Chat with us, powered by IDBank

«ԱյԴի Բանկի հաշվարկային


տոկոսադրույք» (ԱԲՀՏ)

Հաստատված է
«ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ ակտիվների և պարտավորությունների կոմիտեի
2021 թվականի մայիսի 27-ի թիվ 48 արձանագրությամբ

Ուժի մեջ է մտնում 01/07/2021թ․

Արժույթ ԱԲՀՏ Ուժի մեջ է մինչև
ՀՀ դրամ 10.1% 31.12.2021
ԱՄՆ դոլար 4.1% 31.12.2021
Եվրո  2.4%  31.12.2021


«ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ-ի կողմից լողացող տոկոսադրույքների սահմանման համար հիմք հանդիսացող հաշվարկային տոկոսադրույքի սահմանման

Գլուխ 1. Նպատակը

1. Սույն մեթոդաբանության նպատակն է սահմանել «ԱյԴի Բանկ հաշվարկային տոկոսադրույքի» (այսուհետ` ԱԲՀՏ) հաշվարկման կարգը, որի կիրառումը հնարավորություն կտա հաճախորդներին տրամադրելու երկարաժամկետ վարկային միջոցներ և միևնույն ժամանակ զսպելու Բանկի ակտիվների և պարտավորությունների ժամկետային ռիսկը՝ պայմանավորված տոկոսադրույքների հնարավոր փոփոխությամբ։

Գլուխ 2. ԱԲՀՏ-ի հաշվարկման կարգը և բաղադրիչները ըստ արժույթների

2. ԱԲՀՏ-ի հիման վրա կարող են սահմանվել Բանկի սեփական ռեսուրսներով ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով և եվրոյով տրամադրվող վարկերի համար բազիսային տոկոսադրույքներ:
3. ՀՀ դրամի, ԱՄՆ դոլարի համար հաշվարկվող ԱԲՀՏ`

ԱԲՀՏ = ՄԿՏ

Որտեղ`
·   ՄԿՏ – ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից հրապարակվող առևտրային բանկերի կողմից ֆիզիկական և իրավաբանական անձանցից ներգրավված «մեկ տարուց ավելի» ժամկետով ավանդների միջին կշռված տոկոսադրույքն է համապատասխան արժույթի համար՝ կլորացնելով ստորակետից հետո մինչև 1 /մեկ/ թվի ճշտությամբ:
«ՄԿՏ» հրապարակվում է Կենտրոնական բանկի պաշտոնական կայքէջի «Դրամավարկային և Ֆինանսական վիճակագրություն» բաժնում
(https://www.cba.am/am/SitePages/statmonetaryfinancial.aspx

4. Եվրոյի համար հաշվարկվող ԱԲՀՏ՝

ԱԲՀՏ = ԵՄՏ

Որտեղ`
· ԵՄՏ – ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից հրապարակվող առևտրային բանկերի կողմից ֆիզիկական և իրավաբանական անձանցից ներգրավված «մեկից հինգ տարի» ժամկետով ավանդների միջին տոկոսադրույքն է եվրո արժույթի համար՝ կլորացնելով ստորակետից հետո մինչև 1 /մեկ/ թվի ճշտությամբ:
«ԵՄՏ» հրապարակվում է Կենտրոնական բանկի պաշտոնական կայքէջի «Դրամավարկային և Ֆինանսական վիճակագրություն» բաժնում
(https://www.cba.am/am/SitePages/statmonetaryfinancial.aspx

Գլուխ 3. ԱԲՀՏ-ի սահմանումը և կիրառումը

5. ԱԲՀՏ-ն Բանկի կողմից սահմանվում է տարեկան երկու անգամ՝ մայիս և նոյեմբեր ամիսներին՝ հիմք ընդունելով ՀՀ Կենտրոնական բանկի և Եվրոպական կենտրոնական բանկի կողմից հրապարակված տվյալ ամսվան նախորդող ամենաթարմ համապատասխան տոկոսադրույքները։

6. ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից առևտրային բանկերի կողմից ֆիզիկական և իրավաբանական անձանցից ներգրավված «մեկ տարուց ավելի» ժամկետով ավանդների միջին կշռված տոկոսադրույքը 6 ամսվա ընթացքում չհրապարակելու դեպքում ՀՀ դրամի և ԱՄՆ դոլարի համար ԱԲՀՏ-ի հաշվարկը կկատարվի հետևյալ կերպ․

ԱԲՀՏ = ՄԿՏ* + Ճշգրտող գործակից

Որտեղ`
· ՄԿՏ* – ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից հրապարակվող առևտրային բանկերի կողմից ֆիզիկական և իրավաբանական անձանցից ներգրավված «181 օրից մինչև 1 տարի» ժամկետով ավանդների միջին կշռված տոկոսադրույքն է համապատասխան արժույթի համար՝ կլորացնելով ստորակետից հետո մինչև 1 /մեկ/ թվի ճշտությամբ:
«ՄԿՏ*» հրապարակվում է Կենտրոնական բանկի պաշտոնական կայքէջի «Դրամավարկային և Ֆինանսական վիճակագրություն» բաժնում
(https://www.cba.am/am/SitePages/statmonetaryfinancial.aspx)
· Ճշգրտող գործակից –  այլընտրանքային լողացող տոկոսադրույքի անցնելու պահին նախորդող ժամանակահատվածի դրությամբ «ՄԿՏn-m – ՄԿՏn-m*» մեծություն, որտեղ՝
- n-ը՝ այլընտրանքային լողացող տոկոսադրույքի անցնելու պահն է,
- m-ը՝ այլընտրանքային լողացող տոկոսադրույքի անցնելու պահին նախորդող ժամանակահատվածն է, որի ժամանակ հրապարակվել են վերոնշյալ տոկոսադրույքները,
· Ի դեպ Ճշգրտող գործակիցը հաշվարկվում է միայն այլընտրանքային լողացող տոկոսադրույքին անցնելու պահին և ֆիքսվում որպես հաստատուն մեծություն՝ այլընտրանքային լողացող տոկոսադրույքի կիրառման ընթացքում։

7. ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից եվրո արժույթով տոկոսադրույքը 6 ամսվա ընթացքում չհրապարակելու դեպքում եվրոյի համար ԱԲՀՏ-ի հաշվարկը կկատարվի հետևյալ կերպ․

ԱԲՀՏ = ԵՄՏ* + Ճշգրտող գործակից

Որտեղ`
· ԵՄՏ* - հաշվարկվում է հետևյալ կերպ՝ 50% ESTR կամ €STR (euro short-term rate) + 50% ԱՄՆ դոլարի համար հաշվարկվող ԱԲՀՏ
· ESTR կամ €STR – Եվրոպական կենտրոնական բանկի կողմից հրապարակվող եվրոյով օվերնայթի փաստացի տոկասադրույքն է, որն իրենից ներկայացնում է միջազգային շուկայում եվրոյով օվերնայթների փաստացի գործարքների միջին կշռված տոկոսադրույքը՝ կլորացվում է ստորակետից հետո մինչև 1 /մեկ/ թվի ճշտությամբ:
· «ESTR» հրապարակվում է Եվրոպական կենտրոնական բանկի պաշտոնական կայքէջի «Ֆինանսական շուկաներ և տոկոսադրույքներ» բաժնում։
(www.ecb.europa.eu/stats/financial_markets_and_interest_rates/euro_short-term_rate/html/index.en.html)։
· Ճշգրտող գործակից –  այլընտրանքային լողացող տոկոսադրույքի անցնելու պահին նախորդող ժամանակահատվածի դրությամբ «ԵՄՏn-m – ԵՄՏ* n-m» մեծություն, որտեղ՝
- n-ը՝ այլընտրանքային լողացող տոկոսադրույքի անցնելու պահն է,
- m-ը՝ այլընտրանքային լողացող տոկոսադրույքի անցնելու պահին նախորդող ժամանակահատվածն է, որի ժամանակ հրապարակվել են վերոնշյալ տոկոսադրույքները,
· Ի դեպ Ճշգրտող գործակիցը հաշվարկվում է միայն այլընտրանքային լողացող տոկոսադրույքին անցնելու պահին և ֆիքսվում որպես հաստատուն մեծություն՝ այլընտրանքային լողացող տոկոսադրույքի կիրառման ընթացքում։

8․ ԱԲՀՏ-ն փոփոխվում է այն դեպքում, եթե ԱԲՀՏ հիմքում ընկած տոկոսադրույքը՝ Բանկի կողմից հրապարակած նախորդ ԱԲՀՏ ցուցանիշի հիմքում դրված տոկոսադրույքի համեմատ փոփոխվել է 1% և ավելի տոկոսային կետով` ՀՀ դրամի համար ու 0.5% և ավելի տոկոսային կետով` ԱՄՆ դոլարի և Եվրոյի համար։

էջը թարմացվել է 07.07.2021 10:45
Ուշադրություն. Բանկը պատասխանատվություն չի կրում իր կայքում հղումներով նշված այլ կայքերի բովանդակության ստույգության եւ արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների համար, ինչպես նաև պատասխանատվություն չի կրում այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար: Տեղեկատվության հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: