Chat with us, powered by IDBank
Փոխանցումներ IDBank-ից Fora Bank

Փոխանցումներ
IDBank-ից Fora BankՀաստատված է
«ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ վարչության
2021 թվականի օգոստոսի 04-ի N 305-L որոշմամբ
Գործում է սկսած 2021 թվականի օգոստոսի 04-ից

Ամփոփագրում նշված պայմանները կարող են փոփոխված լինել։
Եթե Դուք ամփոփագրին ծանոթանում եք Բանկի կայքում, խնդրում ենք ուշադրություն դարձնել տեղեկատվական ամփոփագրի գործողության ամսաթվին։
Եթե Դուք ամփոփագրին ծանոթանում եք թղթային տարբերակով, մանրամասն տեղեկությունների համար խնդրում ենք այցելել Բանկի ինտերնետային կայք http://www.idbank.am/ հասցեով (ուշադրություն դարձնելով տեղեկատվական ամփոփագրի գործողության ամսաթվին), դիմել Բանկի ցանկացած մասնաճյուղ կամ զանգահարել Բանկի Հեռախոսազանգերի կենտրոն` (+37410) 59 33 33 , (+37460) 27 33 33 հեռախոսահամարներով։

Տեղեկատվական ամփոփագիր

Փոխանցում նախաձեռնողի կողմից ներկայացվող անհրաժեշտ տվյալները*

· անձը հաստատող փաստաթուղթ**

· «Ֆորա-Բանկ» ԲԸ -ի գործող հաճախորդի հաշվի/քարտի համարը/«Ֆորա-Բանկ» ԲԸ -ի հաճախորդի` «Ֆորա-Բանկ» ԲԸ -ում գրանցված հեռախոսահամարը

· գումարը

· ռուբլով հաշվի համար «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ -ում

* Բանկը «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով կարող է «Ճանաչիր քո հաճախորդին» սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ տեղեկություններ։

**Անձը հաստատող փաստաթղթերի ցանկը սահմանված է ՀՀ կառավարության 1999թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 767 որոշմամբ։ Բանկում գործող փաստաթղթի վերաբերյալ տեղեկատվության առկայության դեպքում լրացուցիչ չի պահանջվում։

«ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ-ից «Ֆորա-Բանկ» ԲԸ գործող հաճախորդներին դրամական փոխանցումները իրականացվում են`

· «IDBanking.am» և «web.idram.am» համակարգերի առցանց հարթակներում

· Idram&IDBank բջջային հավելվածի միջոցով։

Բանկը հաճախորդին է տրամադրում յուրաքանչյուր փոխանցման կատարումը հաստատող անդորրագիր։

Փոխանցման արժույթը

ՌԴ ռուբլի

Փոխանցման արագություն

Մինչև 5 րոպե

Փոխանցման առավելագույն գումարը

· օրական 300 000 ՌԴ ռուբլի

· ամսական 600 000 ՌԴ ռուբլի

Փոխանցողից գանձվող սակագները

Փոխանցվող գումարի 1%-ին համարժեք ՀՀ դրամի չափով՝ նվազագույնը՝ 100 ՌԴ ռուբլուն համարժեք ՀՀ դրամի չափով, առավելագույնը՝ 3,000 ՌԴ ռուբլուն համարժեք ՀՀ դրամի չափով

Միջնորդավճարը կարող է գանձվել հաճախորդի՝ Բանկում առկա դրամային հաշվից, ընդ որում` արտարժույթի փոխարկումը կատարվում է Բանկի կողմից տվյալ օրվա սահմանված փոխարժեքով՝ անկանխիկի առքի փոխարժեքով:

Աշխարհագրությունը

«Ֆորա-Բանկ» ԲԸ-ի գործող հաճախորդների հաշիվների/քարտերի համալրումը իրականացվում է միայն դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն։

Ֆինանսական կազմակերպության կողմից վճարման և (կամ) փոխանցման ուշացման, չկատարման կամ մասնակի կատարման դեպքում կիրառվող ընթացակարգին (օրինակ՝ վնասի փոխհատուցման), ժամկետներին և պատասխանատվության շրջանակներին, ինչպես նաև սպառողի կողմից իրականացված վճարումների և (կամ) փոխանցումների հետ կապված բողոքարկման ժամկետներին, բողոքարկման ժամանակ կիրառվող ընթացակարգերին և սպառողի կողմից դրանց կիրառման կարգին և միջոցներին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով՝ https://www.idbank.am/content/handling-of-customer-complaints/։

Փոխանցումը նախաձեռնողի կողմից փոխանցման չեղարկման և հետ կանչելու դեպքում հաճախորդը Բանկին ներկայացնում է դիմում՝ նշելով չեղարկման և հետ կանչելու հիմնավորումները։ Բանկը 10 (տասը) աշխատանքային օրվա ընթացքում պատասխանում է հաճախորդի դիմումին՝ հաստատելով կամ մերժելով այն՝ ներկայացնելով համապատասխան հիմնավորումներ։ Փոխանցումը չեղարկելու կամ հետ կանչելու դեպքում հաճախորդին հետ է վերադարձվում նաև փոխանցման միջնորդավճարը։

Շահառուի կողմից դրամական միջոցները չստանալու դեպքում հաճախորդը Բանկին ներկայացնում է դիմում։ Բանկը 10 (տասը) աշխատանքային օրվա ընթացքում դիտարկում է հաճախորդի դիմումը և կազմակերպում դրամական միջոցների փոխանցումը ստացող կողմին կամ վերադարձը փոխանցումը նախաձեռնողին։ Դրամական միջոցները փոխանցումը նախաձեռնողին վերադարձնելու դեպքում Բանկը վերադարձնում է նաև փոխանցման միջնորդավճարը։

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ․ ԲԱՆԿԸ ՎԵՐԱՀՍԿՎՈՒՄ Է ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԿՈՂՄԻՑ

«Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն»` www.fininfօ.am
Fininfo.am-ը Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն է, որտեղ Դուք կարող եք որոնել և համեմատել ՀՀ ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից առաջարկվող ամենատարածված ծառայությունները:

էջը թարմացվել է 05.08.2021 15:33
Ուշադրություն. Բանկը պատասխանատվություն չի կրում իր կայքում հղումներով նշված այլ կայքերի բովանդակության ստույգության եւ արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների համար, ինչպես նաև պատասխանատվություն չի կրում այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար: Տեղեկատվության հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: