Chat with us, powered by IDBank

Վարկային գծեր

Վարկային գծեր` հիմնական և շրջանառու միջոցների ձեռքբերման նպատակով։

            Շահավետ պայմաններով ստացե՛ք Ձեզ անհրաժեշտ հիմնական և շրջանառու միջոցների պահանջի ծածկման համար դրամական միջոցներ ԱյԴի Բանկի փոքր և միջին ձեռնարկատիրական վարկայի գծերի օգնությամբ:          


 • Տոկոսադրույք
  սկսած 8.9%
 • Ժամկետ
  մինչև 36 ամիս
 • Նվազագույն գումար
  3 000 000 ՀՀ դրամ
  կամ
  6 000 ԱՄՆ դոլար
 • Առավելագույն գումար
  250 000 000 ՀՀդրամ
  կամ
  500 000 ԱՄՆ դոլար    
 
էջը թարմացվել է 25.01.2019 18:00

 Վարկային գծեր

Կորպորատիվ հաճախորդներին շրջանառու միջոցների ձեռքբերման, կրեդիտորական պարտքերի ֆինանսավորման և հիմնական միջոցների ձեռքբերման նպատակով տրամադրվող վարկային գծերի պայմաններ


Վարկային գծի նպատակ

ՀՀ ռեզիդենտ/ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց, Անհատ ձեռնարկատերերին և գյուղատնտեսությամբ զբաղվող ՀՀ ռեզիդենտ/ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց շրջանառու միջոցների ձեռքբերում, կրեդիտորական պարտքերի ֆինանսավորում, հիմնական միջոցների ձեռքբերում

Վարկային գծի տեսակ

վերականգնվող կամ չվերականգնվող վարկային գիծ

Հաճախորդի դաս

Միկրո, փոքր/միջին, խոշոր

Արժույթ

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար

Վարկային գծի նվազագույն սահմանաչափ*

3.000.000 ՀՀ դրամ, 6000 ԱՄՆ դոլար

Վարկային գծի առավելագույն սահմանաչափ**

միկրո հաճախորդների համար` 25.000.000 ՀՀ դրամ, 50.000 ԱՄՆ դոլար, փոքր/միջին հաճախորդների համար` 250.000.000 ՀՀ դրամ, 500.000 ԱՄՆ դոլար, Խոշոր հաճախորդների համար` սահմանվում է ներքին կանոնակարգերով

Առավելագույն ժամկետ

36 ամիս

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

սկսած 12.9%` ՀՀ դրամի համար

սկսած 8.9%` ԱՄՆ դոլարի համար

Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար

չի սահմանվում

Վարկային գծի տրամադրման միջնորդավճար***

վարկային գծի սահմանաչափի 1 %, բայց ոչ պակաս քան 50,000 դրամ, միանվագ

Վարկային գծի ամսական սպասարկման վճար

չի սահմանվում

Վարկային գծի օգտագործված մասի և տոկոսագումարների մարումներ****

1. Վարկային գիծը բանկային հաշվին տրամադրելքու դեպքում` Վարկային գծի օգտագործված մասի մարումները կարող են իրականացվել` ամսական, եռամսյակային, կիսամյակային, ժամկետի վերջում կամ այլ պարբերականությամբ Վարկային գծի օգտագործված և չօգտագորված մասերի նկատմամբ տոկոսագումարների մարումները իրականացվում են` ամսական
2. Վարկային գիծը visa business վճարային քարտի միջոցով տրամադրելու դեպքում` Ամենամսյա պարտադիր մուտք քարտային հաշվին`
նախորդ ամսվա վերջին օրվա դրությամբ օգտագործված գումարի 5%-ի և կուտակված տոկոսագումարների հանրագումարի չափով` մինչև ընթացիկ ամսվա 15-ը (չօգտագործված մասի նկատմամբ հաշվեգրված տոկոսագումարների մարումն իրականացվում է նույն սկզբունքով), Առանձին դեպքերում Բանկի իրավասու մարմնի որոշմամբ` նախորդ ամսվա ընթացքում վարկային գծի անկանխիկ օգտագործված գումարների նկատմամբ (բացառությամբ քարտից քարտ փոխանցումների, Բանկ-Հաճախորդ համակարգի միջոցով ներբանկային և միջբանկային փոխանցումների ՀՀ տարածքում և սեփական հաշիվների միջև) կարող են տոկոսներ չհաշվարկվել, եթե հաճախորդը նշված եղանակով վարկային գծի օգտագործված մասի մարումը կատարի մինչև ընթացիկ ամսվա 15-ը

Վարկային գծի չօգտագործված մասի նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք

մինչև 2%

Բիզնեսի գործունեության նվազագույն ժամկետ (անընդհատ)

12 ամիս

Բանկային հաշվի բացում/սպասարկում

համաձայն սակագների

Վարկային գծի տրամադրման եղանակ

1. անկանխիկ` բանկային հաշվին փոխանցելու միջոցով համաձայն սակագների: Բանկային հաշվից վարկի գումարի կանխիկացումն իրականացվում է համաձայն սակագների,
2. visa business վճարային քարտին փոխանցելու միջոցով` համաձայն գործող սակագների:

Վարկառուին/երաշխավորին ներկայացվող տարիքային սահմանափակում

ԱՁ կարգավիճակ ունեցող անձանց, ֆիզիկական անձանց տարիքը վարկի մարման վերջնաժամկետին չպետք է գերազանցի 70 տարեկանը

Վարկառուի (այդ թվում` նրա կանոնադրական կապիտալում 10% և ավել մասնակիցների)/երաշխավորի վարկային պատմությանը ներկայացվող պահանջներ

1. Վարկի ստացման օրվա դրությամբ ժամկետանց/ դասակարգված պարտավորությունների բացակայություն,

2. Դրական կամ չեզոք/Բանկի կողմից ընդունելի վարկային պատմություն` համաձայն Բանկի ներքին իրավական ակտերի,

3. Բանկի իրավասու մարմնի որոշմամբ կարող են ներկայացվել այլ մասնակիցների, ինչպես նաև վարկառուի հետ սերտ փոխկապակցված այլ անձանց վարկային պատմության նկատմամբ պահանջներ

Ապահովվածության ընդունելի միջոցներ/գրավ

• Անշարժ գույք, 
• Հիմնական միջոցներ / սարքավորումներ, տեխնիկա, այլ գույք/, 
• Տրանսպորտային միջոցներ, 
• Շրջանառության մեջ գտնվող ապրանքներ, 
• Դեբիտորական պարտքի իրավունք, 
• Ֆինանսական հոսքեր, 
• Երաշխիքներ, երաշխավորություններ, 
• Դրամական միջոցներ, 
• Թանկարժեք մետաղներ (իրեր)*****, 
• Բաժնեմասեր, 
• Արժեթղթեր, 
• իրավունքի գրավ 
• ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ գույք կամ գույքային իրավունք։ 

Վարկային գծի սահմանաչափ/գրավ հարաբերակցություն

Սահմանվում է Ռիսկերի կառավարման քաղաքականությամբ: Վարկային գծի սահմանաչափ/գրավ հարաբերակցությունը հաշվարկելիս հիմք է ընդունվում գրավի գնահատված իրացվելի արժեքը:

Գրավի առարկայի ապահովագրություն

Տրանսպորտային միջոցների գրավի դեպքում գրավի առարկան ենթակա է ապահովագրման գնահատված շուկայական արժեքից: Գրավի մնացած տեսակների դեպքում վարկային գծի տրամադրման վերաբերյալ որոշում կայացնող իրավասու մարմինը կարող է պահանջել գրավի առարկայի ապահովագրություն

Տույժեր, տուգանքներ******

ժամկետանց վարկային գծի գումարի տույժ` օրական 0.1%

ժամկետանց տոկոսագումարի տույժ` օրական 0.1%

վարկային գծի պայմանագրի վաղաժամկետ դադարեցման տույժ` կարող է գանձվել պայմանագրի գումարի 3 տոկոսի չափով

Հայտի ընդունման վայր

Բանկի մասնաճյուղեր, Գլխամասային գրասենյակ

Որոշման կայացման առավելագույն ժամկետ

Բանկի կողմից պահանջվող ամբողջական փաստաթղթերի փաթեթը ներկայացնելուց հետո մինչև 15 աշխատանքային օր

Որոշման մասին հաճախորդին տեղեկացնելու ժամկետ

1 աշխատանքային օր

Որոշման վավերականության ժամկետ

30 աշխատանքային օր

Որոշման վերահաստատման ժամկետ

առավելագույնը մեկ անգամ, որոշման վավերականության ժամկետը լրանալուց հետո` 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում` վերահաստատման օրվա դրությամբ գործող վարկավորման պայմաններով

Վարկային գիծը տրամադրելու ժամկետ

Համաձայն Ֆինանսական գործառնությունների ձևակերպման ընթացակարգի

* Հաճախորդին կարող է տրամադրվել նշված նվազագույն գումարից ցածր գումար, բայց ոչ պակաս, քան 1 000 000 ՀՀ դրամ, իսկ ֆիզիկական անձանց գյուղատնտեսական նպատակով տրամադրվող վարկերի դեպքում` 2 000 001 ՀՀ դրամն է կամ համարժեք արտարժույթը, եթե հաճախորդի/վարկառուի ընդհանուր պարտավորությունների մնացորդների հանրագումարը (ներառյալ տրամադրվող վարկային գծի սահմանաչափը) գերազանցում է վարկի/վարկային գծի նվազագույն գումարը։ Եթե հաճախորդին տրամադրվել են տարբեր արժույթներով վարկեր/վարկային գծեր, ապա վարկային գծի նվազագույն գումարը որոշելիս Բանկն առաջնորդվում է վարկային գծի ստացման դիմում-հայտի ներկայացման օրվա դրությամբ գործող դրամային համարժեքով (վարկային գծերի առկայության դեպքում հիմք է ընդունվում վարկային գծի առավելագույն սահմանաչափը)։ Վարկավորման մնացած պայմանները սահմանվում են համաձայն սույն պայմանների:

** Առավելագույն գումարը ներառում է հաճախորդի/վարկառուի Բանկի նկատմամբ ստանձնած (ներառյալ տրամադրվող վարկային գիծը) ընդհանուր պարտավորությունների մնացորդների հանրագումարը (վարկային գծերի առկայության դեպքում հիմք է ընդունվում վարկային գծի առավելագույն սահմանաչափը): Բանկի իրավասու մարմնի որոշմամբ կարող է տրամադրվել նշված առավելագույն գումարից ավել գումար։

***Վարկային գծի տրամադրման միջնորդավճարը հաշվարկվում է վարկային գծի սահմանաչափի առավելագույն գումարից և գանձվում է վարկային գծի սահմանաչափի բացման օրը

**** Վարկային գծի օգտագործված մասի մարման պարբերականությունը որոշվում է Վարկային գծի տրամադրման վերաբերյալ որոշում կայացնող իրավասու մարմնի կողմից

*****ոսկյա իրերի գնահատումն իրականացվում է համաձայն բանկում գործող սակագների


Տոկոսագումարների հաշվարկման կարգ` 

Տոկոսադրույքը կիրառվում է վարկի նվազող մնացորդի վրա` ելնելով տարում 365 օրվա հաշվարկից:


ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ:   

Արտարժույթի ազդեցությունը

Հաշվի առնելով, որ Բանկը տրամադրում է վարկեր ոչ միայն ՀՀ դրամով, այլ նաև արտարժույթով, վարկառուն պետք է գիտակցի, որ արտարժույթի տատանումները կարող են դրական/բացասական ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա:

Հայտի մերժում

Հաճախորդի ցանկությամբ Բանկը կարող է տրամադրել վարկի մերժման վերաբերյալ տեղեկատվությունը գրավոր:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ: ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ: ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԿԵՏԻՆ ՉՎՃԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ:

Վարկառուի կողմից պարտականությունների չկատարման դեպքում գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելու դեպքում վարկառուի վարկային պարտավորությունները ծածկելու համար գրավը բավարար չլինելու դեպքում պարտավորությունները կարող են մարվել վարկառուի այլ գույքի հաշվին:

էջը թարմացվել է 18.02.2019 16:44
Փոքր և միջին ձեռնարկատիրական վարկային գիծը ստանալու համար բանկ են ներկայացվում ստորև հղումով թվարկված փաստաթղթերը

էջը թարմացվել է 04.03.2019 10:16
Ուշադրություն. Բանկը պատասխանատվություն չի կրում իր կայքում հղումներով նշված այլ կայքերի բովանդակության ստույգության եւ արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների համար, ինչպես նաև պատասխանատվություն չի կրում այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար: Տեղեկատվության հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: