Chat with us, powered by IDBank

Էսքրոու հաշիվներ

Հաշիվներ` ՀՀ դրամով, ՌԴ ռուբլիով, ԱՄՆ դոլարով և եվրոյով:

Տեղեկատվական ամփոփագիր Էսքրոու հաշիվների վերաբերյալ

Էսքրոու հաշիվը դա բանկային հատուկ հաշիվ է, որը նախատեսված է ապրանքների/ծառայությունների առք ու վաճառքի գործարքների ապահով իրականացման համար:
Էսքրոու հաշվին մուտքագրվում է ապրանքի, ծառայության, շարժական կամ անշարժ գույքի ձեռքբերման համար նշված գումարը կամ նշված գումարի մի մասը՝ որպես գործարքի կատարման երաշխիք:
Բանկը գումարը վճարում է պայմանագրում նշված կողմին` ստանձնած պարտավորությունների կատարման փաստաթղթային ապացույցի ներկայացման դեպքում: Եթե պայմանագրի կողմերից մեկը ստանձնած պարտավորությունները չի կատարում ժամկետին կամ կատարում է ոչ պատշաճ, էսքրոու հաշվի գումարը վերադարձվում է գումարը մուտքագրած կողմին:
Էսքրոու հաշիվ կարող են բացել ինչպես ֆիզիկական անձ այնպես էլ իրավաբանական անձ հանդիսացող հաճախորդը։
Էսքրոու հաշիվը ներառում է.
- հաճախորդի համար բանկում էսքրոու հաշվի բացում,
- էսքրոու հաշվին Հաճախորդի միջոցների դեպոնացում /միջոցների սառեցում/,
- պարտավորությունների կատարման փաստաթղթային հավաստում,
- գործարքի կողմերի համար ընթացիկ հաշիվների բացում, վարում,
- Էսքրոու գումարի վճարում։

Էսքրոու հաշվի բացման և վարման պայմանները․

Էսքրոու հաշիվների բացումը իրականացվում է հետևյալ նպատակներով․
- Անշարժ գույքի ձեռք բերում
- Շարժական գույքի ձեռք բերում
- Ընկերության սեփականության իրավունքի ձեռք բերում
- Այլ գործարքներ

Էսքրոու հաշվի և գործարքի արժույթները

- Էսքրոու հաշիվը կարող է բացվել ինչպես ՀՀ դրամով, այնպես էլ Բանկի կողմից ընդունելի այլ արժույթներով:
- Գույքի դիմաց վճարումն իրականացվում է բացառապես ՀՀ դրամով: Այլ արժույթներով գույքի դիմաց վճարումն իրակակացվում է միայն ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում:
- Այն դեպքում, երբ որպես գործարքի ապահովման միջոց մուտք է արվել արտարժույթ, ապա Էսքրոու պայմանագրով նախատեսված փաստաթղթերի ներկայացման դեպքում իրականացվում է արտարժույթի փոխարկում՝ տվյալ պահին Բանկի կողմից հրապարակված փոխարժեքներով:

Միջնորդավճարներ

- Հաշվի բացման և սպասարկման միջնորդավճար՝ հաշվին մուտքագրվող գումարի 0.2 տոկոսի չափով, նվազագույնը` 20 000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը՝ 500 000 ՀՀ դրամ։
- 250 մլն ՀՀ դրամ կամ համարժեք այլ արժույթով գումարը գերազանցող գործարքների դեպքում միջնորդավճարը՝ պայմանագրային։
- Էսքրոու հաշվի պայմանագրում պայմանների փոփոխություն կատարելիս էսքրոու հաշվետիրոջից գանձվում է 10 000 ՀՀ դրամի չափով յուրաքանչյուր լրացուցիչ համաձայնագիր կնքելու համար։
- Հաշվի փակումը՝ անվճար։
- Միջնորդավճարներում ներառված է ԱԱՀ։
- Բանկը կարող է գործող սակագներում կատարել փոփոխություններ և լրացումներ, որոնց մասին ծանուցում է հաճախորդներին, փոփոխությունների և լրացումների տեքստը Բանկի տարածքում կամ ինտերնետային կայքում հասանելի դարձնելու միջոցով։
- Էսքրոու հաշվի այլ սակագները կարգավորվում են Բանկի գործող սակագներով։

Բանկը երաշխավորում է

- էսքրոու հաշվին միջոցների դեպոնացումը,
- էսքրոու հաշվից միջոցների ժամանակին վճարումը շահառուին` պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների կատարման փաստաթղթային հիմնավորման/ ներկայացման դեպքում:

Ուշադրություն.

- էսքրոու գումարի առավելագույն չափը պայմանավորված է գործարքի պահանջներով:

- Էսքրոու գործառնության ժամկետը պայմանավորված է գործարքի ժամկետով:

- էսքրոու գործառնության արժույթը պայմանավորված է գործարքի արժույթով:


- էսքրոու գումարի առավելագույն չափը պայմանավորված է գործարքի պահանջներով:
- Էսքրոու գործառնության ժամկետը պայմանավորված է գործարքի ժամկետով:
- էսքրոու գործառնության արժույթը պայմանավորված է գործարքի արժույթով:
- Կողմերի միջև ծագած վեճերը կարող են լուծվել ֆինանսական համակարգի հաշտարարի միջոցով (ՙֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին՚ ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով), կամ առևտրային արբիտրաժում (ՙԱռևտրային արբիտրաժի մասին՚ ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով):
- Բանկային հաշիվը և դրանում եղած դրամական միջոցները տնօրինելու հաշվետիրոջ իրավունքները կարող են սահմանափակվել դատարանի վճռով դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող մարմինների կամ հարկային մարմինների կողմից ներկայացված հայտի հիման վրա:
- Առանց հաշվետիրոջ կարգադրության հաշվից դրամական միջոցների բռնագանձումը կարող է իրականացվել դատարանի վճռով դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող մարմինների և հարկային մարմինների կողմից ներկայացված հայտի հիման վրա:

  «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորված է «Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի» կողմից` հատուցման ենթակա ավանդների չափերով, մասնավորապես` logo.png
  Ավանդի արժութային կառուցվածքը Եթե նույն բանկում ունեք միայն դրամային ավանդ Եթե նույն բանկում ունեք միայն արտարժու-
  թային ավանդ
  Եթե նույն բանկում ունեք և ՀՀ դրամով,
  և արտարժույթով ավանդ
  Եթե դրամային ավանդը 5 միլիոն դրամից ավել է Եթե դրամային ավանդը 5 միլիոն դրամից պակաս է
  Ավանդի երաշխավորման առավելագույն չափը 10 միլիոն ՀՀ դրամ 5 միլիոն ՀՀ դրամ 10 միլիոն ՀՀ դրամ (երաշխավորվում է միայն դրամային ավանդը) 5 միլիոն ՀՀ դրամ (երաշխավորվում է դրամային ավանդն ամբողջությամբ և արտարժութային ավանդը` հինգ միլիոն դրամի և հատուցման ենթակա դրամային ավանդի տարբերության չափով)

Բանկային հաշվի բացման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը.

- Անձնագիր և հանրային ծառայությունների համարանիշը (սոցիալական ապահովության քարտի համարը), հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքի համարը կամ անձի իսկությունը հաստատող նույնականացման քարտ (ID CARD),
- *անհատ ձեռնարկատերի գրանցման վկայականը,
- հարկ վճարողի հաշվառման համարը (առկայության դեպքում),
- անհատ ձեռնարկատերի գրանցման վկայականի պատճեն (առկայության դեպքում),
- փոխկապակցված անձինք համաձայն ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի քաղաքականությամբ սահմանված դեպքերում:

էջը թարմացվել է 07.12.2018 17:46
Ուշադրություն. Բանկը պատասխանատվություն չի կրում իր կայքում հղումներով նշված այլ կայքերի բովանդակության ստույգության եւ արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների համար, ինչպես նաև պատասխանատվություն չի կրում այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար: Տեղեկատվության հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: