Chat with us, powered by IDBank

«ԱյԴի Բանկի հաշվարկային


տոկոսադրույք» (ԱԲՀՏ)

Ուժի մեջ է մտնում 01/01/2020թ․

Արժույթ

ԱԲՀՏ

Ուժի մեջ է մինչև

ՀՀ դրամ

10.1%

30.06.2020

ԱՄՆ դոլար

4.9%

31.06.20201. ԱԲՀՏ-ի հաշվարկման կարգը և բաղադրիչները ըստ

արժույթների

1.1. ՀՀ դրամի և ԱՄՆ դոլարի համար հաշվարկվող ԱԲՀՏ`

ԱԲՀՏ = ՄԿՏ


Որտեղ`

· ՄԿՏ – ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից հրապարակվող առևտրային բանկերի կողմից ֆիզիկական և իրավաբանական անձանցից ներգրավված «մեկ տարուց ավելի» ժամկետով ավանդների միջին կշռված տոկոսադրույքն է համապատասխան արժույթի համար՝ կլորացնելով ստորակետից հետո մինչև 1 /մեկ/ թվի ճշտությամբ:

«ՄԿՏ» հրապարակվում է Կենտրոնական բանկի պաշտոնական կայքէջի «Դրամավարկային և Ֆինանսական վիճակագրություն» բաժնում

(https://www.cba.am/am/SitePages/statmonetaryfinancial.aspx)։


2. ԱԲՀՏ-ի սահմանումը և կիրառումը

2.1. ԱԲՀՏ-ն Բանկի կողմից սահմանվում է տարեկան երկու անգամ՝ մայիս և նոյեմբեր ամիսներին՝ հիմք ընդունելով տվյալ ամսվան նախորդող ամսվա համար ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից հրապարակված ցուցանիշը։

2.2. ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից առևտրային բանկերի կողմից ֆիզիկական և իրավաբանական անձանցից ներգրավված «մեկ տարուց ավելի» ժամկետով ավանդների միջին կշռված տոկոսադրույքը չհրապարակելու դեպքում ԱԲՀՏ հաշվարկ կկատարվի հետևյալ կերպ․

ԱԲՀՏ = ՄԹՏ

Որտեղ`

ՄԹՏ – ՀՀ առևտրային բանկերի կողմից հրապարակված «366 օր ժամկետով», «առանց ավելացման իրավունքով» և «տոկոսագումարները ժամկետի վերջում վճարման պայմանով» ժամկետային ավանդների միջին թվաբանական մեծությունն է համապատասխան արժույթի համար՝ կլորացնելով ստորակետից հետո մինչև 1 /մեկ/ թվի ճշտությամբ ։

2.3. ԱԲՀՏ-ն փոփոխվում է այն դեպքում, եթե ՄԿՏ-ն նախորդ ԱԲՀՏ հրապարակած ցուցանիշի հիմքում դրված ՄԿՏ համեմատ փոփոխվել է 1% և ավելի տոկոսային կետով` ՀՀ դրամի համար ու 0.5% և ավելի տոկոսային կետով` ԱՄՆ դոլարի համար։

2.4. ԱԲՀՏ-ն հաստատվում է Ն(ԱՊ) կոմիտեի կողմից` ՄՊՄՎ ներկայացմամբ յուրաքանչյուր կիսամյակի համար:
էջը թարմացվել է 15.01.2020 17:08
Ուշադրություն. Բանկը պատասխանատվություն չի կրում իր կայքում հղումներով նշված այլ կայքերի բովանդակության ստույգության եւ արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների համար, ինչպես նաև պատասխանատվություն չի կրում այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար: Տեղեկատվության հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: