Chat with us, powered by IDBank

Բիզնես Հիփոթեք

Անշարժ գույքի ձեռքբերում կամ անշարժ գույքի վերանորոգում/վերակառուցում/կառուցում

Վարկեր Բանկի ներքին դասակարգման չափանիշների համաձայն միկրո, ՓՄՁ և խոշոր դասին համապատասխանող ՀՀ ռեզիդենտ/ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց։


 • Տոկոսադրույք
  սկսած 8.5% (USD)
  կամ
  սկսած 10․1% (AMD)
 • Ժամկետ
  24-180 ամիս
 • Նվազագույն գումար
  10 000 000 ՀՀ դրամ
  կամ
  20 000 ԱՄՆ դոլար
 • Առավելագույն գումար
  Սահմանափակվում է ներքին կանանակարգերով
 
էջը թարմացվել է 22.04.2019 17:10

Բիզնես Հիփոթեք

Անշարժ գույքի ձեռքբերման կամ անշարժ գույքի վերանորոգման/վերակառուցման/կառուցման նպատակով

Ընդհանուր Պայմաններ
1․ Վարկի նպատակ 1. Անշարժ գույքի, այդ թվում առանձին հողատարածքի ձեռքբերում (անկախ անշարժ գույքի նպատակային նշանակությունից),
2. Անշարժ գույքի վերանորոգում/վերակառուցում/կառուցում 
2․ Վարկառու Բանկի ներքին դասակարգման չափանիշների համաձայն միկրո, ՓՄՁ և խոշոր դասին համապատասխանող ՀՀ ռեզիդենտ/ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձ
3․ Արժույթ ՀՀ դրամ ԱՄՆ դոլար
4․ Վարկի նվազագույն ժամկետ 24 ամիս
5․ Վարկի առավելագույն ժամկետ 180 ամիս
6․ Վարկի գումար նվազագույն 10.000.000  20.000
առավելագույն Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված մեկ փոխառուի ռիսկի առավելագույն չափի նորմատիվով թույլատրելի սահմանաչափը 
7․ Վարկի տարեկան տոկոսադրույք* վարկի գործողության առաջին 12 ամիսների համար հաստատուն տոկոսադրույք` սկսած 10.1 %-ից,
13-րդ ամսից սկսած լողացող տոկոսադրույք`  ԱԲՀՏ գումարած 0-4%
վարկի գործողության առաջին 24 ամիսների համար հաստատուն տոկոսադրույք` սկսած 8.5 %-ից,
25-րդ ամսից սկսած լողացող տոկոսադրույք`  ԱԲՀՏ գումարած 0-4%
8․ Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար չի սահմանվում
9․ Վարկի տրամադրման միջնորդավճար վարկի գումարի 0.5-1%, միանվագ
10․ Վարկի մայր գումարի մարման արտոնյալ ժամանակահատված  վարկի մարման արտոնյալ ժամանակահատվածը, ելնելով բիզնեսի առանձնահատկություններից, կարող է տրամադրվել վարկի գործողության ամբողջ ժամանակահատվածում, սակայն գումարային չի կարող գերազանցել 36 ամիսը
11․ Վարկի և տոկոսագումարների մարումներ 1. անուիտետային` վարկի մայր գումարի և տոկոսագումարի հանրագումարի ամսական հավասարաչափ մարումներ,
2. նվազող` վարկի մայր գումարի մարումները հավասարաչափ, իսկ տոկոսագումարները` ամսական,
3. խառը` վարկի մայր գումարի մարումները` ելնելով հաճախորդի ֆինանսական հոսքերի առաջացման դինամիկայից, իսկ տոկոսագումարները` ամսական:
12․ Բիզնեսի գործունեության նվազագույն ժամկետ (անընդհատ) 6 ամիս
13․ Բանկային հաշվի բացում/սպասարկում  համաձայն Բանկում գործող սակագների
14․ Վարկի գումարի կանխիկացում 1. Անշարժ գույքի ձեռքբերման նպատակով տրամադրվող վարկերի դեպքում, վարկի գումարը փոխանցվում է վաճառողի բանկային հաշվին: Վաճառողի՝ Բանկում գտնվող բանկային հաշվին փոխանցվելու դեպքում այդ հաշվից գումարը կանխիկացնելիս կանխիկացման սակագին չի կիրառվում,
2.   Անշարժ գույքի վերանորոգման նպատակով տրամադրվող վարկերի դեպքում` համաձայն սակագների 
15․ Վարկառուի (այդ թվում` նրա կանոնադրական կապիտալում 10% և ավել մասնակիցների)/երաշխավորի  վարկային պատմությանը ներկայացվող պահանջներ 1. Վարկի ստացման օրվա դրությամբ ժամկետանց/ դասակարգված պարտավորությունների բացակայություն,
2.  Դրական կամ չեզոք/Բանկի կողմից ընդունելի վարկային պատմություն` համաձայն Բանկի ներքին իրավական ակտերի,
3. Բանկի իրավասու մարմնի որոշմամբ կարող են սահմանվել այլ մասնակիցների, ինչպես նաև վարկառուի հետ սերտ փոխկապակցված այլ անձանց վարկային պատմության նկատմամբ պահանջներ
16․ Ապահովվածության ընդունելի միջոցներ/գրավ • Ձեռքբերվող/վերանորոգվող/վերակառուցվող անշարժ գույք,
• Հիմնական միջոցներ / սարքավորումներ, տեխնիկա, այլ գույք/,
• Տրանսպորտային միջոցներ,
• Շրջանառության մեջ գտնվող ապրանքներ,
• Ֆինանսական հոսքեր,
• Երաշխիքներ, երաշխավորություններ,
• Դրամական միջոցներ,
• Թանկարժեք մետաղներ (իրեր)**,
• Բաժնեմասեր,
• Արժեթղթեր,
• Իրավունքի գրավ
• ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ գույք կամ գույքային իրավունք։
17․ Վարկ/գրավ հարաբերակցություն Սահմանվում է Բանկում գործող ներքին իրավական ակտերով։  
18․ Գրավի առարկայի ապահովագրություն Տրանսպորտային միջոցների գրավի դեպքում գրավի առարկան ենթակա է ապահովագրման գնահատված շուկայական արժեքից: Գրավի մնացած տեսակների դեպքում վարկի տրամադրման վերաբերյալ որոշում կայացնող իրավասու մարմինը կարող է պահանջել գրավի առարկայի ապահովագրություն։
19 Տույժեր, տուգանքներ ժամկետանց վարկի տույժ` օրական 0.1%
ժամկետանց տոկոսագումարի տույժ` օրական 0.1%
վարկի գումարի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժ` վաղաժամկետ մարվող գումարի 5% 
20․ Հայտի ընդունման վայր Բանկի բոլոր մասնաճյուղեր
21․ Որոշման կայացման առավելագույն ժամկետ Բանկի կողմից պահանջվող ամբողջական փաստաթղթերի փաթեթը ներկայացնելուց հետո 15 աշխատանքային օր
22․ Որոշման մասին հաճախորդին տեղեկացնելու ժամկետ 1 աշխատանքային օր
23․ Որոշման վավերականության ժամկետ*** 30 աշխատանքային օր
24․ Որոշման վերահաստատման ժամկետ*** առավելագույնը մեկ անգամ, որոշման վավերականության ժամկետը լրանալուց հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում` վերահաստատման օրվա դրությամբ գործող վարկավորման պայմաններով
25․ Վարկը տրամադրելու ժամկետ Համաձայն Բանկում գործող ներքին իրավական ակտերի

* Հաճախորդին վարկի տրամադրման տոկոսադրույքը որոշվում է վարկի տրամադրման վերաբերյալ որոշում կայացնող իրավասու մարմնի կողմից` ելնելով հաճախորդի ֆինանսական ցուցանիշներից, վարկային պատմությունից, պահանջվող վարկի ժամկետից, բիզնեսի գործունեության երկարությունից, բարի համբավից, հաճախորդի վարկանիշից և այլ ցուցանիշներից: Վարկի տոկոսադրույքը փոփոխության արդյունքում չի կարող պակաս լինել 3 տոկոսից և չի կարող գերազանցել 19 տոկոսը: «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ հաշվարկային տոկոսադրույքը (ԱԲՀՏ) և հաշվարկման մեթոդաբանությունը հետևյալ հղմամբ՝ https://www.idbank.am/business/business-anelik-bank-reference-rate-abrr/:
**Ոսկյա իրերի գնահատումն իրականացվում է համաձայն բանկում գործող սակագների:
*** Բանկը իրավասու է հրաժարվել վարկը տրամադրելուց, եթե փոփոխվել են վարկի տրամադրման վերաբերյալ դրական որոշման կայացման համար էական համարվող պայմանները (օրինակ` գրավի արժեքի փոփոխություն, կետանցված պարտավորություններ, բանկային հաշիվների կալանք/արգելանք և այլն):

Տոկոսագումարների հաշվարկման կարգ` 

Տոկոսադրույքը կիրառվում է վարկի նվազող մնացորդի վրա` ելնելով տարում 365 օրվա հաշվարկից:


ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ:   

Արտարժույթի ազդեցությունը

Հաշվի առնելով, որ Բանկը տրամադրում է վարկեր ոչ միայն ՀՀ դրամով, այլ նաև արտարժույթով, վարկառուն պետք է գիտակցի, որ արտարժույթի տատանումները կարող են դրական/բացասական ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա:

Հայտի մերժում

Հաճախորդի ցանկությամբ Բանկը կարող է տրամադրել վարկի մերժման վերաբերյալ տեղեկատվությունը գրավոր:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ: ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ: ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԿԵՏԻՆ ՉՎՃԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ:

Վարկառուի կողմից պարտականությունների չկատարման դեպքում գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելու դեպքում վարկառուի վարկային պարտավորությունները ծածկելու համար գրավը բավարար չլինելու դեպքում պարտավորությունները կարող են մարվել վարկառուի այլ գույքի հաշվին:

էջը թարմացվել է 12.07.2021 11:46
Բիզնես հիփոթեք ստանալու համար բանկ են ներկայացվում ստորև հղումով թվարկված փաստաթղթերը

էջը թարմացվել է 01.11.2019 11:53
Ուշադրություն. Բանկը պատասխանատվություն չի կրում իր կայքում հղումներով նշված այլ կայքերի բովանդակության ստույգության եւ արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների համար, ինչպես նաև պատասխանատվություն չի կրում այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար: Տեղեկատվության հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: