Chat with us, powered by IDBank
Արագ Պլյուս Վարկ՝ եկամուտների հիմնավորմամբ

Արագ Պլյուս

Վարկեր՝ առանց գրավի, եկամտի հիմնավորմամբ

Ստացե՛ք վարկ առանց գրավադրման Ձեր աշխատավարձի մինչև ութապատիկի չափով, միայն եկամուտը հաստատող փաստաթղթով։


 • Տոկոսադրույք
  սկսած 14%-ից
 • Ժամկետ
  մինչև 36 ամիս
 • Նվազագույն գումար
  300 000 ՀՀ Դրամ
  կամ
  600 ԱՄՆ դոլար
 • Առավելագույն գումար
  5 000 000 ՀՀ Դրամ
  կամ
  10 000 ԱՄՆ դոլար

էջը թարմացվել է 03.05.2018 13:17

Արագ Պլյուս

Վարկ առանցգրավի՝ եկամուտների հիմնավորմամբ

Ընդհանուր պայմաններ

Արժույթ

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո

 1. 2

Նվազագույն գումար

300.000 ՀՀ դրամ կամ 600 ԱՄՆ դոլար/Եվրո

 1. 3

Վարկի առավելագույն գումար

Մինչև 2.000.000 ՀՀ դրամ կամ 4000 ԱՄՆ դոլար/Եվրո

2.000.001-5.000.000 ՀՀ դրամ կամ 4001-10.000 ԱՄՆ դոլար/Եվրո

Ա) Եթե վարկառուի առանց գրավային ապահովման բոլոր վարկերի հանրագումարը չի գերազանցում զուտ եկամտի վեցապատիկը

Բ) Եթե վարկառուի առանց գրավային ապահովման բոլոր վարկերի հանրագումարը չի գերազանցում զուտ եկամտի ութապատիկը

Գ) Եթե վարկառուի առանց գրավային ապահովման բոլոր վարկերի հանրագումարը չի գերազանցում զուտ եկամտի ութապատիկը

 1. 4

4.1Վարկի տարեկան տոկոսադրույք

(վարկառուի աշխատավարձը/եկամուտը Բանկի հաշիվների միջոցով ստանալու կամ Բանկ տեղափոխելու դեպքում)

ՀՀ դրամ

18%

20%

21%

ԱՄՆ դոլար

15%

16%

17%

Եվրո

14%

15%

16%

4.2 Վարկի տարեկան տոկոսադրույք

(վարկառուի աշխատավարձը/եկամուտը Բանկի հաշիվների միջոցով չստանալու կամ Բանկ չտեղափոխելու դեպքում)

ՀՀ դրամ

21%

22%

23%

ԱՄՆ դոլար

18 %

19%

20%

Եվրո

16%

17%

18%

 1. 8

Վարկի տրամադրման նվազագույն ժամկետ

չի սահմանվում

 1. 9

Վարկի տրամադրման առավելագույն ժամկետ

36 ամիս

 1. 10

Վարկի տրամադրման եղանակ

- ՀՀ դրամով վարկերը տրամադրվում են ընթացիկ հաշվի կամ վճարային քարտի միջոցով,

- արտարժույթով վարկերը տրամադրվում են միայն վճարային քարտի միջոցով

 1. 12

Վարկի մարման եղանակ

ամսական հավասարաչափ մասերով (անուիտետային)

 1. 14

Ընդհանուր պարտքային պարտավորություններ (միջին ամսական)/ զուտ եկամուտներ (միջին ամսական)

(ԸՊԵ գործակից)*

առավելագույնը 55%

*ԸՊԵ հաշվարկում վերականգնվող վարկային գիծը հաշվարկվում է միայն տոկոսագումարների չափով, եթե այլ բան նախատեսված չէ տվյալ վարկային գծի պայմանագրով:

 1. 15

Ապահովվածություն

դրամական հոսքեր

Վարկառուի նկատմամբ պահանջներ

 1. 16

Վարկառուի կարգավիճակը

ՀՀ քաղաքացի ֆիզիկական անձ

 1. 17

Վարկառուի տարիքը

Վարկառուի տարիքը վարկի դիմումի ընդունման օրվա դրությամբ չպետք է 21 տարեկանից պակաս լինի և մինչև վարկի մարման վերջնաժամկետը չպետք է գերազանցի 65 տարեկանը

 1. 18

Վարկառուի վարկային պատմության նկատմամբ պահանջ (դրական վարկային պատմություն)

1) դիմումի ներկայացման օրվա դրությամբ վարկառուն չպետք է ունենա ժամկետանց պարտավորություններ (վարկ, վարկային գիծ, օվերդրաֆտ և այլն),

2) դիմումի ընդունման օրվան նախորդող մեկ տարվա ընթացքում (365 օր) վարկառուի ժամկետանց վարկերի գծով օրերի հանրագումարը չպետք է գերազանցի 30 օրը, կամ

3) վարկային պատմության բացակայություն

 1. 19

Վարկառուի եկամուտների նկատմամբ պահանջներ

եկամուտների կազմը և դրանց կշիռները սահմանվում են Հավելված1.1-ով

Միջնորդավճարներ

 1. 20

Հայտի ուսումնասիրության վճար

5000 ՀՀ դրամ

 1. 21

Վարկի տրամադրման միանվագ միջնորդավճար (պայմանագրային գումարից)

1%

 1. 22

Հաշվի բացման վճար

Համաձայն Բանկի գործող սակագների

Վճարային քարտի սակագներ*

 1. 23

Վճարային քարտի սակագներ և պայմաններ

վարկառուի աշխատավարձը Բանկի միջոցով ստանալու դեպքում

Անհատական աշխատավարձային վճարային քարտ՝ համաձայն Բանկի գործող սակագների

վարկառուի աշխատավարձը Բանկի միջոցով չստանալու դեպքում

MasterCard Standard` hամաձայն Բանկի գործող սակագների,

MasterCard Gold, Visa Platinum` տարեկան սպասարկման վճարը 50% զեղչով, իսկ մնացած սակագները`համաձայն Բանկի գործող սակագների

*Վճարային քարտի և դրանով իրականացվող գործաքների մնացած սակագները, որոնք չեն կարգավորվում սույն աղյուսակով` համաձայն Բանկի գործող սակագների:

Տույժեր, տուգանքներ

Վարկ

Վարկային գիծ

 1. 24

Ժամկետանց վարկի, գծով, օրական

0.1%

0.1%

 1. 25

Ժամկետանց տոկոսագումարի գծով, օրական

0.1%

0.1%

 1. 26

Վարկի վաղաժամկետ մարման համար

Չի սահմանվում

Այլ պայմաններ

 1. 27

Վարկի տրամադրման դրական գործոնները

1) դրական վարկային պատմությունը

2) դրամական հոսքերը

 1. 28

Վարկի մերժման գործոնները

1) բացասական վարկային պատմությունը,

2) հաճախորդի մասին այնպիսի տեղեկատվությունը, որը կասկածի տակ է դնում հաճախորդի կողմից Բանկին տրամադրված/հայտարարված տեղեկությունները,

3) հաճախորդի մասին այնպիսի տեղեկատվությունը, որը կասկածի տակ է դնում վարկի վերադարձելիությունը,

4) դրամական հոսքերի ոչ բավարար մակարդակը,

5) այլ հիմքեր:

 1. 29

Վարկի գծի տրամադրման վերաբերյալ որոշման կայացման առավելագույն ժամկետը

Պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը Բանկ ներկայացնելուց հետո առավելագույնը 2 աշխատանքային օր

 1. 30

Որոշման մասին տեղեկացնելու ժամկետը

Որոշման կայացումից հետո առավելագույնը 1 աշխատանքային օր

 1. 31

Վարկի վարկառուին տրամադրելու ժամկետը

Վարկի պայմանագիրը ստորագրվելու օրը

 1. 32

Որոշման վավերականության առավելագույն ժամկետը

15 աշխատանքային օր

 1. 33

Վարկի դիմումի ընդունման և ձևակերպման վայր

Բանկի բոլոր մասնաճյուղեր

Ծանոթություն

Վարկի մայր գումարի նկատմամբ հաշվարկվող տոկոսագումարները վարկառուի ցանկությամբ կարող են վճարվել նաև վարկի արժույթով:
[1] Վարկառուի առանց գրավային ապահովման բոլոր վարկերի հանրագումարը չպետք է գերազանցի զուտ եկամտի ութապատիկը:էջը թարմացվել է 24.10.2018 15:12
Արագ Պլյուս վարկը ստանալու համար բանկ է ներկայացվում հետևյալ փաստաթղթերը

 • Անձը հաստատող փաստաթուղթ

 • ՀԾՀ/ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք


 • Վարկառուի եկամուտները հավաստող փաստաթղթեր

էջը թարմացվել է 04.12.2017 05:40
Ուշադրություն. Բանկը պատասխանատվություն չի կրում իր կայքում հղումներով նշված այլ կայքերի բովանդակության ստույգության եւ արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների համար, ինչպես նաև պատասխանատվություն չի կրում այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար: Տեղեկատվության հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: