Chat with us, powered by IDBank
bonds.png
Պարտատոմսեր Ներդրումների առավել շահավետ տարբերակ

Պարտատոմսեր

ԱՄՆ դոլարով անվանական արժեկտրոնային ոչ փաստաթղթային պարտատոմսերի հրապարակային առաջարկ


2018թ. հոկտեմբերի 22-ից մինչև 2018թ. դեկտեմբերի 28-ը ներառյալ «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ հրապարակային առաջարկի միջոցով տեղաբաշխելու է անվանական արժեկտրոնային ոչ փաստաթղթային AMANLBB26ER3 թողարկման՝ 5,000,000.00 (հինգ միլիոն) ԱՄՆ դոլար անվանական արժեքով պարտատոմսերը:

Անվանական արժեկտրոնային ոչ փաստաթղթային պարտատոմսերի տրամադրման պայմանները.

Դասը Անվանական արժեկտրոնային ոչ փաստաթղթային
Անվանական արժեքը 100 ԱՄՆ դոլար
Ընդհանուր ծավալը 5,000,000.00 ԱՄՆ դոլար
Քանակը 50,000.00 հատ
Շրջանառության ժամկետը 27 ամիս
Թողարկման ամսաթիվ 22 հոկտեմբերի 2018թ․
Մարման ամսաթիվ 22 հունվարի 2021թ․
Արժեկտրոնային տոկոսադրույքը 5.25%
Արժեկտրոնների վճարման պարբերականությունը 3 ամիս պարբերականությամբ
Տեղաբաշխող «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ

ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի 2016թ. դեկտեմբերի 7-ի Թիվ N 1/886Ա որոշմամբ 2016թ. դեկտեմբերի 8-ին գրանցվել է «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի ծրագրային ազդագիրը:

ARM.jpg


«ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ պարտատոմսերի Ծրագրային ազդագիրը գրանցվել է ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի 2018թ. փետրվարի 23-ի Թիվ N 1/124Ա որոշմամբ:
 «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ պարտատոմսերի Ծրագրային ազդագրի լրացումը գրանցվել է ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի 2018թ. հոկտեմբերի 10-ի Թիվ N 1/696Ա որոշմամբ:
 Ներդրողները պարտատոմսերի Ծրագրային ազդագրի տպագիր տարբերակը կարող են ձեռք բերել «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ գլխամասային գրասենյակում (հասցե` ՀՀ, 0010 Երևան, Վարդանանց 13):
 Արժեթղթերի յուրաքանչյուր թողարկման համար կազմվող թողարկման վերջնական պայմանները ՀՀ Կենտրոնական բանկ են ներկայացվելու և հրապարակվելու են յուրաքանչյուր տրանշի տեղաբաշխումից առնվազն երկու օր առաջ: Արժեթղթերի յուրաքանչյուր թողարկման վերջնական պայմանները Թողարկողը պարտավորվում է հրապարակել իր ինտերնետային կայքում:
Պարտատոմսերի ձեռքբերման համար ներդրողները սահմանված կարգով պետք է լրացնեն և պատշաճ կերպով Բանկ ներկայացնեն պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտերը, որով կհավաստեն պարտատոմսերի թողարկման պայմաններն ընդունելու իրենց պատրաստակամությունը, և որով այդ պայմանները կդառնան ներդրողների համար պարտադիր:

Պարտատոմսերի ձեռքբերման համար կատարվող վճարումը պետք է իրականացվի թողարկման նպատակով Բանկում բացված տարանցիկ հաշվեհամարին՝ մինչև պարտատոմսերի ձեռքբերման յուրաքանչյուր հայտի ներկայացման օրվա ժամը 16:30-ը:

«Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն Բանկի կողմից թողարկված անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերով ներգրավված դրամական միջոցները համարվում են երաշխավորված բանկային ավանդ և երաշխավորված են «Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի» կողմից:

Պարտատոմսերը ձեռք բերելու համար անհրաժեշտ է արժեթղթերի և բանկային հաշիվներ բացել «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ-ում: «ԱյԴի Բանկ»-ը հանդիսանում է հաշվի օպերատոր, հետևաբար`բոլոր հաշիվները հնարավոր կլինի բացել հենց «ԱյԴի Բանկ»-ում, որոնք կբացվեն անվճար: Բանկին վերապահված է պարտատոմսերի դիմաց ստացված տոկոսներից օրենքով սահմանված կարգով եկամտահարկը (10%) հաշվարկելու և վճարելու հարկային գործակալի իրավունքը:


Պարտատոմսեր ձեռքբերող  ֆիզիկական անձ հաճախորդներին տրամադրվող նվեր – քարտերի պայմաններին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղմամբ` Ավանդատու և պարտատոմս ձեռք բերող ֆիզիկական անձ հաճախորդներին տրամադրվող նվեր – քարտերի պայմանները