Chat with us, powered by IDBank
Պրեմիում Վարկեր՝արտոնյալ պայմաններով

Պրեմիում

Վարկեր՝ արտոնյալ պայմաններով

Ստացե՛ք հնարավորություն օգտվելու բանկի կողմից տրամադրվող մի շարք վարկատեսակներից արտոնյալ պայմաններով:


 • Տոկոսադրույք
  մինչև 14%-22%
 • Ժամկետ
  մինչև 36 ամիս
 • Նվազագույն գումար
  300 000 ՀՀ Դրամ
 • Առավելագույն գումար
  5 000 000 ՀՀ Դրամ


էջը թարմացվել է 06.06.2018 17:47

Պրեմիում

Վարկեր` արտոնյալ պայմաններով1

Ընդհանուր պայմաններ

Ընդհանուր պայմաններ

1.

Վարկառու

- Բյուջետային հիմնարկների (պետական և/կամ համայնքային բյուջեներից սնվող հիմնարկներ) աշխատակիցներ,

- ՀՀ-ում առողջապահության ոլորտի աշխատակիցներ,

- 1000 խոշոր հարկատուների ցանկի
[1] առաջին 300 կազմակերպությունների աշխատակիցներ,

- ՀՀ-ում միջազգային կազմակերպությունների, դեսպանատների, ներկայացուցչությունների աշխատակիցներ,

- Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների աշխատակիցներ,

- Ոչ պետական բարձրագույն մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների աշխատակիցներ,

- ՀՀ-ում ՏՏ և հեռահաղորդակցության ոլորտի ընկերությունների աշխատակիցներ,

- ՀՀ Բանկային համակարգի, վարկային կազմակերպությունների, աուդիտորական ընկերությունների աշխատակիցներ,

- ՀՀ-ում ապահովագրական և ներդրումային ընկերությունների աշխատակիցներ,

- ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքում ընդգրկվող կազմակերպություններ

- ՀՀ նոտարներ։

2.

Վարկի նվազագույն սահմանաչափ

300 000 ՀՀ դրամ կամ 600 ԱՄՆ դոլար

3.

Վարկի առավելագույն սահմանաչափ

5 000 000 ՀՀ դրամ կամ 10 000 ԱՄՆ դոլար

Մինչև 3 000 000 ՀՀ դրամ կամ 5 000 ԱՄՆ դոլար

3 000 001-5 000 000 ՀՀ դրամ կամ 5 001 – 10 000 ԱՄՆ դոլար

Եթե վարկառուի առանց գրավային ապահովման բոլոր վարկերի հանրագումարը չի գերազանցում զուտ աշխատավարձի [2], [3] վեցապատիկը

Եթե վարկառուի առանց գրավային ապահովման բոլոր վարկերի հանրագումարը չի գերազանցում զուտ աշխատավարձի 3, 4 ութապատիկը

Եթե վարկառուի առանց գրավային ապահովման բոլոր վարկերի հանրագումարը չի գերազանցում զուտ աշխատավարձի 3, 4 ութապատիկը

4.

4.1 Վարկի տարեկան տոկոսադրույք (վարկառուի աշխատավարձը Բանկի միջոցով ստանալու կամ Բանկ տեղափոխելու դեպքում)

ՀՀ դրամ

16%

18%

20%

ԱՄՆ դոլար

14%

15%

17%

4.2 Վարկի տարեկան տոկոսադրույք

(վարկառուի աշխատավարձը Բանկի միջոցով չստանալու կամ Բանկ չտեղափոխելու դեպքում)

ՀՀ դրամ

19%

21%

22%

ԱՄՆ դոլար

16%

18%

19%

5.

Վարկի նվազագույն ժամկետ

չի սահմանվում

6.

Վարկի առավելագույն ժամկետ

36 ամիս

7.

Վարկի տրամադրման եղանակ

- ՀՀ դրամով վարկերը տրամադրվում են ընթացիկ հաշվի կամ վճարային քարտի միջոցով,

- արտարժույթով վարկերը տրամադրվում են միայն վճարային քարտի միջոցով

8.

Վարկի մարման եղանակ

անուիտետային

9.

Ապահովվածություն

դրամական հոսքեր

Վարկառուի նկատմամբ պահանջներ

10.

Վարկառուի համար հաշվարկվող ընդհանուր պարտքային պարտավորություններ (միջին ամսական)/ զուտ եկամուտներ (միջին ամսական) գործակից*

(ԸՊԵ գործակից)**

առավելագույնը 55%

*ԸՊԵ հաշվարկում վերականգնվող վարկային գիծը հաշվարկվում է միայն տոկոսագումարների չափով, եթե այլ բան նախատեսված չէ տվյալ վարկային գծի պայմանագրով:

11.

Վարկառուի տարիքը

Վարկի ընդունման օրվա դրությամբ վարկառուի տարիքը չպետք է 21 տարեկանից պակաս լինի և մինչև վարկի մարման վերջնաժամկետը չպետք է գերազանցի 65 տարեկանը։

12.

Վարկառուի վարկային պատմության նկատմամբ պահանջ (դրական վարկային պատմություն)

1) դիմումի ներկայացման օրվա դրությամբ չպետք է ունենա ժամկետանց պարտավորություններ (վարկ, վարկային գիծ, օվերդրաֆտ և այլն),

2) դիմումի ընդունման օրվան նախորդող մեկ տարվա ընթացքում (365 օր) ժամկետանց վարկերի գծով օրերի հանրագումարը չպետք է գերազանցի 30 օրը, կամ

3) վարկային պատմության բացակայություն

Միջնորդավճարներ

13.

Հայտի ուսումնասիրության վճար

2 000 ՀՀ դրամ

14.

Հաշվի բացման վճար

Համաձայն Բանկում գործող սակագների

Վճարային քարտի սակագներ

15.

Վճարային քարտի սակագներ և պայմաններ

վարկառուի աշխատավարձը Բանկի միջոցով ստանալու դեպքում

- Անհատական աշխատավարձային վճարային քարտ՝ համաձայն Բանկի գործող սակագների, կամ

- Բանկի կողմից թողարկվող ցանկացած վճարային քարտ,
բացառությամբ Visa Classic և Visa Gold տեսակների՝ համաձայն Բանկի գործող սակագների

վարկառուի աշխատավարձը Բանկի միջոցով չստանալու դեպքում

Բանկի կողմից թողարկվող ցանկացած վճարային քարտ, բացառությամբ Visa Classic և Visa Gold տեսակների՝ համաձայն Բանկի գործող սակագների*


*MasterCard Gold, Visa Platinum`քարտերի տարեկան սպասարկման վճարը 50% զեղչով, իսկ մնացած սակագները`համաձայն Բանկի գործող սակագների

Տույժեր, տուգանքներ

16.

Ժամկետանց վարկի, գծով օրական տույժ, տուգանք

0.1%

17.

Ժամկետանց տոկոսագումարների գծով օրական տույժ, տուգանք

0.1%

18.

Վաղաժամկետ մարման տույժ

չի սահմանվում

Այլ պայմաններ

19.

Այլ վարկատեսակներ

1-ին կետում նշված անձիք կարող են օգտվել նաև կից հավելվածում սահմանված վարկատեսակներից արտոնյալ պայմաններոով`

Հավելված 2

20.

Հավելյալ արտոնություններ

Տվյալ վարկատեսակի շրջանակներում վարկավորվող անձանց տրամադրվում է «ԴՊ +» ապահովագրական փաթեթն անվճար

21.

Վարկի տրամադրման դրական գործոններ

դրական վարկային պատմությունը

22.

Վարկի մերժման գործոններ

1) բացասական վարկային պատմությունը,

2) հաճախորդի մասին այնպիսի տեղեկատվությունը, որը կասկածի տակ է դնում հաճախորդի կողմից Բանկին տրամադրված/հայտարարված տեղեկությունները,

3) հաճախորդի մասին այնպիսի տեղեկատվությունը, որը կասկածի տակ է դնում վարկի վերադարձելիությունը,

4) այլ հիմքեր:

23.

Վարկի տրամադրման վերաբերյալ որոշման կայացման առավելագույն ժամկետ

պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը Բանկ ներկայացնելուց հետո առավելագույնը 2 աշխատանքային օր

24.

Որոշման մասին տեղեկացնելու ժամկետ

որոշման կայացումից հետո առավելագույնը 1 աշխատանքային օր

25.

Վարկի վարկառուին տրամադրելու ժամկետ

Վարկի պայմանագիրը ստորագրվելու օրը

26.

Որոշման վավերականության առավելագույն ժամկետ

15 աշխատանքային օր

27.

Վարկի դիմումի ընդունման և ձևակերպման վայր

Բանկի բոլոր մասնաճյուղեր

Հաճախորդից պահանջվող փաստաթղթերի ցանկ

1. Անձը հաստատող փաստաթուղթ

2. Սոցիալական քարտ/հանրային ծառայության համարանիշ/նույնականացման քարտ/ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք

3. Վարկառուի աշխատավարձի վերաբերյալ տեղեկանք /տարեկան հաշվետվություն (նոտարների դեպքում), անհրաժեշտության դեպքում բանկային հաշվի քաղվածք և/կամ տեղեկանք ՊԵԿ-ից։

4. Աշխատավարձը Բանկ տեղափոխելու պարագայում վարկառուն Բանկ է ներկայացնում հայտարարություն աշխատավարձն այսուհետ «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ փոխանցելու վերաբերյալ։
¹ Պայմանները գործում են․

1) ներքոնշյալ հաստիքային աշխատավարձ ունեցող ֆիզիկական անձանց համար․

- Երևանում հաշվառված ֆիզիկական անձանց համար նվազագույնը 150 000 ՀՀ դրամ հաստիքային աշխատավարձ,

- ՀՀ այլ մարզերում (բացառությամբ Երևանի) հաշվառված ֆիզիկական անձանց համար նվազագույնը 100 000 ՀՀ դրամ հաստիքային աշխատավարձ,

2) Եթե վարկառուի առանց գրավային ապահովման բոլոր վարկերի հանրագումարը չի գերազանցում զուտ աշխատավարձի ութապատիկը:

[2] http://taxservice.am/Content.aspx?itn=TILists

3
Նոտարների դեպքում որպես աշխատավարձ դիտարկվում է համապատասխան հաշվետվություններով հիմնավորված զուտ եկամուտը։

4
Եթե հաճախորդն աշխատավարձի վերաբերյալ տեղեկանք է ներկայացնում 2 և ավել աշխատավայրերից, ապա Բանկի կողմից կարող են դիտարկվել տեղեկանքներում նշված աշխատավարձերի հանրագումարը։ Ընդ որում, ներկայացված տեղեկանքներից գոնե 1-ը պետք է համապատասխանի սույն պայմաններով սահմանված աշխատավայրի և աշխատավարձի պահանջին։


«ՊՐԵՄԻՈՒՄ» վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման օրինակ`

 • Վարկի գումար` 3.000.000 ՀՀ դրամ
 • Վարկի տոկոսադրույք` 16%
 • Վարկի ժամկետ` 36 ամիս
 • Հայտի ուս. Վճար` 2000 ՀՀ դրամ
 • Արդյունավետ տոկոսադրույք` 17.25%
Ծանոթություն

Վարկի մայր գումարի նկատմամբ հաշվարկվող տոկոսագումարները վարկառուի ցանկությամբ կարող են վճարվել նաև վարկի արժույթով:

Տոկոսագումարների հաշվարկման կարգ`

Տոկոսադրույքը կիրառվում է վարկի նվազող մնացորդի վրա` ելնելով տարում 365 օրվա հաշվարկից:


ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ:

Վարկի վաղաժամկետ մարում

Վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր չեն գանձվում:

Արտարժույթի ազդեցությունը

Հաշվի առնելով, որ Բանկը տրամադրում է վարկեր ոչ միայն ՀՀ դրամով, այլ նաև արտարժույթով, վարկառուն պետք է գիտակցի, որ արտարժույթի տատանումները կարող են դրական/բացասական ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա:

Հայտի մերժում

Այն դիմորդները, որոնք չեն համապատասխանում ծրագրային պահանջներին, կամ Բանկին չի բավարարում հաճախորդի վարկունակությունը չեն կարող վարկավորվել, որի վերաբերյալ հաճախորդի ցանկությամբ Բանկը կարող է տրամադրել գրավոր մերժում: Բանկը պատրաստակամ է սույն մերժման մասին տեղեկությունը հայտնել այլ ՀՀ բանկերին և վարկային կազմակերպություններին (ՀՀ Բանկային գաղտնիքի մասին օրենք):

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ: ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ: ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԿԵՏԻՆ ՉՎՃԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ:

Վարկառուի կողմից պարտականությունների չկատարման դեպքում գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելու դեպքում վարկառուի վարկային պարտավորությունները ծածկելու համար գրավը բավարար չլինելու դեպքում պարտավորությունները կարող են մարվել վարկառուի այլ գույքի հաշվին:

Բանկը նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ի:

էջը թարմացվել է 12.11.2018 16:56
Պրեմիում վարկը ստանալու համար բանկ է ներկայացվում հետևյալ փաստաթղթերը

 • Անձը հաստատող փաստաթուղթ

 • ՀԾՀ/ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք

  Վարկառուի աշխատավարձի վերաբերյալ տեղեկանք /տարեկան հաշվետվություն (նոտարների դեպքում), անհրաժեշտության դեպքում բանկային հաշվի քաղվածք և/կամ տեղեկանք ՊԵԿ-ից։

  Աշխատավարձը Բանկ տեղափոխելու պարագայում վարկառուն Բանկ է ներկայացնում հայտարարություն աշխատավարձն այսուհետ «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ փոխանցելու վերաբերյալ։

էջը թարմացվել է 08.11.2018 10:26
Ուշադրություն. Բանկը պատասխանատվություն չի կրում իր կայքում հղումներով նշված այլ կայքերի բովանդակության ստույգության եւ արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների համար, ինչպես նաև պատասխանատվություն չի կրում այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար: Տեղեկատվության հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: