Chat with us, powered by IDBank

Զարգացման Բանկի (KfW) Վերականգնվող էներգիայի զարգացման ծրագիր  

Բիզնեսի զարգացման համար տրամադրվող վարկեր

       Զարգացման Բանկի կողմից վերականգնվոզ էներգիայի զարգացման ծրագրի շրջանում վարկերը տրամադրվում են հողմային էլեկտրոկայանների, փոքր հիդրոէլեկտրոկայանների, արևային և բիոզանգվածի էներգակայանների, արևային ջերմատաքացուցիչների զարգացման համար:           


 • Տոկոսադրույք
  սկսած 10․5%
 • Ժամկետ
  Չի սահմանվում
 • Նվազագույն գումար
  Չի սահմանվում
 • Առավելագույն գումար
  Չի սահմանվում        
 
էջը թարմացվել է 04.12.2018 14:25

 Զարգացման Բանկի (KfW) վերականգնվող էներգիայի զարգացման ծրագիր

Բիզնեսի զարգացման համար տրամադրվող վարկեր     

Ընդհանուր պայմաններ

Վարկերը տրամադրվում են հողմային էլեկտրոկայանների, փոքր հիդրոէլեկտրոկայանների, արևային և բիոզանգվածի էներգակայանների, Արևային ջերմատաքացուցիչների զարգացման համար:    

 • վարկի արժույթ` ՀՀ դրամ,  
 • վարկի տարեկան տոկոսադրույքը` 10.5 %, սակագների հնարավոր թանկացումից հետո ընդունվող հայտերինը` 12%,
 • տեխնիկական խորհրդատվության վճար` վարկի գումարի 1%,
 • վարկի հաստատման առավելագույն ժամկետ` բոլոր փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո` 15 աշխատանքային օր,
 • որոշման վավերականության ժամկետ` առավելագույնը` 20 աշխատանքային օր  

Սահմանված առավելագույն տոկոսադյուրքը ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված "Բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքի" կրկնապատիկը գերազանցելու դեպքում կիրառվում է առավելագույնը "Բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքի" կրկնապատիկը:  
Առանձին դեպքում վերոհիշյալ պայմանները կարող են փոփոխվել Բանկի որոշմամբ, եթե դրանք չեն հակասում գործող նորմատիվային ակտերի և ծրագրային պահանջներին:
Առևտրային վարկերի համար սահմանված են հետևյալ սպասարկման վճարները.  
Վարկի գումար Սպասարկման վճար  
Առևտրային վարկերը տրամադրվում են պարտադիր գրամադրմամբ, եթե այլ բան չի նախատեսված ծրագրային պահանջներով:  
Վարկային պարտավորությունները խախտելու դեպքում վարկառուները բանավոր և գրավոր նախազգուշացվում են, Այնուհետև, անհրաժեշտության դեպքում, դատական կարգով կատարվում է վարկի պարտքի բռնագանձում` այն տարածելով գրավադրված գույքի վրա, իսկ վերջին անբավարարության դեպքում` նաև վարկառուի այլ գույքի վրա: Դատարանի վճիռը կամովին չկատարելու դեպքում կատարվում է գույքի հարկադիր առգրավում և իրացում:  
Համաձայն գրավի պայմանագրի պահանջի, հնարավոր է նաև արտադատարանական կարգով գրավադրված գույքի սեփականության իրավունքի փոխանցում բանկին:   


Միջազգային ծրագրային վարկերով չեն վարկավորվում հետևյալ գործունեությունները.  

 • զենքի և զինամթերքի արտադրություն կամ դրանց վաճառք,  
 • կաշվի և կենդանիների մորթու արտադրություն կամ դրանց վաճառք (ոչ թե կաշվե իրերի արտադրություն),  
 • ծխախոտի արտադրություն,  
 • ոգելից խմիչքների արտադրություն,  
 • խաղատներ, արտարժույթային սպեկուլյացիա,  
 • որևէ տիպի արժեթղթերի մեջ ներդրումներ,  
 • այն ծրագրերը, որոնք կարող են ունենալ որևէ բացասական ազդեցություն շրջակա միջավայրի` մթնոլորտի, օդի, ջրի, հողի, բուսականության և կենդանի աշխարհի վրա:  

Վարկերի տոկոսադրույքի հաշվարկման ձևը  

«ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ-ում վարկերի տոկոսադրույքները կիրառվում են մայր գումարի մնացորդի նկատմամբ: Վարկերի տոկոսների մարումները կատարվում են ամսական կտրվածքով: Վարկերի մայր գումարի մարումների դեպքում, կախված բիզնեսի յուրահատկությունից հնարավոր է սահմանել անհավասարաչափ բաշխված մարումների գրաֆիկ: Անկախ տրամադրված վարկերի արտարժույթից տոկոսների մարումը կատարվում է միայն ՀՀ դրամով: Արտարժույթով վարկերի տրամադրման դեպքում, վարկերի մարումների վրա կարող են ազդեցություն ունենալ արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունները:

Տույժերի չափերը

Ժամկետանց պարտքի (վարկ և վարկի տոկոսագումար) դեպքում վարկառուն, յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար վճարում է տուգանք, այդ պարտքի գումարի օրական 0.1%-ի չափով, իսկ վարկային պայմանագրի դադարեցման դեպքում` դադարեցման օրվանից մինչև պարտքի վերադարձնելու օրը վճարում է այդ պարտքի նկատմամբ հաշվարկված տոկոսներ` տվյալ օրվա դրությամբ ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքով:  

Վերը նշված ժամկետանց պարտքի (վարկի և վարկի տոկոսագումարի) տոկոսները չեն կիրառվում այն վարկատեսակների նկատմամբ, որոնց տրամադրման մասին ներքին իրավական ակտերով ժամկետանց պարտքի այլ տոկոս է սահմանված:

Վարկի հասանելիությունը  

   

 Առևտրային վարկերի հասանելիության հիմք են հանդիսանում հետևյալ նվազագույն պայմանները.  

 • համապատասխանությունը Բանկի կողմից վարկունակության չափանիշներին,  
 • գրավի առկայություն, եթե այլ բան չի նախատեսվում ծրագրային պահանջներով:  


Տոկոսագումարների հաշվարկման կարգ` 

Տոկոսադրույքը կիրառվում է վարկի նվազող մնացորդի վրա` ելնելով տարում 365 օրվա հաշվարկից:
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: 

Արտարժույթի ազդեցությունը

Հաշվի առնելով, որ Բանկը տրամադրում է վարկեր ոչ միայն ՀՀ դրամով, այլ նաև արտարժույթով, վարկառուն պետք է գիտակցի, որ արտարժույթի տատանումները կարող են դրական/բացասական ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա:

Հայտի մերժում 

Բանկը իրավասու է հրաժարվել վարկը տրամադրելուց, եթե փոփոխվել են վարկի տրամադրման վերաբերյալ դրական որոշման կայացման համար էական համարվող պայմանները (օրինակ` գրավի արժեքի փոփոխություն, կետանցված պարտավորություններ, բանկային հաշիվների կալանք/արգելանք և այլն)

Հաճախորդի ցանկությամբ Բանկը կարող է տրամադրել վարկի մերժման վերաբերյալ տեղեկատվությունը գրավոր:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ: ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ: ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԿԵՏԻՆ ՉՎՃԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ:

Վարկառուի կողմից պարտականությունների չկատարման դեպքում գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելու դեպքում վարկառուի վարկային պարտավորությունները ծածկելու համար գրավը բավարար չլինելու դեպքում պարտավորությունները կարող են մարվել վարկառուի այլ գույքի հաշվին:

էջը թարմացվել է 26.01.2021 08:58
Զարգացման բանկի վերականգնվող էներգիայի շրջանակներում վարկ ստանալու համար բանկ է ներկայացվում հետևյալ փաստաթղթերը


 • Վարկառուի պետական գրանցման վկայականի պատճեն (ներդիրներով) և հարկային կոդ (ՀՎՀՀ) պատճենը, կանոնադրության պատճենը (բոլոր փոփոխություններով և լրացումներով, ընկերության կողմից հաստատված),    

 • Գործունեության իրականացման վայրի նկատմամբ սեփականության կամ վարձակալության իրավունքը հաստատող փաստաթղթերի պատճենը,


 • Իրավաբանական անձի մասնակիցների, տնօրենի անձնագրերի պատճեները (իրավաբանական անձ մասնակիցների դեպքում պետական գրանցման վկայականի, կանոնադրության և հարկային կոդի պատճեները),


 • Հարկային պետական ծառայություն ներկայացվող վերջին մեկ տարվա հաշվետվությունները,


 • Որպես գրավ առաջարկվող գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքը հաստատող փաստաթղթերի պատճենը,


 • Գործունեության իրականացման համար անհրաժեշտ լիցենզիաների, սերտիֆիկատների և այլ փաստաթղթերի պատճենները,


 • Բանկի համար ընդունելի ֆորմատով/տեսքով ներքին և հրապարակված ֆինանսական ամփոփ հաշվետվություններ, կազմակերպության առկա Հաշվեկշռային, Եկամուտ Ծախսերի և ֆինանսական հոսքերի վերաբերյալ, վերլուծական ժամանակահատվածի պատկեր ստանալու համար:

էջը թարմացվել է 05.12.2017 16:50
Ուշադրություն. Բանկը պատասխանատվություն չի կրում իր կայքում հղումներով նշված այլ կայքերի բովանդակության ստույգության եւ արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների համար, ինչպես նաև պատասխանատվություն չի կրում այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար: Տեղեկատվության հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: