Chat with us, powered by IDBank
Բանկային հաշիվներ

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Բանկային հաշիվների, փոխանցումների և«ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ կողմից մատուցվող այլ ծառայությունների սակագների

Հաստատված է
«ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ վարչության
2021 թվականի դեկտեմբերի 1-ի թիվ N 437-Լ որոշմամբ
Գործում է սկսած 2021 թվականի դեկտեմբերի 23-ից


Ամփոփագրում նշված պայմանները կարող են փոփոխված լինել։
Եթե Դուք ամփոփագրին ծանոթանում եք Բանկի կայքում, խնդրում ենք ուշադրություն դարձնել տեղեկատվական ամփոփագրի գործողության ամսաթվին։
Եթե Դուք ամփոփագրին ծանոթանում եք թղթային տարբերակով, մանրամասն տեղեկությունների համար խնդրում ենք այցելել Բանկի ինտերնետային կայք` www.idbank.am հասցեով (ուշադրություն դարձնելով տեղեկատվական ամփոփագրի գործողության ամսաթվին), դիմել Բանկի ցանկացած մասնաճյուղ կամ զանգահարել Բանկի Հեռախոսազանգերի կենտրոն` 010 59 33 33 , 060 27 33 33 հեռախոսահամարներով։

1. ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ԲԱՑՈՒՄ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ1
ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՍԱԿԱԳԻՆԸ
ՀՀ ԴՐԱՄ
1.1 Հաշվի բացում
1.1.1 Ընթացիկ հաշիվ իրավաբանական անձանց և ԱՁ-ների համար 3,000
1.1.2 Ընթացիկ հաշիվ ֆիզիկական անձանց համար
1.1.2.1 Բանկի մասնաճյուղերում
2,000
1.1.2.2 Առցանց եղանակով անվճար
1.1.2.3 Ավանդի ներդրման դեպքում ներդրվող ավանդի արժույթով և ՀՀ դրամով մեկական հաշիվ
անվճար
1.1.2.4 2.3 կետով սահմանված արտարժույթով փոխանցում իրականացնելու դեպքում փոխանցվող գումարի արժույթով մեկ հաշիվ անվճար
1.1.2.5 Պարբերական դրամական վճարի հաշիվ
անվճար
1.2 Հաշվի վերաբացում
1.2.1 Իրավաբանական անձանց և ԱՁ-ների համար համաձայն 1.1 կետի
1.2.2 Ֆիզիկական անձանց համար համաձայն 1.1 կետի
1.3 Հաշվի տարեկան սպասարկում
1.3.1 Իրավաբանական անձանց և ԱՁ-ների համար անվճար
1.3.2 Ֆիզիկական անձանց համար անվճար
1․3․3 Ֆիզիկական անձանց դեպքում հաճախորդի՝ Բանկում ունեցած բոլոր հաշիվներով մեկ տարվա ընթացքում գործառնություն չիրականացնելու դեպքում (այսուհետ՝ ոչ ակտիվ հաշիվներ) գործող տարեկան միջնորդավճար

5,0002

1.4 Հաշվի փակում3
1.4.1 Իրավաբանական անձանց և ԱՁ-ների համար անվճար
1.4.2 Ֆիզիկական անձանց համար անվճար
1.5 Հաշվի չնվազող մնացորդ
1.5.1 Իրավաբանական անձանց և ԱՁ-ների համար չի սահմանվում
1.5.2 Ֆիզիկական անձանց համար չի սահմանվում
1.6 Կանխիկ դրամական միջոցների մուտքագրում հաշիվներին
1.6.1 Բանկի կողմից ընդունելի արժույթների համար4 hամաձայն տվյալ օրվա համար Բանկի կողմից սահմանված սակագնի
1.6.2500 եվրո անվանական արժեքով կանխիկ մուտքագրում հաշվին
1%
1.6.3Դրամարկղի միջոցով ՀՀ դրամ արժույթով կանխիկ դրամի մուտքագրում մինչև 50,000 ՀՀ դրամը ներառյալ
200 ՀՀ դրամ5
1.6.4Դրամարկղի միջոցով ՀՀ դրամ արժույթով կանխիկ դրամի մուտքագրում 50,000 ՀՀ դրամից ավելի
անվճար
1.7 Կանխիկ գումարի տրամադրում/ելքագրում հաշվից6
1.7.1 Հաճախորդի հաշիվներին կանխիկ մուտքագրված գումարի սահմաններում` ՀՀ դրամով կամ արտարժույթով անվճար
1.7.2 Հաճախորդի հաշիվներին անկանխիկ, և Բանկի տարանցիկ հաշիվներին մուտքագրված գումարների դեպքում
1.7.2.1 ՀՀ դրամով 0.2%
1.7.2.2 Արտարժույթով 0.5%
1.7.3 Պարբերական դրամական վճարի համար բացված հաշվից
անվճար
1 Սույն գլխի 1.1-1.5 կետերով նախատեսված սակագները չեն կիրառվում քարտային հաշիվների դեպքում:
2 Սույն կետը տարածվում է այն հաճախորդների վրա, որոնք Բանկում ունեն միայն քարտային և ընթացիկ հաշիվներ, որոնցից որևէ մեկով մեկ տարի և ավել ժամանակահատվածում գործառնություններ չեն կատարվել և հաճախորդի բոլոր հաշիվների դրական մնացորդների հանրագումարը փոքր է 100,000 ՀՀ դրամից (կամ համարժեք արտարժույթից)։ Ընդ որում, գործառնություններ չեն համարվում հաշվի սպասարկման վճարի գանձումները կամ Բանկի կողմից իրականացված ներքին գործառնությունները, ինչպես նաև սառեցված հաշիվների միջոցները՝ սառեցված գումարի չափով։ Սույն կետով նախատեսված միջնորդավճարը չի կիրառվում, եթե հաճախորդը Բանկում ոչ ակտիվ ընթացիկ և քարտից/քարտային հաշիվներից բացի ունի որևէ այլ Բանկային պրոդուկտ/ծառայություն՝ այդ թվում նաև սինքրոնացված Idram հավելված և/կամ idbanking.am առցանց համակարգ։ Ոչ ակտիվ հաշիվների սպասարկման միջնորդավճարը կիրառվում է տարին մեկ անգամ՝ անկախ հաշիվների քանակից։ Եթե ոչ ակտիվ հաշիվների մնացորդը փոքր է սահմանված միջնորդավճարից/համարժեք արտարժույթից, գանձվում է ամբողջ մնացորդային գումարը, որից հետո տվյալ հաշիվները կարող են փակվել Բանկի կողմից: Գանձված միջնորդավճարը վերադարձման ենթակա չէ:
3Այն բանկային հաշիվները, որոնցով մեկ տարի և ավել ժամանակահատվածում գործառնություններ չեն կատարվել և որոնց մնացորդը չի գերազանցում 1,000 ՀՀ դրամը (կամ համարժեք արտարժույթը), կարող են փակվել Բանկի նախաձեռնությամբ` գանձելով միջնորդավճար հաշվում առկա մնացորդի չափով: Գանձված միջնորդավճարը վերադարձման ենթակա չէ: Սույն դրույթը չի տարածվում այն հաճախորդների վրա, ովքեր Բանկում ունեն մեկից ավելի հաշիվներ և այդ հաշիվներից գոնե մեկով նշված ժամանակահատվածում կատարվել են գործառնություններ, ունեն ավանդ (այդ թվում նաև պարտատոմս) և վարկային պարտավորություններ(այդ թվում նաև տրված երաշխավորություններ):
4 Նշված սակագինը չի կիրառվում արագ դրամական փոխանցումների համակարգերով իրականացվող գործառնությունների, ժամկետային ավանդների ներ­գրավման և վարկերի մարման նպատակով գումարների մուտքագրման դեպքերում։
5 Սույն սակագինը չի գանձվում տերմինալի միջոցով գումարի մուտքագրման անհնարինության դեպքում։ Սակագինը չի տարածվում արտոնյալ հաճախորդների դեպքում՝ վերջիններիս համար նախատեսված արտոնյալ սպասարկման սրահների դրամարկղի միջոցով կանխիկ դրամի մուտքագրման դեպքում։
6 Կանխիկ գումարի տրամադրման միջնորդավճար չի գանձվում հաշիվներին առկա դրամական միջոցների դիմաց հաշվեգրված տոկոսագումարների կանխիկացումից: Բանկում ներդրված ավանդի գումարի կանխիկացման դեպքում նշված սակագինը կարող է կիրառվել բացառապես այն դեպքերում, երբ ավանդը ներդրվել է անկանխիկ մուտքագրված միջոցներից կամ անկանխիկ մուտքագրված գումարների կանխիկացման դեպքում կանխիկացման սակագինը չի կիրառվել, որի արդյունքում սպառվել է հաճախորդի հաշվին ձևավորած կանխիկ մուտքագրված միջոցների ընդհանուր սահմանաչափը: Բանկի կողմից տրամադրվող վարկերի գումարներից գանձվում են սույն մասով սահմանված սակագները, եթե տվյալ վարկատեսակի պայմաններով այլ սակագին սահմանված չէ:
1.8 Էլեկտրոնային քաղվածքների և վճարային փաստաթղթերի տրամադրում անվճար
1.9 Քաղվածքների
(1 հաշվի համար)տրամադրում
1.9.1 ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված (առնվազն 30-օրյա պարբերականությամբ տրամադրվող) քաղվածքների դեպքում` առաջին անգամ անվճար
1.9.2 Մեկից ավելի անգամ` մինչև 1 տարի վաղեմության ժամկետով տրամադրվող քաղվածքների դեպքում 500
1.9.3 Մեկից ավելի անգամ` 1 տարուց ավելի վաղեմության ժամկետով տրամադրվող քաղվածքների դեպքում 1,000
1.10 Փաստաթղթերի և պայմանագրերի(1 փաստաթղթի համար) տրամադրում
1.10.1 Յուրաքանչյուր գործարքից հետո առաջին անգամ անվճար
1.10.2 Մեկից ավելի անգամ` մինչև 1 տարի վաղեմության ժամկետով տրամադրվող փաստաթղթերի դեպքում 500
1.10.3 Մեկից ավելի անգամ` 1 տարուց ավելի վաղեմության ժամկետով տրամադրվող փաստաթղթերի դեպքում 1,000
1.11 Դիմումի համաձայն ՀՀ դրամով և/կամ արտարժույթով հաշվի առկայության, մնացորդի, շարժի, վերաբերյալ տեղեկանքների տրամադրում
1.11.1 հայերենով 3,000
1.11.2 երկլեզու (օրինակ՝հայերեն – ռուսերեն կամ հայերեն - անգլերեն) 5,000
1.11.3 Պարտավորությունների վերաբերյալ 1,000
1.12 Այլ տեղեկանքների տրամադրում 5,000
1.13 Աուդիտորական հարցման պատասխանների պատրաստում 10,000
1.14 Ընթացիկ բանկային հաշիվների համար տարեկան տոկոսադրույք 0%
(տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը հավասար է 0%)6
1.15 Չեկային դրամական գրքույկների տրամադրում (25 էջանոց) 2,000
1.16 Բանկի կողմից լիազորագրի տրամադրում 3,000
6 Ուշադրություն՝ Հաճախորդի հաշվում առկա միջոցների նկատմամբ տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա։ Իսկ տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը ցույց է տալիս, թե որքան եկամուտ կստանա հաճախորդը՝ իր կողմից ավանդի հետ կապված պարտադիր վճարներ կատարելու և սահմանված պարբերականությամբ վաստակած տոկոսագումարները ստանալու արդյունքում։ Տարեկան տոկոսային եկամտաբերության հաշվարկման կարգը կարող եք գտնել հետևյալ հղմամբ՝ Տարեկան տոկոսային եկամտաբերության հաշվարկ։

2. ՓՈԽԱՆՑՈՒՄՆԵՐ ՀՀ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԵՎ ՀՀ ՏԱՐԱԾՔԻՑ ԴՈՒՐՍ*
ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՍԱԿԱԳԻՆԸ
ՀՀ ԴՐԱՄ
2.1ՀՀ տարածքում փոխանցումներ` բանկային հաշվի միջոցով
2.1.2 «ԱյԴԻ Բանկ» ՓԲԸ հաճախորդների միջև ՀՀ դրամով և արտարժույթով փոխանցումներ (ԱյԴի Բանկի համակարգում)
անվճար
2.1.3 ՀՀ դրամով փոխանցումներ այլ ՀՀ բանկեր անվճար
2.1.4 ՀՀ դրամով շտապ փոխան­ցումներ այլ ՀՀ բանկեր 7 0.1%,
նվազագույնը 500, առավելագույնը 10,000
2.1.5 ԱՄՆ դոլարով և Եվրոյով փոխան­ցումներ այլ ՀՀ բանկեր 8
2.1.5.1 վճարման հանձնարարականը թղթային ներկայացնելու դեպքում 0.12%,նվազագույնը` 2,000, առավելագույնը` 20,000
2.1.5.2 Վճարման հանձնարարականը Բանկ-Հաճախորդ/ IDBANKING համակարգի միջոցով ներկայացնելու դեպքում 0.1%,նվազագույնը` 1,500, առավելագույնը` 20,000
2.2ՀՀ տարածքում ՀՀ դրամով փոխանցումներ` առանց հաշվի առկայության
2.2.1 Մինչև 100 հազ. ՀՀ դրամ
2.2.1.1 Իրավաբանական անձանց և ԱՁ-ների օգտին կատարվող փոխանցումների դեպքում 250
2.2.1.2 Ֆիզիկական անձանց օգտին կատարվող փոխանցումների դեպքում 100
2.2.2 100 հազ. ՀՀ դրամ և ավել
2.2.2.1 Իրավաբանական անձանց և ԱՁ-ների օգտին կատարվող փոխանցումների դեպքում 500
2.2.2.2 Ֆիզիկական անձանց օգտին կատարվող փոխանցումների դեպքում 200
2.3Արտարժույթով փոխանցումներ9
2.3.1 Փոխանցումներ բանկային հաշվի միջոցով
2.3.1.1 ԱՄՆ դոլարով, Եվրոյով10
2.3.1.1.1 OUR տարբերակով
Վճարման հանձնարարականի կատարման հետ կապված ծախսերը կրում է փոխանցող հաճախորդը
0.15%,
նվազագույնը` 6,000,
առավելագույնը` 50,000
2.3.1.1.2 Guaranteed OUR տարբերակով
Այս տարբերակն ընտրելու դեպքում գումարը շահառուին կհասնի ամբողջությամբ
ա) ԱՄՆ դոլարի դեպքում՝ ի հավելումն 2.3.1.1.1 կետի գանձվում է 12,000
բ) մինչև 12,500 եվրո ներառյալ 12,000
բ) 12,500 եվրո գերազանցելու դեպքում 0.15%,
նվազագույնը` 14,000, առավելագույնը` 50,000
BEN/SHA տարբերակով
Վճարման հանձնարարականի կատարման հետ կապված երրորդ բանկերի ծախսերը գանձվում են փոխանցվող գումարից
5,000
2.3.1.2 ՌԴ ռուբլիով, լարիով 10
2.3.1.2.1 Կատարվում է միայն OUR տարբերակով, ընդ որում գումարը շահառուին կհասնի ամբողջությամբ


0.05%,
նվազագույնը` 3,000, առավելագույնը` 20,000
2.3.1.3 Բանկի համար ընդունելի այլ արժույթով 10
2.3.1.3.1 OUR տարբերակով
Վճարման հանձնարարականի կատարման հետ կապված ծախսերը կրում է փոխանցում կատարող հաճախորդը
0.15%,
նվազագույնը` 14,000, առավելագույնը` 60,000
2.3.2 Առանց բանկային հաշվի առկայության Բանկի կողմից արտարժույթով փոխանցումները կատարվում են բացառապես ՌԴ ռուբլիով` համաձայն 2.3.1.2 կետի
2․4Հաճախորդի դիմումի համաձայն վճարման հանձնարարականի հետ կանչման կամ վճարային վավերապայմանների փոփոխման հանձնարարականի կատարում, հարցումների իրականացում 11
2.4.1 ՀՀ դրամով 1,000
2.4.2 ՌԴ ռուբլիով, լարիով 10,000
2.4.3 Այլ արտարժույթով
2.4.3.1 մինչև 1 տարի վաղեմություն ունեցող վճարման հանձնարարականների դեպքում 30,000
2.4.3.2 1 տարուց ավել վաղեմություն ունեցող վճարման հանձնարարականների դեպքում 125,000
2.5Հաճախորդի կողմից թերի կամ սխալ ներկայացված տվյալների արդյունքում փոխանցման հետվերադարձ թղթակից բանկի կողմից 11
2.5.1 ՀՀ դրամով անվճար
2.5.2 ՌԴ ռուբլով, լարիով 10,000
2.5.3 Այլ արտարժույթով 20,000
2.6SWIFT հաղորդագրության կրկնօրինակի տրամադրում3,000
2.7Արտարժույթով ստացված չպարզաբանված գումարների վերադարձ` ներքին ակտերի համաձայն կամ ուղարկող բանկի պահանջով
2.7.1 ՌԴ ռուբլիով անվճար
2.7.2 Այլ արտարժույթով 12
2.7.2.1 Մինչև 500 ԱՄՆ դոլար կամ համարժեք այլ արժույթ 5,000
2.7.2.2 500 և ավելի ԱՄՆ դոլար կամ համարժեք այլ արժույթ 15,000
*Վճարման հանձնարարականների ընդունման և կատարման համար, բացառությամբ 2.1.2 կետի, սահմանվում է հետևյալ ժամանակացույցը
Վճարման հանձնարարականների ընդունում և կատարում
Ընդունում Կատարում Ընդունում Կատարում
ՀՀդրամ Մինչև ժամը 15:30 Նույն բանկային
օրը
Ժամը 15:30-ից
հետո
Հաջորդ բանկային օրը
ԱՄՆ դոլար, եվրո, ՌԴ ռուբլի Մինչև ժամը 16:00 Նույն բանկային
օրը
Ժամը 16:00-ից
հետո
Հաջորդ բանկային օրը13
Այլ արժույթ 3 բանկային օրվա ընթացքում

7 ՀՀ դրամով "Շտապ" պայմանով փոխանցումները այլ ՀՀ բանկեր կատարվում են նույն բանկային օրը միայն մինչև 15:45-ն հանձնարարականը ներկայացնելու դեպքում համապատասխան միջնորդավճարի գանձման պարագայում:
8 Արտասահմանյան միջնորդ բանկերի միջոցով այլ ՀՀ բանկեր ուղարկվող, ինչպես նաև այլ արտարժույթով փոխանցումներն իրականացվում են համաձայն 2.3 կետի
9 Բանկը՝ համաձայն Բանկում առկա տեղեկագրերի, կարող է ինքնուրույն, առանց հաճախորդի նախնական համաձայնության ընտրել միջոցների փոխանցման ճանապարհը /միջնորդ բանկին/ այն դեպքում, երբ փոխանցման ամբողջական ճանապարհը /միջնորդ բանկը/ նշված չէ հաճախորդի կողմից ներկայացված վճարման հանձնարարականում:
10 500,000 ԱՄՆ դոլարը, 400,000 եվրոն/շվեյցարական ֆրանկը, 30.0 մլն ՌԴ ռուբլին, 350,000 անգլիական ֆունտ ստերլինգը, 50.0 մլն ճապոնական իենը, 1.0 մլն վրացական լարին և 500,000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք (ՀՀ ԿԲ հաշվարկային դրույքով) այլ արժույթը գերազանցող փոխանցումների դեպքում (բացառությամբ Բանկում ներդրված ավանդի վերադարձման նպատակով կատարվող փոխանցումների) ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձ հաճախորդներից գանձվում է 360,000 ՀՀ դրամ: Ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձ հաճախորդների եվրոյով փոխանցումները կատարվում են միայն OUR կամ BEN/SHA տարբերակներով: ՌԴ ռուբլով և որոշ այլ արժույթներով փոխանցումների դեպքում փոխանցման հանձնարարականը պետք է պարունակի տվյալ երկրի օրենսդրությամբ պահանջվող կոդավորումը (առկայության դեպքում)։
Բանկը կարող է կասեցնել կամ մերժել փոխանցումը՝ գործարքին առնչվող անհրաժեշտ բավարար տեղեկություններ/փաստաթղթեր չներկայացնելու դեպքում, թղթակից բանկերի պահանջներից ելնելով, ՀՀ օրենսդրությամբ կամ Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված դեպքերում։
11 Տվյալ բաժիններում նշված ծառայությունների սակագները ներառում են Բանկի թղթակից բանկերի միջնորդավճարները։ Բանկից անկախ պատճառներով հանձնարարականի կատարման արդյունքի անբավարարության դեպքում, վճարված միջնորդավճարի գումարը ենթակա չէ հետ վերադարձման:
12 Գանձվում է վերադարձվող գումարից` համարժեք արժույթով:
13 Մինչև 50,000 ԱՄՆ դոլարով և 50,000 եվրոյով փոխանցումների դեպքում, որոնց կատարման օրը թղթակից բանկի երկրում ոչ աշխատանքային է, փոխանցման արժութավորման ամսաթիվը /valuedate/ կտեղափոխվի հաջորդ բանկային օրը, իսկ 50,000 ԱՄՆ դոլարը, 50,000 Եվրոն գերազանցող և ՌԴ ռուբլով փոխանցումների դեպքում՝ փոխանցումը կկատարվի հաջորդ բանկային օրը։


3․ ԿԱՆԽԻԿ ԴՐԱՄՈՎ ԵՎ ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹՈՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՍԱԿԱԳԻՆԸ
ՀՀ ԴՐԱՄ
3.1 Կանխիկ արտարժույթի առքուվաճառք, փոխանակում
3.1.1 Շրջանառության համար պիտանի դրամանիշների դեպքում
hամաձայն տվյալ օրվա համար Բանկի կողմից սահմանված փոխարժեքի
3.1.2
500 եվրո անվանական արժեքով թղթադրամի առք
1%
3.1.3 ԱՄՆ դոլարի, եվրոյի, ՌԴ ռուբլու հնամաշ դրամանիշների դեպքում
3%
3.2 Կանխիկ արտարժույթի հաշվում, իսկության ստուգում, մեկ այլ անվանական արժեքի դրամանիշի հետ փոխանակում
3.2.1 Մինչև 300 ԱՄՆ դոլարը կամ 300 եվրոն կամ 20,000 ՌԴ ռուբլին ներառյալ կամ 300 ԱՄՆ դոլարին համարժեք Բանկի համար ընդունելի այլ արտարժույթի դեպքում անվճար
3.2.2 300 ԱՄՆ դոլարը կամ 300 եվրոն կամ 20,000 ՌԴ ռուբլին կամ 300 ԱՄՆ դոլարին համարժեք Բանկի համար ընդունելի այլ արտարժույթը գերազան­ցելու դեպքում
0.1%, նվազագույնը 1,000 առավելագույնը 100,000
3.3 ՀՀ դրամի մետաղադրամների հաշվում, տրամադրում, փոխանակում, փաթեթավորում՝ Բանկի հաճախորդ չհանդիսացող ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց համար14
3.3.1 Յուրաքանչյուր դրամանիշից մինչև 50-ական հատը անվճար
3.3.2 Յուրաքանչյուր դրամանիշից 50 հատից ավելի դեպքում
Գումարի 1%,նվազագույնը` 1,000 ՀՀ դրամ
3.4Կանխիկի տրամադրում Բանկի POS-տերմինալներով՝ ՀՀ-ից դուրս թողարկված քարտերի միջոցով1%
14 Տվյալ սակագինը չի գործում, այն դեպքում, երբ ծառայության մատուցումը հանգեցնում է «Գործառնական օր» ծրագրում մեկ այլ գործարքի ձևավորմանը


4. ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՅԻՆԻՆԿԱՍՈ15
ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՍԱԿԱԳԻՆԸ
ՀՀ ԴՐԱՄ
4.1 Արտահանման ինկասո
4.1.1 Ինկասո հանձնարարականի թողարկում, փաստաթղթերի ընդունում և ուղարկում 0.2% նվազագույնը` 50,000
4.1.2 Ինկասոյի պայմանների փոփոխություն կամ չեղյալացում 25,000
4.2 Ներմուծման ինկասո
4.2.1 Ինկասո հանձնարարականի և յուրաքանչյուր փոփոխության ծանուցում 25,000
4.2.2 Ինկասո հանձնարարականի վճարում/ակցեպտավորում 0.1% նվազագույնը 6,000
առավելագույնը 45,000
4.2.3 Փաստաթղթերի տրամադրում հաճախորդին անվճար
4.2.4 Ինկասո ներկայացված, բայց հաճախորդի կողմից չվճարված փաստաթղթերի վերադարձ 50,000
15 Երրորդ բանկերի միջնորդավճարները, փոստային և կապի ծախսերը գանձվում են լրացուցիչ՝ ըստ դրանց փաստացի մեծության:


5. ՓՈԽԱՐԿԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՍԱԿԱԳԻՆԸ
ՀՀ ԴՐԱՄ
5.1Ներբանկային փոխարկումներ
Ըստ պայմանագրի կամ Բանկի փոխարժեքի
6. ՀԵՌԱՎԱՐ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ
ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՍԱԿԱԳԻՆԸ
ՀՀ ԴՐԱՄ
6.1IDBusiness համակարգի միացում 16 անվճար
6.1.1 Գործարքներ կատարելու, գործարքների վերաբերյալ տեղեկատվության դիտման , այդ թվում՝ գործարքի հետ առնչվող գործողությունների իրականացման իրավասության տրամադրում
անվճար
6.2
IDBANKING համակարգի միացում17
անվճար
6.3IDBusiness Mobile հավելվածի ներբեռնում16
անվճար
6.3.1Գործարքներ կատարելու, գործարքների վերաբերյալ տեղեկատվության դիտման , այդ թվում՝ գործարքի հետ առնչվող գործողությունների իրականացման իրավասության տրամադրում
անվճար
6.3.2Գործարքների վերաբերյալ տեղեկատվության դիտման, այդ թվում՝ գործարքի հետ առնչվող գործողությունների իրականացման իրավասության տրամադրում անվճար
16 Ծառայությունը տրամադրվում է Բանկի հաշվետեր իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին
17 Ծառայությունը տրամադրվում է միայն ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց։ Բանկի հայեցողությամբ ծառայությունը կարող է տրամադրվել նաև ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց։
7. ՊԱՀԱՏԵՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ
ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՍԱԿԱԳԻՆԸ 18
ՀՀ ԴՐԱՄ
7.1 Վարձակալության ժամկետ Փոքր Միջին Մեծ
Չափսը (սմ)
8.5x30x50
Չափսը (սմ)
17x30x50
Չափսը (սմ)
17x61x50
7.1.1 Մինչև 7 օր (յուրաքանչյուր օրվա համար) 1,000 1,500 2,000
7.1.2 7 օր 3,000 5,000 7,000
7.1.3 8 -14 օր 5,000 7,000 10,000
7.1.4 15 - 30օր 7,000 12,000 17,000
7.1.5 31 – 90 օր 10,000 20,000 30,000
7.1.6 91 – 180 օր 15,000 25,000 32,000
7.1.7 181 – 270 օր 20,000 30,000 35,000
7.1.8 271 – 365օր 25,000 35,000 40,000
7.1.9 366 – 456օր 30,000 40,000 45,000
7.1.10 457 – 730 օր 40,000 45,000 50,000
7.1.11 Դեպոզիտար արկղի,տուփի, կողպեքի կամ կնիքի վնասման,բանալու կորուստի և կրկնօրինակի տրամադրման դեպքում տույժ յուրաքանչյուր դեպքի համար 5,000-ական դրամ
7.1.12 Պահատեղը չազատելու և բանալին չհանձնելու դեպքում տույժ 19 Յուրաքանչյուր օրվա համար 1,000 դրամ
18 Ծառայությունը հասանելի է Բանկի «Վարդանանց», «Կենտրոն» «Բաղրամյան», «Գյումրի», «Արաբկիր», «Նոր Նորք» մասնաճյուղերում։ «Կենտրոն» մասնաճյուղում պահատեղերի չափսերը(սմ) կազմում են՝ փոքր՝ 6x25x35, միջին՝ 18.5x25x35, մեծ՝ 63,5x25x35: Պահատեղի վարձակալության համար անհրաժեշտ է անձը հաստատող փաստաթուղթ և Հանրային ծառայության համարանիշ կամ ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք։
19 10-օրյա ժամկետում պահատեղը չազատելու դեպքում պահատեղը կարող է բացվել Բանկի հայեցողությամբ, այս դեպքում տուփը տեղափոխվում է դրամապահոց: Հետագա քայլերը կարգավորվում են համաձայն հաճախորդի հետ կնքված պայմանագրի:


10. ՎԱՐԿԵՐԻ/ԳՐԱՎՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 20
ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՍԱԿԱԳԻՆԸ
ՀՀ ԴՐԱՄ(ներառյալ ԱԱՀ)
10.1 Գրավադրված անշարժ գույքի հասցեում ֆիզիկական անձի հաշվառման թույլտվության տրամադրում (անկախ հաշվառվողներիքանակից) Յուրաքանչյուր անգամ` 3,000
10.2 Գրավադրված գույքի սեփականության վկայականում փոփոխություններ կատարելու թույլտվության տրա­մադրում, բացառությամբ ժառանգության ճանաչման հետևանքով առաջացած փոփոխությունների 10,000
10.3 Գրավադրված անշարժ և շարժական գույքը վարձակալության հանձ­նելու թույլտվության տրամադրում 10,000
10.4 Գրավադրված ավտոմեքենայի հաշվառման համա­րանիշի փոփոխություն կատարելու թույլտվության տրամադրում 5,000
10.5 Գրավադրված գույքի մասնակի ազատման կամ գրավադրված գույքի փոփոխություն կատարելու թույլտվության տրամադրում (ֆիզիկական անձ հաճախորդների դեպքում, բացառությամբ ոսկու գրավով վարկերի վարկառուների) 10,000
10.6 Գրավադրված գույքի մասնակի ազատման կամ գրավադրված գույքի փոփոխություն կատարելու թույլտվության տրամադրում(իրավաբանական անձ, Ա/Ձ հաճախորդների դեպքում), բացառությամբ ոսկու, դրամական միջոցների և Բանկի կողմից թողարկված պարտատոմսերի գրավով վարկերի և այն դեպքերի, երբ գրավը փոխարինվում է` Յուրաքանչյուր գրավային պայմանագրի փոփոխության համար` 30,000
10.6.1 Ոսկյա իրերի կամ ոսկու ստանդարտացված ձուլակտորների գրավով անվճար
10.6.2 Դրամական միջոցների գրավով
10.6.3 Բանկի կողմից թողարկված պարտատոմսերի գրավով
10.7 Գրավադրված գույքի վերաբերյալ գրությունների տրամադրում Անշարժ գույքի դեպքում՝ 10,000
Շարժական գույքի դեպքում՝ 5,000
10.8 Վարկի կամ դրա մի մասի վաղաժամկետ մարում (իրավաբանական անձ, անհատ ձեռնարկատերերի հաճախորդների դեպքում) Վաղաժամկետ մարվող գումարի3%, եթե առանձին վարկատեսակով այլ սակագին սահմանված չէ
10.9 Վարկի պայմանների վերանայում 1. Իրավաբանական անձանց դեպքում՝ վարկի մնացորդի 1% չափով, սակայն ոչ պակաս քան 20,000 դրամ և ոչ ավել քան 150,000 դրամ
2. Ֆիզիկական անձանց դեպքում՝ 5,000 դրամ
20 Սույն կետով սահմանված սակագներից շեղումները կատարվում են համապատասխան իրավասու մարմինների որոշումների համաձայն: Սահմանված սակագները չեն տարածվում այն հաճախորդների վրա, որոնք համաձայն Բանկի ներքին իրավական ակտերի համարվում են խնդրահարույց։ 9.9 կետի 1) ենթակետով սահմանված սակագինը չի կիրառվում բանկային երաշխիքների և ակրեդիտիվների դեպքում։

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

1. Բանկը բացում և սպասարկում է ընթացիկ հաշիվներ ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով, եվրոյով, ՌԴ ռուբլով, բրիտանական ֆունտով, ճապոնական իենով, շվեյցարական ֆրանկով, վրացական լարիով, ՄԱԷ դիրհամով, չինական յուանով, բելառուսական ռուբլիով,որոնք սույն փաստաթղթի իմաստով համարվում են Բանկի համար ընդունելի արժույթներ:
2. Ընթացիկ հաշիվը բացվում է անժամկետ:
3. Բանկային հաշիվների բացման, վարման և դրամարկղային սպասարկման վերաբերյալ կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները սահմանվում են համապատասխան պայմանագրով։
4. Սույն տեղեկատվական ամփոփագրում չներառված պայմանները և սակագները կարգավորվում են առանձին տեղեկատվական ամփոփագրերովև/կամ պայմանագրերով/համաձայնագրերով:
5. Միջնորդավճարները գանձվում են ՀՀ դրամով, իսկ արտարժույթով սահմանված միջնորդավճարները` տվյալ գործարքի օրվա համար Բանկի կողմից սահմանած տվյալ արժույթի վաճառքի փոխարժեքով:
6. Միջնորդավճարները գանձվում են հաճախորդների Բանկային հաշիվներից, եթե այլ բան նախատեսված չէ պայմանագրերով/համաձայնագրերով։
7. ԱԱՀ-ով հարկվող միջնորդավճարները ներառում են նաև ԱԱՀ-ն:
8. Բանկը պատասխանատվություն չի կրում.
8.1. հաճախորդի կողմից սխալ ցուցումների արդյունքում առաջացած հետևանքների համար,
8.2. կապի միջոցների անսարքության դեպքում առաջացած հետևանքների համար,
8.3. անհաղթահարելի ուժ ունեցող (ֆորս-մաժոր) իրավիճակների դեպքում առաջացած հետևանքների համար:
9. Բանկը կարող է գործող սակագներում կատարել փոփոխություններ և լրացումներ, որոնց մասին ծանուցում է հաճախորդներին՝փոփոխությունների և լրացումների տեքստը Բանկի տարածքում կամ ինտերնետային կայքում առնվազն մեկ օր շուտ հասանելի դարձնելու միջոցով, եթե այլ բան նախատեսված չէ առանձին տեղեկատվական ամփոփագրերով և/կամ պայմանագրերով/համաձայնագրերով:
10. Ծառայությունների դադարեցման կամ ծառայությունից հրաժարվելու դեպքում մինչ այդ վճարված միջնորդավճարները վերադարձման ենթակա չեն:
11. Հաճախորդի հաշվից միջոցների դուրսգրումը կատարվում է ոչ ուշ, քան Հաճախորդի կողմից համապատասխան վճարման հանձնարարականը Բանկ ներկայացնելու հաջորդ բանկային օրը:
12. Հաճախորդի հաշվին ուղղված միջոցները մուտքագրվում են Հաճախորդի հաշվին, ոչ ուշ, քան համապատասխան վճարային փաստաթուղթը Բանկ մուտք լինելու հաջորդ բանկային օրը:
13. Բանկային հաշվի գումարի նկատմամբ տոկոսները հաշվեգրվում են գումարը մուտքագրելու օրվանից մինչև այն հաճախորդին վերադարձնելու կամ ավանդատուի հաշվից այլ հիմքերով դուրս գրելու օրվան նախորդող օրն ընկած ժամանակահատվածի օրացուցային օրերի համար։
14. Հաճախորդի կողմից բանկային հաշվի փակման դիմում ներկայացնելու դեպքում այն փակվում է 1 (մեկ) բանկային օրվա ընթացքում: Հաշվում առկա դրամական միջոցները վերադարձվում են հաճախորդին նույն բանկային օրվա ընթացքում` հաճախորդի կողմից նախընտրած եղանակով:
15. Հաշիվը և դրանում եղած դրամական միջոցները տնօրինելու հաշվետիրոջ իրավունքները կարող են սահմանափակվել դատարանի վճռով դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող մարմինների կամ հարկային մարմինների կողմից ներկայացրած հայտի հիման վրա:
16. Առանց հաշվետիրոջ կարգադրության հաշվից դրամական միջոցների բռնագանձումը կարող է իրականացվել դատարանի վճռով դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող մարմինների և հարկային մարմինների կողմից ներկայացրած հայտի հիման վրա` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: Հաշվից դրամական միջոցների բռնագանձման մասին Բանկը հաշվետիրոջը տեղեկացնում է հաշվի քաղվածքը ուղարկելու միջոցով, եթե հաճախորդը մինչ այդ չի դիմել բանկ և չի ստացել նշված տեղեկատվությունը։
17. Բանկը յուրաքանչյուր աշխատանքային օրվա համար սահմանում է արտարժույթի առքուվաճառքի փոխարժեքներ, որոնք գործում են Բանկի աշխատանքային ժամերին: Հաճախորդների հեռավար սպասարկման ընթացքում աշխատանքային ժամերից դուրս, ինչպես նաև ոչ աշխատանքային օրերին (այդ թվում նաև շաբաթ օրերին) գործում է Բանկի պաշտոնական կայքում առկա արտարժույթի առքուվաճառքի փոխարժեքները։
18. Հաշվի արժույթից տարբերվող արժույթով գործարքներ կատարելիս գործում են Բանկի կողմից սահմանված փոխարժեքները։
19. Բանկի և հաճախորդի միջև ծագած վեճերը կարգավորվում են կողմերի միջև բանակցությունների միջոցով:
Կողմերի միջև ծագած վեճերը կարող են լուծվել ֆինանսական համակարգի հաշտարարի միջոցով («ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով), Հասցե` 0010 ք. Երևան, Մ. Խորենացու փող. 15, «Էլիտ Պլազա» բիզնես կենտրոն 7-րդ հարկ Էլ. փոստ՝ info@fsm.am Հեռախոս` (+37460) 70-11-11 Ֆաքս` (+37410) 58-24-21, կամ դատական կարգով:
20. Բանկը «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով կարող է «Ճանաչիր քո հաճախորդին» սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ տեղեկություններ։
21. Օտարերկրյա հաշիվների հարկային համապատասխանության ակտի (FATCA) հիման վրա ԱՄՆ-ի հետ կնքած համաձայնագրի համաձայն Բանկը հաճախորդի ԱՄՆ հարկատու հանդիսանալու հանգամանքը պարզելու համար կարող է լրացուցիչ տեղեկություններ հավաքագրել։
22. Հաճախորդը իրավունք ունի Բանկի հետ հաղորդակցվել իր նախընտրած տարբերակով՝ էլ. փոստ կամ փոստային կապ։ Էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է։ Այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից և ապահովում է գաղտնիություն։
23. Բանկային հաշվի քաղվածքները տրամադրվում են հաճախորդին առնվազն երեսնօրյա պարբերականությամբ հաճախորդի նախընտրած տարբերակով․
· էլ. Փոստի միջոցով
· առձեռն Բանկի տարածքում
· փոստով։
24. Բանկը պարտավոր չէ հաշվետիրոջը հաշվի քաղվածք տրամադրել, եթե հաշվետու ժամանակաշրջանում բանկը տվյալ հաշիվը չի դեբետագրել կամ կրեդիտագրել:
25. Բանկը պարտավոր է տրամադրել բանկային հաշվի առկայության, մնացորդի և շարժի վերաբերյալ և/կամ այլ տեղեկանքներ ոչ ուշ, քան Հաճախորդների կողմից համապատասխան դիմումը Բանկ ներկայացնելուն հաջորդող 5 բանկային օրվա ընթացքում, ընդ որում, հաշիվների մնացորդի և շարժի վերաբերյալ տեղեկանքը Բանկը տրամադրում է Հաճախորդին տեղեկանքի տրամադրման օրվանը նախորդող օրերի համար կամ տրամադրման օրվա դրությամբ՝ նշելով տրամադրման կոնկրետ ժամը։
26. Հաշվի քաղվածքը ստանալուց 15-օրյա ժամկետում հաշվի հետ կապված գործառնություններում անճշտություններ հայտնաբերելու դեպքում հաճախորդը Բանկին կարող է ներկայացնել բողոքարկում: Նշված ժամանակահատվածում բողոքարկումները չստանալու դեպքում Բանկը քաղվածքը համարում է ընդունված: Բողոքարկումը ներկայացվում է Բանկին գրավոր դիմումի տեսքով: Սահմանված ժամկետում ստացված բողոքարկման դիմումը Բանկն ընդունում է կատարման` իրականացնելով տեղական և միջազգային վճարային համակարգի կանոններով սահմանված համապատասխան գործողությունները:
27. Բանկի մասնաճյուղերի և բանկոմատների ցանկին, վերջիններիս գործունեության հասցեներին և աշխատանքային ժամերին կարող եք ծանոթանալ հետևյալհղմամբ՝ Մասնաճյուղեր և Բանկոմատներ։
28. Բանկի հեռահար սպասարկման ծառայությունների մատուցման կարգն ու պայմանները ներկայացված են «Հեռահար բանկային ծառայությունների մատուցման հրապարակային պայմաններում»։
29. Բանկի և Հաշվետիրոջ միջև վարկային պարտավորությունների առկայության դեպքում Բանկային հաշվից դրամական միջոցները անակցեպտ գանձվում են վարկային պայմանագրով նախատեսված կարգով։
30. Հաշվում առկա միջոցների վերադարձելիությունը երաշխավորվում է «Ֆիզիկականան անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն:

«ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորված է «Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի» կողմից` հատուցման ենթակա ավանդների չափերով, մասնավորապես`
Ավանդի արժութային կառուցվածքը Եթե նույն բանկում ունեք միայն դրամային ավանդ Եթե նույն բանկում ունեք միայն արտարժու-
թային ավանդ
Եթե նույն բանկում ունեք և ՀՀ դրամով,
և արտարժույթով ավանդ
Եթե դրամային ավանդը 7 միլիոն դրամից ավել է Եթե դրամային ավանդը 7 միլիոն դրամից պակաս է
Ավանդի երաշխավորման առավելագույն չափը 16 միլիոն ՀՀ դրամ 7 միլիոն ՀՀ դրամ 16 միլիոն ՀՀ դրամ (երաշխավորվում է միայն դրամային ավանդը) 7 միլիոն ՀՀ դրամ (երաշխավորվում է դրամային ավանդն ամբողջությամբ և արտարժութային ավանդը` 7 միլիոն դրամի և հատուցման ենթակա դրամային ավանդի տարբերության չափով)

31. Բանկն իրավունք ունի միակողմանիորեն փոփոխել ընթացիկ հաշվում եղած դրամական միջոցների համար վճարվող պարզ տոկոսադրույքի չափը` այն ուժի մեջ մտնելուց 15 օր առաջ հրապարակելով Բանկի պաշտոնական կայքում
32. Բանկային հաշվի բացման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը ներկայացված է «Հաշիվների բացման համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր ցանկում»։

«ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ-ի մատուցած ծառայությունների պայմանները և սակագները ենթակա են փոփոխման:
Փոփոխությունների մասին տեղեկություններ կարող եք ստանալ` այցելելով «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ–ի ցանկացած մասնաճյուղ, զանգահարելով Բանկի հեռախոսազանգերի սպասարկման կենտրոն` +37410593333 , +37460273333, +37412333333 շուրջօրյա հեռախոսահամարներից մեկով, կամ այցելելով Բանկի ինտերնետային կայքը` www.idbank.am:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԲԱՆԿԸ ՎԵՐԱՀՍԿՎՈՒՄ Է ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԿՈՂՄԻՑ

էջը թարմացվել է 09.12.2021 09:23
Ուշադրություն. Բանկը պատասխանատվություն չի կրում իր կայքում հղումներով նշված այլ կայքերի բովանդակության ստույգության եւ արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների համար, ինչպես նաև պատասխանատվություն չի կրում այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար: Տեղեկատվության հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: