Chat with us, powered by IDBank

Փաթեթ IDgold

Ծառայությունների փաթեթ` նախատեսված ոսկու գրավադրմամբ վարկերի վարկառուների համար

Արագ և շահավետ պայմաններով ստացեք ոսկու գրավադրմամբ վարկեր և միաժամանակ ստացեք՝
 • Rocket Line
  ոսկու գրավով վարկի 10%-ի չափով
 • Visa Gold դեբետային քարտ
  50% զեղչով
 • AMD Բանկային հաշիվ և դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն
  Անվճար
 • Online/Mobile բանկինգ
  Անվճար


էջը թարմացվել է 18.08.2021 09:10

Փաթեթ IDgold

Ծառայությունների փաթեթ` նախատեսված ոսկու գրավադրմամբ վարկերի վարկառուների համար

«ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ վարչության
2021 թ. նոյեմբերի 04-ի թիվ 407-Լ որոշմամբ
Գործում է սկսած 2021 նոյեմբերի 19-ից


Ամփոփագրում նշված պայմանները կարող են փոփոխված լինել։
Եթե Դուք ամփոփագրին ծանոթանում եք Բանկի կայքում, խնդրում ենք ուշադրություն դարձնել տեղեկատվական ամփոփագրի գործողության ամսաթվին։
Եթե Դուք ամփոփագրին ծանոթանում եք թղթային տարբերակով, մանրամասն տեղեկությունների համար խնդրում ենք այցելել Բանկի ինտերնետային կայք` www.idbank.am հասցեով (ուշադրություն դարձնելով տեղեկատվական ամփոփագրի գործողության ամսաթվին), դիմել Բանկի ցանկացած մասնաճյուղ կամ զանգահարել Բանկի Հեռախոսազանգերի կենտրոն` (+37410) 59 33 33 , (+37460) 27 33 33 հեռախոսահամարներով։

ՈՍԿՈՒ ԳՐԱՎՈՎ ՎԱՐԿԵՐԻ ՎԱՐԿԱՌՈՒՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՓԱԹԵԹ-IDgold
Ընդհանուր պայմաններ
1. ՈՍԿՈՒ ԳՐԱՎՈՎ ՎԱՐԿԵՐ
1. Ոսկու գնահատման սակագին համաձայն ոսկու գրավով վարկերի փաթեթի համար հաստատված սակագների
2. Մարման եղանակ անուիտետ
3․ Արժույթ ՀՀ դրամ
4. Վարկի նվազագույն գումար 300 000 ՀՀ դրամ
5․ Վարկի ժամկետ (ամիս) 36-60
6․ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք Վարկ գրավ հարաբերակցության գործակից/ վարկի ժամկետ(ամիս) 36 37-60
մինչև 70% 14% 15%
71-90%1 15.5% 16%
91-100%2 16.5%

-

7․ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 15.78% - 22.60%
8. Փաթեթի շրջանակներում ոսկու գրավով ստացող հաճախորդներին լրացուցիչ hնարավորություն է տրվում Բանկից ձեռք բերել ոսկու ստանդարտացված ձուլակտոր/ներ/՝ ի ապահովումն տրամադրվող վարկի կատարման գրավադնելու և դրա դիմաց լրացուցիչ տրամադրվելիք վարկի գումարը ոսկու ստանդարտացված ձուլակտորի արժեքի վճարմանն ուղղելու պայմանով։
9․ Ոսկու ստանդարտացված ձուլակտորների ձեռքբերման արժեք
Բանկի կողմից հրապարակված ստանդարտացված ձուլակտորի համապատասխան քաշի վաճառքի արժեք գումարած ստանդարտացված ձուլակտորի համապատասխան քաշը բազմապատկած 2,000 ՀՀ դրամով
10. Ոսկու ստանդարտացված ձուլակտորների գրավադրման արժեք
Բանկից ոսկու ստանդարտացված ձուլակտորի ձեռքբերման արժեք
11․ Հաճախորդին առաջարկվող/հասանելիք ոսկու ստանդարտացված ձուլակտորի առավելագույն քաշը Հաճախորդին առաջարկվող/հասանելիք ոսկու ստանդարտացված ձուլակտորի առավելագույն քաշը կախված է հաճախորդի Բանկում գործող և հաստատված /տրամադրվելիք/ ոսկու գրավով ապահովված վարկերի մնացորդների հանրագումարից, ստորև ներկայացված չափերով․
 • Մինչև 499,999 ՀՀ դրամով վարկերի դեպքում՝ առավելագույնը 5 գրամ
 • 500,000-1,500,000 ՀՀ դրամ վարկերի դեպքում՝ առավելագույնը 10 գրամ
 • 1,500,001 ՀՀ դրամ և ավելի վարկերի դեպքում՝ առավելագույնը 20 գրամ
12․ Այլ պայմաններ համաձայն Բանկում գործող Ոսկու գրավով ապահովված վարկերի տեղեկատվական ամփոփագրի անուիտետային մարման եղանակով վարկերի պայմանների
Այլ կազմակերպություններում գործող ոսկու գրավով վարկի վերավարկավորում
13․ Արժույթ ՀՀ դրամ
14․ Վարկի նվազագույն գումար 150,000 ՀՀ դրամ
15․ Վարկի ժամկետ 1185 օր
16․ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք առաջին 3 ամիսների համար 0%, որից հետո 17.5%
17․ Մարման եղանակ անուիտետ, սկսած արտոնյալ ժամանակահատվածից հետո
18․ Արտոնյալ ժամանակահատված վարկի գումարի և փաթեթից օգտվելու ամսական վճարի մասով 3 ամիս
19․ Վարկի տրամադրման միանվագ միջնորդավճարը վարկի տրամադրման պահին (վարկի պայմանագրային գումարից) 2,5%

(Չի գործում «Ոսկի ստանդարտ» վարկատեսավով սահմանված առավելությունը Ոսկու առևտրով և/կամ արտադրությամբ զբաղվող ֆիզիկական անձանց վարկավորելու և այլ բանկերից կամ ֆինանսական կազմակերպություններից ոսկու գրավով վարկերի տեղափոխման դեպքերում)
20․ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 17.79% - 23.93%
21․ Այլ պայմաններ համաձայն Բանկում գործող Ոսկու գրավով ապահովված վարկերի տեղեկատվական ամփոփագրի անուիտետային մարման եղանակով վարկերի պայմանների
22․ Սույն պայմանները գործում են միայն ոսկու գրավով ապահովված վարկերը այլ բանկերից, վարկային և այլ կազմակերպություններից տեղափոխման դեպքում, և տեղափոխվող վարկերի պայմանագրային գումար(ներ)ի հանրագումարի առնվազն 80%-ը պետք է սպասարկած լինի ոչ պակաս քան 30 օր և հաճախորդը պետք է ներկայացնի նշված կազմակերպություններում վարկի մարման անդորրագիր (անդորրագրի վաղեմության ժամկետ՝ առավելագույնը 5 աշխատանքային օր)
2. Rocket Line[1]
23. Վարկի առավելագույն գումար ոսկու գրավով վարկի 10%-ի չափով, նվազագույնը 10 000 ՀՀ դրամ
24. Այլ պայմաններ համաձայն Բանկում գործող «ROCKET LINE վարկի/վարկային սահմանաչափի» տեղեկատվական ամփոփագրի
3. Դեբետային քարտ
25. Քարտատեսակ Visa Gold
26. Քարտային հաշվի սպասարկման տարեկան վճար 50% զեղչ Բանկում գործող սակագնից սահմանված՝ «Դեբետային վճարային քարտերի» տեղեկատվական ամփոփագրում
Եթե հաճախորդը արդեն իսկ ունի նշված քարտատեսակից, ապա փաթեթի շրջանակներում նոր քարտ չի տրամադրվում։
27. Այլ պայմաններ համաձայն Բանկում գործող «Դեբետային վճարային քարտերի» տեղեկատվական ամփոփագրի
4. Բանկային հաշիվներ
28. Հաշվի արժույթ AMD
29. Հաշվի բացում անվճար
30. Այլ պայմաններ համաձայն Բանկում գործող «Բանկային հաշիվների, փոխանցումների «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ կողմից մատուցվող այլ ծառայությունների սակագների» տեղեկատվական ամփոփագրի
5. Ապահովագրություն
31. Տեսակը

Դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն՝ կամավոր վաճառք (1-ին, 2- րդ, 3-րդ կարգի հաշմանդամություն, մահ)։

Ապահովագրությունն իրականացվում է փաթեթի գործողության 1-ին տարվա համար։

Նոր ապահովագրական վկայագիր կարող է չկնքվել, եթե ապահովագրական վկայագրի գործողության ժամկետում

 • հաճախորդին տրամադրվում է ևս մեկ ոսկու գրավով վարկ փաթեթի շրջանակներում
 • եթե հաճախորդը իրականացնում է վարկի վաղաժամկետ մարում և ստանում է նոր ոսկու գրավով վարկ փաթեթի շրջանակներում

32. Ապահովագրավճար Իրականացվում է Բանկի կողմից
33․ Այլ պայմաններ համաձայն «Ռոսգոսստրախ-Արմենիա» ԱՓԲԸ համագործակցության պայմանների
6. Հեռավար Ծառայություններ
34. Online/Mobile բանկինգ անվճար
Փաթեթի տրամադրման սակագներ
35. Փաթեթի միացման վճար անվճար
36. Փաթեթից օգտվելու ամսական վճար
500 ՀՀ դրամ"ԱյԴի Բանկ" ՓԲԸ-ում վարկառուի անգրավ վարկերի հանրագումարը չի կարող գերազանցել 10 000 000 ՀՀ դրամը։

[1] Մինչև 31/12/2021թ 90% գործակիցը սահմանվում է 85%, իսկ 91% գործակիցը՝ 86%ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1. Հաճախորդի կողմից փաթեթից հրաժարվելու դեպքում փաթեթում ընդգրկված ծառայությունները մատուցվում են համաձայն Բանկում գործող սակագների։
2. Կողմերի միջև ծագած վեճերը կարող են լուծվել դատական կարգով կամ ֆինանսական համակարգի հաշտարարի միջոցով («ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով), հասցե` 0010 ք. Երևան, Մ. խորենացու փող. 15, «Էլիտ Պլազա» բիզնես կենտրոն 7-րդ հարկ, էլ. փոստ՝ info@fsm.am, հեռախոս` (+37460) 70 11 11, ֆաքս` (+37410) 58 24 21: Ընդ որում, եթե գույքային պահանջի չափը չի գերազանցում 250,000 (երկու հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը, ապա ֆինանսական համակարգի հաշտարարի որոշումները չեն կարող վիճարկվել Բանկի կողմից:
3. Բանկը «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով կարող է «Ճանաչիր քո հաճախորդին» սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ տեղեկություններ։
4. Օտարերկրյա հաշիվների հարկային համապատասխանության ակտի (FATCA) հիման վրա ԱՄՆ-ի հետ կնքած համաձայնագրի համաձայն՝ Բանկը հաճախորդի ԱՄՆ հարկատու հանդիսանալու հանգամանքը պարզելու համար կարող է լրացուցիչ տեղեկություններ հավաքագրել։
5. Հաճախորդը իրավունք ունի Բանկի հետ հաղորդակցվել իր նախընտրած տարբերակով՝ էլ. փոստ կամ փոստային կապ։ Էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է։ Այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից և ապահովում է գաղտնիություն։
6. Բանկի մասնաճյուղերի և բանկոմատների ցանկին, վերջիններիս գործունեության հասցեներին և աշխատանքային ժամերին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղմամբ՝ Մասնաճյուղեր և բանկոմատներ։
7. Բանկի կողմից հեռավար սպասարկումն իրականացվում է IDBanking.am առցանց համակարգի և Idram&IDBank հավելվածի միջոցով: Բանկի հեռավար սպասարկման ծառայությունների մատուցման կարգն ու պայմանները ներկայացված են «Հեռավար բանկային ծառայությունների մատուցման հրապարակային պայմաններում»։


Ոսկու գրավով ապահովված վարկեր տրամադրելիս ոսկու մեկ գրամի գնահատումն ըստ հարգերի իրականացվում է հետևյալ գներով`

Ամսաթիվ IDgold փաթեթի համար
Ոսկու 1 գրամի շուկայական գինը (ՀՀ դրամ) / Ոսկու հարգը
375 500 560 585 750 875 900 958 999
15/11/21 11,300 15,000 16,800 17,600 22,500 26,200 27,000 28,700 29,900ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԲԱՆԿԸ ՎԵՐԱՀՍԿՎՈՒՄ Է ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԿՈՂՄԻՑ

«Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն»` www.fininfօ.am
Fininfo.am-ը Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն է, որտեղ Դուք կարող եք որոնել և համեմատել ՀՀ ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից առաջարկվող ամենատարածված ծառայությունները:


էջը թարմացվել է 15.11.2021 10:54
IDGold փաթեթի համար Բանկ է ներկայացվում հետևյալ փաստաթղթերը

 • Անձը հաստատող փաստաթուղթ

 • ՀԾՀ/ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք

էջը թարմացվել է 05.10.2020 13:12
Ուշադրություն. Բանկը պատասխանատվություն չի կրում իր կայքում հղումներով նշված այլ կայքերի բովանդակության ստույգության եւ արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների համար, ինչպես նաև պատասխանատվություն չի կրում այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար: Տեղեկատվության հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: