Chat with us, powered by IDBank

Արագ վարկային գծեր

Վարկային գծեր՝ հաշված րոպեների ընթացքում

Վարկային գիծը տրամադրվում է առանց գրավի` եկամտի հիման վրա։ Վարկային գիծը ստանալու համար պահանջվում է ունենալ դրական վարկային պատմություն և համապատասխան վարկարժանության գնահատական։


 • Տոկոսադրույք
  19% - 21%
 • Ժամկետ
  մինչև 36 ամիս
 • Նվազագույն գումար
  100 000 ՀՀ Դրամ

 • Առավելագույն գումար
  10 000 000 ՀՀ Դրամէջը թարմացվել է 07.09.2021 09:48

Արագ վարկային գիծ

Ավտոմատացված հաստատման համակարգերի միջոցով հաստատվող վարկային գծեր

Հաստատված է
«ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ վարչության
2021 թվականի սեպտեմբերի 3-ի 334 -Լ որոշմամբ
Գործում է սկսած 2021 թվականի սեպտեմբերի 7-ից

Ամփոփագրում նշված պայմանները կարող են փոփոխված լինել։
Եթե Դուք ամփոփագրին ծանոթանում եք Բանկի կայքում, խնդրում ենք ուշադրություն դարձնել տեղեկատվական ամփոփագրի գործողության ամսաթվին։
Եթե Դուք ամփոփագրին ծանոթանում եք թղթային տարբերակով, մանրամասն տեղեկությունների համար խնդրում ենք այցելել Բանկի ինտերնետային կայք` www.idbank.am հասցեով (ուշադրություն դարձնելով տեղեկատվական ամփոփագրի գործողության ամսաթվին), դիմել Բանկի ցանկացած մասնաճյուղ կամ զանգահարել Բանկի Հեռախոսազանգերի կենտրոն` (+37410) 59 33 33 , (+37460) 27 33 33 հեռախոսահամարներով։

ԱՆԳՐԱՎ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԳԾԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Ընդհանուր պայմաններ

1.

Վարկատեսակ

վարկային գիծ

2.

Նպատակ

սպառողական

3.

Արժույթ

ՀՀ դրամ

4.

Նվազագույն գումար

100 000

5.

Վարկի առավելագույն գումար

Վարկային պատմություն ունեցող հաճախորդներ1

10 000 000

Վարկային պատմություն չունեցող հաճախորդներ

գրանցված զուտ եկամտի (աշխատավարձ և դրամ հավասարեցված վճարներ) քառապատիկ

6.

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

Վարկային պատմություն ունեցող հաճախորդներ1

19%-21%

Վարկային պատմություն չունեցող հաճախորդներ

21%

7.

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք2

Վարկային պատմություն ունեցող հաճախորդներ

20.89%-23.34%

Վարկային պատմություն չունեցող հաճախորդներ

23.26%-23.34%

8.

Նվազագույն ժամկետ (ամիս)

18

9.

Առավելագույն ժամկետ1

36 ամիս

10.

Չօգտագործված միջոցների դիմաց տոկոս

չի հաշվարկվում

11.

Տրամադրման եղանակ

անկանխիկ`վճարային քարտի միջոցով

12.

Վարկային գծի մարման ամսական նվազագույն չափ

10%

13.

Վարկային գծի մարման արտոնյալ ժամանակահատված

մինչև 45 օր

նախորդ ամսվա ընթացքում վարկային գծի անկանխիկ օգտագործված գումարների նկատմամբ (բացառությամբ քարտից քարտ փոխանցումների, ներբանկային և միջբանկային փոխանցումները ՀՀ տարածքում և սեփական հաշիվների միջև) տոկոսներ չեն հաշվարկվում, եթե հաճախորդը վերը նշված եղանակով վարկային գծի օգտագործված մասի մարումը կատարում է մինչև ընթացիկ ամսվա 15-ը

14.

Վարկային գծի և տոկոսագումարների մարման եղանակ

ամենամսյա պարտադիր մուտք քարտային հաշվին նախորդ ամսվա վերջին օրվա դրությամբ օգտագործված գումարի՝ 12-րդ կետում նշված %-ի և կուտակված տոկոսագումարների հանրագումարի չափով` մինչև ընթացիկ ամսվա 15-ը, իսկ վարկային գծի մարումը՝ ժամկետի վերջում

15.

Ապահովվածություն

1) վարկարժանության գնահատական,

2) դրամական հոսքեր

3) ֆիզիկական անձի երաշխավորություն՝ անհրաժեշտության դեպքում

Միջնորդավճարներ

16.

Հայտի ուսումնասիրության վճար

չի սահմանվում

17.

Տրամադրման միանվագ միջնորդավճար

չի սահմանվում

18.

Ամսական սպասարկման վճար

չի սահմանվում

19.

Վճարային քարտի տեսակ

20․ Վարկային գծի ժամկետի երկարաձգում
 1. Վարկային գծի ժամկետը կարող է երկարաձգվել Բանկի կողմից, վարկի ժամկետի երկարաձգման օրվա դրությամբ Բանկում գործող տվյալ վարկատեսակի տեղեկատվական ամփոփագրով նախատեսված վարկավորման պայմաններով, Բանկի ներքին գնահատմամբ
 2. Հաճախորդի վարկային գիծը կարող է երկարաձգվել որպես վարկ` մարման հավասարաչափ ռեժիմ սահմանվելով (անուիտետային մարում), Բանկի ներքին գնահատմամբ

Վարկառուի/երաշխավորի նկատմամբ պահանջներ

21.

Կարգավիճակ

ՀՀ քաղաքացի ֆիզիկական անձ

22.

Տարիքային սահմանափակում

վարկառուի/երաշխավորի տարիքը վարկի դիմումի ընդունման օրվա դրությամբ չպետք է 21 տարեկանից ցածր լինի և մինչև վարկի մարման վերջնաժամկետը չպետք է գերազանցի 65 տարեկանը

23.

Վարկառուի/երաշխավորի վարկային պատմության նկատմամբ պահանջ

- հաճախորդը պետք է ունենա դրական վարկային պատմություն կամ

- վարկի տրամադրման նախորդող առնվազն վեց ամսվա ընթացքում հաճախորդը պետք է լինի գրանցված աշխատող, եթե վերջինս չունի վարկային պատմություն

- հաճախորդը չպետք է ներառված լինի Բանկի անցանկալի հաճախորդների ցանկում3

Տույժերը, տուգանքները

24.

Ժամկետանց վարկային գծի նկատմամբ, օրական

0.1%

25.

Ժամկետանց տոկոսագումարի նկատմամբ, օրական

0.1%

26.

Վաղաժամկետ մարման տույժ

չի սահմանվում

27.

Վարկային գծի վաղաժամկետ մարում պահանջելու հիմքեր

Բանկն իրավասու է պահանջել վարկային գծի վաղաժամկետ մարում, եթե`

1) հաճախորդը հրաժարվում է վճարային քարտից,

2) վարկային գծի ստացման համար ներկայացված տեղեկությունները կեղծ կամ անարժանահավատ են,

3) չի կատարել պայմանագրով սահմանված պարտավորությունները,

4) այլ հիմքեր` համաձայն պայմանագրի

Հայտի վերաբերյալ այլ պայմաններ

28.

Վարկային գծի տրամադրման դրական գործոններ

1) դրական վարկային պատմություն․

2) բավարար դրամական հոսքեր

3) վարկարժանության դրական գնահատական

29.

Վարկային գծի մերժման գործոններ

1) բացասական վարկային պատմություն

2) անբավարար դրամական հոսքեր

3) վարկարժանության բացասական գնահատական,

4) կեղծ կամ անարժանահավատ տեղեկատվության տրամադրում,

5) այնպիսի տեղեկատվության տրամադրում, որը կասկածի տակ է դնում վարկային գծի վերադարձելիությունը

6) այլ գործոններ

30.

Որոշման կայացման առավելագույն ժամկետ

 • 1 աշխատանքային օր Բանկի մասնաճյուղ դիմելու դեպքում
 • Առավելագույնը 5 րոպե առցանց հարթակներով դիմելու դեպքում

31.

Վարկառուին վարկային գծի վերաբերյալ կայացված որոշման մասին տեղեկատվության տրամադրման ժամկետ

 • 1 աշխատանքային օր Բանկի մասնաճյուղ դիմելու դեպքում

  Բանկը վարկի տրամադրան վերաբերյալ կայացրած որոշման մասին հաճախորդին կարող է տեղեկացնել Բանկի տարածքում, հեռախոսազանգի կամ էլեկտորնային փոստի միջոցով:
 • Առավելագույնը 5 րոպե առցանց հարթակներով դիմելու դեպքում


32.

Որոշման վավերականության առավելագույն ժամկետ


 • 15 աշխատանքային օր, ընդ որում, նշված 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում վարկային գիծը չձևակերպելու/չտրամադրելու դեպքում թույլատրվում է առավելագույնը մինչև հաջորդող 3-րդ աշխատանքային օրը իրականացնել հաճախորդի լրացուցիչ ԱՔՌԱ հարցում (առանց հաճախորդի կողմից նոր դիմում և/կամ ԱՔՌԱ հարցում անելու համաձայնություն պահանջելու) և նորից հաստատել՝ վերահաստատել վարկային գիծը, եթե հաճախորդը տվյալ պահին չունի ժամկետանց և/կամ դասակարգված պարտավորություններ։ Արգելվում է մեկից ավել վերահաստատումը։
 • Առավելագույնը 5 րոպե առցանց հարթակներով դիմելու դեպքում

33.

Դիմումի ընդունման, ձևակերպման և տրամադրման վայր

Բանկի բոլոր մասնաճյուղեր կամ առցանց՝

 • «IDBanking» համակարգի առցանց հարթակ՝ IDBanking.am
 • «Idram&IDBank» բջջային հավելված
 • «Banking.idram.am» հարթակ

Հաճախորդի կողմից Բանկ ներկայացվող փաստաթղթեր և տեղեկատվություն

1․ Հաճախորդի/երաշխավորի անձը հաստատող փաստաթուղթ
2․ Սոցիալական քարտ/հանրային ծառայության համարանիշ (ՀԾՀ) կամ ՀԾՀ չունենալու վերաբերյալ տեղեկանք
3․
Հաճախորդի էլեկտրոնային փոստի հասցե

1 Վարկային գծի առավելագույն գումարը, ժամկետը որոշվում են համաձայն հաճախորդի վարկարժանության գնահատականի
2 ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ Է ՎԱՐԿԻ ՓԱՍՏԱՑԻ ՄՆԱՑՈՐԴԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ, ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ:
3 Բանկի անցանկալի հաճախորդ դասակարգելու վերաբերյալ իրավահարաբերությունները կարգավորվում են «Բանկի կողմից հաճախորդին անցանկալի դասակարգելու չափանիշները սահմանելու և նրանց հետ հարաբերությունների կառավարման վերաբերյալ» ընթացակարգով։

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1. Բանկը, նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը, հաճախորդին տրամադրում է վարկի էական պայմանների անհատական թերթիկ, որում ներկայացված են հաճախորդին տրամադրվելիք վարկի անհատական պայմանները։
2. Հաճախորդն իրավունք ունի առանց որևէ պատճառաբանության միակողմանիորեն լուծելու վարկային պայմանագիրը` դրա կնքմանը հաջորդող 7 (յոթ) աշխատանքային օրվա ընթացքում (մտածելու ժամանակ)` հետ վերադարձնելով իր ստացած վարկի գումարն ամբողջությամբ և վճարելով տոկոսներ, որոնք հաշվարկվում են պայմանագրով նախատեսված տարեկան փաստացի տոկոսադրույքին համապատասխան։
3. Վաղաժամկետ մարման դեպքում համամասնորեն նվազեցվում է վարկառուի վարկավորման ընդհանուր ծախսի մեջ մտնող Բանկի եկամուտը ձևավորող վճարները։
4. Հաճախորդն իրավունք ունի վարկային պայմանագրով ունեցած պարտավորությունները ժամկետից շուտ կատարելու (մարելու)՝ անկախ այն հանգամանքից, թե նման իրավունք վարկային պայմանագրով նախատեսված է, թե ոչ:
5. Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա: Վարկի տոկոսագումարը հաշվարկվում է վարկի փաստացի մնացորդի նկատմամբ։
6. Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը հաճախորդի համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում:
7. Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգը ներկայացված է հետևյալ հղմամբ՝ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման ուղեցույց:
8. Արտարժույթով վարկերի դեպքում փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկի համար հիմք է ընդունվում վարկի տրամադրման պահին ՀՀ ԿԲ պաշտոնական կայքէջում հրապարակված փոխարժեքը: Փաստացի տոկոսադրույքը կարող է փոփոխվել կախված ՀՀ ԿԲ պաշտոնական կայքէջում հրապարակված փոխարժեքի մեծության փոփոխությունից։
9. Արտարժույթով տրամադրվող վարկերի դեպքում վարկի մայր գումարի նկատմամբ հաշվարկվող տոկոսագումարները վարկառուի ցանկությամբ կարող են վճարվել նաև վարկի արժույթով:
10. Արտարժույթով տրամադրվող վարկերի դեպքում արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունները կարող են ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա։
11. Տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները ժամանակին չկատարելու դեպքում գրավադրված գույքը և/կամ դրամական միջոցները կարող են օրենքով սահմանված կարգով բռնագանձվել, իսկ հաճախորդի մասին տեղեկատվությունը Բանկը առավելագույնը երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում ուղարկում է վարկային բյուրո, որտեղ ձևավորվում է հաճախորդի վարկային պատմությունը։ Հաճախորդը իրավունք ունի վարկային բյուրոյից տարեկան մեկ անգամ անվճար ձեռք բերել իր վարկային պատմությունը։
12. Վատ վարկային պատմությունը կարող է խոչընդոտել հաճախորդին՝ ապագայում վարկ ստանալու համար։
13. Հաճախորդի կողմից պարտավորությունների չկատարման դեպքում գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելիս գրավը բավարար չլինելու դեպքում հնարավոր է պարտավորությունների մարում հաճախորդի այլ գույքի հաշվին:
14. Ժամկետանց պարտավորությունները կատարելու դեպքում մարումներն իրականացվում են հետեվյալ հերթականությամբ՝ գումարի բռնագանձման ուղղված ծախսեր, այդ թվում դատական ծախսեր (առկայության դեպքում), տոկոսների տուժանք, վարկի մայր գումարի տուժանք, տոկոսներ, սպասարկման վճար և միջնորդավճարներ /առկայության դեպքում/ և վարկի գումար: Վարկատուն իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ միակողմանիորեն փոփոխելու սույն կետում նշված մարումների հերթականությունը։
15. Կողմերի միջև ծագած վեճերը կարող են լուծվել դատական կարգով կամ ֆինանսական համակարգի հաշտարարի միջոցով («ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով), հասցե` 0010 ք. Երևան, Մ. խորենացու փող. 15, «Էլիտ Պլազա» բիզնես կենտրոն 7-րդ հարկ, էլ. փոստ՝ info@fsm.am, հեռախոս` (+37460) 70 11 11, ֆաքս` (+37410) 58 24 21: Ընդ որում, եթե գույքային պահանջի չափը չի գերազանցում 250,000 (երկու հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը, ապա ֆինանսական համակարգի հաշտարարի որոշումները չեն կարող վիճարկվել Բանկի կողմից:
16. Բանկը «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով կարող է «ճանաչիր քո հաճախորդին» սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ տեղեկություններ։
17. Օտարերկրյա հաշիվների հարկային համապատասխանության ակտի (FATCA) հիման վրա ԱՄՆ-ի հետ կնքած համաձայնագրի համաձայն Բանկը հաճախորդի ԱՄՆ հարկատու հանդիսանալու հանգամանքը պարզելու համար կարող է լրացուցիչ տեղեկություններ հավաքագրել։
18. Հաճախորդը իրավունք ունի Բանկի հետ հաղորդակցվել իր նախընտրած տարբերակով՝ էլ. փոստ կամ փոստային կապ։ Էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է։ Այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից և ապահովում է գաղտնիություն։
19. Վարկային պայմանագրի գործողության ընթացքում քաղվածքների, դրանց կրկնօրինակների, տեղեկանքների տրամադրման պայմաններին կարող եք տեղեկանալ հետևյալ հղմամբ՝ Սակագներ։
20. Բանկի մասնաճյուղերի և բանկոմատների ցանկին, վերջիններիս գործունեության հասցեներին և աշխատանքային ժամերին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղմամբ՝ Մասնաճյուղեր և բանկոմատներ։
21. Բանկի կողմից հեռավար սպասարկումն իրականացվում է IDBanking.am առցանց համակարգի միջոցով: Բանկի հեռավար սպասարկման ծառայությունների մատուցման կարգն ու պայմանները ներկայացված են «Հեռավար բանկային ծառայությունների մատուցման հրապարակային պայմաններում»:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԲԱՆԿԸ ՎԵՐԱՀՍԿՎՈՒՄ Է ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԿՈՂՄԻՑ

«Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն»`www.fininfօ.am
Fininfo.am-ը Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն է, որտեղ Դուք կարող եք որոնել և համեմատել ՀՀ ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից առաջարկվող ամենատարածված ծառայությունները:

էջը թարմացվել է 07.09.2021 09:48
Արագ վարկային գիծ ստանալու համար բանկ են ներկայացվում հետևյալ փաստաթղթերը

 • Անձը հաստատող փաստաթուղթ

 • ՀԾՀ/ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք

 • Հաճախորդի էլեկտրոնային փոստի հասցե
էջը թարմացվել է 12.10.2020 09:13
Ուշադրություն. Բանկը պատասխանատվություն չի կրում իր կայքում հղումներով նշված այլ կայքերի բովանդակության ստույգության եւ արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների համար, ինչպես նաև պատասխանատվություն չի կրում այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար: Տեղեկատվության հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: