրման համար Բանկի կողմից իրականացվող ծախսերն են․
- Գրավի առարկայի գնահատման վճար (գնահատում անհրաժեշտ չի իրականացնել, եթե տվյալ գույքն արդեն գրավադրված է Բանկում և գնահատվել է դիմումի ներկայացմանը նախորդող 12 ամիսների ընթացքում, իսկ այլ բանկերում/վարկային կազմակերպություններում գրավադրված լինելու դեպքում` նախորդող 6 ամիսների ընթացքում, Բանկի հետ համագործակցող գնահատող ընկերությունների կողմից),
- ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից տրամադրվող միասնական տեղեկանքի համար սահմանված վճար*,
- Գրավի առարկա հանդիսացող անշարժ գույքի նոտարական վավերացման վճար,
- Գրավի պայմանագրից ծագող Բանկի իրավունքի պետական իրավասու մարմնում գրանցման վճար*

*ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից տրամադրվող միասնական տեղեկանքի և գրավի պայմանագրից ծագող Բանկի իրավունքի պետական իրավասու մարմնում գրանցման վճարները Բանկում գործող ARPIS ծրագրի միջոցով ձևակերպման դեպքում տեղեկանքի տրամադրման վճար չի գանձվում։
Գրավադրման համար իրականացվող վերոնշյալ ծախսերը կարող են իրականացվել հաճախորդի կամ Բանկի կողմից։ Ընդ որում, ծախսերը Բանկի կողմից իրականացվելու դեպքում, եթե վարկառուն վարկն ամբողջությամբ վաղաժամկետ մարում է տեղափոխմանը հաջորդող 24 ամիսների ընթացքում, ապա վարկառուն փոխհատուցում է սույն կետում նշված Բանկի կողմից կատարված ծախսերը։
1.9 Այլ պայմաններ * Վերավարկավորման մնացած պայմանները, որոնք նշված չեն սույն պայմանների 1.1-1.4 կետերում՝ համաձայն Բանկի սեփական ռեսուրսներով անշարժ գույքի ձեռքբերման կամ վերանորոգման հիփոթեքային վարկերի պայմանների:
[1] «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ հաշվարկային տոկոսադրույքը (ԱԲՀՏ) և հաշվարկման մեթոդաբանությունը հետևյալ հղմամբ՝ https://www.idbank.am/retail/IDBank-reference-rate-ibrr/: Սույն պայմաններով տրամադրվող վարկերի համար ԱԲՀՏ-ն կարող է փոփոխվել տարեկան 2 անգամ՝ մայիս և նոյեմբեր ամիսներին, ընդ որւոմ փոփոխությունն ուժի մեջ է մտնում այն հրապարակելուց հետո 30 օրացուցային օր հետո։ Վարկի լողացող տոկոսադրույքի նվազագույն և առավելագույն շեմերը սահմանել համապատասխանաբար ՀՀ դրամով վարկերի դեպքում 9% և 19%, իսկ ԱՄՆ դոլարի դեպքում համապատասխանաբար 7.5% և 16%։

Ծանոթություն


Վարկի մայր գումարի նկատմամբ հաշվարկվող տոկոսագումարները վարկառուի ցանկությամբ կարող են վճարվել նաև վարկի արժույթով:

Տոկոսագումարների հաշվարկման կարգ`


Տոկոսադրույքը կիրառվում է վարկի նվազող մնացորդի վրա` ելնելով տարում 365 օրվա հաշվարկից:


ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ:

Արտարժույթի ազդեցությունը

Հաշվի առնելով, որ Բանկը տրամադրում է վարկեր ոչ միայն ՀՀ դրամով, այլ նաև արտարժույթով, վարկառուն պետք է գիտակցի, որ արտարժույթի տատանումները կարող են դրական/բացասական ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա:

Հայտի մերժում

Այն դիմորդները, որոնք չեն համապատասխանում ծրագրային պահանջներին, կամ Բանկին չի բավարարում հաճախորդի վարկունակությունը չեն կարող վարկավորվել, որի վերաբերյալ հաճախորդի ցանկությամբ Բանկը կարող է տրամադրել գրավոր մերժում: Բանկը պատրաստակամ է սույն մերժման մասին տեղեկությունը հայտնել այլ ՀՀ բանկերին և վարկային կազմակերպություններին (ՀՀ Բանկային գաղտնիք մասին օրենք):

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ: ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ: ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԿԵՏԻՆ ՉՎՃԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ: Վարկառուի կողմից պարտականությունների չկատարման դեպքում գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելու դեպքում վարկառուի վարկային պարտավորությունները ծածկելու համար գրավը բավարար չլինելու դեպքում պարտավորությունները կարող են մարվել վարկառուի այլ գույքի հաշվին:

Բանկը նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ի:


էջը թարմացվել է 29.10.2019 12:26
Անշարժ գույքի ձեռքբերման կամ վերանորոգման հիփոթեքային վարկերի վերավարկավորման համար բանկ է ներկայացվում հետևյալ փաստաթղթերը

 • Անձը հաստատող փաստաթուղթ

 • ՀԾՀ/ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք

 • Այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր


էջը թարմացվել է 19.03.2018 19:17
Ուշադրություն. Բանկը պատասխանատվություն չի կրում իր կայքում հղումներով նշված այլ կայքերի բովանդակության ստույգության եւ արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների համար, ինչպես նաև պատասխանատվություն չի կրում այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար: Տեղեկատվության հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: