Chat with us, powered by IDBank

Բաժնետերեր և ներդրողներ 

Բանկի կողմից թողրկված պարտատոմսերի Ծրագրային ազդագրին թողարկման հաշվետվությանը կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղմամբ` 
Պարտատոմսերի ծրագրային ազդագիր(2016թ․)
Պարտատոմսերի ծրագրային ազդագիր (2018թ.)
Պարտատոմսերի ծրագրային ազդագիր (2021թ․)

2017թ. ապրիլի 20-ին կատարվել է բանկի կողմից թողարկված պարտատոմսերի ազդագրի լրացում, որը գրանցվել է ՀՀ Կենտրոնական Բանկում: Ազդագրի լրացմանը և համապատասխան որոշմանը կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղմամբ` Պարտատոմսերի Ծրագրային Ազդագրի լրացում (ՀՀ ԿԲ որոշում):

2016 թ. հոկտեմբերի 28-ին  «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ կանոնադրական կապիտալը համալրվել է 21.8 մլրդ. ՀՀ դրամով:
2015թ. նոյեմբերի 25-ին «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ կանոնադրական կապիտալը համալրվել է 1 մլրդ. 880 մլն. ՀՀ դրամով:
2014թ. սեպտեմբերի 10-ին «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ կանոնադրական կապիտալը համալրվել է 1 մլրդ. ՀՀ դրամով:


«ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ կողմից Բանկի մասնակիցներին շահութաբաժիններ վճարելու մասին

1. Սույն քաղաքականությամբ սահմանվում են «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ - ի / այսուհետ `Բանկ / կողմից Բանկի մասնակիցներին վճարվելիք շահութաբաժինների չափի որոշման, ինչպես նաեւ շահութաբաժինների վճարման սկզբունքներն ու դեպքերը:
2. Բանկը իր մասնակիցներին կարող է վճարել միայն տարեկան շահութաբաժիններ:Բանկի մասնակիցներին վճարվելիք տարեկան շահութաբաժինների չափը չի կարող գերազանցել տվյալ ֆինանսական տարվա ընթացքում ստացած զուտ շահույթի 30% - ը, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ որոշում է ընդունվում վճարվելիք շահութաբաժինները ուղղել Բանկի կանոնադրական հիմնադրամի ավելացմանը, որի դեպքում տարեկան շահութաբաժինների չափը կարող է կազմել տվյալ պահին Բանկում առկա չբաշխված զուտ շահույթի / այդ թվում նախորդ տարիների չբաշխված զուտ շահույթի / մինչեւ 100% - ը:
Ընդ որում, տվյալ ֆինանսական տարվա ընթացքում ստացված զուտ շահույթից վճարվելիք շահութաբաժինների չափը բացառիկ դեպքերում կարող է գերազանցել 30% - ի չափը միայն Բանկի մասնակիցների ընդհանուր ժողովի որոշմամբ, ժողովին մանակցող մասնակիցների ձայների 2/3 - ով:
3. Շահութաբաժինները
վճարվում են Բանկի զուտ շահույթից / կուտակված շահույթից /: 
Բանկի մասնակիցներին շահութաբաժիններ բաշխելը արգելվում է, եթե այդ պահին Բանկի կրած կորուստները / վնասները / հավասար են կամ գերազանցում են բանկում առկա չբաշխված զուտ շահույթի գումարը: 
4. Բանկի մասնակիցներին տարեկան շահութաբաժիններ վճարելու գործընթացը կատարվում է հետեւյալ կերպ.
4.1 Ֆինանսական տարվա արդյունքներից ելնելով Բանկի խորհուրդը որոշում է առաջարկությամբ դիմել ընդհանուր ժողովին տարեկան շահութաբաժիններ վճարելու վերաբերյալ, նշելով շահութաբաժնի չափը, դրա վճարման ձեւը եւ ժամկետները:
4.2 Բանկի խորհուրդը կազմում է շահութաբաժիններ ստանալու իրավունք ունեցող մասնակիցների ցուցակը, որում պետք է ընդգրկվեն Բանկի այն մասնակիցները, որոնք ընդգրկվել են բանկի մասնակիցների ռեեստրում, բանկի մասնակիցների տարեկան ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող մասնակիցների ցուցակը կազմելու օրվա դրությամբ:
4.3 Բանկի Խորհրդի առաջարկության հիման վրա Բանկի մասնակիցների հերթական տարեկան ընդհանուր ժողովը կարող է որոշում կայացնել.
4.3.1 Բանկի մասնակիցներին տարեկան շահութաբաժինների վճարման, շահութաբաժնի կոնկրետ չափի, դրա վճարման ձեւի եւ ժամկետների վերաբերյալ, կամ
4.3.2 Բանկի մասնակիցներին տարեկան շահութաբաժիններ չվճարելու վերաբերյալ:
5. Սույն քաղաքականությունը ուժի մեջ է մտնում Բանկի Խորհրդի կողմից հաստատվելու պահից:

«ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ-ն արժեթղթերի հրապարակային տեղաբաշխում չի իրականացնում:

2003թ, 2004թ, 2005թ գործունեության արդյունքներով շահութաբաժիններ չեն վճարվել:
2006թ. գործունեության արդյունքներով շահութաբաժինների վճարման վերաբերյալ`
«ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ մասնակիցների հերթական  տարեկան ընդհանուր Ժողովի որոշումը 
Բանկի նախորդ տարիների չբաշխված շահույթից 4 145 463 960 (չորս միլիարդ հարյուր քառասունհինգ միլիոն չորս հարյուր վաթսուներեք հազար ինը հարյուր վաթսուն) դրամը ձևակերպել, որպես շահութաբաժին և Բանկի մասնակիցներ Ս.Ճզմաչյանի, Ա.Ղազարյանի, Ա.Առաքելյանի և Գ.Վորոնինայի բաժնեմասերին համամասնորեն ուղղել Բանկի կանոնադրական հիմնադրամի ավելացմանը, որի արդյունքում Բանկի փաստացի համալրված կանոնադրական հիմնադրամը կկազմի 4 800 000 000 (չորս միլիարդ ութ հարյուր միլիոն) դրամ: 
2007թ. գործունեության արդյունքներով շահութաբաժինների վճարման վերաբերյալ` 
«ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ մասնակիցների հերթական տարեկան ընդհանուր ժողովի որոշումը 
Բանկի նախորդ տարիների չբաշխված շահույթից 500,000,000.00 (հինգ հարյուր միլիոն) դրամը ձեւակերպել որպես շահութաբաժին եւ Բանկի մասնակիցներ Ս. Ճզմաչյանի, Ա. Ղազարյանի, Ա. Առաքելյանի եւ Գ. Վորոնինայի բաժնեմասերին համամասնորեն ուղղել Բանկի կանոնադրական հիմնադրամի ավելացմանը, որի արդյունքում Բանկի փաստացի համալրված կանոնադրական հիմնադրամը կկազմի 5 300 000 000 (հինգ միլիարդ երեք հարյուր միլիոն) դրամ: 
2008թ.,2009թ.,2010թ.,2011թ.,2012թ.,2013թ., 2014թ., 2015թ., 2016թ., 2017թ․, 2018 թ․ գործունեության արդյունքներով շահութաբաժիններ չեն վճարվել:  • Բանկի նշանակալից մասնակիցների և նրանց հետ փոխկապակցված անձանց կողմից բանկից ստացված վարկերի, փոխառությունների և ընդհանուր պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն
  • Բանկի ղեկավարների և նրանց հետ փոխկապակցված անձանց կողմից բանկից ստացված վարկերի, փոխառությունների և ընդհանուր պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն
  • Խորհրդի անդամների, վարչության նախագահի և գլխավոր հաշվապահի` նախորդ տարվա ընթացքում ընկերությունից ստացված ամբողջ վարձատրության (ներառյալ` պարգևատրումների, ընկերության համար որոշակի աշխատանք կատարելու դիմաց վճարների, աշխատավարձին հավասարեցված այլ եկամուտների) վերաբերյալ տեղեկատվություն


Հայտարարություն տեղեկությունների տրամադրման վերաբերյալ

«ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ յուրաքանչյուր մասնակից համաձայն Բանկերի և բանկային գործունեության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 43-րդ հոդվածի 4-րդ մասի իրավունք ունի ստանալու բանկի վերջին տարեկան հաշվետվության և արտաքին աուդիտի եզրակացության պատճենները:
Բանկի տեղաբաշխված քվեարկող բաժնետոմuերի 2%-ին և ավելիին տիրապետող յուրաքանչյուր մաuնակից իրավունք ունի ստանալու Բանկերի և բանկային գործունեության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 43-րդ հոդվածի 4-րդ և 5-րդ մասերով սահմանված տեղեկությունները: Օրենքը կարող եք գտնել`հետևյալ հասցեում:
Վերը նշված տեղեկությունները բանկը տրամադրում է ԱՆՎՃԱՐ` մասնակցի գրավոր դիմումը ստանալուց երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում (փոստային եղանակով տրամադրելու դեպքում` 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում): Գրավոր դիմումը կարող է ներկայացվել հետևյալ ձևերով. առձեռն` բանկի գլխամասային գրասենյակում և մասնաճյուղերում, էլեկտրոնային հասցեով` support@idbank.am, կամ փոստով` «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ, Վարդանանց 13 հասցեով:

էջը թարմացվել է 13.10.2021 13:54
Ուշադրություն. Բանկը պատասխանատվություն չի կրում իր կայքում հղումներով նշված այլ կայքերի բովանդակության ստույգության եւ արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների համար, ինչպես նաև պատասխանատվություն չի կրում այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար: Տեղեկատվության հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: